Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konzultační den Pravidla veřejné podpory 30. září 2008, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konzultační den Pravidla veřejné podpory 30. září 2008, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Konzultační den Pravidla veřejné podpory 30. září 2008, Olomouc

2 1. Co je veřejná podpora? 2. Axiomy veřejné podpory 3. Aktuální vývoj pravidel 4. Příklady Obsah prezentace

3 Veřejná podpora podle odst. 1 čl. 87 SES - je poskytována ze státních prostředků, - narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, - zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, - ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Čtyři znaky veřejné podpory

4 ­ je podporována ekonomická činnost, ­ jiného než místního významu?  Nelze-li vyloučit = veřejná podpora Zjednodušené dva znaky veřejné podpory

5 Axiomy veřejné podpory 1/4 o určující pro posouzení VP není právní forma příjemce o suma způsobilých výdajů určuje výši podpory (nikoliv celkové náklady na projekt) o kumulace veřejné podpory o nelze zahájení projektu před podáním žádosti (motivační efekt) v. nová úprava pravidel

6 Axiomy veřejné podpory 2/4 o míra podpory je v rozmezí 40 % až 60 % (rozhodující je velikost příjemce a forma podpory) o územní samospráva a její organizace nespadají pod MSP o projekt musí být zachován min. pět let od poskytnutí podpory (u MSP 3 roky) o odpovědnost je na straně příjemce, neboť porušení pravidel vede k odnětí podpory (referenční sazba od 1. 10. 2008: 4,20 %)

7 Axiomy veřejné podpory 3/4 o nájemci budou platit tržní nájemné – bude stanoveno znaleckým posudkem nebo bude provedeno transparentní výběrové řízení o služby obecného hospodářského zájmu – pokud budou prostory pronajaty na činnosti uvedeného charakteru, bude nájemné součástí kalkulace a není třeba nájem za tržní nájemné (to platí i v případě pronájmu prostor na neekonomické činnosti o změny v průběhu doby udržitelnosti – v případě projektů zakládajících veřejnou podporu „nezáleží“ na charakteru činností, důležitý je regionální přínos; u projektů bez veřejné podpory pozor na změny v průběhu doby udržitelnosti! Změny vždy hlásit poskytovateli předem.

8 Axiomy veřejné podpory 4/4 o ekonomická činnost – nabídka zboží a služeb na trhu (nebo také § 5 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb.) o místní význam – nabídka zboží či služeb je zaměřena na místní obyvatele, cílem není přilákat/oslovit zákazníky mimo dané místo podpory o zdroj informací – základem hodnocení projektu jsou objektivní ověřitelné informace poskytnuté žadatelem, který musí v rámci popisu projektu přesvědčit hodnotitele/poskytovatele, jaká vlastně kriteria projekt splňuje o odpovědnost příjemce – za nesprávné, neúplné či zkreslené údaje, které povedou k nesprávné klasifikaci projektu odpovídá příjemce a vystavuje se postihu ve formě odebrání podpory

9 o o Vymezení malého a středního podnikatele o o Podnikatel (národní v. evropská legislativa) o o Zvýšení počtu pracovních míst o o Zahájení práce na projektu o o Program umožňuje / neumožňuje poskytnout veřejnou podporu o o Obsahuje projekt veřejnou podporu? Významné aspekty poskytování veřejných podpor

10 1. Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) má obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR nebo jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR. 2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho obrat za poslední uzavřené účetní období nebo aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. 3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a b) jeho obrat za poslední uzavřené účetní období nebo aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v odstavcích 1, 2 a. 3. vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní období. Vymezení malého a středního podnikatele

11 o Podnikatel samostatný - méně než 25 % kapitálu nebo hlasovacích práv může vlastnit jiný subjekt. o Podnikatel partnerský - vlastní 25% - 50% kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku. o Podnikatel spojený - podnikatel vlastní většinu akcionářských nebo členských hlasovacích práv v jiném podniku, podnikatel má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů administrativy, řídicího nebo dozorčího orgánu, uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku podle uzavřené smlouvy nebo stanov. Vymezení malého a středního podnikatele

12 Příklad 1 Příklad 2 Příklad 1 Příklad 2 Vymezení malého a středního podnikatele 30 % 24 % 49 % „Matka“ M Žadatel A Dceřiná společnost D1 Dceřiná společnost D2 „„CELKEM“ = 100 % A + 30 % M + 49 % D1 „CELKEM“ = 100 % A + 100 % M + 100 % D1 51 % 24 % 80 % „Matka“ M Žadatel A Dceřiná společnost D1 Dceřiná společnost D2

13 o Spojení přes fyzickou osobu o Podnikatelé, kteří mají jeden nebo více vztahů (spojených, nad 50 % účasti) prostřednictvím fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob jednajících společně, se také považují za spojené, provozují-li svou činnost nebo část své činnosti na stejném trhu nebo na sousedních trzích. o Stejný trh, trh zboží, které je shodné, porovnatelné, vzájemně zastupitelné z hlediska jeho charakteristiky a zamýšleného použití, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a odlišitelné od sousedních území (§2, odst. 2, zákona č. 143/2001 Sb.) o „Sousední trh“ je považován za trh pro výrobek nebo službu, situovaný přímo nad nebo pod stejným trhem. o Státem či obcí vlastněné podniky o S výjimkou případů, kdy se jedná o samostatné orgány místní samosprávy s ročním rozpočtem menším než 10 milionů EUR a s méně než 5 000 obyvateli, nelze podnikatele považovat za malého a středního podnikatele, jestliže 25 nebo více % kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo kontroluje, společně nebo individuálně, jeden nebo více orgánů státní správy, kraj nebo obec. Vymezení malého a středního podnikatele

14 Za podnik se pro účely veřejné podpory považuje jakýkoli subjekt, který vyvíjí ekonomickou činnost, a to bez ohledu na právní formu, vlastnickou strukturu, způsob financování, příp. neziskový charakter daného subjektu. Ekonomickou činností se přitom rozumí nabízení zboží a/nebo služeb na trhu. Právní forma žadatele tudíž není podstatná z hlediska sledování přítomnosti veřejné podpory. Pokud je příjemcem nezisková organizace či občanské sdružení a tyto provozují rovněž ekonomickou činnost, nelze vyloučit účinek podpory pro tuto část činnosti a taková podpora tedy podléhá příslušným předpisům v oblasti veřejné podpory. Podnik - podnikatel

15 Zahájení práce na projektu znamená: o zahájení stavebních prací nebo o první závazný příslib objednávky zařízení. Nevztahuje se však na studie proveditelnosti, zahájení výběrových řízení (před podpisem smlouvy), geologické práce, apod. Obecné nařízení o blokových výjimkách v. předešlá úprava Zahájení práce na projektu

16 Vytvořená pracovní místa musí představovat čisté zvýšení počtu zaměstnanců ve srovnání s průměrem posledních 12 měsíců, a to v příslušné provozovně i v podniku současně. V rozhodném roce pro posouzení počtu zaměstnanců je podstatné: o zda se jedná o plný či částečný pracovní úvazek o zda jsou zaměstnáni po dobu celých 12 měsíců o zda se jedná o postižené či znevýhodněné pracovníky Zvýšení počtu pracovních míst

17 o Regionální podpora o Podpora malých a středních podnikatelů (investice, poradenství a účast na veletrzích) o Podpora zaměstnanosti o Podpora na podnikání žen o Podpora na ochranu životního prostředí o Podpora v podobě rizikového kapitálu o Podpora na výzkum a vývoj a inovace o Podpora vzdělávání o Podpora pro znevýhodněné a zdravotně postižené pracovníky Obecné nařízení o blokových výjimkách nařízení Komise (ES) č. 800/2008 z dne 6.8.2008

18 Typ podpory převažující v ROP Upravena oddílem 1 obecného nařízení EK č. 800/2008 účinného od 9. srpna 2008 Nahrazeno (zrušeno) nařízení EK č. 1628/2006 Dále podpora upravena Pravidly pro národní regionální podporu 2007 – 2013, Úřední věstník C 54, 04.03.2006, strany 13-45 Regionální podpora

19 Odkazy na zrušené nařízení EK č. 1628/2006 jsou považovány za odkazy na obecné nařízení EK č. 800/2008. Motivační efekt není upraven tak precizně, nicméně jeho ověření vychází ze stejných zásad, proto podmínky k datu notifikace ROP jsou stále platné. Nové typy podpor je možné aplikovat až po novém oznámení ROP Komisi (možné nejdříve po revizi způsobu poskytování podpor z ROP). Regionální podpora – nově (?)

20 Regionální podpora o Musí mít charakter investice do nového majetku (majetek musí být nový) o Způsobilé výdaje (pozemky, budovy a zařízení NEBO jako souhrn mzdových nákladů na nově vytvořená místa po dobu dvou let) o Oprávněné výdaje mohou také zahrnovat určité kategorie nehmotných investic (patenty, licence, know-how, nepatentované technické znalosti) až do limitu 50 % standardního základu. o Investice musejí být zachovány min. 5 let v podporovaném regionu (u MSP 3 roky) o Minimální příspěvek příjemce 25 % způsobilých nákladů bez podpory o Zahájení prací na projektu – po potvrzení registrované žádosti o podporu, že projekt splňuje podmínky pro poskytnutí podpory dle Nařízení Regionální podpora

21 o U projektů na pronajatém majetku min. doba nájmu 5 let (u MSP 3 roky) od dokončení investiční fáze projektu o Podpora nově založeným malým podnikatelům – max. 2 mil. EUR pro podniky v regionech dle čl. 87/3/a) a 1 mil. EUR pro podniky v regionech dle čl. 87/3/c, míra podpory dle 87/3/a) 35 % 1-3 rok (a 25 % 4-5 rok), míra podpory dle 87/3/c) 25 % 1-3 rok (a 15 % 4-5 rok); způsobilé výdaje úroky z půjček, nájmy zařízení, náklady na spotřebu energie, vody, topní, daně (s výjimkou DP a DPH) o Podpora podniků založených ženami – max. 1 mil. EUR na podnik, intenzita podpory 15 % způsobilých nákladů vzniklých za 5 let, stejné náklady jako v předešlém bodě + náklady na péči o dítě a rodičovskou péči o Míra podpory (viz regionální mapa) Regionální podpora

22 Regionální mapa od 1. 1. 2007 Regionální veřejná podpora

23 Mapa regionální podpory na období 2007-2013 Rozhodnutí EK N 510/2006 ze dne 24.10.2006 Určuje maximální míru podpory k vhodným nákladům na podporu. Regionální veřejná podpora

24 o Služby obecného hospodářského zájmu se svým zaměřením liší od jiných služeb tam, kde podle uvážení kompetentního veřejného orgánu na státní, regionální nebo místní úrovni existuje veřejný zájem na jejich nediskriminačním provozování v dobré kvalitě pro občany a nebo podniky a za přijatelné ceny, dokonce i v případech, kdy tržní síly nevytvářejí dostatečné pobídky pro jejich provozování. o Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2005/C 297/04) (Úřední věstník C 297, 29. 11. 2005, s. 4-7) o Rozhodnutí Soudního dvora ve věci Altmark Trans C-280/00, 24. 7. 2003 o Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005, o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2005/842/ES) (Úřední věstník L 312, 29. 11. 2005, s. 67-73) Služby obecného hospodářského zájmu

25 Altmark Trans C-280/00, 24. 7. 2003 Definována čtyři kritéria, jejichž splnění znamená vyloučení veřejné podpory 1. podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být skutečně pověřen závazky veřejné služby a tyto závazky musí být jasně vymezeny. 2. ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby musí být stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem. 3. výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným k pokrytí veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk. 4. pokud nebyl podnik pověřený plněním závazků veřejné služby v určitém případě vybrán prostřednictvím procesu zadávání veřejných zakázek, který by umožnil vybrat uchazeče schopného poskytovat předmětné služby s nejnižšími náklady pro Společenství, musí být výše vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by běžný, řádně řízený podnik disponující odpovídajícími dopravními prostředky vynaložil na plnění těchto závazků Služby obecného hospodářského zájmu

26 Rozhodnutí Komise k podpoře služeb obecného hospodářského zájmu 1/2 Úřední věstník L 312, 29. 11. 2005, s. 67-73 Rozsah působnosti a) průměrný roční obrat před zdaněním za všechny činnosti nepřesáhl v průběhu dvou finančních let předcházejících roku, kdy byl daný podnik pověřen poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, částku 100 milionů EUR, pokud roční vyrovnávací platba za dotčenou službu nepřesahuje 30 milionů EUR; b) vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytovanou nemocnicím vykonávajícím činnosti, jež daný členský stát označil za služby obecného hospodářského zájmu; c) vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytování leteckých nebo lodních spojů na ostrovy, …; d) vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby poskytnutou letištím a přístavům, kde v průběhu dvou rozpočtových let předcházejících roku, v němž bylo vydáno pověření službou obecného hospodářského zájmu, nepřevýšil roční počet cestujících 1 mil. osob na letištích a 300 tis. osob v přístavech. Služby obecného hospodářského zájmu

27 Rozhodnutí Komise k podpoře služeb obecného hospodářského zájmu 2/2 Výkon služeb pouze na základě pověření veřejného subjektu obsahujícím a) povahu a délku trvání závazků veřejné služby; b) označení dotčeného podniku a území; c) povahu případných výhradních nebo zvláštních práv udělených dotčeným podnikům; d) ukazatele pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby; e) opatření směřující k vyloučení a vrácení jakéhokoli nadměrné vyrovnávací platby. Služby obecného hospodářského zájmu

28 Příklady posouzení veřejné podpory 1. Muzeum historie pivovarnictví Žadatel: Pivovar a.s. Oblast podpory: Cestovní ruch Celkové výdaje: 24 mil. Kč Popis: Součástí projektu je vybudování nejen muzea, ale i penzionu, restaurace a informačního centra.

29 Příklady posouzení veřejné podpory 2. Stezka městskou památkovou zónou Žadatel: Město Oblast podpory: Veřejná infrastruktura Celkové výdaje: 2,6 mil. Kč Popis: Základem projektu je vytvoření sítě směrových tabulí a ukazatelů, které budou návštěvníky navádět k jednotlivým památkám a architektonickým objektům. Směrové tabule budou po trase doplněny několika zvukovými průvodci a nově zřízenými odpočinkovými zónami. Součástí projektu bude rovněž vytvoření a umístění informačních tabulek na jednotlivých objektech a výroba propagačních materiálů.

30 Příklady posouzení veřejné podpory 3. Rekonstrukce školícího a jazykového střediska Žadatel: Příspěvková organizace města Oblast podpory: Sociální infrastruktura na venkově Celkové výdaje: 6,7 mil. Kč Popis: Stavební úpravy objektu ve správě žadatele a vznik školicího zařízení pro žáky a studenty škol v kraji. Cílem projektu je zajištění pro vzdělávání (zejména jazykové) studentů dostatečné technické zázemí a tím i kvalitní studijní podmínky. Mezi cílové skupiny projektu patří žáci, studenti a místní obyvatelé. Vzdělávání je podpořeno ubytovací kapacitou pro vícedenní vzdělávání.

31 Příklady posouzení veřejné podpory 4. Tělocvična Žadatel: Obec Oblast podpory: Veřejná infrastruktura Celkové výdaje: 30 mil. Kč Popis: Hlavním argumentem pro realizaci projektu je zaměření na cestovní ruch. Sekundárním cílem projektu je zkvalitnit životní podmínky místních obyvatel prostřednictvím vybudování tělocvičny v obci s počtem asi 750 obyvatel. Z hlediska cílových skupin jsou na prvních místech uvedeny domácí a zahraniční turisté, které místní obyvatelé společně s dětmi místní MŠ a ZŠ jen doplňují.

32 Příklady posouzení veřejné podpory 5. Rekonstrukce koupaliště Žadatel: Město Oblast podpory: Veřejná infrastruktura Celkové výdaje: 27 mil. Kč Popis: Cílem projektu je zrekonstruovat koupaliště a sportovně-rekreační zázemí města. Projekt přispěje ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy dětí ZŠ. Projekt je určen obyvatelům města, dětem MŠ a ZŠ obce, handicapovaným a sociálně vylučovaným, rekreantům, zájmovým spolkům, obyvatelům okolních obcí a sportovním klubům. Koupaliště bude pronajato na základě výběrového řízení. Součástí projektu jsou doplňkové wellness aktivity.

33 Další příklady - multifunkční domy Dostupnost alternativních prostor v regionu a) infrastruktura v daném rozsahu a kvalitě existuje a je disponibilní (nepodpořit) b) infrastruktura v daném rozsahu a kvalitě existuje, ale není disponibilní (podpořit jako projekt veřejné podpory sníženou mírou podpory) c) infrastruktura v daném rozsahu a kvalitě neexistuje (při splnění dalších podmínek poskytnout míru jako pro projekty nezakládající veřejnou podporu) Praktická aplikace

34 Další příklady - multifunkční domy Využití objektu pro aktivity na a) neekonomické činnosti (při splnění dalších podmínek poskytnout míru jako pro projekty nezakládající veřejnou podporu) b) ekonomické činnosti místního významu (je-li nemovitost z větší části využívána pro neekonomické činnosti a tyto využívají menší část plochy podpořené nemovitosti, pak je vhodné poskytnout míru jako pro projekty nezakládající veřejnou podporu a vhodným způsobem aplikovat metodiku pro projekty generující příjmy) c) ekonomické činnosti regionálního a nadregionálního významu (aplikovat pravidla pro veřejnou podporu, pokud se jedná o část projektu, tak je možné nezahrnout do způsobilých výdajů tuto část projektu) Praktická aplikace

35 Další příklady - školy a) služby obecného hospodářského zájmu – systém veřejného vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče jsou charakterizovány vymezením povahy a délky závazku, označení příjemce, stanovením ukazatelů pro výpočet, kontrolu a hodnocení vyrovnávací platby b) ekonomická činnost – nabídka zboží a služeb na trhu, může být vzdělávání, zdravotní i sociální péče c) systém veřejného vzdělávání – subjekty vymezené § 8 odst. 1-5 školského zákona, pro subjekty vymezené v odst. 6 a 7 pak v případech, že jsou službou obecného hospodářského zájmu pověřeny (viz také rozhodnutí ESD 263/86 a C-109/92) Praktická aplikace

36 Další příklady - školy Ověřit zařazení příjemce (školy) v systému veřejného vzdělávání – je v systému (nejedná se o veřejnou podporu) – není v systému (postup podle pravidel pro veřejnou podporu) Posoudit opodstatnění podporovaných nákladů – mají přímý vliv na zkvalitnění výuky (podpořit) – řeší běžné výdaje zřizovatele a/nebo školy (operační program by neměl řešit tento typ nákladů (doporučuji nepodpořit) – mají přímý vliv na zkvalitnění výuky, ale sledují jiné cíle, např. pronájmy multimediální učebny či auly jako kongresové místnosti, rozvoj dalších aktivit školy (postup podle pravidel pro veřejnou podporu) Pronájem podpořených prostor/strojů řešit v souladu s metodikou projektů generujících příjmy (vždy jen v omezeném rozsahu) Praktická aplikace

37 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontakt: stateaid@email.cz stateaid@email.cz Dotazy


Stáhnout ppt "Konzultační den Pravidla veřejné podpory 30. září 2008, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google