Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Seminář pro nově přijaté studenty na Univerzitu Karlovu v Praze 22. 9. 2015 Informační, poradenské a sociální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Seminář pro nově přijaté studenty na Univerzitu Karlovu v Praze 22. 9. 2015 Informační, poradenské a sociální."— Transkript prezentace:

1 ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Seminář pro nově přijaté studenty na Univerzitu Karlovu v Praze 22. 9. 2015 Informační, poradenské a sociální centrum RUK

2 Program semináře 1. Úvod 2. Základní informace k podpoře studentů na UK a systému služeb 3. Klíčové služby pro studenty se SP 4. Informační zdroje na UK 5. Pracovníci na fakultách 6. Diskuse se studenty vyšších ročníků 7. Závěr 8. Prohlídka Carolina – střediska digitalizace studijních zdrojů IPSC

3 Počty přijatých studentů červenec 2015 Fakulta Počet přijatých 1.lF 2 2.lF 0 3.lF 1 FF 19 PedF 16 FTVS 11 ETF 2 LFH 0 HTF 3 Farm.F.HK 1 Lék.FPL 1 Práv. f 4 MFF 6 FSV 10 FHS 13 Přf 5 KTF 4 Celkem 98

4 Systém podpůrných služeb pro studenty se speciálními potřebami na UK v Praze Mgr. Denisa Klášterková

5 Obsah  Podmínka využívání podpůrných služeb  Systém podpůrných služeb  Pro koho jsou služby určeny

6 Evidence studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  3 kroky k evidenci informovaný souhlas dodání potvrzení funkční diagnostika

7 Funkční diagnostika http://www.cuni.cz/UK-1611.html Sjednání FD- dohoda mezi pracovníkem a studentem Průběh FD - rozhovor/konzultace studenta s odborným pracovníkem Účel FD - identifikace potřeb a omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru - návrh vhodných mechanismů či opatření vedoucích k uspokojování potřeb či kompenzaci Výsledek FD - posudek FD, který slouží studentovi jako podklad pro uplatňování modifikací během studia

8 Kdo provádí funkční diagnostiku? Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK všechny typy postižení Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. beata.krahulcova@htf.cuni.cz Poradna pro studenty s handicapem při Katedře speciální pedagogiky PedF UK všechny typy postižení Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. anna.kucharska@pedf.cuni.cz anna.kucharska@pedf.cuni.cz Akademická psychologická poradna při Katedře psychologie PedF UK specifické poruchy učení a psychické poruchy Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. anna.kucharska@pedf.cuni.cz anna.kucharska@pedf.cuni.cz Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK sluchové postižení Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. andrea.hudakova@ff.cuni.cz Psychologické poradenské centrum při katedře psychologie FF UK všechny typy postižení kromě postižení sluchového PhDr. Mgr. David Čáp david.cap@ff.cuni.cz

9 Využití posudku  evidence studenta  podklad pro požadované modifikace studijních podmínek  v kontaktu s vyučujícími, zejména při objasňování potřeb v průběhu výuky ‼ O využití posudku FDG rozhoduje vždy student ‼ Doporučení obsažená v posudku, nejsou realizována automaticky

10 Systém podpůrných služeb decentralizovaný model (služby jsou zajišťovány více subjekty zároveň)  Kancelář pro studenty se speciálními potřebami IPSC RUK o koordinuje systém podpůrných služeb pro studenty se SP a metodicky ho zajišťuje, o koordinuje a administruje služby a další pomoc studentům se speciálními potřebami na univerzitě (např. asistenci při studiu) o Zapůjčování speciálních pomůcek pro výuku  Kontaktní osoby (KO) na příslušných fakultách o koordinují činnosti spojené s evidencí studentů se speciálními potřebami, o aktivně se zasazují o řešení individ. stud. záležitostí studentů se speciálními potřebami a zajišťují modifikace studijních podmínek a prostředí o Seznam KO podle fakult http://www.cuni.cz/UK-296.html

11 Systém podpůrných služeb  Studijní oddělení příslušných fakult o po rozhodnutí o přijetí ke studiu provádějí registraci studentů se speciálními potřebami a zprostředkovávají provedení funkční diagnostiky, o ve spolupráci s kontaktní osobou a garantem studijního programu zajišťují modifikaci studia studentů se speciálními potřebami  Garanti studijních oborů o v příslušných oborech utvářejí obsah studia a ručí za jeho kvalitu o navrhují úpravy studijních plánů a individualizované modifikace podmínek studia pro studenty se SP o připravují seznamy základní studijní literatury pro potřeby digitalizace  Individuální subjekty podpory - vyučující o s využitím podpůrných služeb a na základě funkční diagnostiky zajišťují studentům přístup k informacím předávaným při výuce o je-li to účelné, připravují modifikovanou podobu dílčího či závěrečného plnění, kontrol studia

12 Systém podpůrných služeb  Speciální pracoviště a poradny o půjčují knihy a studijní materiály (včetně cizojazyčné literatury) i v digitální podobě, o zajišťují pro studenty se SP převádění studijních textů do přístupné formy (digitalizace, skenování, tisk na braillské a černotiskové tiskárně o poskytují speciální kompenzační pomůcky pro studenty se speciálními potřebami (např. čtecí zařízení, zvětšovací programy, pro studijní účely,..) o pořádají sportovní aktivity a poskytují sportovní poradenství

13

14 Služby pro studenty dle typu ZP Studenti mají nárok na tyto služby:  Asistence při studiu  Časová kompenzace  Individuální výuka  Technické zpřístupnění výuky a studijní literatury  Prostorová orientace  Tlumočnické a přepisovatelské služby  Technické zpřístupnění výuky a studijní literatury  Elektronické videodokumenty  Diagnostika

15 Komu jsou služby určeny Druh postižení - skupinaPoskytované služby zrakové postižení – A1, A2zpřístupnění studijní lit., asistence, čas, PO SP, individuální výuka sluchové postižení – B1, B2tlum. a přepis, zápis, asistence, individuální výuka, čas tělesné postižení – C1, C2zpřístupnění stud. lit, asistence, čas, individuální výuka, PO SP specifické poruchy učení - Dzpřístupnění stud. lit., čas, asistence, individuální výuka poruchy autistického spektra - Easistence při studiu, čas, PO SP, zpřístupnění stud. literatury individuální výuka jiná psychická porucha - Fasistence, čas, PO SP, zpřístupnění stud. lit., individuální výuka

16 Informace o podpůrných službách Webová stránka s informacemi pro studenty se speciálními potřebami na UK http://www.cuni.cz/UK-60.html Opatření rektora č.9/2013 Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze http://www.cuni.cz/UK-5297.html Webové stránky příslušných fakult

17 Klíčové služby pro studenty se speciálními potřebami Mgr. Alice Rytychová

18 Klíčové služby Asistence při studiu Zpřístupňování studijní literatury Tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby Výuka anglického jazyka pro studenty se sluchovým postižením Speciální poradenství na fakultách Sportovní aktivity

19 Asistence při studiu http://www.cuni.cz/UK-1656.html Založena na mezistudentské pomoci asistenti: studenti UK Sebeurčující typ asistence Tzv. raná asistence – podpora v začátcích studia Poskytované služby: příprava na přednášku, doprovod, doučování, pořizování studijních materiálů, zápis přednášky, celková podpora při studiu atd. Spravována prostřednictvím databáze kontakty na asistenty výkazy práce

20 Asistence při studiu http://www.cuni.cz/UK-1656.html Vyúčtování asistence – čtvrtletně, elektronicky v databázi Odměna pro asistenty formou stipendia Možné výjimky formou DPP nebo přes externí organizaci Jak se zapojit jako klient? zaregistrovat se do databáze vyplnit žádost o službu spravovat výkaz práce

21 Zpřístupňování studijní literatury Dvě hlavní pracoviště: Carolina – středisko digitalizace studijních zdrojů Knihovna Pedagogické fakulty UK Zajistit seznam studijní literatury - povinnost garantů studijních oborů Postup: 1.Student na základě seznamu literatury předá požadavek pracovišti 2.Pracoviště vyhledá dostupnost zdigitalizovaných knih a předá informaci studentovi 3.Pokud není literatura k dispozici, pracoviště ji digitalizuje 4.Pracoviště předá literaturu v potřebné formě a uloží informaci do Centrálního katalogu Podle Metodiky MŠMT mají nárok na digitalizaci všichni studenti se SP! Možnost tisku a kopií zdarma v IPSC.

22 Carolina středisko digitalizace studijních zdrojů Web: carolina.ipsc.cuni.cz Adresa: Celetná 20, Praha 1, 1.patro – místnost 132a Kontaktní osoba: Mgr. Miloš Šmíd Tel.: 224 491 581 Služby Digitalizace studijních materiálů Černotisk, tisk studijních materiálů v Braillově písmu Tyflografický tisk na fuseru – hmatový termotisk Vazba tisků Možnost získání již digitalizovaných studijních materiálů Kurzy práce s výpočetní technikou Provoz studovny – možnost práce se speciálními softwary (JAWS, Zoomtext) Informační a poradenské služby pro studenty a pracovníky UK

23 Dostupnost elektronických zdrojů Zdroje UK Centrální katalog UK - sekce literatura pro nevidomé Portál elektronických zdrojů http://pez.cuni.cz/http://pez.cuni.cz/ Katalogy Caroliny a Knihovny PedF Vyhledávací portál Knihovní brána pro zrakově postižené https://www.teiresias.muni.cz/knihovni-brana/

24 Tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby Zajišťuje kontaktní osoba nebo jiný pověřený pracovník fakulty Tlumočení je poskytováno profesionálními tlumočníky Přepisovatelské služby = tzv. simultánní přepis (doslovný přepis mluvené řeči v reálném čase) Zapisovatelské služby = asistence při studiu Možné zajistit na výuku, konzultace a další aktivity spojené se studiem na UK přes UJKN, ČUN, Centrum pro zprostředkování tlumočníků pro neslyšící při ASNEP nebo Centrum zprostředkování simultánního přepisu

25 Tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby Povinnosti studenta být ve spojení s kontaktní osobou, být v kontaktu s tlumočníkem/přepisovatelem, včas informovat tlumočníka/přepisovatele (např. o absenci na výuce) dodržovat dohodnutý plán služby

26 Výuka anglického jazyka pro studenty se sluchovým postižením Poskytovatel: Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK Kontakt: Dr. Andrea Hudáková http://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby/anglictina Systematický několika semestrální cyklus kurzů s dotací vždy 4 hodiny týdně Nutno absolvovat vstupní test (co nejdříve) Kurz probíhá v mluvené češtině/českém znakovém jazyce Ukázka sylabu kurzu k dispozici na webu

27 Speciální poradenství na fakultách http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-66.html HTF: Poradenské centrum Poradna pro studenty se speciálními potřebami a studenty ze zahraničí Poradna pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (specifickými poruchami učení) Poradna pro studenty se zrakovým postižením a omezením mobility 1. LF: Psychologická a psychoterapeutická poradna 2. LF: Psychologická poradna 3. LF: Studentská poradna LF Pl: Středisko služeb pro studenty LF HK: Pedagogicko-psychologická poradna FF: Psychologické poradenské centrum

28 Poradenství pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální studijní plán pro studenty) PedF: Akademická psychologická poradna PedF: Poradna pro studenty s handicapem Všeobecné a profesní poradenství pro zdravotně postižené studenty Konzultace o možnostech modifikace či tvorbě ISP Zajišťování textů k dílčím zkouškám pro zrakově postižené studenty Zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty

29 Sportovní aktivity Poskytovatel: Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů http://www.cuni.cz/UK-1657.html Kontakt: PaedDr. Jan Hruša, CSc. – vedoucí centra Katedra sportů v přírodě, FTVS UK tel. 777 299 988, 220 172 034 e-mail: hrusa@ftvs.cuni.czhrusa@ftvs.cuni.cz

30 Zásady využívání služeb Absolvovat funkční diagnostiku Být evidován jako student se SP Podat žádost o službu koordinátorům služeb Zajistit si službu s dostatečným předstihem Postupovat v souladu s pravidly služeb Být v kontaktu a spolupracovat s administrátorem služby Hlásit změny v kontaktních údajích V případě změny zdravotního stavu opětovně absolvovat FG

31 Studium v zahraničí Speciální stipendium programu Erasmus+ - pro studenty se SP na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají z jejich zdravotního znevýhodnění. Termín pro podávání žádostí je do 31. 12. 2015 pro pobyty v letním semestru 2015/2016 http://www.cuni.cz/UK-2619.html Kontaktní osobou je Mgr. Štěpánka Rauchová stepanka.rauchova@ruk.cuni.cz

32 Kontakt Informační, poradenské a sociální centrum RUK Kancelář pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. Mgr. Alice Rytychová Mgr. Denisa Klášterková Web: http://www.cuni.cz/UK-60.html Tel.: 224 491 604, 729, 897 Email: katerina.samalova@ruk.cuni.cz alice.rytychova@ruk.cuni.cz denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz


Stáhnout ppt "ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Seminář pro nově přijaté studenty na Univerzitu Karlovu v Praze 22. 9. 2015 Informační, poradenské a sociální."

Podobné prezentace


Reklamy Google