Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém prostupného bydlení (v Mostě) setkání se zástupci samospráv v Mostě, 9.12.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém prostupného bydlení (v Mostě) setkání se zástupci samospráv v Mostě, 9.12.2010."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Systém prostupného bydlení (v Mostě) setkání se zástupci samospráv v Mostě, 9.12.2010

2 www.socialni-zaclenovani.cz Co je to prostupné stupňovité bydlení Systém umožňující rizikovým, diskriminovaným, nekompetentním sociálně vyloučeným osobám a rodinám získat kvalitní dlouhodobé nájemní bydlení mimo sociálně vyloučené lokality Systém podněcující změny v kvalitě života osob a rodin vůbec Systém hospodárného a politicky zdůvodnitelného nakládání s obecními byty

3 www.socialni-zaclenovani.cz Co je to prostupné stupňovité bydlení -systém, který sestává z několika stupňů lišících se komfortem, typem, režimem, cenou a podmínkami přidělování a je:  individualizovaný  občanský  zásluhový  racionální  motivační  obousměrný  otevřený  asistenční

4 www.socialni-zaclenovani.cz Struktura prostupného stupňovitého bydlení DLOUHODOBÉ FORMY BYDLENÍ: TRŽNÍ NÁJEMNÉ BYDLENÍ ODPADÁ GARANCE MONITORING STŘEDNĚDOBÉ FORMY BYDLENÍ: GARANTOVANÉ BYDLENÍ -KOMPETENTNÍ RODINY A JENDOTLIVCI -SOUKROMÍ PRONAJÍMATELÉ, NNO -SOCIÁLNÍ PRÁCE V PŘÍPADĚ POTŘEBY -PROSTŘEDNÍK: GARANCE NA OBĚ STRANY DOČASNÉ FORMY BYDLENÍ: TRÉNINKOVÉ BYDLENÍ -NABÝVÁNÍ KOMPETENCÍ (NÁJEMNÉ, PŮJČKY, HOSPODAŘENÍ, UŽÍVÁNÍ, FOND OPRAV) -OBEC, NNO -ODBOURÁVÁNÍ ZP -BYTY NIŽŠÍHO STANDARDU -RODINY -SOCIÁLNÍ PRÁCE KRÁTKODOBÉ FORMY BYDLENÍ: NÍZKOPRAHOVÉ BYDLENÍ -RODINY A JEDNOTLIVCI BEZ KOMPETENCÍ -OBEC, NNO -SBĚR Z ULICE, ZAČÁTEK SOCIÁLNÍ PRÁCE (INDIVIDUÁLNÍ PLÁN) -NOCLEHÁRNA, AZYLOVÝ DŮM, UBYTOVNA -ROZDĚLENÉ RODINY JAKO MOTIVAČNÍ FAKTOR NEKOMFORTNÍ, PŘÍSNÝ REŽIM, DENNÍ PLATBY -IZP

5 www.socialni-zaclenovani.cz Podmínky přidělování kategoriePříklady podmínek Smlouva (typ a délka) nájemní, ubytovací, na dobu určitou (jak dlouho) s možností/nemožností prodloužení/na dobu neurčitou, s rozhodčí doložkou/bez, s kaucí/bez,… Cenaza metr, za osobu, za místnost, za byt, za vchod Dluhybezdlužnost vůči městu (na bydlení nebo vůbec)/uzavřený splátkový kalendář/plněný splátkový kalendář po dobu X měsíců/bezdlužnost vůči dodavatelům energií/pravidelné splátky/bez omezení Prácezaměstnán alespoň 1 člen domácnosti/všichni ekonomicky aktivní/VS/VPP/příprava na zaměstnání: RK, účast v programu pracovní poradenství, další/evidence na ÚP/bez omezení/další Další podmínkyspojené s bydlením: fond oprav, rekonstrukce na vlastní náklady s možností výhodné půjčky, kauce, institut zvláštního příjemce, zapojení do programu prevence ztráty bydlení, trvalý pobyt,… nespojené s bydlením: pravidelná docházka dětí do školy, alternativní výplata sociálních dávek, absence látkových i nelátkových závislostí, starost o děti (výživa, hygiena, zdraví…)

6 www.socialni-zaclenovani.cz Podmínky přidělování-příklad Prešov O přidělování bytů klientovi v tom kterém stupni systému bude rozhodovat komise složená ze zástupců bytového a sociálního odboru města. Rozhodování se bude dít na podkladě sociální anamnézy klienta, kterou vypracovává sociální pracovník s klientem pracující a další zaměstnanci sociálního odboru. Tato anamnéza obsahuje kromě základních identifikačních údajů klienta jako je jméno, bydliště, trvalý a přechodný pobyt, datum narození, apod. dále: 1. údaje rodinné -počet osob domácnosti, respektive počet osob oprávněných užívat byt spolu s klientem, rodinný stav klienta, počet nezaopatřených dětí, výchovné poměry v rodině: péči o výživu a výchovu dětí, plnění školní docházky 2. údaje sociální a finanční -současné bytové podmínky včetně hygienických -sociální poměry v rodině: výskyt soc.patologických jevů, míru aktivní spoluúčasti klienta a jeho partnera/ky při zabezpečení uspokojení základní životních potřeb členů rodiny -finanční poměry v rodině: druhy příjmů klienta a dalších společně posuzovaných osob -míra závazků klienta vůči městu Prešov a osob společně s ním posuzovaných: nájemné, komunální odpad, energie, daň z nemovitosti, atp. -míra projevovaného zájmu na řešení bytové situace ze strany klienta a spolupráce se sociálními pracovníky -délka evidence žádosti o nájemní byt podané na odbor sociálních služeb 3. údaje pracovní -zaměstnání žadatele a společně posuzovaných osob v produktivním věku: typ pracovního poměru, délka pracovního poměru, délka evidence na ÚP 4. údaje zdravotní -zdravotní stav klienta a společně posuzovaných osob

7 www.socialni-zaclenovani.cz Podmínky přidělování-příklad Litvínov

8 www.socialni-zaclenovani.cz Podmínky přidělování-příklad Litvínov

9 www.socialni-zaclenovani.cz Doprovodné služby a programy: -terénní sociální práce -sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -dluhové poradenství -program prevence ztráty bydlení -institut zvláštního příjemce -alternativní výplata sociálních dávek -domovnictví -výchova k rodičovství -finanční gramotnost -pracovní poradenství -veřejná služba -volnočasové aktivity -NZDM

10 www.socialni-zaclenovani.cz Aktéři systému: -obec: sociální odbor, majetkový odbor, bytový odbor, odbor investic, OSPOD -NNO -soukromí pronajímatelé -klienti -pojišťovny

11 www.socialni-zaclenovani.cz Investiční zdroje IOP 5.2: pláště, střechy, společné a veřejné prostory IOP 3.1b: zařízení pobytových služeb SFRB: rekonstrukce a výstavba sociálních bytů (momentálně prázdný) (nová výzva na investiční projekty rekonstrukce bytových jednotek)

12 www.socialni-zaclenovani.cz Souvislosti -připravovaná vládní koncepce podporovaného bydlení (Agentura, Sociologický ústav AV ČR, Evropská agentura pro lidská práva, MPSV, MMR) -novela nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady z 19.5.2010 -NAPSI spolu! -připravovaná národní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

13 www.socialni-zaclenovani.cz Rizika a překážky -stereotypy na straně soukromých pronajímatelů -privatizovaný městský bytový fond -nezkušenost neziskového sektoru s programy týkajícími se bydlení -segregovaná mono-etnická ghetta -vnitřní stratifikace lokality: rodinně rodové vazby, statusové rozdíly a bariéry rituální ne/čistoty -veřejnost: apriorní odmítání sousedství -špatně nastavená kritéria: kumulace v jednom stupni nebo příliš rozvolněné hranice

14 www.socialni-zaclenovani.cz Příležitost v Mostě -osvícená radnice a schopní úředníci -IPRM DEMOS: revitalizace sídliště Chanov a čtvrti Stovky -množství volných bytů v Chanově -kladná zkušenost s ochranou investic (bl.5 a 13) -potenciál pro diferenciaci bydlení i na sídlišti jako takovém -přítomnost NNO poskytujících pobytové služby -přítomnost NNO ochotných participovat i na vyšších stupních systému -silný soukromý vlastník -paleta doprovodných služeb

15 www.socialni-zaclenovani.cz shrnutí třístupňový systém (s možnými podstupni): 1. Nízkoprahové (krizové, krátkodobé) bydlení 2. Tréninkové (střednědobé) bydlení 3. Nájemní (podporované, garantované) bydlení + 4.Tržní nájemní bydlení princip: -čím vyšší komfort, tím vyšší nároky -míra svobody přímo úměrná míře zodpovědnosti -asistenční sociální služby

16 www.socialni-zaclenovani.cz Kontakty: podlaha.bronislav@vlada.cz (Most, Cheb, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Prešov) straka.karel@vlada.cz (Litvínov) grygar.jakub@vlada.cz (vládní koncepce podporovaného bydlení, Roudnice n/L, další příklady)

17 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji za pozornost Bronislav Podlaha, Agentura podlaha.bronislav@vlada.cz +420 725 845 696


Stáhnout ppt "Systém prostupného bydlení (v Mostě) setkání se zástupci samospráv v Mostě, 9.12.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google