Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivní politika zaměstnanosti – Modul III LEGISLATIVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivní politika zaměstnanosti – Modul III LEGISLATIVA."— Transkript prezentace:

1 Aktivní politika zaměstnanosti – Modul III LEGISLATIVA

2 ÚVOD  Zaměstnání je z právního hlediska realizováno uzavřením pracovního poměru nebo dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr (jde o práce konané na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti).  Pracovně právní vztah může vzniknout pouze se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele.

3 PRACOVNÍ SMLOUVA  jakmile je uchazeč vybrán, uzavře s ním zaměstnavatel pracovní smlouvu, která musí být v souladu se zákoníkem práce a musí být uzavřena písemně.  vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, jeden je určen pro zaměstnavatele, jeden pro pracovníka  Mzda (výrobní sféra), plat (nevýrobní sféra)‏

4 OBSAH PRACOVNÍ SMLOUVY  Povinné 1. druh práce 2. místo výkonu práce 3. den nástupu práce  Nepovinné další ujednání, ujednání o mzdě, zkušební doba, doba trvání pracovního poměru, pracovní cesty, rozsah pracovní doby, další způsoby vzniku pracovního poměru.

5 DRUH PRÁCE  konkretizuje, jakou práci bude zaměstnanec vykonávat;  má vliv na mzdové zařazení;  široké vymezení druhu práce je nevhodné;  Jinak řečeno jedná se o pracovní náplň

6 MÍSTO VÝKONU PRÁCE  konkrétní místo výkonu práce;  význam při případném přeložení zaměstnance;  sídlo organizační jednotky – možnost sjednat i v širším rozsahu (např. Region u obchodních zástupců);  pro účely cestovních náhrad je nezbytné sjednat pravidelné pracoviště.

7 DEN NÁSTUPU DO PRÁCE  musí být vždy sjednán – podmiňuje platnost pracovní smlouvy;  pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nikoliv podpisem pracovní smlouvy;  pracovní poměr vznikne i tehdy, když zaměstnanec do práce nenastoupí z důvodu pracovní neschopnosti nebo jiných překážek.

8 DALŠÍ UJEDNÁNÍ  mzdu, pracovní dobu, zkušební dobu, pracovní cesty, atd.

9 UJEDNÁNÍ O MZDĚ  velmi důležité;  podrobné a jasné ujednání je v zájmu zaměstnance i zaměstnavatele;  nutné sjednat konkrétně s uvedením výše mzdy;  platový výměr – povinně v písemné formě.

10 ZKUŠEBNÍ DOBA  není povinnost uvést v pracovní smlouva;  je-li dohodnuta, musí být uvedena;  sjednána nejpozději v den nástupu do práce, nelze sjednat dodatečně;  zkušební doba může být výhodou i nevýhodou pro obě strany;  doba překážek v práci se do zkušební doby nezapočítává;  musí být sjednána písemně, jinak je neplatná.

11 DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU  v pracovní smlouvě nutno výslovně uvést sjednání pracovního poměru na dobu určitou.  Je vhodné v případech zastupování za mateřskou dovolenou, skončení požadovaných prací, u pracujících důchodců apod.

12 ROZSAH PRACOVNÍ DOBY  kratší pracovní úvazek = nižší mzda; kratší pracovní dobu lze sjednat z provozních důvodů;  zaměstnavatel není povinen vyhovět žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu s výjimkou těhotných žen a zaměstnanců pečujících o děti do 15 let, nebrání-li tomu provozní důvody.

13 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PP  Dohoda o provedení práce – max. 150 h v kalend. roce; dohoda o pracovní činnosti – nesmí překročit rozsah poloviny týdenní prac.doby,  Dohoda o pracovní činnosti – jen písemná forma, Obsah: sjednanou práci, rozsah pracovní doby, dobu na kterou se uzavírá, 15 denní výpovědní lhůta.

14 UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU  Dohoda  Ukončení PP na dobu určitou  Výpověď  Výpověď daná zaměstnavatelem  Výpověď daná zaměstnavatelem-odstupné  Výpověď daná zaměstnancem  Okamžité zrušení pracovního poměru  Hromadné propouštění  Zrušení PP ve zkušební době

15 DOHODA  dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání PP, končí PP sjednaným dnem;  skončit PP dohodou lze i bez uvedení důvodu; dohoda o skončení PP musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

16 UKONČENÍ PP NA DOBU URČITOU  PP na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, a to i v době pracovní neschopnosti zaměstnancece;  skončit PP na dobu určitou lze dle § 48;  zaměstnavatel upozorní zaměstnance nejméně tři dny předem;  pokračuje-li zaměstnanec v práci i po termínu sjednaného ukončení PP = jeho PP pokračuje, a to na dobu neurčitou.

17 VÝPOVĚĎ  může dát zaměstnavatel i zaměstnanec; zaměstnavatel jen ze zákonných důvodů uvedených v § 52;  zaměstnanec i bez uvedení důvodu;  výpověď doručená druhému účastníků může být odvolána pouze s jeho souhlasem;  odvolání výpovědi i souhlas musí být provedeny písemně.

18 VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNAVATELEM Může jen z důvodu § 52:  ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část;  přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část;  stane-li se zaměstnanec nadbytečným;  nesmí-li zaměstnanec konat práci dle lékařského posudku;  nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce;  jsou-li dány důvody pro okamžité zrušení PP.

19 VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNAVATELEM- ODSTUPNÉ (§ 67 a § 68)‏  zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání PP výpovědí danou zaměstnavatelem náleží odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku v případě – § 52a) až c);  nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku v případě výpovědi – § 52d) nebo dohodou z týchž důvodů.

20 VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNANCEM  zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď bez uvedení důvodu;  výpovědní doba činí 2 měsíce.

21 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU zaměstnavatetel může výjimečně okamžitě zrušit PP, jen:  byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin;  porušil-li povinnost vyplývající z právních předpisů zvlášť hrubým způsobem; zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit PP s těhotnou zaměstnankyní a se zaměstnanci na rodičovské dovolené.

22 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Zaměstnanec může okamžitě zrušit PP jestliže:  dle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení na zdraví;  zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti); přičemž zaměstnanci, který okamžitě zrušil PP přísluší právo na odstupné.

23 HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ  Ukončení PP v období 30 kalendářních dnů z důvodu uvedených v § 52a)-c),  Hromadné propouštění se realizuje na základě výpovědí daných zaměstnavatelem (10 zcům u ztele zaměstnávajícího od 20 do 100 zců; 10% zců u ztele zaměstnávajícího od 101 do 300 zců; 30 zcům u ztele zaměstnávajícího více než 300 zců); povinnost informovat odborový orgán nebo radu zců a příslušný ÚP.

24 ZRUŠENÍ PP VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ  PP ve zkušební době může zrušit zaměstnavatel i zaměstnanec kdykoliv v průběhu zkušební doby.  PP lze zrušit bez uvedení důvodu.  Zaměstnavatel nemůže ve zkušební době zrušit PP v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.  Zrušení PP oznámí písemně 3 dny předem.

25 POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A DALŠÍ PÍSEMNOSTI  Zápočtový list vydá zaměstnavatel;  Posudek o pracovní činnosti vydá zaměstnavatel na základě žádosti zaměstnance;  Potvrzení o zaměstnání vydá zaměstnavatel ve všech případech skončení pracovního poměru;  Dále evidenční list sociálního zabezpečení pro účely důchodového pojištění.

26 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Aktivní politika zaměstnanosti – Modul III LEGISLATIVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google