Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Asistent prevence kriminality JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Pro jednání RVPPK dne 270613.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Asistent prevence kriminality JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Pro jednání RVPPK dne 270613."— Transkript prezentace:

1 Projekt Asistent prevence kriminality JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Pro jednání RVPPK dne 270613

2 Historie a východiska Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2008 až 2011 + na léta 2012 až 2015 2009 - Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit – cíl / donor / realizátor / – osvědčené typy projektů 2009 = (září – prosinec) Most, SV lokalita Chanov, projekt Asistent prevence kriminality = 26 asistentů / paralelní realizace projektu v Děčíně.

3 3 Legislativní ukotvení ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - zcela inovativní projekt v poměrech ČR; Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. APK není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality v obci; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci;

4 4 Cíle projektu APK snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučené lokalitě; zvýšení pocitu bezpečí obyvatel SVL; zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (veřejná správa, Policie ČR, obecní policie); motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné; zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání a zajištění praxe; podpora sociální integrace, zvýšení sociálního statutu, prevence a eliminace sociálního vyloučení;

5 5 Cíle projektu APK posílení vnitřní koheze a pozitivních vzorců chování v rámci rodin v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím zajištění zaměstnání pro dospělého člena rodiny; prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší; prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů; změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.

6 6 Podmínky pro činnost APK Výběr vhodného zájemce o práci APK – člověk ze SVL, zná komunitu, není trestán nebo je trestán za neúmyslné trestné činy, není angažován v žádném „živém kriminálním případu“, není členem lichvářské nebo nátlakové (vlivové) skupiny, je ochoten se vzdělávat a má potenciál vzdělávat se. Nejsou preferování tzv. samozvaní vůdci. Na výběru se podílí Policie ČR, MP, vedení města, romský poradce nebo asistent, sociální odbor města. Není nikde stanoveno, že APK musí být jen příslušník Romské komunity a zkušenosti z realizace projektu to jednoznačně potvrzují!!! Před nástupem do zaměstnání musí zájemce absolvovat vstupní vzdělání. Ministerstvo vnitra připravilo 16 hodinový vstupní kurz pro APK i pro mentory.

7 7 Podmínky pro činnost APK Zřízení pozice mentora z řad obecní policie, který asistenta přímo vede; mentor musí absolvovat vstupní vzdělávání. Příprava MP na příchod asistenta a nový styl práce. Stanovení konkrétního obsahu činnosti APK, každodenní zadávání úkolů a jejich kontrola ze strany mentora a vedení MP. Stanovení pracovní doby – klouzavá, přerušovaná – tak, aby jejich práce byla co nejefektivnější včetně např. nočních časů a sobot.

8 8 Podpora projektu z MV Odbor prevence kriminality MV poskytuje: –metodické vedení a konzultace zájemcům a realizátorům projektu –dotace na mzdy asistentů v max. výši 16 800 Kč superhrubé mzdy /osoba/měsíc –dotace na vzdělávání asistentů a jejich mentorů a na supervizi –dotace na další potřebné vybavení, kurzy, analýzy … –dotace je poskytována na kalendářní rok / je možné ji přidělit opakovaně Odbor prevence kriminality provádí věcnou kontrolu obsahové činnosti i finanční kontrolu využití dotace. Dobrou i špatnou praxi sděluje všem realizátorům projektu Asistent prevence kriminality (seminář pro realizátory projektu v prosinci 2011 i 2012).

9 9 Realizace projektu – lokality 2009 – Most (Chanov) = 26 APK 2010 – v 10 městech působí 38 APK, Most, Litvínov, Děčín, Trmice, Obrnice, Ostrava, Karviná, Havířov, Orlová, Kladno 2011 – v 17 městech působí 104 APK, Bílina, Bruntál, Břeclav, Děčín, Havířov, Karviná, Kladno, Kojetín, Litvínov, Most, Nový Bor, Nový Bydžov, Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov, Trmice

10 10 Realizace projektu – lokality 2012 – v 15 městech pracuje 37 APK, Bílina, Brno, Bruntál, Břeclav, Kadaň, Krásná Lípa, Nový Bor, Praha 14, Rotava, Sokolov, Štětí, Ústí n/L, Vejprty, Vsetín, Vysoké Mýto. Další APK (celkem 50) začalo od 1. 7. 2012 pracovat v 11 městech vybraných k realizaci projektu financovaném z prostředků ESF OP LZZ. Jedná se o města Děčín, Havířov, Chomutov, Karviná, Kutná Hora, Litvínov, Most, Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov. Celkem v roce 2012 je projekt APK realizován ve 26 městech a je do něj zapojeno 87 asistentů.

11 11 Ukázky z činností asistentů dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností na silnicích (přechody pro chodce) i dohled nad bezpečností dětí při začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jak prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy; kontrola heren, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou věkovou hranicí;

12 12 Ukázky z činností asistentů dohled nad veřejným pořádkem formou hlídkové služby společně s hlídkami obecní policie a po zácviku i samostatně; získávání a předávání poznatků obecní policii nebo Policii ČR informace o určitých druzích protiprávního jednání páchaných v sociálně vyloučených lokalitách jako je např. odkládání objemného odpadu – nejčastěji nábytku, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu; podíl na mediaci vznikajících problémů již v jejich počátku – např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinné spory, stížnost na majitele psa, kterého se bojí; spolupráce s majiteli domů v nalézání možností zapojení obyvatel do práce na zlepšení kvality bydlení (např. společné úklidy).

13 13 APK v Novém Bydžově (2011)

14 14 Klady projektu zaměstnání osob dlouhodobě a obtížně nezaměstnaných se znalostí specifik SVL; působení APK snížilo riziko páchání trestné činnosti, riziko vandalismu a zvýšilo pocit bezpečí občanů; APK pomohli k navázání kontaktu mezi obyvateli lokalit a strážníky; došlo ke změně postojů dětí i jejich rodičů ke strážníkům a k dodržování zákonů;

15 15 Klady projektu postupná změna náhledu na romskou komunitu jako na skupinu ryze problémovou; objektivně dochází ke snížení počtu oznámení a stížností na vybrané přestupky zejména proti veřejnému pořádku; došlo zároveň ke zvýšení objasněnosti různých přestupků, a to na základě místní a osobní znalosti APK; APK jsou obyvateli lokality velmi pozitivně přijímáni a obyvatelé lokalit se na ně se svými problémy obracejí (a to jak příslušníci romské menšiny, tak i příslušníci majority); téměř všichni APK se identifikovali s rolí „ochránce zákona a spolupracovníka městské policie“; z pohledu městské policie je pozice APK zajímavou a efektivní možností jak „nerepresivním způsobem“ usměrnit chování obyvatel vyloučené lokality;

16 16 Klady projektu obyvatelé lokalit vnímají APK jako součást systému bezpečnosti; důkazem důvěry obyvatel v asistenty je fakt, že samotní obyvatelé se přímo na ně obracejí s žádostmi o řešení jejich problémů (nejčastěji vyplývající ze soužití s problémovými rodinami); veřejnost dále kladně hodnotí zodpovědný přístup APK k jejich získané práci a její vliv na snížení negativních jevů v SVL; úspěch projektu je znásoben vytvořením návazných preventivních programů a zakomponováním činnosti APK do strategických a rozvojových dokumentů obce (integrace, prevence, rozvoj …) a do pracovních skupin.

17 17 Úskalí projektu dobrý výběr vhodného asistenta = absence páchání trestné činnosti, šíření pomluv a nepravdivých informací, nadržování příbuzným … APK se nepodařilo ve všech lokalitách navázat takové vztahy v SVL, především v místní romské komunitě, které by jim pomohly do ní hlouběji „proniknout“ a spolupodílet se odstraňování bariér a řešení problémů; nedostatečně konkrétní zadání práce pro APK, absence přímého vedení a důsledné kontroly práce APK ze strany obecní policie; neochota resp. nedostatečná motivace APK k doplnění formálního stupně vzdělání, které by jim otevřelo cestu k jiným pracovním pozicím (např. strážníka obecní policie);

18 18 Úskalí projektu média zveřejňují tendenční a zkreslené informace o působení APK. Utvrzují a povzbuzují předsudky majority vůči minoritám a sociálně vyloučeným; despekt některých strážníků k APK; podcenění personální práce uvnitř obecní policie; proces zavádění projektu do obce; APK nemohou komunikovat s médii svévolně a samostatně - jsou zaměstnanci obce a jako takoví podléhají vnitřním směrnicím obce o kontaktu s médií, který většinou zastává tiskový mluvčí nebo velitel obecní policie; není garantována kontinuita realizace projektu, protože není zajištěno víceleté financování z národních zdrojů. To způsobuje nejistotu v působení APK.

19 19 Projekt podpořený z OP LZZ Název projektu - Asistent prevence kriminality, délka trvání 36 měsíců do 30. 6. 2014, reg. č. CZ.1.04/3.3.00/61/00003, dotace 37 771 432 Kč. Projekt probíhá v následujících městech – Děčín, Havířov, Chomutov, Karviná, Kutná Hora, Litvínov, Most, Obrnice, Orlová, Ostrava, Šluknov.

20 20 Aktivity projektu OP LZZ zaměstnání pro 50 APK na dobu 24 měsíců; standardizace fáze výběru APK i mentorů a jejich vstupního vzdělávání; standardizace průběžného vzdělávání APK zaměřené na specifické dovednosti nutné pro výkon jejich práce v lokalitě (prevence kriminality) a obecné dovednosti související s lepším uplatněním na trhu práce; vzdělávání a supervize mentorů; vytvoření metodiky činnosti APK; akreditace rekvalifikačního kurzu; nalezení zaměstnání pro minimálně 20 % účastníků projektu (tj. pro 10 APK) po jeho ukončení.

21 APK v systému Národní soustavy povolání odboru prevence kriminality se podařilo s platností od 1. října 2012 nově zařadit pozici APK do Národní soustavy povolání konkrétně viz http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102691&ko d_sm1=8 http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102691&ko d_sm1=8 Pracovní pozice APK byla Sektorovou radou Národní soustavy povolání pro Veřejnou správu úspěšně schválena a stala se součástí Katalogu Národní soustavy povolání 21

22 APK v NSP NSP je významným zdrojem informací pro oblasti HR a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních NSP významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech NSP se stává základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie

23 23 Příloha č. 1 APK podpoření v rámci Programu prevence kriminality 2013 *Nově je projekt realizován ve 13 obcích ** Počet asistentů byl v roce 2013 navýšen. V Kadani ze 2 na 3 a ve Štětí ze 2 na 4. Město Dotace (Kč) Navazující/no vý * projekt Počty asistent ů Aš280 000nový2 Bílina575 000 4 Brno620 000 3 Bruntál372 000 2 Břeclav487 000 3 Frýdek - Místek265 000nový2 Kadaň **454 000 3 Karlovy Vary1 032 000nový5 Krásná Lípa126 000 1 Krupka168 000 1 Nový Bor403 000 2 Ornice362 000 2 Opava306 000nový2 Pardubice111 000nový1 Praha254 000 2 Rotava609 000 4 Rumburk300 000nový2 Sokolov758 000 4 Svitavy267 000nový1 Šternberk298 000nový2 Štětí **737 000 4 Ústí nad Labem1 209 000 8 Ústí nad Orlicí175 000nový2 Vejprty231 000 1 Velké Hamry221 000nový1 Vimperk327 000nový2 Vsetín282 000 2 Vysoké Mýto432 000 2 Žďár nad Sázavou164 000nový2 Žlutice280 000nový2 CELKEM12 105 000 74

24 24 APK podpořený z prostředků ESF OPL ZZ reg. č.: CZ 1.04/ 3.3.00/61.00003 MěstoPočet asistentů Karviná10 Ostrava3 Havířov2 Orlová4 Kutná Hora3 Litvínov4 Chomutov6 Most4 Obrnice2 Děčín10 Šluknov2 Celkem měst 11Celkem asistentů 50 Pozn.: Mzdové náklady na činnost 50 asistentů po dobu 2 let (červenec 2012 – červen 2014) jsou 20 160 000 Kč. Příloha č. 2

25 Evaluace činnosti APK Jedním ze základních ukazatelů je pokles počtu přestupků v dané SVL Konkrétní data ze Štětí, ze Sokolova z Děčína to jen potvrzují: 25 Druhy přestupků Sokolov 2011 Sokolov 2012 Štětí 2011 Štětí 2012 Děčín 2011 Děčín 2012 Proti veř. pořádku 25336574069472940 Proti obč. soužití 150124 Proti majetku571305316881335

26 26 Ministerstvo vnitra ČR Odbor prevence kriminality JUDr. Tomáš Koníček oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv


Stáhnout ppt "Projekt Asistent prevence kriminality JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Pro jednání RVPPK dne 270613."

Podobné prezentace


Reklamy Google