Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. konference Společně bezpečně v EU Partnerství v prevenci rizik Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Současný stav legislativního procesu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. konference Společně bezpečně v EU Partnerství v prevenci rizik Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Současný stav legislativního procesu."— Transkript prezentace:

1 6. konference Společně bezpečně v EU Partnerství v prevenci rizik Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Současný stav legislativního procesu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 22. října 2012 JUDr. Vít Samek ČMKOS 1

2 Analýza problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení V souvislosti s projednáváním novely zákona č. 266/2006 Sb., kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, vláda svým Usnesením č. 180 ze dne 21. března 2012 rozhodla o zpracování návrhu zákona na zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na to na změnu souvisejících zákonů. Současně uložila ministrům financí a práce a sociálních věcí vypracovat a vládě do 21. září 2012 předložit analýzu problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s věcnými návrhy na budoucí řešení s tím, že tyto návrhy budou vycházet ze závěrů Porady ekonomických ministrů, a vyjádřila souhlas s výjimkou ze zpracování k tomuto návrhu zvláštního hodnocení dopadů regulace (RIA).

3 Porada ekonomických ministrů   zrušit neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců z roku 2006;   upravit stávající systém náhrady škody a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání dosud provozované dvěma soukromými pojišťovnami tak, že se stane přístupným pro ostatní soukromé pojišťovny, a to od 1.1. 2014;   zavést motivaci zaměstnavatelů k předcházení škodám z pracovních úrazů a nemocí z povolání prostřednictvím malusů a bonusů;   využít tvorbu fondu prevence;   zřídit fond pro úhradu nákladů na rehabilitaci;   zavést tvorbu fondu prevence;   Ministerstvo financí vypracuje zásady nové koncepce pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

4 Stanovisko NE!   MF ČR zásadně nesouhlasilo s minimálními dopady úrazového pojištění na státní rozpočet, dnes navrhuje dlouhodobé skokové zvýšení mandatorních výdajů státního rozpočtu o cca 4,1 mld. Kč (v roce 2014) s postupným pozvolným snižováním v dalších letech) bez zvýšení plnění.   Analýza názorně ukazuje cenu privatizace veřejné služby (nejméně 57 mld. Kč), zajišťované dosud státem pro zaměstnance a zaměstnavatele v podobě průběžně financovaného „zákonného pojištění“: podle údajů v příloze č. 1 předložené analýzy bude vládou připravované „povinné smluvní pojištění“ více než dvakrát dražší, než dnešní systém (ten spotřeboval v roce 2011 jen cca 3,6 mld. Kč) nebo než rušené úrazové pojištění zaměstnanců.   Toto zdražení bude zvyšovat zadlužení České republiky, popřípadě bude hrazeno skokovým růstem pojistného.

5 8. funkční období 417 Návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 689 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 5. listopadu 2012 - Pozměňovací návrh odkládající účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o 2 roky Co by se stalo, kdyby zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, nebyl zrušen?

6 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

7

8

9 Úrazová zábrana § 96 (1) Pojišťovna spolupůsobí při zábraně úrazů a nemocí z povolání. Při tom postupuje v součinnosti s příslušnými státními úřady a orgány, s jednotnou odborovou organisací, se zájmovými organisacemi, s vědeckými, výzkumnými a jinými ústavy a zařízeními, pokud se zabývají otázkami lidské práce s hlediska bezpečnosti života a ochrany zdraví pojištěnců. (2) K úkolům pojišťovny v oboru péče o zábranu úrazů a nemocí z povolání patří zejména: a) zkoumati příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání a navrhovati vhodné prostředky, jak je odstraniti; b) poučovati pojištěnce a podnikatele o významu úrazové zábrany; c) spolupůsobiti při tvoření bezpečnostních a ochranných předpisů a při dozoru nad jejich zachováváním.

10 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY MF ČR Poslanecká sněmovna 2012 (?) VI. volební období N á v r h ZÁKON ze dne ………….… 2013 (?) o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (zákon o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)

11 § 8 Povinnosti v oblasti prevence (1) Pojištěný je povinen dbát, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k předcházení nebo zmenšení pojistného rizika, které jsou mu uloženy právními předpisy, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob. Je povinen neprodleně odstranit každou závadu nebo nebezpečí, o kterém se dozví nebo o němž se při vynaložení obvyklé péče mohl dozvědět a které by mohlo mít vliv na vznik škodné události, nebo přijmout adekvátní preventivní opatření. Za třetí osoby se považují také všechny fyzické nebo právnické osoby pro pojištěného činné. (2) Pokud již škodná událost nastala, je pojištěný povinen učinit nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejnižší.

12 § 26 Garanční a prevenční fond (1) Garanční a prevenční fond tvoří: a) členské příspěvky členů Kanceláře, b) výnosy z finančního umístění, c) příspěvek podle § 28, d) splátky půjček poskytnutých na účely prevence, včetně úroků z nich. (2) Nejméně 10 % z celkové výše členy zaplacených příspěvků slouží na financování opatření v oblasti prevence pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.

13 Otázky pro novou úpravu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Zůstane zachována objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a NzP?  Rozsah použití nového občanského zákoníku. Jak bude řešeno odstranění monopolního provádění dvěma pojišťovnami?  „Staré“ (hrazených dnes v PAYG a „Prastaré“ nároky ( hradí zaměstnavatelé, popř. při jejich zániku stát; ten hradí i některé další nároky přímo, stát hradí prostřednictvím s.p. DIAMO i tzv. hornické nároky dotací ze státního rozpočtu.)  Jak budou vypadat nároky zaměstnanců? Jak bude zajištěn přechod z průběžného financování systému zákonného pojištění na standardní „povinné smluvní pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a NzP?  Jak budou vytvořeny technické rezervy (MF odhaduje jejich výši na cca 57 mld. Kč) – bude stát cca 4. mld. ročně po řadu let

14 Otázky pro novou úpravu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Budou zachovány diferencované sazby pojistného? Jak bude zajištěno využití části vybraného pojistného k prevenci a rehabilitaci  Jak budou tyto instituty věcně řešeny? Jak bude zajištěna motivace zaměstnanců k návratu do práce? Jak bude zajištěna motivace zaměstnavatele k odstraňování rizik? Jak budou zapojeni do systému sociální partneři?  Rada pro povinné smluvní pojištění? Bude uplatněna spoluúčast pojištěného zaměstnavatele v případě škody?

15 Preserving the principle of “compensation without burden of proof”in the field of work-related injuries (guarantee for victims and survivors to receive adequate benefits regardless of the employer’s fault or negligence) Defending solidarity-based social insurance systems in a world of growing liberalisation and privatisation (universal and equal access to affordable quality services, general availability and social justice; non-profit-making-orientation) Assuring high-level safety performance at the workplace in a European Union without borders (transnational benchmarking regarding the quality and efficiency of systems; EU standards for work-related risk management) Extending transnational dialogue and co-operation (more and better participation in the political debate at national and EU level; “Euregio” and cross-border practice-driven solutions between national systems Zachování principu “náhrady škody bez důkazního břemene” v oblasti pracovních úrazů (garance pro oběti a pozůstalé k získání přiměřené dávky bez ohledu na chybu či nedbalost ze strany zaměstnance Obrana solidárních systémů sociálního pojištění ve světě rozšiřujícího se liberalismu a privatizace (všeobecný a rovný přístup k cenově dostupným kvalitním službám všeobecná dostupnost a sociální spravedlnost; nezisková orientace) Zajištění vysoké úrovně BOZP na pracovišti ve všech zemích Evropské unie nadnárodní benchmarking týkající se kvality a efektivnosti systémů EU standardy pro risk management týkající se BOZP při práci Rozšiřování nadnárodního dialogu a spolupráce (větší a lepší účast sociálních partnerů v debatách na národní a EU úrovni; výměna příkladů dobré praxe na nadnárodní úrovni. Výzvy pro úrazové pojištění zaměstnanců

16 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "6. konference Společně bezpečně v EU Partnerství v prevenci rizik Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Současný stav legislativního procesu."

Podobné prezentace


Reklamy Google