Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje 2. 5. 2016 D. Vrána.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje 2. 5. 2016 D. Vrána."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje 2. 5. 2016 D. Vrána

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu „Proč všechny ty změny….“ Kraj je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „Zákon“), odpovědný za zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb v MSK, včetně zabezpečení jejího adekvátního financování. Zákona v § 3 definuje síť sociálních služeb jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. § 95 – kraj zodpovědný za zajištění dostupnosti sociálních služeb – určení sítě sociálních služeb

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MSK na léta 2015 – 2020 (dále jen „SPRSS) a jeho aktualizace Klíčový dokument určující principy nastavení Krajské sítě sociálních služeb MSK (dále jen „KSSL“). Aktuální SPRSS je platný na období 2015 – 2020 (schválen zastupitelstvem dne 11. 9. 2014). SPRSS je průběžně aktualizován úměrně systémovým změnám v oblasti poskytování a financování sociálních služeb. První aktualizace schválena zastupitelstvem kraje dne 25. 9. 2015, byla vytvořena na základě legislativních změn, které vešly v platnost od 1. 1. 2015. Důvodem pro aktualizaci byla úprava procesu nastavování krajské sítě sociálních služeb s cílem zachovat kontinuální financování sociálních služeb na území kraje s ohledem na výše popsané legislativní změny v oblasti sociálních služeb. KSSL je nedílnou součástí SPRSS.

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajská sít sociálních služeb Aktuálně je KSSL na území kraje tvořena registrovanými sociálními službami poskytovanými na území MSK kraje, které jsou financované z veřejných zdrojů v roce 2016 prostřednictvím dotačního programu kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu) nebo prostřednictvím individuálních projektů kraje. Sociální služby zařazeny do KSSL mají aktuálně tzv. status základní KSSL. KSSL (včetně jejích aktualizací) je zveřejněna na webových stránkách kraje, viz níže uvedený odkaz na webové stránky kraje. http://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/krajska-sit-socialnich-sluzeb-v-moravskoslezskem- kraji-62687/

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Proces schvalování a aktualizace krajské sítě sociálních služeb neboli správa sítě Pro udržení aktuální a flexibilní sítě, která reaguje na aktuálně se měnící potřebnost v území, je nutné síť průběžně aktualizovat prostřednictvím schvalování orgány kraje: 1. Zastupitelstvo kraje určuje síť sociálních služeb v parametrech: IČ, název poskytovatele, druh sociální služby, identifikátor sociální služby 2. Rada kraje průběžně definuje zastupitelstvem kraje určenou síť sociálních služeb v parametrech: forma služby, cílová skupina služby, kapacita služby (lůžka, přepočtené úvazky v přímé péči), místo poskytování služby, územní působnost služby, status zařazení do sítě (optimální).

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vstup nových sociálních služeb do krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje Prioritou je udržitelnost sítě a její dlouhodobě udržitelný rozvoj při zachování stávajících zdrojů jejího financování. K rozvoji bude docházet pouze v případě služeb plánovaných a podpořených ze zdrojů veřejného zadavatele, přičemž prioritu má rozvoj potřebných služeb v území, které není danou službou pokryto. Kritéria pro vstup nových sociálních služeb do krajské sítě stanovené SPRSS MSK Služba musí mít veřejného zadavatele (obec, kraj, MPSV), Služba reaguje na nedostatečné pokrytí dané sociální služby v území, Služba musí vycházet ze skutečných potřeb identifikovaných na území kraje, Služba musí vycházet z procesu plánování na úrovni obce, kraje či dalších uskupení (mikroregion, místní akční skupina, svazek obcí), Na financování služby se musí ve stanovené výši podílet veřejný zadavatel (obce, kraj, kraj prostřednictvím Individuálních projektů kraje realizovaných ve spolupráci s obcemi), přičemž stanovenou výši financování určuje SPRSS MSK, Nová služba musí být poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Výstup sociálních služeb z krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje Služba je ze sítě sociálních služeb vyřazena (přestává být financována, příp. dochází k jejímu významnému krácení), pokud již nesplňuje podmínky pro vstup a setrvání v síti. Kritéria pro výstup sociálních služeb z krajské sítě sociálních služeb Absence veřejného zadavatele Zánik potřebnosti identifikovaný ze strany zadavatelů Zrušení registrace sociální služby Zánik poskytovatele Nesplnění podmínky povinného spolufinancování nových služeb v následujících letech Zjištění zásadního porušení pravidel pro poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejní zadavatelé Obce jako zadavatelé sociálních služeb Dle podmínek SPRSS musejí mít, sociální služby poskytované na území MSK veřejného zadavatele (obec, kraj, MPSV), a musejí vycházet z procesu plánování na úrovni obce, kraje či dalších uskupení (mikroregion, místní akční skupina, svazek atd.). Způsob plánování sociálních služeb je přímo úměrný danému typu obce (zadavatele), kteří se dělí dle velikosti rozsahu výkonu státní správy, který je jim svěřen (obec s úřadem, obec s pověřeným úřadem a obec s rozšířenou působností). Plánování a rozvoj nových i stávajících sociálních služeb na všech typech obcí však musí splňovat podmínky dané aktuálním střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje (zadavatelská role, spolufinancování apod.)

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Veřejní zadavatelé Kraj jako zadavatel sociálních služeb Na základě objektivně zjištěných potřeb ze strany kraje může být také kraj ve spolupráci s obcemi veřejným zadavatelem služeb a aktivit, které efektivně podpoří řešení nepříznivé sociální situace osob se specifickými potřebami. Bude se jednat o takové sociální služby a aktivity, jejichž zřízení v rámci území obce není s ohledem na četnost výskytu potřeb efektivní. Jedná se např. o potřeby občanů, kteří mají vzácná onemocnění, poruchy autistického spektra, těžké tělesné postižení, duševní onemocnění atd. Vždy však bude zohledněna konkrétní situace v daném území s ohledem na dostupnost, efektivitu a kvalitu poskytnuté podpory, pomoci a péče. Může jít také o služby, které ad hoc reagují na vzniklou situaci, kterou je zapotřebí operativně řešit v rámci území kraje.

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Změny parametrů Krajské sítě sociálních služeb O změnu parametrů služby v KSSL je následně po projednání nutno oficiálně požádat Odbor sociálních věcí KÚMSK, kde bude žádost dále zpracována. Změna parametrů není prováděna automaticky na základě žádosti, je posuzována v kontextu vlivu změny na KSSL a financování služby. Změny parametrů KSSL jsou procesně vázány na jednání orgánů kraje (rada kraje, zastupitelstvo kraje) dle toho, u jakého parametru sítě dochází ke změně a jaké je změna povahy. Změna tudíž nemusí být reflektována hned po zaslání žádosti o změnu parametrů v KSSL.

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Změny parametrů Krajské sítě sociálních služeb Kapacita služby (V KSSL rozlišena dle formy poskytování služby - pobytová - lůžka, terénní a ambulantní - přepočtený úvazek v přímé péči). Klíčový je parametr uvedený v KSSL – nelze svévolně měnit, změnu kapacity je třeba posoudit v kontextu vlivu změny na maximální výši oprávněných provozních nákladů. Rada kraje usnesením č. 86/6921 ze dne 17. 12. 2015 rozhodla stanovit minimální úroveň naplnění kapacity u terénních a ambulantních forem poskytování sociálních služeb ve výši 80 procent přepočtených úvazků v přímé péči v průměru za kalendářní rok.

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Změny parametrů Krajské sítě sociálních služeb Snížení kapacity služby – požádat formou žádosti, v současnosti je možné snížení kapacity promítnout v KSSL bez ohledu na ovlivnění výše maximálních provozních nákladů. Zvýšení kapacity služby – žádost musí obsahovat vyjádření potřebnosti a deklaraci navýšení financování služby ze strany obce – zadavatele. Místo poskytování služby x Územní působnost služby Cílová skupina služby – měla by odpovídat reálnému stavu poskytování sociální služby.

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Kontroly parametrů Krajské sítě sociálních služeb Cílem je kontrola údajů poskytované sociální službě z hlediska naplňování parametrů definovaných v Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Kontrolu parametrů sítě provádí pracovníci Oddělení rozvoje sociálních služeb KÚ MSK (kontrola může být realizována společně s kontrolou zaměřenou na vyúčtování dotace financované z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu ). Kontrolovány jsou zejména parametry: forma služby, cílová skupina služby, kapacita služby (lůžka, přepočtené úvazky v přímé péči), místo poskytování služby, územní působnost služby.

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Status krajské sítě sociálních služeb – základní a optimální V současnosti byla orgány kraje schválena Aktualizace č. 2 SPRSS MSK, která reaguje na aktuální možnosti financování služeb prostřednictvím externích finančních prostředků (financování služeb s nadregionální a celostátní působností a čerpání finančních prostředků ESF). S ohledem na zdroj finančních prostředků využitých pro financování sociální služby je navrhováno pro sociální služby zařazené do KSSL udělit status základní krajské sítě nebo optimální krajské sítě.

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Status krajské sítě sociálních služeb – základní a optimální Základní KSSL služby dlouhodobě financované prostřednictvím finančních prostředků z dotace určené na provoz sociálních služeb zejména z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu nebo rozpočtu kraje. Tyto služby jsou ze strany kraje pověřovány k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu, formou uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“ (Smlouva o závazku). Optimální KSSL služby dlouhodobě financované z tzv. externích finančních prostředků dostupných prostřednictvím prostředků (prostředky ESF, prostředky v rámci dotačního řízení MPSV pro rok 2016 v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností apod.).

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost Daniel Vrána Tel: 595 622 930 E-mail: daniel.vrana@msk.cz


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval: Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Krajská síť sociálních služeb Moravskoslezského kraje 2. 5. 2016 D. Vrána."

Podobné prezentace


Reklamy Google