Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Naděje o.p.s. a nestátní neziskové organizace zaměřené na sociální sféru dne 18. srpna 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Naděje o.p.s. a nestátní neziskové organizace zaměřené na sociální sféru dne 18. srpna 2016."— Transkript prezentace:

1 MAS Naděje o.p.s. a nestátní neziskové organizace zaměřené na sociální sféru dne 18. srpna 2016

2 PROGRAM 1. Zahájení a program prezentace 2. Základní informace o MAS Naděje o.p.s. 3. Komunitně vedený místní rozvoj – CLLD 4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD 5. Programový rámec IROP 6. Programový rámec OPZ 7. Výzvy zaměřené na sociální sféru 8. Vyhlašování výzev 9. Hodnocení a výběr projektů 10. Diskuze, závěr

3 MAS NADĚJE o.p.s. Název: MAS Naděje, obecně prospěšná společnost Vznik:16. ledna 2013 Zakladatelé:město Osek a obce Obrnice a Lišnice Sídlo:Lišnice čp. 42, 434 01 Most IČ: 22801073 Zápis:Krajský soud v Ústí nad Labem, O 425 Ředitelka:Ing. Kamila Fridrichová Telefon:775 250 233 Email: info@nadeje.orginfo@nadeje.org www: www.nadeje.orgwww.nadeje.org Facebook:Místní akční skupina – Naděje

4 MAS NADĚJE o.p.s. Kraj: Ústecký Region NUTS II: Severozápad Počet obyvatel:32 367 Rozloha: 298,98 km 2 Územní působnost: 18 obcí a 4 města Most, Litvínov, zčásti Teplice Sousedí:MAS Cínovecko MAS Serviso MAS Vladař MAS Sdružení Západní Krušnohoří

5 Územní působnost – ORP Most  BečovJitka Sadovská  BělušiceVeronika Pochobradská  BraňanyPetr Škanta  HavraňZdeňka Smetanová  KorozlukyMiroslav Nedrda  LišnicePetr Pillár  LužiceRadek Stehlík  Malé BřeznoFrantišek Štrébl  ObrniceDrahomíra Miklošová  PatokryjeKarel Řehák  PoleradyAlois Macháč  SkršínKateřina Suchá  ŽeleniceJan Zálešák

6 Územní působnost – ORP Litvínov  Český JiřetínVěra Ličková  KlínyJiří Matoušek  LomKateřina Schwarzová  Louka u LitvínovaRoman Dub  Mariánské RadčiceJaroslav Sikora  MeziboříPetr Červenka

7 Územní působnost – ORP Teplice  DuchcovZbyněk Šimbera  LahošťMilan Fábera  OsekLenka Říhová  Na základě souhlasu zastupitelstva poskytnuto správní území k působnosti MAS Naděje o.p.s. a k rozdělení finanční alokace přidělené řídícími orgány jednotlivých operačních programů  Neplynou žádné finanční či jiné závazky  Obec, NNO či podnikatelé z území v působnosti MAS mohou žádat o finanční prostředky přes MAS Naděje o.p.s. a to prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

8 MAS NADĚJE o.p.s.  Pro potřeby realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zřídila MAS Naděje o.p.s. dne 20. 10. 2014 organizační složku s názvem Místní partnerství, která je tvořena těmito orgány:  Nejvyšší orgán – Valná hromada Místního partnerství (34 členů)  Rozhodovací orgán – Výkonný výbor Místního partnerství (6 členů)  Kontrolní orgán – Kontrolní výbor Místního partnerství (3 členové)  Výběrový orgán – Výběrová komise Místního partnerství (5 členů)  Vedoucí zaměstnanec – Manažer pro SCLLD (Ing. Kamila Fridrichová)

9 MAS NADĚJE o.p.s. a sociální oblast  MAS Naděje o.p.s. má podepsáno Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování  Koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách realizován:  v obci Obrnice  ve městě Most  ve městě Litvínov  Intenzivní spolupráci Krajské sítě MAS Ústeckého kraje s Odborem sociálních věcí Ústeckého kraje  MAS Naděje o.p.s. je členem:  Pracovní skupiny pro oblast služeb sociální péče v regionu Mostecko  Pracovní skupiny pro oblast sociální prevence a odborného sociálního poradenství v regionu Teplicko  Pracovní skupiny pro oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství v regionu Mostecko

10 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ - CLLD  CLLD není zdroj peněz ani dotační program  CLLD vychází z principů metody LEADER  Mezi hlavní principy metody LEADER patří:  formulace potřeb a cílů zdola od místních komunit a místních aktérů  působení mezisektorového partnerství  integrovaný a více fondový přístup  inovace v řešení hmotných i sociálně ekonomických problémů daného území  vytváření sítí a spolupráce MAS  transparentnost příprav a samotného přidělování finančních prostředků  efektivita, důraz na potřebnost a hospodárnost financování

11 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE - SCLLD  Dvouletá příprava  Dne 30. 3. 2016 podána žádost o podporu realizace SCLLD  Čeká se na schválení žádosti  Příprava SCLLD vychází z analýzy problémů a potřeb  Výsledkem je vize: „Změnit region ve skutečný domov obyvatel, se kterým spojí svojí budoucnost“

12 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE - SCLLD  Ve strategické části SCLLD určeny programové rámce  Programové rámce mají vazbu na jednotlivé operační programy  MAS je partnerem řídícího orgánu operačního programu (zprostředkujícím subjektem)  MAS vybírá ze SCLLD aktivity, které je možné podpořit v rámci daných operačních programů na místní úrovni  MAS se zavazuje k naplnění monitorovacích indikátorů operačního programu, ze kterého jsou aktivity financovány  Jedním z programových rámců zaměřených na sociální sféru je i PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP a PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ

13 Výzva „Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice”  IROP  13.000.000,-  Hlavním cílem je boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Budou podporovány investice pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, zázemí pro stávající ambulantní služby, komunitní centra za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce vč. například doplňkové zeleně, aleje, hriště apod.  Typy projektů: investice do zázemí pro sociální služby, komunitní centra (výstavba, rekonstrukce, modernizace apod.).  Příjemci: NNO, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, obce, DSO, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či DSO, církve, církevní organizace.

14  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Projekt je v souladu s dotčenými strategiemi (např. Strategie sociálního začleňování 2014-2020, Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2014-2020, komunitním plánem, krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb apod.).  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě (např. realizováno v menších obcích, bude vytvořeno pracovní místo, s nižší finanční náročností).

15 Výzva „Podpora sociálního podnikání”  IROP  9.000.000,-  Hlavním cílem je snižování nezaměstnanosti, podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika osob znevýhodněných na trhu práce. Bude podporován vznik a rozvoj sociálních podniků zaměřených např. na zpracování místní produkce, zemědělskou výboru, ubytovací a stravovací služby apod.  Typy projektů: výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků.  Příjemci: OSVČ, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, DSO, organizace zřizované nebo zakládané DSO, NNO, církve, církevní organizace.

16  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání – 3 pilíře:  1. Sociální prospěch - podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z cílových skupin (např. osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby se zdravotním postižením, osoby, které opustili výkon trestu odnětí svobody, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a to do 12 měsíců od opuštění zařízení, azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnaní evidovaných na úřadu práce) - vztahy a řídící procesy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování  2. Ekonomický prospěch - zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku

17  3. Enviromentální a místní prospěch - uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje enviromentální aspekty.  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě (např. vytvořeno jedno a více pracovních míst, projekt realizován konkrétním typem žadatele apod.).

18 Výzva „Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz”  OPZ  6.300.000,-  Hlavním cílem je zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, lepší dostupnost sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově. Bude podporováno komunitní plánování, sociální práce a provoz sociálních služeb či komunitních center.  Typy projektů: podpora provozu komunitních center, komunitní sociální práce a sociálních služeb.  Příjemci: MAS, obce, DSO, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi, DSO, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení.

19  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Gestorem komunitní sociální práce v zařízení je kvalifikovaný sociální pracovník, ten je zároveň i povinnou pozicí v komunitním centru.  Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, u komunitního centra je to komunita a její členové (osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené a další členové komunity).  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě.

20 Výzva „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti”  OPZ  2.600.000,-  Hlavním cílem je vytvoření podmínek zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální nezaměstnanosti a sociálního začleňování. Současně se jeví jako potřebné vytvoření podmínek v rámci prorodinné politiky.  Typy projektů: podpora provozu dětských klubů, dětské skupiny zřízené NNO nebo zaměstnavatelem, vzdělávání pečujících osob (např. chůvy), příměstské tábory apod.  Příjemci: MAS, obce, DSO, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

21  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Musí být zajištěna vazba na trh práce. Cílovou skupinou zde nejsou děti, ale rodiče.  Cílová skupina: osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě.

22 6. Výzva „Podpora lokální zaměstnanosti”  OPZ  2.528.000,-  Hlavním cílem je zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání rekvalifikací či prohloubením spolupráce lokálním partnerů na trhu práce.  Typy projektů: podpora zahájení podnikatelské činnosti, kariérové poradenství pro žáky středních škol, rozvoj základních kompetencí osob z cílových skupin za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.  Příjemci: MAS, obce, DSO, organizace zřizované a zakládané kraji, obcemi, DSO, příspěvkové organizace, NNO, obchodní korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení.

23  Minimální a maximální výše: Stanoveno ve výzvě.  Podmínky: Zatím nejsou bližší specifika.  Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, zaměstnanci, nejvíce znevýhodnění na trhu práce (např. propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací hendikepů apod.).  Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě.

24 VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV  Příprava výzvy:  Kancelář zpracuje „akční plán”  Kancelář zpracuje avízo výzvy, které bude zveřejněno na webu i na webu obcí  Kancelář zpracuje text výzvy vč. všech souvisejících informací a dokumentů, který bude předán ke kontrole řídícím orgánům operačních programů prostřednictvím ISKP (MS 2014+)  Období přípravy výzvy cca 2 měsíce (schvaluje řídící orgán operačních programů)

25 VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV  Vyhlášení výzvy:  V návaznosti na výzvu řídícího orgánu operačních programů  O vyhlášení výzvy budou koncový žadatelé informováni na webu, na webu obcí, sociálních sítí, formou emailu, tiskové zprávy v regionálním tisku a vlastním zpravodaji, ústní prezentace na seminářích související s přípravou a realizací výzvy, individuálními konzultacemi = sledovat!!!

26 VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV  Administrace při registraci a kontrola přijatelnosti projektu:  Žadatelé podají žádost o podporu prostřednictvím ISKP (MS 2014+) = nutnost elektronického podpisu!!!  Po uzavření termínu výzvy provedou administrátoři kontrolu přijatelnosti a fomálních náležitostí žádostí o podporu (Výběrový orgán = Výběrová komise Místního partnerství)

27 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ  Hodnocení projektů:  Po kontrolách přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu jsou žádosti o podporu připraveny k věcnému hodnocení Výběrovému orgánu = Výběrové komisi Místního partnerství  Hodnocení žádostí probíhá v souladu se Zásadami pro transparentní výběr projektů  Potřeba případné veřejné obhajoby projektu či návštěva místa realizace (bude uvedeno ve výzvě nebo požadavek Výběrové komise) = podklad pro hodnocení projektů

28 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ  Výběr projektů, pořadí, předání řídícímu orgánu operačních programů:  Dotčené orgány MAS projednají a schválí seznam a pořadí projektů  Kancelář seznam předává na řídící orgán operačních programů  Řídící orgán operačních programů provede závěrečnou kontrolu způsobilosti  Řídící orgán operačních programů provede konečné schválení projektů určených k podpoře. Řídící orgán operačních programů respektuje bodové hodnocení a pořadí projektů určených MAS.

29 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ  Podpora koncových žadatelů v době realizace projektu:  Podepsána Dohoda o poskytnutí dotace s řídícím orgánem operačních programů  Průběh realizace bude zachycen ve zprávách o realizaci projektu (především plnění monitorovacích indikátorů), záznamech o kontrolách, hlášení změn v projektu apod.  Administrátoři budou po celou dobu provádět konzultace, skupinové konzultace, semináře, školení, workshopy apod.  1x za dobu realizace navštíví místo realizace  Komunikace, komunikace, komunikace!!!

30 DISKUZE .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

31 Děkujeme za pozornost Vaše případné připomínky, náměty, postřehy či dotazy směřujte, prosím, na email info@nadeje.org info@nadeje.org nebo na telefonní číslo (+420) 775 250 233 na manažerku pro SCLLD Ing. Kamilu Fridrichovou. Sledujte naše webové stránky www.nadeje.orgwww.nadeje.org nebo facebook „Místní akční skupina – Naděje“.


Stáhnout ppt "MAS Naděje o.p.s. a nestátní neziskové organizace zaměřené na sociální sféru dne 18. srpna 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google