Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PSYCHOLOGIE. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PSYCHOLOGIE. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené,"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PSYCHOLOGIE

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy společenských věd

3 Obsah Psychologie a její vznik1 2 3 4 Předmět psychologie5 Prožívání a chování6 Systém psychologických věd7 8 9 Základní psychologické vědy10

4 Obsah Základní psychologické vědy11 Základní psychologické vědy12 Speciální psychologické vědy13 Speciální psychologické vědy14 Aplikované psychologické vědy15 Aplikované psychologické vědy16 Aplikované psychologické vědy17 Význam psychologie18 Metody zkoumání 19-2219 Metody zkoumání20

5 PSYCHOLOGIE – Slovo PSYCHOLOGIE je řeckého původu (psyché-duše, logos-rozum, slovo, nauka) z čehož plyne, že již antický svět se zajímal o duševní život člověka – je empirická přírodně-společenská věda o člověku – jejím předmětem je prožívání a chování jedince PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK 1

6 PSYCHOLOGIE – je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí – patří k vědním oborům, které se v posledních letech značně rozvinuly – získala široké uplatnění ve školství, zdravotnictví, ekonomice, politologii apod. PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK 2

7 Původně byla součástí filozofie a za jejího zakladatele je považován Aristoteles (spis „O duši“, „O vnímání“, „O snech“). Počátky psychologie jako samostatné vědní disciplíny se odvíjejí od poloviny 19. století. Za oficiální vznik psychologie je považováno založení první experimentální psychologické laboratoře v roce 1879 v Lipsku a jejím zakladatelem byl Wilhelm Wundt. Patří k vědním oborům, které se v posledních letech značně rozvinuly a získala široké uplatnění ve školství, zdravotnictví, ekonomice, politologii apod. PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK 3

8 OSOBNOSTI SPJATÉ SE ZÁKLADY PSYCHOLOGIE Aristoteles Platón Tomáš Akvinský Wilhelm Wundth PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK 4

9 Předmětem psychologie je prožívání a chování, které jsou východiskem k poznání osobnosti člověka Úkolem psychologie je zkoumat zákonitosti a mechanismy vzniku, utváření a průběhu lidského prožívání a chování Předmětem zkoumání psychologie jsou zákonitosti lidské psychiky. Psychika je duševní život člověka. PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE 5

10 PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ Prožívání je souhrnný název pro všechny vnitřní, subjektivní psychické procesy a stavy, které tvoří celek člověk si psychické procesy a stavy uvědomuje jen do určité míry, a proto můžeme rozlišit vědomé a nevědomé prožívání. Chování je souborem vnějších projevů, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka zahrnuje všechny činnosti, pohyby, úkony, jednání, reakce, řeč, výrazy člověka (mj. pocení, pláč, rudnutí, blednutí, smích, mimika,...) 6

11 V posledních letech se PSYCHOLOGIE rozrostla natolik, že musíme hovořit o psychologických vědách Systém psychologických věd: základní (teoretické) – mají nejobecnější charakter, popisují nejzákladnější hlediska psychologických jevů speciální - zaměřují se na konkrétní obory lidské činnosti aplikované (užité) – zaměřují se na praxi, využívají poznatky v určitých konkrétních oblastech života společnosti SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH VĚD 7

12 ZÁKLADNÍ Obecná psychologie Sociální psychologie Vývojová psychologie Psychologie osobnosti Psychologická metodologie Psychopatologie Dějiny psychologie APLIKOVANÉ Pedagogická psychologie Psychologie práce Inženýrská psychologie Klinická psychologie Poradenská psychologie Soudní (forézní) psychologie 8 SPECIÁLNÍ Zoopsychologie Psychofyzika Biopsychologie Psychofyziologie Farmakopsychologie Diferenciální psychologie Psychometrie

13 SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH VĚD Obecná psychologie Sociální psychologie Diferenciální psychologie Psychologická metodologie Psychopatologie Zoopsychologie Biopsychologie Psychofyziologie Farmakopsychologie Psychometrie Pedagogická psychologie Vývojová psychologie Psychologie práce Inženýrská psychologie Psychologie osobnosti Klinická psychologie Psychofyzika Poradenská psychologie Soudní (forézní) psychologie Dějiny psychologie 9 ZÁKLADNÍSPECIÁLNÍAPLIKOVANÉ

14 ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY Obecná psychologie o zpracovává nejzákladnější poznatky a základy teoretické otázky o uskutečňuje vlastní výzkum o zobecňuje poznatky ve všech ostatních psychologických odvětvích Dějiny psychologie o zkoumají vývoj psychologického myšlení od nejstarších dob 10

15 ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY Sociální psychologie o zkoumá projevy psychologických jevů v sociální interakci ( vzájemné působení na sebe) Vývojová (ontogenetická) psychologie o studuje zákonitosti sociální podmíněnosti psychiky (čím je ovlivněná v určitém období), zkoumá zákonitosti vývoje duševního života od početí do smrti 11

16 ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY Psychologie osobnosti o zkoumá strukturu a vývoj osobnosti, podobnosti a odlišnosti mezi lidmi o slučuje získané poznatky o člověku jako celku Psychopatologie o zkoumá psychické poruchy, jejich druhy, vznik a vývoj Psychologická metodologie o řeší problémy, které souvisí s pochopením metodologických přístupů (výzkumných projektů a teorií) a jejich užití v psychologii 12

17 SPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY Psycholingvistika o studuje vztahy mezi myšlením a řečí, psychologie řeči Zoopsychologie o srovnává psychiku zvířat a lidí (srovnávací psychologie) o zkoumá psychiku zvířat na různých stupních vývoje Psychofyziologie o zabývá se mozkovými procesy, které jsou základem psychických jevů, které charakterizují člověka jako společenskou bytost Farmakopsychologie o sleduje účinky chemických látek, léků a drog na psychiku člověka 13

18 SPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY Diferenciální psychologie o studuje rozdíly mezi pohlavími a různými společenskými skupinami o studuje rozdíly mezi měřitelnými psychologickými jevy (schopnostmi a vlastnostmi) Psychometrie o orientuje se na sestavování (konstrukci) testů 14

19 Pedagogická psychologie o sleduje člověka v zákonitostech výchovy, vyučování a vzdělání, zaměřuje se i na osobnost učitele, výchovně vzdělávací cíle a prostředky jejich dosažení Psychologie práce (průmyslová) o sleduje vliv pracovního prostředí na pracovní výkon a mezilidské vztahy na pracovišti, otázky bezpečnosti práce Inženýrská psychologie o zabývá se konstrukcí strojů ve vtahu k psychickému založení člověka, který má stroj obsluhovat APLIKOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY 15

20 Psychologie reklamy o efektivita jednotlivých druhů reklam. Užití barev, log a značek a jejich působení na koncového uživatele (zákazníka) Psychologie sportu o zabývá se tréninkem, výkonností sportovce, osobností trenéra apod. Manažerská psychologie o zaměření na manažerské dovednosti, osobnost manažera a jeho obchodní dovednosti. Umění vedení kolektivu atd. APLIKOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY 16

21 Psychologie zdraví o aplikace psychologie na oblast osvěty zdraví a zdravého životního stylu, nápomoc trpícím a nevyléčitelně nemocným. Snaha o prožití kvalitního a zdravého života od narození po smrt. Psychologie konfliktu o střetnutí dvou, nebo více protikladných tendencí či sil, usilující o tutéž věc s přibližně stejnou motivační valencí. Bývá provázena emočními a pocitovými jevy. APLIKOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ VĚDY 17

22 VÝZNAM PSYCHOLOGIE poznávání lidí, jejich duševních vlastností působení na lidi (výchova, léčení, vedení lidí) uspořádání věcí a podmínek, v nichž lidé žijí (konstrukce nástrojů, strojů, osvětlení, byt, pracovní prostředí atd.) 18

23 METODY ZKOUMÁNÍ Pozorování je metoda, kterou sledujeme člověka a jeho projevy bez záměrného zásahu psychologa a zaznamenáváme je extrospekce je pozorování vnějšího chování člověka introspekce je sebepozorování může být dlouhodobé, krátkodobé apod.. Rozhovor důležité je vzbudit v klientovi důvěru, reagovat na jeho projevy, přesně zaznamenat údaje a sestavit anamnézu může být volný, řízený, tísnivý apod. 19

24 METODY ZKOUMÁNÍ Dotazník skládá se z řady otázek, na které zkoumaná osoba odpovídá odpovědi se zpracovávají statisticky ANKETA je anonymní dotazník Experiment dělí se na přirozený, kdy jsou psychologické jevy zkoumány v přirozených podmínkách školy, rodiny, pracoviště a na laboratorní, kdy v laboratoři může být určitý psychický jev záměrně vyvolán, opakován, přesně zaznamenán. Nevýhoda - určité vytržení z přirozeného prostředí. 20

25 METODY ZKOUMÁNÍ Psychologické testy odborníky vypracované testy mohou posoudit osobní vlastnosti člověka, stav jeho psychických funkcí, IQ, životní postoj atd. Rozbor výsledků činností deníků, výkresů, rozbory písma, výtvorů apod. 21 !!! POZOR !!! Je velmi riskantní utvořit si názor na základě jedné metody. Je nutné použít více metod, aby stanovisko bylo komplexní a nemohlo poškodit člověka. O získaných poznatcích je třeba provést záznam.

26 METODY ZKOUMÁNÍ …………………………… 22

27 http://www.wagner.edu/departments/psychology/ http://dejinystarsi.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=686 http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/el-alma-en-platon http://gta.edupage.org/about/ http://knihy.abz.cz/prodej/psychometricke-testy http://www.bookfan.eu/kniha/33784/Vyvojova-psychologie-Detstvi-dospelost-stari http://www.apas.cz/products/vedeni-lidi/ http://www.personal3p.cz/seminare.php http://caterin.blog.cz/ http://sogladthatyouexist.blogspot.cz/2010/09/bridesmaid-questionnaire.html http://www.printactivities.com/ColoringPages/Aliens/Alien-experiment.html DVOŘÁK J. A KOLEKTIV.: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: Didaktis, 2009 Použité zdroje


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PSYCHOLOGIE. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené,"

Podobné prezentace


Reklamy Google