Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

22.5. 2015 1 ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI A KOMPETENCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ JUDr. Eva Kuzmová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "22.5. 2015 1 ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI A KOMPETENCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ JUDr. Eva Kuzmová."— Transkript prezentace:

1 22.5. 2015 1 ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI A KOMPETENCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ JUDr. Eva Kuzmová

2 22.5. 2015 2 1. Úvod

3 22.5. 2015 3 Spolupráce ÚP a SÚ 1.Součinnost se stavebními úřady - § 8 správního řádu ÚP jako orgán státní sociální podpory – z.č. 117/1995 Sb. – příspěvek na bydlení ÚP jako orgán pomoci v hmotné nouzi – zákon č. 111/2006 Sb. – doplatek na bydlení žádost o sdělení informace (k čemu je objekt určen, kolik je v objektu bytů apod.) – Součinnost – Vyřízení sdělením 1

4 22.5. 2015 4 Spolupráce ÚP a SÚ 2. Žádost o postup podle § 33 b ZPHN ÚP jako orgán pomoci v hmotné nouzi žádost o doplatek na bydlení žádost na základě § 33b – vede k aktivaci postupu SÚ podle § 33b – provedení kontroly 1

5 22.5. 2015 5 Spolupráce ÚP a SÚ 3. Žádost „2 v 1“ ÚP jako orgán pomoci v hmotné nouzi žádost o doplatek na bydlení a) žádost o součinnost – sdělení, zda určitý prostor je určen k bydlení apod. (informace nezbytné pro úřad práce, který není schopen jinak zjistit nebo ověřit) b) je-li odpověď na otázku a) pozitivní – vše je vyřízeno c) je-li odpověď na otázku a) negativní – je relevantní žádost úřadu práce o postup podle § 33b (negativní odpověď např. že prostor není určen k trvalému bydlení aktivuje postup podle § 33b ZPHN)

6 22.5. 2015 6 Typy bydlení pro účely doplatku na bydlení 1.Byt - § 33a odst. 1 ZPHN 2.Stavba pro individuální či rodinnou rekreaci – vlastník (nájemce může mít nárok pouze, když jsou splněny standardy pro jiný než obytný prostor) - § 33a odst. 4 ZPHN 3.Jiný než obytný prostor - § 33a odst. 2 ZPHN – standardy stavební 4.Ubytovací zařízení - § 33a odst. 3 – standardy hygienické 5.Registrované sociální služby – pobytové sociální služby např. domovy důchodců 6.Část bytu – musí jít o byt uvedený v bodu 1) 2

7 22.5. 2015 7 2. Procesní aspekty postupu podle § 33b ZPHN

8 22.5. 2015 8 Postup podle ZPHN – účel a výstup postupu SÚ podle § 33b Smyslem kontroly – prověřit, zda daný prostor plní požadavky (standardy) vyjmenované v § 33b odst. 1 ZPHN Kontrola se provádí výhradně na žádost ÚP Při kontrole se postupuje podle kontrolního řádu – zákon č. 255/2012 Sb. Výsledný dokument – protokol o kontrole Provedením kontroly se v žádném případě nemění způsob užívání daného prostoru určený v souladu se SZ (zjištění z kontroly však mohou vést k dalším postupům dle SZ) 2

9 22.5. 2015 9 Podmínky zahájení kontroly Žádost ÚP – OPHN musí z ní být zřejmé – že se jedná o žádost k postupu obecného SÚ podle § 33b – o jaký prostor se jedná – kdo je žadatelem o doplatek na bydlení – že osoba (žadatel o příspěvek na bydlení) je oprávněna k bydlení v identifikovaném prostoru 2

10 22.5. 2015 10 Kontrola Základní posloupnost nezbytných úkonů při kontrole 1.Fakultativně úkony před kontrolou 2.Pověření kontrolující osoby ke kontrole (event. průkaz) 3.Zahájení kontroly 4.Kontrola 5.Protokol o kontrole a doručení stejnopisu kontrolované osobě 6.Námitky 7.Ukončení kontroly 2

11 22.5. 2015 11 Kontrola 1.Kontrolovaná osoba – je nezbytné aplikovat ustanovení kontrolního řádu o kontrolované osobě na žadatele o dávku resp. osobu oprávněnou k bydlení v kontrolovaném objektu 2.Vstup do kontrolovaného objektu – § 7 KŘ a čl. 12 LZPS – pouze se souhlasem toho, kdo v něm bydlí – při kontrole podle § 33b lze do objektu vstoupit jen se souhlasem osoby, které svědčí právní titul k užívání daného prostoru k bydlení (osoby, která je jednoznačně identifikována v žádosti a zpravidla bude totožná s osobou žadatele o dávku) – ochrana se vztahuje pouze na prostory užívané k bydlení (nikoli na např. společné prostory v domě) 2

12 22.5. 2015 12 Kontrola 3. Pověření ke kontrole – Identifikace kontrolního orgánu – Identifikace kontrolujícího – Předmět kontroly – Identifikace osoby, která pověření vydala (vedoucí kontrolního orgánu nebo osoba k tomu pověřená vedoucím kontrolního orgánu) – Datum, podpis 4. Příprava na kontrolu a zahájení kontroly – Vhodné obstarat si nezbytné existující podklady – dokumentaci – Doručení oznámení o kontrole (je možné i zahájit kontrolu až na místě – předložení pověření ke kontrole na místě kontroly) 2

13 22.5. 2015 13 Kontrola 5. Práva kontrolujícího – Požadovat prokázání totožnosti – Provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky apod. – Pořizovat obrazové a zvukové záznamy 6. Povinnosti kontrolujícího – Zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady – Předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole – Umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly – Vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontr. osobě 2

14 22.5. 2015 14 Kontrola 7. Práva a povinnosti kontrolované osoby 8. Protokol o kontrole – Hlavní výstup, který se předává OPHN – je konstatováním určitého stavu – jiný než obytný prostor, stavba pro ind. či rod. rekreaci splňuje/nesplňuje požadavky ustanovení § 33b odst. 1 ZPHN – Minimální náležitosti – Vyhotoví se ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů – Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolní orgán kontrolované osobě a OPHN

15 22.5. 2015 15 Kontrola 9. Námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole – Kontrolovaná osoba může podat písemné námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení protokolu o kontrole – Vyřízení námitek Vyhovění ve lhůtě 7 dnů kontrolujícím nebo vedoucím kontrolní skupiny Pokud se námitkám nevyhoví ve lhůtě 7 dnů, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 (zvlášť složité případy ve lhůtě 60) dnů ode dnech jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne – Námitky se nevyřizují ve správním řízení, o námitkách se nerozhoduje

16 22.5. 2015 16 Kontrola 10. Ukončení kontroly – Marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky – Dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě 11. Neuskutečnění kontroly – Kontrola nebude provedena s ohledem na neposkytnutí nezbytné součinnosti – SÚ formou sdělení tuto informaci poskytne OPHN

17 22.5. 2015 17 3. Hmotněprávní aspekty postupu podle § 33b ZPHN

18 22.5. 2015 18 Kontrola splnění požadavků – Zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje: Má povahu samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje dále uvedené požadavky k tomu, aby se v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě. Jiný než obytný prostor je pro účely § 33b odst. 1 vymezen přiměřeným použitím § 3 písm. i), § 8, § 10 odst. 5 a 6, § 11, § 38, § 44 odst. 1 písm. a) a § 44 odst. 1 věta druhá vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby Stavba pro individuální či rodinnou rekreaci je pro účely § 33b odst. 1 vymezena přiměřeným použitím § 3 písm. i, § 8, § 11, § 38 a § 40 odst. 2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby + záchod 3

19 22.5. 2015 19 Kontrola splnění požadavků Protokol může pouze konstatovat, že jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňují/nesplňují požadavky dané § 33b odst. 1 ZPHN Kontrola se provádí jen za účelem poskytnutí doplatku na bydlení podle ZPHN Kontrola v žádném případě nemůže sama o sobě vést ke změně účelu užívání kontrolovaného objektu 3

20 22.5. 2015 20 Děkuji za pozornost JUDr. Eva Kuzmová kuzmova.eva@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "22.5. 2015 1 ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI A KOMPETENCE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ JUDr. Eva Kuzmová."

Podobné prezentace


Reklamy Google