Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika bezdomovectví. Bezdomovec (osoba bez domova) Osoba, která nemá domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Může být osobou bez.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika bezdomovectví. Bezdomovec (osoba bez domova) Osoba, která nemá domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Může být osobou bez."— Transkript prezentace:

1 Problematika bezdomovectví

2 Bezdomovec (osoba bez domova) Osoba, která nemá domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Může být osobou bez trvalého bydliště nebo je tzv. osobou bez přístřeší, která sice oficiálně trvalé bydliště má, ale z nějakého důvodu jej nechce nebo nemůže užívat. Většinou nemá ani zaměstnání a rodinu, resp. jeho vztahy s příbuznými jsou natolik narušené, že zcela ztratily svou funkci.

3 Bezdomovectví způsob života této osoby a existence tohoto jevu je sociálním jevem podmíněným celou řadou faktorů a představuje krajní podobu sociálního vyloučení na okraj společnosti se mohou dostat různí lidé ohrožení nestejnými problémy, podobní si jsou pouze v důsledku: ve ztrátě domova a v životě (nejen) na ulici

4 Typy Bezdomovectví Zjevné - osoby, které okázale žijí mimo standardní hranice sociálních norem a návyků, jsou to lidé z nádraží a parků Skryté –osoby jako bezdomovci žijí, ale nejsme schopni to rozlišit „na první pohled“, to je valná většina lidí bez domova Potenciální - osoby, kterým bezdomovectví hrozí (obyvatelé ubytoven, osoby v bytě s neregulovaným nájmem a nízkým příjmem).

5 Dále dělíme bezdomovce na osoby, které: usilují o společenskou integraci (menší část) rezignovali na společenskou integraci (dobrovolní bezdomovci) - chtějí si zabezpečit hlavně jídlo a teplo (větší část)

6 Lidé ohrožení bezdomovectvím: dlouhodobě nezaměstnaní hendikepovaní senioři lidé adaptovaní na život v institucích příslušníci etnických minorit (u nás hlavně Romové) migranti

7 Lidé ohrožení bezdomovectvím: Spíše muži Lidé ve středním a vyšším věku Osamělí lidé Osoby trpící závislostí

8 „Typický“ český bezdomovec Muž Cca 40 let Minimálně dva roky nezaměstnaný Se základním vzděláním Svobodný či rozvedený Problém se závislostmi Žije ve větším městě

9 Příčiny bezdomovectví strukturální (objektivní) – státní sociální politika, politika zaměstnanosti a chudoba obecně, bytová politika, přístup k minoritám (menšinám) vnitřní (subjektivní)- domácí násilí, psychiatrická diagnóza (často alkoholismus, toxikomanie, maniodepresivita, schizofrenie), nebo porucha chování (emoční labilita, porucha osobnosti). Tyto faktory bezdomovectví dále prohlubuje.

10 Příčiny bezdomovectví v ČR ztráta zaměstnání (23 %) rozvod (20 %) odchod z rodiny (11 %) výkon trestu (5 %) špatné hospodaření (3 %) výstup z ústavního zařízení (2 %) jiné příčiny tvoří 29 %, pouze u 7 % bezdomovců má jít o dobrovolné rozhodnutí (ovšem i zde je třeba vzít v úvahu jejich psychický stav a další okolnosti)

11 Nejčastější problémy, které řeší bezdomovci: Obtížné hledání zaměstnání a zneužívání ze strany zaměstnavatelů (práce bez smlouvy, za menší plat než je obvyklé) Obtížná komunikace s úřady (často jim chybí doklady) Špatná dostupnost zdravotní péče (neplatí zdravotní pojištění) Často problémy s policií Vzájemně špatný vztah s většinovou společností (nevšímavost až nepřátelství - v poslední době se zvyšuje počet útoků na bezdomovce)

12 Prevence bezdomovectví Strukturální změny = centrální (úprava zejména bytové a zaměstnanecké politiky) Záchytná sociální síť: – Poskytnutí sociálních služeb – hlavně sociální poradenství a služby sociální prevence – azylové domy, nocležny, denní centra atd. – Poskytnutí dávek sociálního zabezpečení

13 Sociální péče o osoby bez přístřeší Preventivní aktivity Služby zaměřené na naplnění základních potřeb Služby zaměřené na reintegraci a samostatnost

14 Preventivní aktivity- zejména sociální poradenství proces výměny informací mezi klientem a poradcem začátek: dobrovolný, nedobrovolný druhy: – Obecné – Speciální Důležitá je dostupnost a aktivní vyhledávání ohrožených osob - ohrožení bezdomovectvím neumí většinou jednat s úřady a vyhledávat pomoc

15 trend: dát možnost volby, ponechat odpovědnost, přenechat aktivitu na klientovi minimální služby: obecné informace (nejsou cíleny ke konkrétní osobě) rady (cílené ke konkrétní osobě, poskytují možnost volby) aktivní pomoc (např. pomoc při vyplňování formuláře) asistence (činnost mimo poradnu např. doprovod k lékaři, na úřad)

16 Služby zaměřené na naplnění základních potřeb vytvoření zázemí na hygienu, lékařské ošetření, nasycení, odpočinek, ošacení Ubytovací služby: – krátkodobé (dny až týdny; krizová pomoc, denní centra, noclehárny) – střednědobé (týdny až měsíce; zároveň i funkce c; samostatné pokoje na ubytovně, azylové domy) – dlouhodobé (několik měsíců až let; zároveň i funkce c; cvičné a chráněné byty, domy na půl cesty, azylové domy)

17 Patří sem tyto sociální služby podle zákona 108/2006 Nízkoprahová denní centra Noclehárny Azylové domy Domy na půl cesty Terénní programy Chráněné bydlení Podpora samostatného bydlení

18 Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně

19 Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.

20 Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

21 Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

22 Terénní programy služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

23 Chráněné bydlení dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

24 Služby zaměřené na reintegraci a samostatnost Reintegrace = návrat do společnosti Patří sem hlavně: - nácvik potřebných dovedností (hl. sociálních) - podpora zaměstnanosti (chráněná a podporovaná místa, sociální firmy, podporované zaměstnávání….)

25 Patří sem: Sociální RHB Sociálně terapeutické dílny Chráněné dílny Tréninková pracoviště Podporované zaměstnání Veřejně prospěšné práce Sociální firmy

26 Sociální rehabilitace soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob rozvojem schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných pro samostatný život – poskytuje se formou terénních, ambulantních nebo pobytových služeb

27 Sociálně terapeutické dílny ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce – jde o pravidelnou podporu zdokonalování pracovních návyků a dovedností

28 Chráněné dílny (chráněná pracovní místa) jeden z nástrojů pro pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním a jiným postižením či handicapem

29 Tréninková pracoviště pracoviště zabývající se nácvikem potřebných dovedností (stavební práce, práce v kavárně, šicí dílna apod., slouží jako přechod k běžnému zaměstnání, umožňuje vyzkoušet si zátěž v chráněném prostředí. Cílem je rozvoj pracovních a sociálních dovedností v podmínkách blížících se běžnému pracovnímu prostředí, podpora vycházející z individuálních potřeb uživatelů (komunikace, pracovní tempo, pracovní zátěž, zodpovědnost....) a podpora jejich samostatnosti, která jim usnadní přechod na volný trh práce, nebo chráněné pracovní místo. Mohou být zaregistrována jako sociální rehabilitace, nebo sociálně terapeutická dílna.

30 Podporované zaměstnání komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro zájemce znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka. Bývá registrováno jako sociální rehabilitace.

31 Veřejně prospěšné práce VPP jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Spočívají v činnostech ve prospěch obce, státu nebo jiné veřejně prospěšné instituce. Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci (tj. poskytnout praxi a umožnit podmínky pro vznik důchodu

32 Sociální firmy zaměstnávají znevýhodněné osoby a umožňují jim využití podpůrných a RHB služeb v jiných zařízeních

33 Organizace pracující s bezdomovci: FEANTSA – mezinárodní organizace věnující se problematice bezdomovectví Naděje Armáda spásy Sdružení azylových domů SKP Centrum Sopre CR…..

34 Zdroje: HRADEČTÍ I. a V.: Bezdomovectví – extrémní vyloučení. Praha: Naděje, 1996. (bez ISBN). Dostupné na: http://www.nadeje.cz/vz/bezdomovstvi_exv.pdf http://www.nadeje.cz/vz/bezdomovstvi_exv.pdf HRADECKÝ I. a kol.: Definice a typologie bezdomovectví. Praha: DESTINY, 2007. ISBN 978-80-86451-13-8 MATOUŠEK O: Slovník sociální práce. Praha: Portál. 2008. ISBN 978-80-7367-368-0 MATOUŠEK O: Sociální práce v praxi. Praha: Portál. 2005. ISBN80-7367-002-X http://www.bezdomovci.estranky.cz http://www.nadeje.cz/


Stáhnout ppt "Problematika bezdomovectví. Bezdomovec (osoba bez domova) Osoba, která nemá domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Může být osobou bez."

Podobné prezentace


Reklamy Google