Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody sociální práce. Vybrané metody sociální práce Individuální případová sociální práce Skupinová sociální práce Komunitní sociální práce Case management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody sociální práce. Vybrané metody sociální práce Individuální případová sociální práce Skupinová sociální práce Komunitní sociální práce Case management."— Transkript prezentace:

1 Metody sociální práce

2 Vybrané metody sociální práce Individuální případová sociální práce Skupinová sociální práce Komunitní sociální práce Case management Mediace Krizová intervence

3 Individuální případová práce - casework Zaměření se na případ, na jedince Jde o způsob, jak věnovat soustředěnou pozornost člověku, jenž sociální službu potřebuje. Orientuje na změnu chování a postojů klienta Cílem je buď předejít vzniku sociálních problémů nebo snižovat důsledky sociálních problémů.

4 Fáze individuální sociální práce Fáze sociálně diagnostická – fáze vyhledávání sociálních problémů (sociální depistáž - klient je aktivně vyhledá) – klient přichází dobrovolně či o pomoc požádá jeho okolí (rodina, lékař, přátelé) – důležité je navázání a vytvoření vztahu s klientem, Fáze sociálně terapeutická - zaměřena na samotné řešení problémů klienta

5 Hodnoty individuální sociální práce Hodnota člověka je nadřazena všemu ostatnímu zatímco instituce vycházejí a mění se dle lidských potřeb Každý klient je jedinečný, ale existují potřeby, které jsou společné všem lidem (viz pyramida potřeb) Každý člověk má možnost rozvíjet své dovednosti a schopnosti, ale je limitován zákony a společenskými normami Ten, kdo má nějaký handicap nebo cítí nějaký nedostatek má nárok na pomoc od společnosti, aby mu ho pomohla překonat Člověk a společnost se vzájemně ovlivňují

6 Sociální práce se skupinou Smyslem je psychosociální působení na skupinu lidí s nějakým společným znakem s cílem, aby se mohli zdravě a společensky bezproblémově rozvíjet.

7 Druhy skupin Skupiny osob stejného druhu, tj. stejného postižení, se stejným problémem Psychoterapeutické skupiny Svépomocné skupiny Skupiny zaměřené na dosažení sociálních cílů, např. v práci s mládeží, s komunitou. Členové skupiny získávají praktické zkušenosti a dovednosti

8 Charakteristiky práce ve skupině Sdílení společného skupinového cíle (vzájemné sdílení, učení, podporu, rozvoj, modelování rolí, utváření vztahů) Příležitost pro individuální posílení, růst sebeúcty a sebedůvěry – příležitost být pomáhajícím i tím, kterému je pomáháno, mít možnost zpětné vazby a podpory od členů skupiny Příležitost ke změně – jednotlivec má příležitost změnit své chování, pocity, postoje, skupina vlastní směr i externí podmínky

9 Pravidla členství ve skupině Mlčenlivost a důvěra – co je řečeno na sezení je tajné. Otevřenost a upřímnost – bez nich terapie nemá smysl, ale člověk o svých vzpomínkách a zkušenostech mluví jen v případě že je připravený a ochoten Právo říci stop –právo odmítnout téma, které člověk není ochoten a připraven sdílet s ostatními, kteří musí jeho rozhodnutí respektovat Odpovědnost k sobě i druhým – ve skupině se nelze obejít bez základních pravidel společenského soužití Dodržování organizačních pravidel

10 Výhody a nevýhody sociální práce se skupinou Výhody Skupina je zdroj podpůrných sil Možnost výměny informací, Skupina je kontrolní mechanismus (motivuje k práci) Práce ve skupině je zábavnější Práce ve skupině je aktivní a dynamická Nesmělí klienti se snadněji nechají přimět k aktivitě. Nevýhody Někteří lidé mají špatné zkušenosti se skupinou a práce v ní se obávají Některé věci je lepší dělat sám Skupina může potlačovat tvořivost Nerozhodný jednotlivec může příliš podléhat vlivu skupiny Ve skupině mohou panovat neshody Někteří její členové mohou přivyknout pasivitě a přenechávají iniciativu ostatním

11 Komunitní sociální práce Zabývá se společenskými a sociálními problémy. Většinou je spojena s dlouhodobě vyloučenými skupinami obyvatel (národnostní menšiny, zdravotně postižení...), snaží se zlepšit jejich pozici ve společnosti.

12 7 principů komunitní práce sebeurčení (komunita určuje, co je její problém) – nevnucovat to, co považujeme za podstatné my, ale řešit, co je důležité pro skupinu lokalizace (práce uvnitř v komunitě) - pokud chci pomoci komunitě, musím v ní pracovat svépomoc (zapojení osob v komunitě do řešení problémů) maximální využití zdrojů (využít zdroje komunity) úplná komunita - ke všem členům přistupovat stejně celoživotní vzdělávání - vést lidi k tomu, aby na sobě celý život pracovali institucionální vstřícnost (podpořit vznik a fungování pomocných institucí) – ale role státu zůstává

13 Komunitní práce vychází ze dvou analýz analýza potřeb = co je problém komunity analýza zdrojů = co má daná komunita k dispozici k vyřešení problémů

14 Case management Pro řešení situace klienta je často zapotřebí spolupráce několika institucí (organizací), jejichž služby je třeba koordinovat. Klíčový pracovník koordinuje spolupráci mezi institucemi tak, aby byla co nejefektivnější. Často jsou využívány případové konference, kdy se účastníci sejdou a hledají a navrhují optimální řešení pro konkrétní situaci klienta

15 Mediace vyjednávání o smírném řešení sporu za aktivní účasti třetí osoby: mediátora. Mediace není vhodná u všech konfliktů. Strany musí mít zájem a vůli se dohodnout, účastní se mediace dobrovolně.

16 Výhody a principy mediace: Dobrovolnost Důvěrnost Rychlost Nestrannost Dostatek času na jednání Kompetence účastníků rozhodnout Dodržování práv klientů Individuální a flexibilní přístup

17 Krizová intervence Je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Snaží se minimalizovat ohrožení klienta, objevit a posílit jeho schopnost vyrovnat se se zátěží tak, aby jeho adaptace posílila jeho růst a integritu a aby se pokud možno předešlo negativním, destruktivním způsobům řešení situace. Krizová intervence je speciální dovednost, k jejímu zvládnutí je třeba projít výcvikem

18 Přístup krizového pracovníka: Vnáší do situace strukturu, oporu, bezpečí – pomáhá ji zpřehlednit Pomoc by měla být aktivní, pokud je nutno direktivní – konzultant má rozhovor pevně v ruce, vede, řídí, pojmenovává a strukturuje, dává častou zpětnou vazbu, doporučuje, odrazuje od kontraproduktivních řešení, někdy klienta konfrontuje s realitou = v takovém rámci se může klient cítit bezpečně, a přitom i aktivně

19 Základní postupy v KI: Úvodní fáze konzultace - vytvoření bezpečného místa a stabilizace tělesných potřeb (deka, papírové kapesníčky, tekutiny, WC, bezpečné místo v konzultační místnosti), podání informací a určení pravidel konzultace, první odhad situace Práce s klientem a jeho příběhem - popis a posouzení situace a posouzení duševního stavu Klientova zakázka a práce s ní (Co byste nyní potřeboval nejvíce řešit? S jakým očekáváním jste k nám přišel? S čím byste od nás potřeboval odejít?) Katastrofický scénář – posouzení čím, jak a do jaké míry je kl. reálně ohrožen a jak se subjektivně cítí být ohrožen, krizová situace dostane jasné obrysy, ohraničí se riziko Závěr konzultace - kontrakt s klientem o dalším postupu – umožnit nebo navrhnout jasný a konkrétní splnitelný postup týkající se nejbližších dnů a udělat s kl. kontrakt. Dát kl. jasné instrukce, kdy bude další schůzka a jak si počínat v mezidobí, pokud by se kl. dostal do situace, na niž by nestačil. Vybavit kl. důležitými tel. čísly.

20 Zdroje: 1. Goldman R. a kol. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín. Olomouc: UPOL, 2006. ISBN 80-244-1454-6 2. Matoušek O. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-502-8 3. Matoušek O. Základy sociální práce, Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-331-4


Stáhnout ppt "Metody sociální práce. Vybrané metody sociální práce Individuální případová sociální práce Skupinová sociální práce Komunitní sociální práce Case management."

Podobné prezentace


Reklamy Google