Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní seminář k Výzvě č. 07 „Elektronizace služeb veřejné správy“ na předložení žádostí o finanční podporu z IOP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní seminář k Výzvě č. 07 „Elektronizace služeb veřejné správy“ na předložení žádostí o finanční podporu z IOP."— Transkript prezentace:

1 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Úvodní seminář k Výzvě č. 07 „Elektronizace služeb veřejné správy“ na předložení žádostí o finanční podporu z IOP pro oblast 1.1a a 1.1b Ministerstvo vnitra České republiky Odbor strukturálních fondů Praha, 30.listopadu 2009

2 2 Agenda  Zahájení  Představení Výzvy č. 07  Prezentace Příručky pro žadatele a příjemce  Představení expertní podpory žadatelům  Doplňující podpůrné materiály  Dotazy žadatelů www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

3 3 Agenda  Zahájení  Představení Výzvy č. 07  Prezentace Příručky pro žadatele a příjemce  Představení expertní podpory žadatelům  Doplňující podpůrné materiály  Dotazy žadatelů www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

4 4 Zahájení  Úvodní slovo OSF  Účel semináře  Představení prezentujících www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

5 5 Agenda  Zahájení  Představení Výzvy č. 07  Prezentace Příručky pro žadatele a příjemce  Představení expertní podpory žadatelům  Doplňující podpůrné materiály  Dotazy žadatelů www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

6 6 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Představení Výzvy č. 07 Identifikace výzvy:  Číslo kola výzvy07 – časově uzavřená  Název výzvy„Elektronizace služeb veřejné správy“  Celková částka výzvy3 000 000 000 Kč (příspěvek z ERDF)  Termín pro přijetí žádostí13.11.2009 – 15.2.2010 Identifikace programu a oblasti podpory:  Operační programIOP  Prioritní osa1a a 1b – Modernizace veřejné správy  Oblast podory1.1a, 1.1b – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě  Cíl podporyKonvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

7 7 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Představení Výzvy č. 07 Podporované aktivity dle textu Výzvy č. 07: a)Vytváření, rozvoj a údržba celostátních základních a dalších relevantních registrů veřejné správy včetně systému bezpečného a chráněného přístupu b)Budování komunikační infrastruktury veřejné správy c)Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy d)Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend v oblasti justice, bezpečnosti, daňové a celní správy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví, dopravy, zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví

8 8 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Představení Výzvy č. 07 Vymezení žadatelů o finanční podporu:  Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu a jimi zřizované organizace  Žadatelé jsou oprávněni žádat o finanční podporu na projektové záměry uvedené v příloze usnesení vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických projektových záměrech pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration  V rámci této výzvy nejsou přijatelné projektové záměry uvedené ve výzvě IOP ZS MV ČR č. 03 vyhlášené dne 3. 12. 2008. Oprávnění žadatelé v rámci Výzvy č. 07 musí splňovat všechny podmínky současně.

9 9 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Představení Výzvy č. 07 Místo realizace projektu a územní vymezení  Projekty realizované ve všech regionech NUTS II včetně hl.m. Prahy Forma a míra podpory  Příspěvek z ERDF činí 85% z celkových způsobilých výdajů. Příjemce se na způsobilých výdajích podílí minimálně z 15%.  Maximální výše dotace z ERDF na způsobilé výdaje na jeden projekt je 255 000 000 Kč. Žádosti je nutno podat elektronicky *) prostřednictvím aplikace BENEFIT7 (www.eu-zadost.cz) a současně písemnou formou.www.eu-zadost.cz *) Návod k aplikaci IS BENEFIT7 je v příloze 10a Příručky pro žadatele IOP

10 10 Agenda  Zahájení  Představení Výzvy č. 07  Prezentace Příručky pro žadatele a příjemce  Představení expertní podpory žadatelům  Doplňující podpůrné materiály  Dotazy žadatelů www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

11 11 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příručka pro žadatele a příjemce:  Je určena všem oprávněným subjektům žádajícím o finanční podporu z IOP definovaných ve výzvě,  Provádí žadatele celým procesem přípravy a podání žádosti o finanční podporu,  Příručka včetně příloh je závazná a je nezbytné se jí řídit. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Příprava žádosti Hodnocení a výběr projektu Podání žádosti Realizace projektu

12 12 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti - Zpracování projektového záměru Při přípravě žádosti je nutné věnovat pozornost následujícím oblastem: Projektový záměr:  Realizovatelnost, efektivnost a udržitelnost projektu  Zdůvodnění projektu na základě výsledků analýzy současného stavu.  Nastavení cíle a výstupu projektu s přihlédnutím na možnosti žadatele (časové, personální, finanční) a jejich provázanost na podmínky výzvy  Provázanost se Strategií Smart Administration  Provázanost se Strategií rozvoje služeb pro informační společnost www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

13 13 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti - Zpracování projektového záměru Nejčastější chyby: Nedůsledná příprava projektového záměru a opomenutí některého z výše citovaných bodů v přípravné fázi projektu, vedou často ke komplikacím při realizaci projektu a současně snižují šanci schválení žádosti o podporu v případě jejího podání. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

14 14 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti - Projektové řízení Studie proveditelnosti a CBA analýza  Všestranná analýza projektového záměru  Zpracování ve variantním řešení včetně nulové a investiční varianty Projektový harmonogram  Je důležité nastavit reálně etapy z časového hlediska (po ukončení každé etapy je povinnost předkládat monitorovací zprávy a žádosti o platbu ). Projektový tým  Kvalitní projektový tým je klíčem k úspěchu projektu Pověření statutárního zástupce předkladatele projektu  Odkaz na vzor pověření je uveden č. 4 této prezentace www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

15 15 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti - Projektové řízení Nejčastější chyby:  Nedostatečné personální zabezpečení projektu vzhledem k rozsahu plánovaných aktivit  Neúplný popis personálního zajištění (chybí popis zkušeností, zastupitelnost apod.)  Studie proveditelnosti neobsahuje variantní řešení  Pověření statutárního zástupce není vydáno pro všechny úkony spojené s administrací projektu  Nedostatek času v harmonogramu projektu na realizaci aktivit mezi etapami www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

16 16 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti - Financování projektu  Žadatel bude mít narozpočtovány ve své kapitole *) finanční prostředky na financování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů – státní rozpočet (15%) a na předfinancování plánovaných nákladů z prostředků EU (85%).  Pro případné nezpůsobilé výdaje je nutné zajistit financování v rámci vlastních zdrojů.  Prostředky jsou čerpány vždy na základě vydaného Stanovení výdajů na financování akce OSS.  Žadatel musí mít zajištěno financování aktivit z vlastních zdrojů tak, aby pokryl realizaci projektu mezi jednotlivými žádostmi o platbu.  Po vyhodnocení žádosti o platbu jsou prostředky do výše 85% z celkových způsobilých výdajů vráceny do příslušné kapitoly.  Je nezbytné, aby byl projekt udržitelný i po ukončení realizace, tj. měl zajištěné pokračování výstupů projektů vč. jejich financování i na toto období.  Udržitelnost projektu (5 let) je jedním z hodnocených kriterií Vaší žádosti. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz *) Změna oproti roku 2009!

17 17 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti - Financování projektu Nejčastější chyby  Žadatel nemá zajištěno spolufinancování projektu z vlastních zdrojů  Žadatel nemá vyčleněny vlastní prostředky na předfinancování aktivit  Není zajištěna udržitelnost projektu (není částka vyčleněna v rozpočtovém výhledu) www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

18 18 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti - Projektový rozpočet  Přiměřenost, úplnost a relevance výdajů  Členění rozpočtu dle projektových etap a jednotlivých roků  Členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu Detailní členění způsobilých a nezpůsobilých výdajů naleznete v Příručce pro žadatele a příjemce a v příloze této prezentace. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Způsobilé výdajeNezpůsobilé výdaje mají vztah k projektu splňují principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti jsou řádně doloženy výdaje jsou způsobilé od 1.1.2007, zároveň ale musí splňovat podmínky výzvy (publicita, dodržení Závazných postupů apod.) nemají vztah k projektu nesplňují principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti úroky z úvěrů, sankce a penále, záruky, pojištění, celní poplatky, kursové ztráty nejsou řádně doloženy

19 19 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti - Projektový rozpočet Nejčastější chyby  Částky v rozpočtu nejsou specifikovány (co do obsahu a rozsahu), často uvedeny jen jako souhrnná částka  Řádný položkový rozpočet není rozdělen na etapy/roky  Chybné zařazení nákladů (investiční, neinvestiční)  Chybná identifikace uznatelných a neuznatelných nákladů  Opomenutí položek (publicita, administrace projektu, …)  Nadhodnocené částky v rozpočtu  Neprovázanost rozpočtu a klíčových aktivit www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

20 20 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti – Publicita a výběrová řízení Respektujte Pravidla publicity IOP *)  Používejte loga IOP na všech dokumentech souvisejících s projektem  Počítejte s náklady na publicitu Vašeho projektu již při přípravě žádosti Výběrová řízení  Dodržujte Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) a závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (viz. též obecná metodika zadávání VZ – odkaz v příloze č.4)  Harmonogram projektu v projektové žádosti musí počítat s dostatečnými lhůtami na přípravu, realizaci a vyhodnocení výběrových řízení  Pomocným materiálem pro oblast veřejných zakázek je Metodika zadávaní veřejných zakázek **) www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz *) Odkaz na pravidla publicity je v příloze této prezentace **) Odkaz na metodiku zadávání veřejných zakázek je v příloze této prezentace

21 21 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Příprava žádosti - Publicita a výběrová řízení Nejčastější chyby:  Zadávací dokumentace/dokumenty k výběrovým řízením ke kontrole nejsou dodány, obsahují formální chyby (název vyhlášeného výběrového řízení nesouhlasí s názvem uvedeným v projektu)  Volba špatného druhu výběrového řízení  Nejsou uvedena všechna výběrová řízení s nimiž projekt počítá (je nutno uvést všechny zakázky, které budou řešeny dodavatelsky)  Nedodržení zákonem stanovených lhůt (např. nedodržení minimální lhůty pro podání žádosti o účast či podání nabídky, nedodržení lhůty pro podání námitek atd.  Publicita projektu - v případě zajištění publicity jinou formou (např. vytvoření tištěných materiálů apod.) je nutno uvádět, jakým způsobem bude zajištěna (žadatelem nebo externím dodavatelem)  Publicita projektu není dodržena u výběrových řízení (loga na zadávací dokumentaci apod.) www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

22 22 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Podání žádosti – Způsob podání  Vyplnění žádosti v elektronickém prostředí (aplikace Benefit7)  a současně podání žádosti v listinné podobě: osobně na sekretariát OSF Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů Jindřišská 34, Praha 1 nebo poštou na adresu vyhlašovatele: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná  V aplikaci BENEFIT7 doporučujeme aktualizovat žádost průběžně. Nečekejte na „poslední“ chvíli (riziko problémů s odezvou systému). www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

23 23 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Podání žádosti – Náležitosti žádosti a povinné přílohy  Se předkládají elektronicky připojené k žádosti Benefit7  A rovněž v jednom tištěném vyhotovení (originál nebo ověřená kopie)  Očíslované a seřazené dle Benefit7, svázané v nerozebíratelném vyhotovení formátu A4;  Příliš rozsáhlé přílohy – vypálené na CD  Přehled povinných příloh je obsažen v příloze č. 3 Příručky  Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele popř. jím pověřenou osobou (součástí žádosti musí být v tomto případě i pověření, odkaz na vzor pověření je uveden v příloze č. 4 této prezentace).  Žádost musí být pevně spojena, tj. sešita a přelepena páskou v levém horním rohu, popř. jiným způsobem zamezujícím neoprávněnému nakládání www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

24 24 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Povinné přílohyPovinné přílohy (jsou-li relevantní)  Řádný položkový rozpočet (rozdělení na etapy a roky)  Variantní studie proveditelnosti (včetně tzv. nulové varianty)  CBA analýza včetně optimálního řešení  Stanovisko Útvaru hlavního architekta  Pověření statutárního zástupce pro pracovníka odpovědného za projekt  Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s vyznačením předmětu projektu  Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 144/1992 Sb.  Prohlášení o partnerství  Doložení počtu zaměstnanců včetně podřízených úřadů (podle údajů Ministerstva financí) ke dni předložení žádosti  V případě projektů spadajících do aktivity b) výzvy Document management system (DMS) Popis stávajícího DMS, počet přijatých a odeslaných zásilek Podání žádosti – Náležitosti žádosti a povinné přílohy

25 25 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Podání žádosti Nejčastější chyby při podání žádosti:  Žádost není spojena nerozebíratelným způsobem (chybí přelepka, není orazítkována apod.)  Obdobný problém u příloh s více listy  Žádost není podepsána statutárním zástupcem/pověřenou osobou  Nejsou dodány všechny přílohy specifikované ve výzvě.  Pokud některá příloha není relevantní (a proto není přikládána) je nezbytné místo ní vložit arch papíru s číslem a názvem přílohy a se zdůvodněním proč tato příloha není relevantní.  Po úpravě části žádosti a její opětovné finalizaci v Benefit7 jsou do žádosti vloženy pouze upravené stránky – mají odlišný unikátní klíč Unikátní klíč se váže vždy k dané verzi finalizované žádosti aplikace Benefit7. Pokud dojde k úpravě žádosti a opětovné finalizaci, unikátní klíč se změní. Správný postup vyžaduje opětovné vytištění celé elektronické žádosti. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

26 26 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Hodnocení a výběr projektu Hodnocení a výběr probíhá v následujících krocích: 1)Posouzení dle kritérií přijatelnosti obecná a specifická kritéria žádost / projekt musí splnit všechna kritéria 2)Kontrola formálních náležitostí 3)Věcné hodnocení kvality projektu udělení bodů externími hodnotiteli v rámci výzvy č. 07 bude specificky kladen důraz na zajištění spolufinancování a následného zajištění provozu realizovaných projektů (udržitelnost projektů) 4)Provedení ex-ante analýzy rizik projektu (může následovat ex-ante kontrola) 5)Posouzení výběrovou komisí 6)Rozhodnutí *) o přidělení prostředků 7)Případná kontrola ukončených výběrových řízení www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz *) Pozn: Před vydáním Rozhodnutí je třeba, aby žadatel dodal podklady pro již ukončená výběrová řízení (pokud taková existují)

27 27 Hodnocení projektové žádosti www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Příjem projektu Vystavení potvrzení o přijetí žádosti Posouzení přijatelnosti projektu Kontrola formálních náležitostí Hodnocení externích hodnotitelů Ex-ante analýza rizik Ex-ante kontrola Schvalování projektů výběrovou komisí Zaslání Oznámení žadatelům/Dopis Schválení Registrační listu (RL) Podpis podmínek Kontrola vystaveného RL a Podmínek ze strany OSF Vydání Stanovení výdajů na akce OSS/Dopisu ředitele odboru Pokud budou v tomto kroku zjištěny nedostatky, bude žadatel požádán o doplnění Průběh hodnotícího procesu

28 28 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Realizace projektu Procesy související s vydáním Podmínek  Výběr hodnotící komise  Oznámení o schválení projektu + žádost o podepsání Podmínek Dopisu ředitele OSF  Podpis žadatele Podmínek  Dopis ředitele odboru s Podmínkami stanovujícími realizaci projektu  OSS si vydává Registrační list a Stanovení výdajů na financování akce OSS. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

29 29 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Realizace projektu Podmínky poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu  zavazují příjemce k řadě povinností, vyplývajících především z platné legislativy ES a ČR  je vhodné je respektovat již před přípravou projektu a věnovat jim zvýšenou pozornost!  Věnujte pozornost a dostatečný čas přípravě a realizaci výběrových řízení. Je nutné dodržet pravidla zákona o veřejných zakázkách soulad harmonogramu projektu a očekávaných soutěžních lhůt, podmínky výběrových řízení,... www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

30 30 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Realizace projektu Podmínky poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu:  Oznamovat předem všechny změny a skutečnosti, které mění závazky vyplývající ze Stanovení výdajů/Dopisu ředitele  Plnit povinnosti spojené s monitorováním projektu (monitorovací *), etapové zprávy a hlášení o pokroku) Frekvence předkládání monitorovacích zpráv vyplývá z Podmínek Hlášení o pokroku se předkládá každých 6 měsíců  Žádosti o platbu *) vč. příloh předkládat na platných formulářích do 20 dnů od ukončení etapy či realizace projektu  Respektovat Pravidla publicity (jsou přílohou č.4 výzvy)  V rámci zadávacích řízení musí být také dodržena pravidla publicity (na všech tištěných výstupech) *) Po ukončení výzvy bude pro úspěšné žadatele pořádán také seminář, kde bude podrobněji rozebráno jak podat monitorovací zprávy a žádosti o platbu. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

31 31 Prezentace příručky pro žadatele a příjemce Realizace projektu Nejčastější chyby:  Nedodržování pravidel vizuální identity IOP, hlavně chybné logolinky (různé velikosti log, špatné rozestupy mezi logy, absence povinných sdělení, nesprávné barevné provedení)  Nedodržování termínů pro monitoring projektu (monitorovací zprávy, hlášení o pokroku)  Nearchivování potřebných dokumentů ke kontrole (výběrová řízení, finanční podklady, apod) www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

32 32 Agenda  Zahájení  Představení Výzvy č. 07  Prezentace Příručky pro žadatele a příjemce  Představení expertní podpory žadatelům  Doplňující podpůrné materiály  Dotazy žadatelů www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

33 33 Představení expertní pomoci žadatelům - cíle, forma vytvoření podmínek pro maximální počet podaných žádostí v co nejlepší kvalitě (bez chyb, formálně správné, s kvalitním obsahem) zajištění informovanosti žadatelů o dotaci v oblasti Výzvy č. 07. Cíle expertní podpory oprávnění žadatelé o finanční podporu definovaní Výzvou č. 07 Cílové skupiny podpory expertní pomoc žadatelům při přípravě žádosti o finanční podporu = zodpovězení dotazů, revize žádostí, návrh doporučení dodavatelský tým Accenture složený z odborníků na strukturální fondy a ICT projekty Realizace podpory www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Cílem expertní podpory je vytvořit podmínky pro maximální počet podaných žádostí v co nejlepší kvalitě pomocí zodpovězení dotazů a revize připravených žádostí.

34 34 Rozsah podpory je zaměřen na konzultační podporu při přípravě žádostí – zodpovězení dotazů a poskytnutí zpětné vazby formou revize připravené žádosti. Expertní pomoc nezahrnuje samotnou přípravu žádosti.  Vyjasnění oblasti Výzvy č. 07  Doporučení v oblasti přípravy žádosti Příprava podpůrných informačních materiálů Konzultační podpora  Revize připravených žádostí / připravenosti k podání žádosti o dotaci Problematika zajištění spolufinancování a následného zajištění provozu realizovaných projektů (udržitelnost projektů) Revize žadatelem připravené analýzy projektového záměru –Celkové posouzení, soulad s cíli IOP 1.1, provázanost s prioritami žadatele včetně indikátorů plnění, připravenost a rizika, dopady do rozpočtu atd. Kontrola správnosti vyplnění elektronické žádosti včetně povinných příloh Využití expertní pomoci nezaručuje automatické schválení žádosti, ale zvýší Vaše šance na úspěch. Expertní pomoc žadatelům – rozsah www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

35 35 Expertní pomoc žadatelům – způsob Expertní pomoc žadatelům poskytneme buď formou osobní konzultace nebo telefonicky/emailem. Volba způsobu konzultace bude dohodnuta dle typu a rozsahu požadavku.  Dohodnutí způsobu konzultace zaslání emailu na iop.cz@accenture.com, případně telefonicky (viz příloha)iop.cz@accenture.com –v prvotní komunikaci prosím uveďte předmět konzultace, číslo a název projektu, a Vaše kontaktní údaje (telefon, email) –následně bude dohodnuta forma konzultace a pro osobní konzultaci termín a místo schůzky  Osobní konzultace –v prostorách žadatele nebo OSF  „On-line“ konzultace (telefonicky, email) –součástí dohodnuté formy konzultace bude i domluvení termínu odeslání odpovědi, případně doplnění informací ze strany poskytovatele expertní podpory či žadatele. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

36 36 Agenda  Zahájení  Představení Výzvy č. 07  Prezentace Příručky pro žadatele a příjemce  Představení expertní podpory žadatelům  Doplňující podpůrné materiály  Dotazy žadatelů www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

37 37 Doplňující podpůrné materiály Vybrané doplňující podpůrné materiály připravované v rámci expertní podpory:  „Rukověť úspěšného žadatele IOP v oblasti intervence 1.1“ doplňující materiál zaměřený na specifika výzvy č. 07 cílem dokumentu bude poskytnout praktické rady v oblasti přípravy projektové žádosti o dotaci (členěné dle jednotlivých tematických oblastí) na základě zpětné vazby z tohoto semináře bude dokument doplněn a následně zpřístupněn žadatelům na stránkách OSF Pro efektivní zhodnocení připravenosti žádosti/projektu bude možné využít i Kartu hodnocení připravenosti projektu. Karta respektuje specifika Výzvy č. 07 a je primárně určena pro použití interně v rámci týmu expertní podpory. Umožňuje kontrolu stavu připravenosti a identifikaci potencionálně problematických oblastí. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

38 Rukověť úspěšného žadatele Shrnutí obsahu připravované „Rukověti“:  Zaměření na klíčové oblasti přípravy žádosti  Cílem je poskytnout praktické rady pro jednotlivé činnosti spojené s přípravou jednotlivých částí žádosti: Formou odpovědí na otázky žadatele: Doplněné komentáři a praktickými doporučeními  Specificky zaměřená na klíčové oblasti žádosti analýza rizik, popis projektu, rozpočet a uznatelnost nákladů, výběrová řízení, udržitelnost projektu, … přílohy projektové žádosti o dotaci - CBA, studie proveditelnosti, podrobný rozpočet projektu, popis souladu se strategií SA, hodnotící proces, … www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz 38 o Co je cílem dané části žádosti? o Co potřebuji jako vstup? o K čemu je to důležité? o Jak dlouho mi to bude trvat? o Kdo se podílí na přípravě? o Jaká jsou rizika a nejčastější chyby?

39 Příprava žádosti Přehledové znázornění činností přípravy žádosti www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz 39 Tvorba. kompletace žádosti Příprava podkladů pro zpracování žádosti Zajištění vyjádření Příprava PZ …1-34-67-910-1213… Vyhlášení výzvy č. 07 – 13.11.09 Žádost podána Zajištění stanoviska ÚHA Vyplnění formuláře žádosti V aplikaci Benefit 7 Kompletace příloh Finalizace Tisk &kontrola Podání Hodnocení Finalizovaná žádost - týdny - Příprava záměruUpřesnění Zpracování a popis technického řešení projektu Popis harmonogramu realizace projektu Zpracování studie proveditelnosti, rozpočtu a CBA Zajištění financování Rámcová stanoviska Konec výzvy 15.2.09 Podání

40 40 Agenda  Zahájení  Představení Výzvy č. 07  Prezentace Příručky pro žadatele a příjemce  Představení expertní podpory žadatelům  Doplňující podpůrné materiály  Dotazy žadatelů www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

41 41 Dotazy žadatelů  Odpovědi na došlé dotazy  Dotazy na místě www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

42 42 Přílohy  Příloha 1 – Způsobilé a nezpůsobilé výdaje  Příloha 2 – Kontaktní údaje OSF v rámci Výzvy č. 07  Příloha 3 – Kontaktní údaje Expertní pomoci pro Výzvu č. 07  Příloha 4 - Shrnutí dokumentů pro přípravu žádosti www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

43 43 Příloha 1 – Způsobilé a nezpůsobilé výdaje Způsobilé výdaje  pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku,  pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku,  nezbytné stavební úpravy nebo nákup pozemků související s pořízením nebo rozšířením informačních systémů do výše 10% celkových způsobilých výdajů,  výdaje na nákup služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu, www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

44 44 Příloha 1 – Způsobilé a nezpůsobilé výdaje Způsobilé výdaje  projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu,  osobní náklady a cestovní náhrady,režijní náklady bezprostředně související s realizací projektu,  náklady na nezbytnou publicitu projektu,  daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,  daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu.  Výdaje musí souviset s pořizováním a rozšiřováním informačních systémů za použití informačních a komunikačních technologií. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

45 45 Příloha 1 – Způsobilé a nezpůsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje  výdaje bez přímého vztahu k projektu,  výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,  úroky z úvěrů,  výdaje partnerů,  výdaje na stavební práce nebo nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,  nákup staveb a použitého zařízení,  daň z přidané hodnoty, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a jiné daně, www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

46 46 Příloha 1 – Způsobilé a nezpůsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje  splátky půjček a úvěrů,  sankce a penále,  výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Pokud budou v rámci projektu realizovány i nezpůsobilé výdaje, je nutné je v žádosti o projekt uvést a explicitně označit jako nezpůsobilé. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

47 Příloha 2 – Kontaktní údaje OSF v rámci Výzvy č. 07 Kontaktní údaje (uvedené i v textu Výzvy č. 07)  Kontaktní adresa vyhlašovatele pro osobní doručení žádostí: Ministerstvo vnitra ČR – Odbor strukturálních fondů Jindřišská 34, Praha 1 E-mail: osf@mvcr.czosf@mvcr.cz  Kontaktní osoba – pro přípravu žádosti o finanční podporu: Ministerstvo vnitra ČR – odbor strukturálních fondů Mgr. Hana Mottlová e-mail: mottlova@mvcr.czmottlova@mvcr.cz www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz 47

48 48 Příloha 3 – Kontaktní údaje Expertní pomoci (Výzva č.07) Pro prvotní komunikaci a dotazy  Primární kontakt: iop.cz@accenture.comiop.cz@accenture.com  V emailu prosím uveďte předmět konzultace, číslo a název projektu Vaše kontaktní údaje (telefon, email).  Případně je možno pro domluvení formy a termínu konzultace kontaktovat Accenture tým na níže uvedených tel. číslech: Jindřich Pospíšil (jindrich.pospisil@accenture.com, 725 739 002)jindrich.pospisil@accenture.com Petr Luft (petr.luft@accenture.com, 776 347 622)petr.luft@accenture.com Michal Málek (michal.malek@accenture.com, 724 903 097)michal.malek@accenture.com Pavel Šubrt (p.subrt@accenture.com, 724 772 870)p.subrt@accenture.com www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

49 49 Příloha 4 - Shrnutí dokumentů pro přípravu žádosti – 1/2 Pro přípravu kvalitní žádosti o dotaci doporučujeme využít následující dokumenty: www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz DokumentOdkaz Strategie rozvoje služeb pro informační společnost http://www.egovernment.cz/strategie%20ISSS.doc Strategie realizace Smart Administration http://web.mvcr.cz/archiv2008/sprava/gremium/dokumenty/strategie.pdf Text výzvy č. 07 http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-vyzvy-c-07-k-predkladani-zadosti-o-financni-podporu- v-ramci-integrovaneho-operacniho-programu-na-elektronizaci-sluzeb-verejne-spravy.aspx Příručka pro žadatele a příjemce a její přílohy Vzor pověření zastoupení http://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21343814&docType=&chnum=7 Prováděcí dokument IOP http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/997fa45a-59b7-4089-a8a3- ba2918e1749b/Obecne-dokumenty-IOP Programový dokument Pravidla publicity http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390- 99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity

50 50 Příloha 4 - Shrnutí dokumentů pro přípravu žádosti – 2/2 Pro přípravu kvalitní žádosti o dotaci doporučujeme využít následující dokumenty: www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz DokumentOdkaz Dokladování způsobilých výdajů http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/182f862a-9260-4618-bfae-2b5cb88029c3/Dalsi- dokumenty Metodika způsobilých výdajů MMR http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Ramec-podpory-Spolecenstvi-2004- 2006/Dokumenty/Metodiky-a-manualy/Pravidla-zpusobilosti-vydaju-pro-obdobi-2007-2013 Metodika pro zadávání VZ http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=3786be6d-cc23-45e5- aabb-9861b460e791 Časté otázky z Výzvy 03 http://www.mvcr.cz/clanek/vyzvy-iop-otazky-k-iop-vyzva-3.aspx Zákon o veřejných zakázkách http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?P C_8411_number1=137&PC_8411_l=137/2006&PC_8411_ps=10#10821


Stáhnout ppt "Úvodní seminář k Výzvě č. 07 „Elektronizace služeb veřejné správy“ na předložení žádostí o finanční podporu z IOP."

Podobné prezentace


Reklamy Google