Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky BOZP ve skladovém hospodářství

2 Vzdělávací cíl: Obsah: BOZP ve skladovém hospodářství Vysvětlit studentům zásady zajištění BOZP ve skladových prostorech 1.Úvod 2.Základní pojmy 3.Současná právní úprava 4.Školení v bezpečnosti práce 5.Závěr 6.Úkoly pro samostatnou práci

3 Úvod Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a výkonu služby se i v AČR v posledních letech dostává stále více do podvědomí, a ne pouze v oblastech výcviku při dodržování bezpečnostních opatření. Při méně závažných situacích dochází pouze k růstu pracovní neschopnosti, při závažnější situaci k trvalým následkům, jejichž nejčastější příčinou je pracovní úraz či nevhodné pracovní podmínky. Ty jsou z velké části příčinou nemoci z povolání. Dnes je již známou skutečností, že je lepším řešením důrazněji se zabývat prevencí, než vynakládat velké prostředky na odstraňování škod.. BOZP ve skladovém hospodářství

4 Základní pojmy Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. BOZP ve skladovém hospodářství

5 Základní pojmy Nebezpečí je objektivně existující, často skrytá vlastnost zdroje, zařízení, pracovního postupu, pracovního prostředí atd. (zdroje nebezpečí) působit nepříznivě na své okolí tak, že by mohlo dojít k pracovnímu úrazu, nemoci z povolání, ohrožení životního prostředí nebo jinému negativnímu jevu. Ohrožení je situace nebo stav, kdy zdroj nebezpečí může způsobit negativní jev, např. je-li zdrojem nebezpečí zavěšené břemeno, tak zaměstnanci budou v ohrožení, pokud se budou zdržovat pod ním – v ohroženém prostoru. BOZP ve skladovém hospodářství

6 Základní pojmy Riziko je většinou chápáno jako kombinace pravděpobnosti výskytu nežádoucího jevu a závažnosti následků tohoto jevu. Pracovní podmínky, pracovní prostředí jsou souborem podmínek, za kterých se práce na daném pracovišti provádí, které zahrnují všechny faktory, které ovlivňují bezpečnost zaměstnance při práci. BOZP ve skladovém hospodářství

7 Současná právní úprava Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) vychází z ustanovení § 101 – 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen ZP), a dále je rozpracována v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen Z BOZP). BOZP ve skladovém hospodářství

8 Současná právní úprava Na výše uvedené právní normy navazuje řada dalších vyhlášek a nařízení vlády, které se zpřesňují jednotlivé dílčí části BOZP, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, např. problematika práce žen (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým), osobních ochranných pracovních prostředků (nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků) apod. Lze konstatovat, že problematika BOZP je rozpracována dostatečně podrobně, aby ji bylo možno aplikovat ve všech pracovně právních vztazích. BOZP ve skladovém hospodářství

9 Současná právní úprava Pro účely AČR jsou úkoly v oblasti pracovních úrazů stanoveny v R MO č. 11/2009 z 26. března 2009 bezpečnost a ochrana zdraví při práci a výkonu služby BOZP ve skladovém hospodářství

10 Školení k zajištění bezpečnosti práce Vedoucí organizačního celku je povinen zajišťovat vstupní školení zaměstnanců prostřednictvím příslušného odborně způsobilého zaměstnance. Školení, které se týká konkrétně vykonávané práce a vztahuje se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku, uskutečňuje přímý nadřízený zaměstnance. Kromě příslušných právních a ostatní předpisů včetně interních normativních aktů (dále jen závazný předpis) musí být zaměstnanec seznámen i s dalšími dokumenty, např. návody k obsluze, provozními řády a se seznamem pro přidělování ochranných prostředků; BOZP ve skladovém hospodářství

11 Školení k zajištění bezpečnosti práce Každé školení musí být prokazatelné. Školitel je po každém školení povinen:  ověřit znalosti např. ústním pohovorem nebo písemným testem;  zpracovat záznam o školení na tiskopise záznam o (vstupním) školení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a při výkonu služby. V záznamu se musejí uvést jména a příjmení účastníků, jejich podpisy, datum školení a všechny oblasti, z nichž byli účastníci proškoleni. BOZP ve skladovém hospodářství

12 Závěr Někteří vedoucí pracovníci si neuvědomují, že péče o BOZP je do ZP nedílnou součástí jejich povinností a její zanedbání může být posuzováno i jako trestný čin. Dále je třeba si uvědomit, že neplnění povinností plynoucí z předpisů k zajištění bezpečnosti práce pokud následkem je pracovní úraz může být důvodem k trestnímu stíhání i u řadového zaměstnance BOZP ve skladovém hospodářství

13 Úkoly pro samostatnou práci: BOZP ve skladovém hospodářství 1.Charakterizujte bezpečnost ochrany zdraví při práci 2.Specifikujte základní právní úpravu 3.Jaká druhy školení se v BOZP realizují


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google