Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM VÝZVÁM 18.6.2013 Praha. Režim závěrečných výzev R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM VÝZVÁM 18.6.2013 Praha. Režim závěrečných výzev R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM VÝZVÁM 18.6.2013 Praha

2 Režim závěrečných výzev R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 2 - Výzvy vyhlašované na zbytkovou alokaci jednotlivých oblastí podpory Základní východiska: finanční alokace ROP je nastavena v eurech, zatímco dotace je příjemcům vyplácena v českých korunách – kurzové riziko, cílem je úplné vyčerpání finanční alokace programu není reálně možné ROP přezávazkovat Kurzové riziko ponese příjemce

3 Specifika režimu závěrečných výzev Bezpečná část alokace: –jedná se o finanční prostředky, které pro danou výzvu budou s vysokou mírou pravděpodobnosti k dispozici Nejistá část alokace: –Výši alokace ovlivňuje aktuální kurz CZK/EURO, úspory z realizace projektů z dřívějších výzev, uplatněné korekce a odvody, vratky prostředky při odstoupení od Smlouvy atd. Hodnocení projektů: –Probíhá standardním způsobem –Přednostně budou financovány projekty s vyšším počtem bodů v rámci bodového hodnocení –V případě rovnosti rozhodne počet bodů v části „Výsledky projektu“, v případě shody počet bodů v části „Potřebnost a relevance“, u další shody bude upřednostněn projekt s nižším registračním číslem. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 3

4 Specifika režimu závěrečných výzev Financování projektů: –Projekty v bezpečné části alokace budou financovány standardním způsobem –Projekt krytý částečně bezpečnou částí alokace, bude mít Smlouvou přislíbeno minimum ve výši odpovídající této bezpečné části, max. ve výši požadavku –Ostatní schválené projekty nebudou mít garantovanou min. dotaci, max. dotace bude odpovídat výši požadavku. Náhradní projekty: –Pokud žadatel odmítne podepsat Smlouvu v případě, že by spadal pod nejistou část alokace, může zůstat v režimu náhradních projektů –Smlouva může být podepsána později, v pořadí projektů je ovšem zařazen za poslední projekt s podepsanou Smlouvou –ŘO upřednostňuje možnost podpisu Smlouvy před režimem náhradního projektu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 4

5 Specifika režimu závěrečných výzev Projekty s pohyblivou mírou dotace: –Projektová žádost zpracována se standardními poměry financování. –Celkové způsobilé výdaje budou odpovídat podílu ERDF (úpravu provádí ÚRR) –Vlastí podíl zahrnut do nezpůsobilých výdajů, byť bude věcně způsobilý –Tuto úpravu bude respektovat soupiska účetních dokladů přikládaná k žádosti o platbu (ŽoP) –Toto opatření umožní měnit míru spolufinancování mezi jednotlivými ŽoP –Výpočet aktuálního zůstatku alokace a její bezpečné a nejisté části bude probíhat měsíčně a příjemci budou o vývoji informováni. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 5

6 Specifika režimu závěrečných výzev Kontinuální výzvy: –příprava bude probíhat obdobně jako u kolových výzev, stejně tak hodnocení projektových žádostí –Projekty budou vybírány podle okamžiku registrace (dle registračního čísla projektu) nikoliv podle pořadí v bodovém hodnocení ŽoP a změny projektu: –Projekty spadající do bezpečné části administrovány standardně –Projekty s pohyblivou mírou dotace můžou předložit libovolný počet žádostí (za respektování všech dosud platných omezení) –ŽoP bude proplacena v okamžiku, kdy je jasné, že na projekt s vyšším počtem bodů (resp. dříve zaregistrovaný projekt) je dostatek prostředků –Žádost nečeká na proplacení ŽoP u projektu, který je v pořadí výše. –ŘO není u projektů spadajících, ať již úplně nebo částečně do nejisté části dotace, schopen garantovat včasné proplacení prostředků, nedoporučuje se tedy využívat režim modifikovaných plateb. –Příjemce má povinnost co nejrychleji promítnout změny do rozpočtu – zejména úspory z VŘ, a to do 30 kalendářních dní od okamžiku změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 6

7 Specifika režimu závěrečných výzev Harmonogram projektu: –Smlouva musí být ze strany příjemce podepsána do 28 prac. dní od usnesení VRR (Náměstek ředitele může rozhodnout o prodloužení) –Zadávací řízení na hlavní předmět musí být ukončeno do 5 kalendářních měsíců od schválení VRR –Fyzická realizace projektu musí být zahájena do 6 kalendářních měsíců od schválení VRR –Nedodržení uvedených termínů je zejména s ohledem na reálný harmonogram projektu důvod k odstoupení od Smlouvy ze strany poskytovatele dotace –ŽoP mohou být předkládány do 31.10.2015 s tím, že ŘO může povolit výjimku pro předložení do 31.12.2015, kdy dle pravidel programu končí způsobilost výdajů. Veřejná podpora –U kolových výzev nejsou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu, vyjma notifikace (P+R). Aktuálně se jedná o povolení i těchto projektů. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 7

8 Výzvy vyhlášeny od 16.5. do 30.9.2013 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 8 Výzvy č. 91B a 92B na oblasti podpory 3.1 a 1.1 vyhlášeny od 16.5. do 31.12.2013 Oblast podporyVýzva Celková alokovaná částka na výzvu (Kč) Bezpečná část alokace (Kč) 1.1. Regionální dopravní infrastruktura (silnice II. a III. třídy) 420 000 000320 000 000 1.2. Udržitelné formy veřejné dopravy (cyklodoprava + B+R; P+R; zástávky veřejné dopravy) 105 000 00085 000 000 2.2. Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu (všechny aktivity) 112 000 00089 000 000 3.1. Rozvoj regionálních center (všechny aktivity) IPRM – Kladno178 000 000158 000 000 IPRM - Mladá Boleslav 154 000 000142 000 000 3.2. Rozvoj měst - oblast vzdělávání (mateřské školky)95 000 00050 000 000

9 Výzva č. 92B - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 9 Číslo výzvy: 92B Prioritní osa: 1. Doprava Oblast podpory:1.1 Regionální dopravní infrastruktura Podporované aktivity: –rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, zajištění tangenciálního spojení středočeských měst, zkvalitnění silnic souběžných s nadregionální komunikační sítí, obchvaty). –odstraňování místních bodových závad (např. úrovňová křížení), výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst (např. nepřehledné a technicky nevyhovující železniční přejezdy) a dopravně závadných křižovatek (např. přetížené křižovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy, –úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.) –realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová křížení biokoridorů s komunikacemi), –zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy.

10 Výzva č. 92B - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy Příjemci podpory: –Středočeský kraj, podle zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, –organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem podle § 23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 10

11 Výzva č. 92B - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy Alokované prostředky: –Celková alokace 420.000.000,- Kč –Bezpečná část alokace 320.000.000,- Kč Struktura financování: –Středočeský kraj – 80 % dotace –Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem – 80 % dotace Minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů projektu: –Min. - 10 mil. Kč –Max. přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 11

12 Výzva č. 92B - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy Kontaktní osoby: Ing. Jan Přikryl, tel.: 222 749 739 e-mail: prikryl@ropsc.czprikryl@ropsc.cz Bc. Vladimír Petana, tel.: 222 749 740 e-mail: petana@ropsc.czpetana@ropsc.cz Jakub Slováček, tel.: 222 749 746 e-mail: slovacek@ropsc.czslovacek@ropsc.cz (konzultace rozpočtů) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 12

13 Výzva č. 71 - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy Číslo výzvy: 71 Prioritní osa: 1. Doprava Oblast podpory: 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Podporované aktivity: 1.typ projektů – cyklostezky + B+R: –výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy. Podporovány budou projekty s primárním využitím pro každodenní cyklistickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. –realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy. Podporovány budou projekty s primárním využitím pro každodenní cyklistickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. –realizace opatření pro preferenci cyklistické dopravy na silničních komunikacích. Podporovány budou projekty s primárním využitím pro každodenní cyklistickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. –zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike and Ride“ u železničních zastávek a stanic a u významných autobusových terminálů. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 13

14 Výzva č. 71 - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy Podporované aktivity: 2.typ projektu – systém P+R: –Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Park and Ride“ u železničních zastávek a stanic a u významných autobusových terminálů. Zřizované či rozšiřované plochy systému "Park and Ride" musí mít bezprostřední vazbu na koordinaci jednotlivých druhů dopravy, tzn., musí se nacházet v blízkosti dopravně důležitých železničních zastávek nebo stanic nebo u autobusových terminálů. –Nebudou podpořeny projekty bez zjevné vazby na koordinaci jednotlivých druhů dopravy, ani projekty, které budou primárně řešit parkování obyvatel dané obce, zaměstnanců a zákazníků firem v okolí důležitých žel. zastávek a stanic u autobusových terminálů. –V nezbytně nutné míře (max. do výše 10 % celkových způsobilých výdajů) bude rovněž podpořena doprovodná infrastruktura (např. naváděcí cedule, úprava komunikací). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 14

15 Výzva č. 71 - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy Podporované aktivity: 3.typ projektu – zastávky veřejné dopravy: –Rekonstrukce nevyhovujících a výstavba nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího vybavení. Podpořeny budou pouze investice do zastávek v majetku obcí. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 15

16 Výzva č. 71 - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy Příjemci podpory: –Středočeský kraj, –obce, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, –organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, –organizace zřizované nebo zakládané obcemi, podle §23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů; –dobrovolné svazky obcí, podle §46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, –obecně prospěšné společnosti, podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 16

17 Výzva č. 71 - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy Alokované prostředky: –Celková alokace 105.000.000,- Kč –Bezpečná část alokace 85.000.000,- Kč Minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů projektu: –Min. - 1 mil. Kč (u všech tří typů projektů) –Max. přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena, přičemž maximální celková výše dotace z ROP SČ nesmí přesáhnout 20 mil Kč. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 17

18 Výzva č. 71 - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 18 Struktura financování pro projekty 1. a 3. typu: Typ příjemce Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu Středočeský kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem 80%20% Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi 80%20% Dobrovolné svazky obcí80%20% Obecně prospěšné společnosti80%20%

19 Výzva č. 71 - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 19 Struktura financování pro projekty 2. typu: Typ příjemce Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu Středočeský kraj a obce40%60% Dobrovolné svazky obcí40%60% Obecně prospěšné společnosti, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem či obcemi - malý podnik 60%40% Obecně prospěšné společnosti, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem či obcemi - střední podnik 50% Obecně prospěšné společnosti, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem či obcemi - velký podnik 40%60%

20 Výzva č. 71 - Doprava Udržitelné formy veřejné dopravy Kontaktní osoby: Ing. Jan Přikryl, tel.: 222 749 739 e-mail: prikryl@ropsc.czprikryl@ropsc.cz Bc. Vladimír Petana, tel.: 222 749 740 e-mail: petana@ropsc.czpetana@ropsc.cz Jakub Slováček, tel.: 222 749 746 e-mail: slovacek@ropsc.czslovacek@ropsc.cz (konzultace rozpočtů) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 20

21 Výzva č. 72 - Cestovní ruch Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Číslo výzvy: 72 Prioritní osa: 2. Cestovní ruch Oblast podpory: 2.2. Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Podporované aktivity: –Budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky, in-line stezky), vč. stavebních úprav, značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden, zřízení půjčoven in-line bruslí (vč. vybavení). –Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu místních obyvatel), včetně stavebních úprav, značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, zřízení půjčoven kol a zajištění cykloservisu (vč. vybavení). –Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, vč. budování přístavišť pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť (vč. sportovního zázemí, sociálních zařízení, infobodů/recepcí a menších stravovacích zařízení a podobně), budování navigačních systémů, pořízení vybavení pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (vč. např. nákupů lodí), výstavba čerpacích stanic pro rekreační lodě. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 21

22 Výzva č. 72 - Cestovní ruch Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Podporované aktivity: –Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury (např. muzea, informační centra, ubytování). –Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů). –Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC. –Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku), vč. zázemí pro poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě na aktivní trávení volného času. Podporována bude taktéž transformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkci sloužícím objektům na ubytovací zařízení. Podporovány budou pouze projekty, které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 22

23 Výzva č. 72 - Cestovní ruch Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Podporované aktivity: –Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku, ekoturistiku nebo lázeňský cestovní ruch), vč. zázemí pro poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě na aktivní trávení volného času. Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit. Podporovány budou pouze projekty, které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení (pokud daný typ ubytovacího zařízení certifikaci dosud nemá). Podporovány budou také investice do další doprovodné infrastruktury ve vazbě na výše zmíněné typy ubytovacích zařízení (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf,wellness zařízení). Podporované doplňkové aktivity: –Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu. –Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu. –Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami, pískovišti). –Propagace turistických stezek (např. mapy). –Propagace cyklostezek, cyklistických tras (např. mapy) a certifikace Cyklisté vítáni. V případě, že se žadatel zaváže k certifikaci „Cyklisté vítáni“, musí být tato provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. –Doprovodná infrastruktura v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy a turistické stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, skatepark pro in-line, apod.). –Investice směřující k energetickým úsporám. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 23

24 Výzva č. 72 - Cestovní ruch Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Příjemci podpory: –obec, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, –organizace zřizované a zakládané obcemi, podle §23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů; u organizací zakládaných obcemi musí mít jeden nebo více veřejných subjektů většinový majetkový podíl (tj. více než 50 %) v organizaci, –dobrovolné svazky obcí, podle §46 a dalších zákona č.128/2000 Sb., o obcích. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 24

25 Výzva č. 72 - Cestovní ruch Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Alokované prostředky: –Celková alokace 112.000.000,- Kč –Bezpečná část alokace 89.000.000,- Kč Struktura financování: –Obce a organizace zřizované či zakládané obcemi - 80 % dotace –Dobrovolné svazky obcí – 80 % dotace Minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů projektu: –Min. – 2 mil. Kč. –Max. přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena, přičemž maximální celková výše dotace z ROP SČ nesmí přesáhnout 20 mil. Kč. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 25

26 Výzva č. 72 - Cestovní ruch Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Kontaktní osoby: Bc. Iveta Zoufalá, tel.: 222 749 760 e-mail: zoufala@ropsc.czzoufala@ropsc.cz Ing. Michala Mácová, tel.: 222 749 743 e-mail: macova@ropsc.czmacova@ropsc.cz Jakub Slováček, tel.: 222 749 746 e-mail: slovacek@ropsc.czslovacek@ropsc.cz (konzultace rozpočtů) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 26

27 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center Číslo výzvy: 91B Prioritní osa: 3. Integrovaný rozvoj území Oblast podpory:3.2. Rozvoj regionálních center Podporované aktivity: V rámci výzvy budou podporovány projekty zaměřené pouze na jednu z následujících oblastí: oblast fyzické revitalizace, oblast sociální integrace, oblast vzdělávání, oblast volnočasových aktivit, oblast zdravotnictví, oblast dopravy či oblast řízení IPRM. 1.oblast fyzické revitalizace: –úprava a vybavení veřejných prostranství (např. povrchy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, dětská hřiště včetně vybavení, městský mobiliář, drobné architektonické prvky). Tyto činnosti nebudou podporovány v rámci úpravy sídlištního prostoru, –renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území. V rámci stavebních úprav (vliv fyzického opotřebení) objektů tvořících souvislou uliční linii bude podporována pouze oprava uliční fronty domů (fasády), které jsou ve vlastnictví žadatele a ve kterých není vyvíjena ekonomická činnost (např. pronájem bytových a nebytových prostor nebo provozování samostatně výdělečné činnosti), –místní a účelové obslužné komunikace bezprostředně souvisící s revitalizací území (rekonstrukce, modernizace a v omezené míře i výstavba, včetně výstavby chodníků, veřejného osvětlení a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a jejíž pozdější výstavba by komunikaci narušila). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 27

28 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center doplňkově aktivity k oblasti fyzické revitalizace: –přeložky a výstavba technické infrastruktury pouze v nezbytné míře (např. rekonstrukce inženýrských sítí na území regenerovaného městského jádra nebo jiné části města) ve vazbě na revitalizaci území. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, –odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další stavební činnost. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, –odstranění starých ekologických zátěží malého rozsahu transformace brownfields s budoucím nekomerčním využitím. Nebudou podporovány brownfields budoucím využitím pro zemědělství a pro podnikání v průmyslu. Posouzení rozsahu a závažnosti starých ekologických zátěží bude vždy podléhat stanovisku MŽP, –hrubé terénní úpravy včetně sanace území (ve vazbě na revitalizaci brownfields a dalších zanedbaných areálů a území), –investice směřující k energetickým úsporám. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 28

29 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center 2.oblast dopravy: –rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury pro městskou veřejnou dopravu –obnova vozového parku městské veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 3.oblast vzdělávání: –budování infrastruktury (nákup, výstavba), –modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, –transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce, –zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. doplňkově aktivity k oblasti vzdělávání: –pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality výuky, –pořízení výpočetní techniky, –úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem), –terénní úpravy, –výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch, –investice směřující k energetickým úsporám. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 29

30 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center 4.oblast zdravotnictví: –modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, –transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce, –zavádění moderních technologií a dalších inovací, –pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb doplňkově aktivity k oblasti zdravotnictví: –pořízení výpočetní techniky, –úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem), –terénní úpravy, –výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch, –investice směřující k energetickým úsporám. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 30

31 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center 5.oblast sociální infrastruktury: –budování infrastruktury (nákup, výstavba), –modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, –transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce, –úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem), –pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj. doplňkově aktivity k oblasti sociální infrastruktury: –pořízení výpočetní techniky, –terénní úpravy, –výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch, –investice směřující k energetickým úsporám. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 31

32 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center 6.oblast volnočasových aktivit: –budování infrastruktury (nákup, výstavba), –modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, –transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce. doplňkově aktivity k oblasti rozvoje volnočasové infrastruktury: –pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj, –úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem), –terénní úpravy, –výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch, –investice směřující k energetickým úsporám. 7.oblast řízení IPRM: –řízení, koordinace a monitorování realizace IPRM R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 32

33 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center Příjemci podpory: –statutární města, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o statutární města Kladno a Mladá Boleslav. –organizace zřizované nebo zakládané statutárními městy, podle §23 a dalších zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (u organizací zakládaných obcemi musí mít jeden nebo více veřejných subjektů většinový majetkový podíl (tj. více než 50 %) v organizaci), –Středočeský kraj a organizace jím zřízené a založené, –nestátní neziskové organizace podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů (církevní právnické osoby) a zákona č.227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace). Nestátní neziskové organizace musí mít alespoň dvouletou historii a být schopny doložit dvouleté účetní období, –hospodářská komora ČR a její složky, podle §3 zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů, R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 33

34 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center Příjemci podpory: –podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a zároveň poskytují, respektive jsou oprávněni poskytovat odborné nebo další profesní vzdělávání. Z okruhu příjemců jsou vyloučeny subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele, –podnikatelé podle § 2 odst. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně 2 roky a zároveň poskytují, respektive jsou oprávněni poskytovat sociální služby. Z okruhu příjemců jsou vyloučeny subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele, –dopravci, kteří provozují městskou hromadnou autobusovou dopravu v rámci závazku veřejné služby a dotaci na pořízení investičního majetku odečítají v rámci výpočtu odpisů od pořizovací ceny investičního majetku. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 34

35 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních cent er Alokované prostředky pro IPRM - Kladno: –Celková alokace 178.000.000,- Kč –Bezpečná část alokace 158.000.000,- Kč Alokované prostředky pro IPRM – Mladá Boleslav: –Celková alokace 154.000.000,- Kč –Bezpečná část alokace 142.000.000,- Kč Minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů projektu: –Min. – 2 mil. Kč (netýká se projektů na řízení IRPM) –Max. přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 35

36 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center Struktura financování pro projekty nezakládající veřejnou podporu: R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 36 Typ příjemce Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu Středočeský kraj a obce, organizace zřizované nebo zakládané krajem či obcemi, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky 85%15% Dopravci provozující MHD - velký podnik 40%60% Podnikatelé, dopravci provozující MHD - střední podnik 50% Podnikatelé, dopravci provozující MHD - malý podnik 60%40%

37 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center Struktura financování pro projekty zakládající veřejnou podporu: R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 37 Typ příjemce Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu Středočeský kraj a obce40%60% Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem či obcemi, NNO, dopravci provozující MHD, Hospodářská komora ČR a její složky - velký podnik 40%60% Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem či obcemi, NNO, dopravci provozující MHD, Hospodářská komora ČR a její složky, podnikatelé - střední podnik 50% Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem či obcemi, NNO, dopravci provozující MHD, Hospodářská komora ČR a její složky, podnikatelé - malý podnik 60%40%

38 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center Struktura financování pro projekty v režimu de minimis: R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 38 Typ příjemce Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu Středočeský kraj a obce, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem či obcemi, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky 85%15% Dopravci provozující MHD - velký podnik 40%60% Podnikatelé, dopravci provozující MHD - střední podnik 50% Podnikatelé, dopravci provozující MHD - malý podnik 60%40%

39 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center Kontaktní osoby: pro oblast fyzické revitalizace a řízení IPRM: Mgr. Radek Kučera, tel.: 222 749 738, e-mail: kucera@ropsc.cz kucera@ropsc.cz Bc. Zuzana Putnová, tel. 222 749 742, e-mail: putnova@ropsc.czputnova@ropsc.cz pro oblast vzdělávání, zdravotnictví, volnočasových aktivit a sociální integrace: oblast vzdělávání: Mgr. Radek Kučera, tel.: 222 749 738, e-mail: kucera@ropsc.cz kucera@ropsc.cz Bc. Zuzana Putnová, tel. 222 749 742, e-mail: putnova@ropsc.czputnova@ropsc.cz Bc. Iveta Zoufalá, tel.: 222 749 760, e-mail: zoufala@ropsc.czzoufala@ropsc.cz oblast zdravotnictví: Mgr. Radek Kučera, tel.: 222 749 738, e-mail: kucera@ropsc.czkucera@ropsc.cz Bc. Iveta Zoufalá, tel.: 222 749 760,e-mail: zoufala@ropsc.czzoufala@ropsc.cz R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 39

40 Výzva č. 91B – Integrovaný rozvoj území Rozvoj regionálních center Kontaktní osoby: oblast volnočasových aktivit: Mgr. Radek Kučera, tel.: 222 749 738, e-mail: kucera@ropsc.czkucera@ropsc.cz Ing. Michala Mácová, tel. 222 749 743, e-mail : macova@ropsc.czmacova@ropsc.cz Bc. Iveta Zoufalá, tel.: 222 749 760,e-mail: zoufala@ropsc.czzoufala@ropsc.cz oblast sociální integrace: Mgr. Radek Kučera, tel.: 222 749 738, e-mail: kucera@ropsc.czkucera@ropsc.cz Ing. Michala Mácová, tel. 222 749 743, e-mail : macova@ropsc.czmacova@ropsc.cz Bc. Iveta Zoufalá, tel.: 222 749 760,e-mail: zoufala@ropsc.czzoufala@ropsc.cz pro oblast dopravy: Ing. Jan Přikryl, tel.: 222 749 739, e-mail: prikryl@ropsc.czprikryl@ropsc.cz Bc. Vladimír Petana, tel.: 222 749 740, e-mail: petana@ropsc.cz petana@ropsc.cz Jakub Slováček, tel.: 222 749 746, slovacek@ropsc.cz (konzultace rozpočtů)slovacek@ropsc.cz R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 40

41 Výzva č. 73 – Integrovaný rozvoj území Rozvoj měst – oblast vzdělávání (MŠ) Číslo výzvy: 73 Prioritní osa: 3. Integrovaný rozvoj území Oblast podpory: 3.2 Rozvoj měst – oblast vzdělávání (mateřské školy) Podporované aktivity: –Budování infrastruktury (nákup, výstavba). –Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů –Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce –Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. doplňkově aktivity: –Pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality výuky. –Pořízení výpočetní techniky –Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) –Terénní úpravy –Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch –Investice směřující k energetickým úsporám. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 41

42 Výzva č. 73 – Integrovaný rozvoj území Rozvoj měst – oblast vzdělávání (MŠ) Příjemci podpory –Obce s rozšířenou působností, podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o následující obce: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mělník, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice. –Obce nad 5000 obyvatel (rozhodující jsou údaje ČSÚ k 1. lednu daného roku, v němž je zveřejněna výzva, jsou-li dostupná, jinak z roku předcházejícího). –Organizace zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností nebo obcemi nad 5 000 obyvatel, podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (u organizací zakládaných obcemi musí mít jeden nebo více veřejných subjektů většinový majetkový podíl (tj. více než 50 %) v organizaci). R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 42

43 Výzva č. 73 – Integrovaný rozvoj území Rozvoj měst – oblast vzdělávání (MŠ) Alokované prostředky: –Celková alokace 95.000.000,- Kč –Bezpečná část alokace 50.000.000,- Kč Struktura financování: –Obce s rozšířenou působností a organizace jimi zřizované či zakládané – 80 % dotace –Obce nad 5 000 obyvatel a organizace jimi zřizované či zakládané – 80 % dotace Minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů projektu: –Min. – 2 mil. Kč –Max. přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena, přičemž maximální celková výše dotace z ROP SČ nesmí přesáhnout 20 mil. Kč. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 43

44 Výzva č. 73 – Integrovaný rozvoj území Rozvoj měst – oblast vzdělávání (MŠ) Kontaktní osoby: Bc. Iveta Zoufalá, tel.: 222 749 760 e-mail: zoufala@ropsc.czzoufala@ropsc.cz Mgr. Radek Kučer, tel.: 222 749 738 e-mail: kucera@ropsc.czkucera@ropsc.cz Jakub Slováček, tel.: 222 749 746 e-mail: slovacek@ropsc.czslovacek@ropsc.cz (konzultace rozpočtů) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 44

45 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Kubiš vedoucí oddělení metodická podpora Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tel.: 222 749 737 e-mail: kubis@ropsc.czkubis@ropsc.cz 18.6.2013 Praha


Stáhnout ppt "INFORMACE K ZÁVĚREČNÝM VÝZVÁM 18.6.2013 Praha. Režim závěrečných výzev R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č."

Podobné prezentace


Reklamy Google