Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava žádosti o podporu a výběrový proces  Přestavení hlavních kroků výběrového procesu  Podmínky 19. výzvy SC 4.1 OP PPR spolufinancované z EFRR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava žádosti o podporu a výběrový proces  Přestavení hlavních kroků výběrového procesu  Podmínky 19. výzvy SC 4.1 OP PPR spolufinancované z EFRR."— Transkript prezentace:

1

2 Příprava žádosti o podporu a výběrový proces  Přestavení hlavních kroků výběrového procesu  Podmínky 19. výzvy SC 4.1 OP PPR spolufinancované z EFRR (Evropský fond regionálního rozvoje)  Příprava žádosti o podporu  Přílohy žádosti o podporu  Časté chyby

3 Shrnutí výběrového procesu 11. 5. 2016 Vyhlášení výzvy č. 19. OP PPR 13. 6. 2016 – 22. 9. 2016, 16:00:00 hod Příjem žádostí Říjen – listopad 2016Formální posouzení Listopad 2016 – leden 2017Expertní posouzení Březen 2017 Schválení podpory v orgánech HMP (Výbor pro evropské fondy ZHMP, RHMP, ZHMP) Březen 2017Vyhlášení výsledků Březen/duben 2017Uzavírání smluv

4 Podmínky výzvy I. Délka realizace  Maximální délka realizace projektu: 24 měsíců  Ukončení realizace nejpozději 31. 12. 2018 Časová způsobilost výdajů  Výdaje vznikly v průběhu realizace projektu  Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.  Realizace projektu (období investiční fáze) nesmí být ukončena před datem předložení žádosti

5 Podmínky výzvy II.  Specifický limit – 3%, 5% nebo 7% celkových způsobilých výdajů pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu  10% celkových způsobilých výdajů projektu pro náklady na úpravy okolí stavby, úpravy zahrad, a venkovních prostor včetně herních prvků a oplocení  Nezpůsobilé výdaje – nákup pozemků a budov, věcné příspěvky, přímá podpora cílových skupin, nákup spotřebního materiálu a výdaje na provoz zařízení

6 Spolufinancování  Spolufinancování se liší dle typu subjektu a podporovaných aktivit  Výše je stanovena ve výzvě Typ organizaceSpolufinancování Městské části hl. m. Prahy20% Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy ostatní organizace zřízené či založené HMP a MČ hl. m. Prahy  10 %  15 % Nestátní neziskové organizace:  v případě veřejně prospěšných činností  v případě 4 konkrétních činností  5 %  0 % Právnické osoby vykonávající činnost škol (soukromé a církevní MŠ, ZŠ, SŠ zapsané ve školském rejstříku) 10%

7 Konzultace projektových záměrů  Konzultace probíhají od 11. května 2016 do 15. září 2016  Konzultace osobně, telefonicky, webový formulář, e-mail  Maximální doba konzultace 30 minut  Pouze k projektovým záměrům  Omezení poskytování konzultací konzultantům

8 MS 2014+ a příjem žádostí o podporu  od 13. června 2016 do 22. září 2016 do 16:00:00 hod  Pouze elektronicky prostřednictvím MS 2014+ (platí i pro přílohy)  S elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele Příjem žádostí o podporu  Žádost o podporu musí být zpracována v aplikaci MS2014+  Aplikace je dostupná na https://mseu.mssf.cz/https://mseu.mssf.cz/  Zpřístupnění žádosti v MS2014+ od 11. 5. 2016, 9:00:00

9 Příprava žádosti o podporu Žádost o podporu  Musí obsahovat všechny podstatné informace o projektu  Text výzvy  Pokyny a formuláře k vyplnění žádosti o podporu  Pravidla pro žadatele a příjemce a Metodika pro zpracování SP http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokumenty/dokumenty-pro-zadatele-a- prijemce-vcetne-pravnich-aktu/1339_pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-op-ppr.html  Kritéria pro výběr projektů na www.prahafondy.euwww.prahafondy.eu

10 Příprava žádosti o podporu - Studie proveditelnosti (SP)  Jádro žádosti o podporu – zdůvodnění potřebnosti, popis průběhu realizace a komentář k přílohám a součástem žádosti (projektová dokumentace, CBA, aj.)  Závazná osnova (viz Metodika pro zpracování SP)  Popsat detailně, konkrétně, strukturovaně, logicky  Podrobný komentář k údajům v těle žádosti a přílohách: Rozpočet - komentář ke způsobilým i nezpůsobilým nákladům (kap.10.1) Cílová skupina – popis analýzy lokality/CS, potřebnost (kap. 5) Vstupní hodnoty a výsledky v CBA (kap. 10-13)

11 Příprava žádosti o podporu - Studie proveditelnosti II. Kapacita zařízení (stav při podání žádosti a stav po realizaci) (kap. 4.2) Fáze projektu (kap. 4.5)  Předinvestiční fáze  Investiční fáze (realizační ) zápis do Evidence DS před zahájením provozní fáze  Provozní fáze zařadit do projektu (nutnost naplnění indikátorů v době realizace!!) popsat kritéria pro výběr a přijímání dětí do zařízení (prokázání nediskriminačního a nesegregačního přístupu)

12 Příprava žádosti o podporu - Studie proveditelnosti III.  Realizační tým (pro všechny fáze projektu)  Rizika klíčová (ekonomická, finanční, logistická, obchodní a provozní)  Rizika ostatní (technická a technologická, projektová, aj.)  Harmonogram (s ohledem na sezónnost prací)  Udržitelnost (provoz a financování po dobu udržitelnosti)  Variantní řešení (nejen nulové, ale např. pronájem, aj.)  Informace o komplementárních projektech realizovaných/podaných ve SC 4.3

13 Příprava žádosti o podporu  Rozpočet  Rozpočet projektu (rozklíčovat jednotlivé položky a popsat ve SP)  Rozpočet stavebních výdajů (samostatně)  Hledisko hospodárnosti (doporučené ceny a mzdy, ÚRS)  Dodržení limitů rozpočtu podle pravidel stanovených ve výzvě (upřesnění/ označení položek, které do limitu spadají)

14 Příprava žádosti o podporu - CBA CBA - Finanční a ekonomická analýza projektu v modulu CBA v MS2014+  Finanční analýza  Ekonomická analýza (zahrnuje vyčíslené socioekonomické dopady – databáze)  Vstupní i výsledné hodnoty finanční a ekonomické analýzy v modulu CBA je třeba okomentovat

15 Přílohy žádosti o podporu I. Povinné přílohy EFRR projektů:  Studie proveditelnosti - pokyny ke zpracování této přílohy na webových stránkách http://www.prahafondy.eu (pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR) http://www.prahafondy.eu  Finanční analýza a zjednodušená ekonomická analýza zpracovaná v modulu CBA v MS2014+  Doklady o právní subjektivitě žadatele  Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele  Doklad na prokázání vlastnického, nebo jiného (vymezeného) práva k majetku  Podklady pro posouzení finančního zdraví  Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

16 Přílohy žádosti o podporu II. Povinné přílohy EFRR projektů relevantní pouze pro některé projekty (tj. příloha je obsahově či jinak relevantní):  Projektová dokumentace  Rozpočet stavebních výdajů projektu  Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty – dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů  Doklad o partnerství  Příslib spolufinancování z rozpočtu městských částí  Výpis z rejstříku škol

17 Časté chyby I.  Neoznačená projektová dokumentace  Chybějící Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí či vyjádření příslušného úřadu vylučující posuzování  Neodevzdání či nepodepsání Informace o vlastnické struktuře  Neúplný Doklad na prokázání vlastnického nebo jiného (vymezeného) práva k majetku (výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy)  Chybějící Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dokumenty vydané stavebním úřadem)  Nekompletně vyplněná studie proveditelnosti

18 Časté chyby II.  Neúplnost příloh a nepoužívání závazných formulářů  Předložení příloh žádosti o podporu v chybném formátu  Závazný formát a rozsah předkládaných příloh je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce (aktuální verze 1.4) http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/dokumenty/dokumenty-pro-zadatele-a- prijemce-vcetne-pravnich-aktu/1339_pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-op-ppr.html  Článek o častých chybách: http://www.prahafondy.eu/cz/opppr/aktuality/1416_caste-chyby-v-zadostech-o- podporu.html?strana=1

19 DĚKUJI ZA POZORNOST NINA BOŘKOVCOVÁ ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ MAGISTRÁT HL. M. PRAHY JUNGMANNOVA 29/35 111 21 PRAHA 1 nina.borkovcova@praha.eu


Stáhnout ppt "Příprava žádosti o podporu a výběrový proces  Přestavení hlavních kroků výběrového procesu  Podmínky 19. výzvy SC 4.1 OP PPR spolufinancované z EFRR."

Podobné prezentace


Reklamy Google