Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY V ČR Vít KLEIN, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY V ČR Vít KLEIN, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 1 ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY V ČR Vít KLEIN, Ph.D. klein@csze.cz

2 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY Téma: Problematika stanovení vzniklé škody Právní úprava: ENERGETICKÝ ZÁKON 458/2000 Sb. - viz § 51 (nové znění úhrady vzniklé škody od 01. 01. 2016) EZ: § 51, odst. 2: “Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy se zakazuje.“ 2

3 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY 3 Obchodní – netechnické ztráty po hladinách za rok 2012 – 2014 v elektrizační soustavě ČR (dle ERÚ) Obchodní ztráty (MWh/rok) VNNVNNN Rok 201248,55 372,70195 055,40 Rok 201350,64 967,70181 318,60 Rok 201425,24 903,30158 243,70

4 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY 4 Obchodní ztráty po hladinách za rok 2012 - 2014 v % z celkového množství EE vstupujícího do napěťové hladiny Obchodní ztráty (% z množství EE vstupujícího do napěťové hladiny) VVNVNNN Rok 20128,42527E-050,0113620760,80 Rok 20138,93711E-050,0104731270,74 Rok 20144,48235E-050,0104912020,67

5 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY § 51/3 EZ č. 458/2000 Sb. od 1. 1. 2016 zní: „(3) Při neoprávněném odběru elektřiny je osoba, která neoprávněně odebírala nebo odebírá elektřinu, povinna nahradit v penězích vzniklou škodu. Nelze-li zjistit vzniklou škodu na základě prokazatelně zjištěných údajů, je povinna uhradit škodu určenou výpočtem podle hodnoty hlavního jističe před elektroměrem nebo předřazeného jistícího prvku a obvyklé doby jejich využití, nedohodnou-li se obě strany jinak. Škodou jsou i prokazatelné nezbytně nutné náklady vynaložené na zjišťování neoprávněného odběru elektřiny.“ 5

6 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY § 51 EZ č. 458/2000 Sb., účinného do 31. 12. 2015 zní v textu výslovně nestanovil výpočet škody vzniklé NO EE, problematiku řeší § 9 vyhlášky č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 6

7 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY Vyhláška č. 82/2011 Sb., § 9: (1) Při neoprávněném odběru elektřiny určí množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny. (2) V případech, kdy nelze zjistit množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny podle odstavce 1, stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy množství neoprávněně odebrané elektřiny pro stanovení výše náhrady škody výpočtem podle odstavců 3 až 8. PROBLÉM: HLADINA NN - % NEJVYŠŠÍ NETECHNICKÉ ZTRÁTY 7

8 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY PROBLÉMY: HLADINA NN - % NEJVYŠŠÍ NETECHNICKÉ ZTRÁTY ZJIŠŤOVÁNÍ A DOKAZOVÁNÍ NEOPRÁVNĚNÝCH ODBĚRŮ SKUTEČNÁ ŠKODA X NÁHRADA ŠKODY OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ X TRESTNÍ ŘÍZENÍ VÝVOJ JUDIKATURY SOUDŮ VÝZNAMNÝ ZLOM VE STANOVOVÁNÍ VÝŠE ÚHRADY/NÁHRADY ŠKOD: NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU 8

9 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU Č. i. Ús 668/15 ZE DNE 11. SRPNA 2015: „54. Ústavní soud tak shrnuje, že vázanost soudce obecného soudu zákonem dle čl. 95 odst. 1 Ústavy znamená též oprávnění soudu neaplikovat prováděcí právní předpis nebo jeho část, je-li příslušná právní úprava v něm obsažená soudem považována za rozpornou se zákonem nebo ústavním pořádkem. Pokud škůdce prokáže, že výše škody za neoprávněně odebranou elektřinu stanovená podle prováděcího předpisu k § 51 energetického zákona je mnohonásobně vyšší než jeho platby za elektřinu ve srovnatelných obdobích před neoprávněným odběrem, nelze takto vypočítanou výši škody bez dalšího akceptovat. 9

10 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU Č. I. ÚS 668/15 ZE DNE 11. SRPNA 2015: Soud v takovém případě musí zohlednit i další okolnosti, které jej mohou v maximální míře přiblížit ke stanovení skutečné výše způsobené škody. Pokud pak na základě provedených důkazů soud nedospěje v konkrétní situaci k závěru, že vypočtená výše škody s určitou mírou pravděpodobnosti odpovídá škodě skutečné, nemůže prováděcí předpis aplikovat v té části, ve které by tak způsobil neoprávněný zásah do majetkových práv škůdce tím, že by vypočtená výše škody plnila v převážné míře funkci sankční, a nikoli kompenzační. V takovém případě musí o výši škody soud rozhodnout podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností.“ 10

11 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY Nález ÚS – zásadní změna v dosavadní praxi, kdy byla ZEJMÉNA V CIVILNÍM ŘÍZENÍ používána ustanovení vyhlášky č. 82/2011 Sb. pro stanovení náhrady škody. PROBLÉMY: NIKDY SE NEPODAŘÍ OBJEKTIVNĚ ZJISTIT MNOŽSTVÍ NEOPRÁVNĚNĚ ODEBRANÉ ELEKTŘINY A Z TOHO PLYNOUCÍ ÚHRADY ŠKODY, VZNIKLÉ PROVOZOVATELŮM PŘENOSOVÉ A ZEJMÉNA DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV. VÝPOČTY ŠKOD PROVEDENÉ DISTRIBUTORY x VÝPOČTY ZNALCŮ (mnohdy rozpory v posudcích) x SOUDY PRAVOMOCNĚ PŘIZNANÉ ÚHRADY ŠKOD 11

12 NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY Prosím o Vaše otázky. Děkuji Vám za pozornost. Vít KLEIN, Ph.D. klein@csze.cz vit.klein@fel.cvut.cz Mobil: 777 784 900 12


Stáhnout ppt "1 ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY V ČR Vít KLEIN, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google