Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 01/2011 21.1.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, s novým rokem nastal čas změn, avizovaných již v listopadové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 01/2011 21.1.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, s novým rokem nastal čas změn, avizovaných již v listopadové."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 01/2011 21.1.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, s novým rokem nastal čas změn, avizovaných již v listopadové Polnici. Reorganizace obecního úřadu, která již nějakou dobu probíhá, je sice pro občany změnou nejméně viditelnou, leč pro chod obce naprosto klíčovou. V této souvislosti bych rád poděkoval Marušce Petříkové, která již této proceduře věnovala množství hodin svého osobního volna. Z těch viditelnějších změn bych rád upozornil na změnu úředních hodin. K tradičním každotýdenním pátkům, kde se nic nemění, přibývá, jako úřední den, každé první pondělí v měsíci a to v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. V tuto dobu bude na obecním úřadě přítomen většinou jak starosta, tak místostarosta, nejméně však jeden z jmenovaných. Nejbližší úřední pondělí tudíž připadá na 7.2.2011. Dalším posunem je vymezení kompetencí starosty a místostarosty. Starosta nadále bude zastupovat obec při všech důležitých jednáních a vykonávat tzv. „úředničinu“, která spočívá hlavně v sepisování smluv, projektů, dotačních titulů, směrnic atd., s prioritní snahou sehnat pro obec co nejvíce finančních prostředků. Místostarosta bude spíše „terénním pracovníkem“, který se bude věnovat hlavně praktickým záležitostem, jako jsou stavby, opravy, údržba a další drobnosti, které přináší každodenní život v obci. Se svými podněty či žádostmi v této oblasti se proto obracejte především na něj. Nechci tím říci, že nemůžete přijít za kýmkoliv ze zastupitelstva, to pochopitelně můžete, nicméně většinou daná věc skončí stejně na stole místostarosty. Další novinkou bude naplňování stránek Polnice o články ostatních zastupitelů. Po zrušení redakční rady, která mimochodem do Polnice moc články nepřispěla, se tohoto úkolu ujmou právě zastupitelé. Že by se zapojil i někdo s ostatních občanů obce, je s ohledem na zkušenost z uplynulých 13 ročníků, představa více než naivní. K další drobné úpravě dojde u návštěv jubilantů. Zde od nynějška budou rotovat všichni zastupitelé a to pokud možno rovnoměrně. V žádném případě nehledejte žádný hlubší význam v tom, že k někomu na návštěvu přijde třeba starosta a k někomu ne. Možná jsem na některé novinky zapomněl, ale až budou aktuální, určitě se je dozvíte. M.Břenda Zasedání ZO č. 4/2011. konané dne 14.1.2011. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová a M.Petříková.. Omluven: P.Procházka a J.Kudrna. Na 4. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO za a) chválilo přijetí bankovního úvěru ve výši 800.000,-Kč od banky GE Money Bank, a.s. na krytí projektu „Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice“.. Za b) schválilo zajištění bankovního úvěru provést zastavením nemovitosti č.p. 20, budova KD a restaurace. Za c) schválilo pokrytí splátek bankovního úvěru a úroků z úvěru na letošní rok z rezervy obce minulých let... Za d) pověřila starostu k podpisu úvěrové smlouvy. 3) ZO za a) vzalo na vědomí statický posudek na střechu KD ve Vilicích, jejíž závěr zní, že je v havarijním stavu a je nutná její kompletní výměna. Za b) schválilo vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci „Nová střecha KD Vilice“ Ing. Miroslavem Poláčkem, Brno, za celkovou cenu 105.500,-Kč. Za c) pověřilo starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o dílo.. 4) ZO vzalo na vědomí výpověď z nájmu dvou místností v čp.58 (Kremlu) od Josefa Kahouna z Vilic. 5) ZO zamítlo žádost Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích o finanční příspěvek.. 6) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/ZO/2011. Příjmy: daně ze závislé činnosti a z příjmů FO a právnických osob 650.000,- DPH 675.000,- místní poplatky 94.000,- daň z nemovitostí 250.000,- dotace (zde ještě nefiguruje slíbená dotace na sál) 60.900,- lesy 561.900,- voda 120.000,- pronájmy (celkem) 55.870,- ostatní příjmy 4.330,- Celkem: 2.472.000,- Rozpočet obce na rok 2011

2 .. Dne 12.ledna 2011 oslavil pan Bohumil Průša z Vilic 85. výročí svého narození a dne 21. ledna oslavila paní Marie Suková z Vilic 80. výročí svého narození. Oběma jubilantům blahopřejeme Sál KD Vilice. V rámci projektu „Výměna podlahových krytin a zřízení stálé galerie v KD Vilice“ se v současné době rozjíždí stavební práce. Jejich postup komplikuje zimní období a i přes neustálé vytápění objektu nebude situace jednoduchá. Ještě komplikovanější situace nastala ohledně střechy sálu, kde statik konstatoval havarijní stav. Z toho důvodu máme sál pouze v podmíněném provozu, což znamená, že se pro veřejnost může využívat jen v době, kdy na střeše nebude ležet sněhová pokrývka. Tato podmínka platí pro letošní rok, od příští zimní sezóny je zákaz užívání sálu kompletní. Naplnily se tak pochmurné vize, zmíněné v minulé Polnici. Hrubý odhad na výměnu celé střechy hovoří o cca 2.500.000 Kč... S ociální služby.. Naše obec se v říjnu loňského roku zapojila do projektu Komunitního plánování sociálních služeb, který probíhá na celém území okresu Tábor. Sociálními službami se rozumí činnosti zajišťující pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, dlouhodobé nezaměstnanosti, ohrožení na právech atd.Úkolem komunitního plánování sociálních služeb je zjistit potřeby občanů na straně jedné a nabídku organizací poskytujících sociální služby na straně druhé. Do projektu se může zapojit každý občan tím, že vyplní dotazník či anketu, které budou roznášeny zároveň s touto Polnicí. Vyplněné dotazníky, prosím, předejte na obecní úřad, nebo jakémukoliv svému zastupiteli a to nejpozději do 31.1.2011. Vedoucí pracovní skupiny a kontaktní osobou pro Mladovožicko je Bc. Eva Novotná, vedoucí soc. odd. v Ml. Vožici, tel.: 381 201 918.. Předplatné Polnice. S tímto číslem Polnice dostanou všichni předplatitelé i složenku na úhradu předplatného pro rok 2011, které je stejné jako loni a to 150,-Kč. Příští číslo obdrží už pouze ti, co budou mít předplatné uhrazeno. Venkovská tržnice II. V rámci tohoto projektu, organizovaného MAS Krajina srdce, obdrží na sklonku ledna, všechny domácnosti na území MAS, „Katalog podnikatelů a neziskových organizací“, které v tomto území operují a měli zájem na svém zveřejnění.Stane-li se, že se tento katalog k někomu nedostane, dejte vědět na svém OÚ, bude sjednána náprava. Katalog bude poslán i všem předplatitelům Polnice. V této souvislosti bych rád podnikatelům na území obce Vilice nabídl možnost svojí prezentace na webových stránkách obce. Jaké informace a v jakém rozsahu by měli být zveřejněny, je už jen věcí případných zájemců o tuto službu, která je zdarma. Zájemci o zveřejnění se zkontaktují s Jiřím Kudrnou ml. na tel.: 723 947 859... Poplatky Od 1.1.2011 již probíhá výběr poplatků za odpady a psy. Nenechávejte tuto povinnost na poslední chvíli! Výdaje: lesy (celkem) 390.000,- silnice (celkem) 189.000,- pitná voda (celkem) 151.000,- odpadní vody (celkem) 5.000,- příspěvky (MŠ, ZŠ) 45.800,- kulturní činnost (knihovna, kapličky, zájmová činnost, dary jubilantům) – z toho 430.000,- oprava sálu 502.200,- sport (hřiště, zájmová činnost) 50.000,- nebytové hospodářství (celkem) 9.000,- veřejné osvětlení (celkem) 39.000,- zasíťování pozemků (elektřina) pro výstavbu 75.000,- svoz odpadů (KO, NO) 185.000,- péče o vzhled obcí a zeleň (celkem) 41.000,- požární ochrana (celkem) 63.300,- zastupitelstvo (celkem) 362.000,- činnost místní správy (celkem) 339.700,- pojištění, daně, bankovní poplatky (celkem) 25.000,- Celkem: 2.472.000,-


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 01/2011 21.1.2011 ročník 14. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, s novým rokem nastal čas změn, avizovaných již v listopadové."

Podobné prezentace


Reklamy Google