Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVODNÍ DISKUSE VEDENÍ MĚSTA TIŠNOV „TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO MĚSTO TIŠNOV“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVODNÍ DISKUSE VEDENÍ MĚSTA TIŠNOV „TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO MĚSTO TIŠNOV“"— Transkript prezentace:

1 ÚVODNÍ DISKUSE VEDENÍ MĚSTA TIŠNOV „TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO MĚSTO TIŠNOV“

2 Program 1.Prezentace obsahu a hlavních cílů projektu 2.Důvod zpracování projektového plánu pro město Tišnov 3.Návrh expertních skupin a jejich cílových oblastí 4.Diskuse

3 Projekt byl zpracován a schválen na základě výzvy pro předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod č. výzvy 89. Oblast podpory: 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb

4 Projekt „Tvorba strategického plánu pro město Tišnov“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednícím OP LZZ a rozpočtu města Tišnova.

5 V zásadě strategický plán odpovídá na následující otázky: 1.jakým směrem se má obec vydat a co bude podporovat v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje s aspektem kvality životního prostředí 2.jakým způsobem je vhodné podporu realizovat 3.jaké nástroje k tomu budou využity

6 Strategický plán : je možné charakterizovat jako významný koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj území města Tišnova a definovat dlouhodobé cíle a priority.

7 je také prostředkem k max.využití potenciálu města /zpracované dokumenty, lidské zdroje atd./ k posílení jeho schopnosti absorbovat finanční prostředky Evropské unie / a tím i zvýšit jeho konkurenceschopnost/ a díky tomu získat co nejvíce těchto prostředků na realizaci projektů, které přispějí k naplnění stanovených cílů

8 Největší výhody strategického plánování pro naše město: zpracování dlouhodobé vize rozvoje města efektivní využívání finančních zdrojů (neplýtvá se na projekty „málo potřebné“) pomáhá jasně definovat a spravovat cíle, priority a opatření města zachování kontinuity rozvoje obce bez ohledu na politické složení radnice prioritní realizace projektů, které nejvíce uspokojí potřeby občanů města

9 aktualizace územního plánu města podnikatelské možnosti pomoc při sestavování městského rozpočtu (přesnější výhled na delší období)

10 Strategický plán má následovní atributy Strategický plán má následovní atributy: dotýká se všech důležitých sfér života města komplexnost v maximální míře odráží společné zájmy občanské veřejnosti konsensuálnost Předpoklad pro rovnovážný a dlouhodobý rozvoj města se zajištěním potřebné kvality života trvalá udržitelnost

11 VIZE Strategický plán pro město Tišnov má představovat základní podporu v orientaci rozvoje města do roku 2020 a je dokumentem, který bude vést k zlepšení kvality řízení úřadu.

12 Nástroje strategického plánování města Žádoucí cílový stav Základní vize Identifikace rozvojových problémů Vymezení klíčových oblastí Porovnávání silných a slabých stránek města SWOT analýzy

13 Hlavní dlouhodobé směry rozvoje města v klíčových oblastech Stanovení globálních cílů Soubor podoblastí Návrh priorit a opatření Implementační část strategického plánu AKČNÍ PLÁN

14 Na základě deklarované strategické vize rozvoje města byli identifikovány problémové okruhy, v rámci nichž jsou uspořádány rozvojové aktivity, jimiž bude strategie realizovaná. Jedná se o tyto problémové okruhy :

15 PROBLÉMOVÉ OKRUHY – prioritní osy města Tišnov Doprava a technická infrastruktura Udržitelný územní rozvoj Kvalita života obyvatel města Ekonomický rozvoj Zdravotnictví, sociální oblast a školství

16 Postup přípravy SP Náš strategický dokument má vycházet z metodiky logického rámce – stručně, přehledně a srozumitelně popsat požadované změny, které by se v následujících letech měly v jednotlivých popsaných oblastech odehrát.

17 Zapojení odborné skupiny V souladu o maximální otevřenost, efektivnost a transparentnost přípravy SP je nutné zapojit do rozhodování o budoucnosti města klíčové aktéry a veřejnost. V tomto kontextu bude probíhat komunikace s odbornými skupinami (PS), místními subjekty a veřejností.

18 ODBORNÉ PRACOVNÍ SKUPINY Za účelem projednání jednotlivých prioritních os z odborného hlediska byla vytvořená skupina 15 volených zástupců města + 3 členové MěÚ Tišnov:

19 Pracovní skupiny dle prioritních os oblastí projektu SP PS1 Doprava a technická infrastruktura 1.Radovan Klusák 2.PaedDr. Petra Kappelová 3.Ing. Karel Souček Tajemník : Luboš Dvořáček PS2 Udržitelný územní rozvoj 1.Ing. Petr Bábor, Ph.D. 2.Ing. František Svoboda 3.Mgr. Zdeňka Dohnálková Tajmeník : Ing. Monika Dokládalová

20 PS3 Kvalita života obyvatel města 1.Mgr. Marek Babák 2.Mgr. Karel Švábenský 3.Lukáš Válka Tajemník: Ing. Václav Drhlík PS4 Ekonomický rozvoj 1.Jan Schneider 2.Helena Randová 3.Ing. Tomáš Komprs Tajemník: Ing. Anna Sklenářová

21 PS5 Zdravotníctví, sociální oblast a školství 1.Mgr. Renata Pleskačová 2.PaedDr.Radmila Zhořová 3.PhDr. Irena Ochrymčuková Tajemník: Mgr.Michal Kudláček, DiS. Odborní poradci : 1.Ing. Eva Jelínková 2.Ing. Petra Jůzová 3.Ing. Jan Ryšavý

22 Úkoly a cíle jednání odborných pracovních skupin  Úkolem pracovních skupin je identifikace rozvojových problému města / hlavní problémy – prioritní osy. Problémy lze v logice strategického plánu definovat jako rozpory mezi žádoucím stavem / vizí/ a stavem současným.  Stanovení cílů – formulace přiměřeně ambiciózních rozvojových cílů umožňuje následně najít adekvátní řešení v podobě definice priorit a opaření.  Pro potřeby strategického plánu jsou cíle navrženy ve dvojstupňové hierarchii :

23 CÍLE 1. globální cíle – odpovídají úrovni hlavních problémů 2. specifické cíle – odpovídající úrovni dílčích problémů Každý cíl je navržen ve formě jedné věty. Globálním cílem může být např. „zlepšení občanské vybavenosti“ a specifickým cílem např.“ zvýšení kapacity mateřských škol“.

24 Priority a opatření Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich formulace je dle míry obecnosti, resp. konkrétnosti provedena opět ve dvou úrovních: 1. rozvojové priority / reagující na hlavní problémy, resp. naplňující globální cíle/ 2. rozvojová opatření /reagující na dílčí problémy, resp. naplňující specifické cíle/

25 Rozvojová VIZE Hlavní problém Prioritní osa 1 Globální cíl č.1 priority Specifické cíle opatření Hlavní problém Prioritní osa 2 Globální cíl č.1 priority Specifické cíle opatření ke splnění cíle Hlavní problém Prioritní oblast 3 Cíl Globální cíl č.1 priority Specifické cíle opatření ke splění cíle Hlavní problém Prioritní osa č.4 Globální cíl č.1 priority opatření ke splnění cíle Specifické cíle Hlavní problém Prioritní osa 5 Globální cíl č.1 priority Specifické cíle opatření ke splnění cíle

26 Volba metodiky pro popis cílů:  cíle je vhodné popsat jednotným způsobem  musí byt pospané konkrétně a srozumitelně  musí existovat způsob, jak změřit, že jsou splněny/ plněny  musí být dosažitelné  musí být relevantní pro celkové směřování obce  musí být stanoven termín pro jejich dosažení  měla by existovat odpovědná osoba za realizaci

27 Příklad struktury pro popis cílů rozvoje města Tišnov Číslo cíleSlovní identifikace cíle Popis Kontrolní metriky Stupeň důležitosti nízký-střední-vysoký Identifikovaná opatření IDPopisFinanční náročnost Související cíle

28 Stupeň důležitosti cíle nízkýNízký stupeň důležitosti směřuje cíl do tzv. zásobníku projektů. Daný cíl by měl být realizován s nejnižší prioritou. středníStřední stupeň důležitosti stanová, že daný cíl by měl být splněn ve střednědobém časovém horizontu, tedy 5-10 let vysokýVysoký stupeň důležitosti stanoví prioritní řešené daného cíle, měl by se v nejbližší době realizovat Finanční náročnost opatření nízkáNízký stupeň je definován finanční náročností do 200 000,- Kč středníStřední stupeň je definován finanční náročností mezi 200 000 – 800 000,- Kč vysokáVysoký stupeň finanční náročnosti je určen investicí nad 800 000,- Kč

29  Všechny výstupy a podněty budou brány v potaz při vytváření nového strategického plánu a zároveň budou konzultovány na expertních skupinách, během odborné diskuse a oponentury v rámci dalších schůzek PS.  Náš strategický plán bude vytvářen dodavatelem, který zajistí taky prezentaci nového SRP před zástupci města a organizací.

30  SRP jako výstup projektu bude předložen k připomínkování a následně ke schválení Radě města Tišnova a také zastupitelstvu města.  Bude nastaven proces aktualizace včetně termínů a odpovědných osob za aktualizaci Strategického plánu rozvoje.  Následně budou vůči plánu posuzovány a vybírány jednotlivé projekty, určované priority při rozhodování v otázkách rozvoje města.

31 To jsou zároveň nejdůležitější důvody vašeho osobního zapojení, účasti v odborných diskusích, reflexi na jednotlivé problémy, aktivity a potřeby v rámci rozvoje našeho krásného města.

32 DISKUSE

33 Další termín k diskusi jednotlivých PS s volenými zástupci města Vám bude předem oznámen Mgr.Ing. Loubalovou, která bude tyto schůzky v spolupráci s dodavatelem organizovat.

34 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! MIRIAM JEDLIČKOVÁ MANAŽERKA PROJEKTU


Stáhnout ppt "ÚVODNÍ DISKUSE VEDENÍ MĚSTA TIŠNOV „TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO MĚSTO TIŠNOV“"

Podobné prezentace


Reklamy Google