Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zelená linka: 800 260 500 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zelená linka: 800 260 500 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3."— Transkript prezentace:

1 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

2 PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země PO3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 3.3 Rekultivovat staré skládky 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže 3.5 Snižovat environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení PO 4 : Ochrana a péče o přírodu a krajinu 4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR ve správě rezortních organizací ČR 4.2 Posílit biodiverzitu 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech PO 5: Energetické úspory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

3 Alokace pro jednotlivé prioritní osy

4 Název specifického cíleAlokace v EUR dle POAlokace v CZK dle PO Alokace v % dle specifických cílů PO3 SC 3.1: Prevence vzniku odpadů 435 731 044 €11 764 738 188 Kč 14 SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 56,5 SC 3.3: Rekultivovat staré skládky 3 SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 26,5 Alokované prostředky FS na SC 3.1 až 3.4

5 Specifický cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů, aktivita 3.1.2 – Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě).

6 Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů- nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury, překládací stanice, sběrné dvory a sklady KO), aktivita 3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,

7 Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita 3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury -BPS -výroba paliva z odpadů Schválení POH na EK -ZEVO, instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (podmínka energetické účinnosti ≥ 0,65, CZT) -rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů -zařízení pro tepelné zpracování odpadů aktivita 3.2.4 – Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

8 Specifický cíl 3.3 Rekultivovat staré skládky aktivita 3.3.1 – Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených). Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.

9 Specifický cíl 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže aktivita 3.4.1. – inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti, aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik, aktivita 3.4.3 – sanace vážně kontaminovaných lokalit.

10 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory Část B - Způsobilé náklady: projektová příprava + TDI 6-10%, nemovitosti do 10% Část B - výše podpory: Max 85% FS, Mimo veřejnou podporu, Veřejná podpora (de minimis, regionální podpora, další příslušné články GBER), Finanční nástroje (svozová auta, překladiště a projekty zaměřené na jiné než KO) Část B - způsobilí příjemci: podnikatelské i veřejné subjekty (ne fyzické osoby) Část B - Kritéria přijatelnosti projektů a hodnocení: vychází z OPŽP 2007-2013 Část C – procesy a administrace: žádost, příprava RoPD, financování, ZVA Část D: publicita, ZVZ, Veřejná podpora Příloha č.1 - Přílohy k žádosti: snaha o maximální zjednodušení (jen to nejdůležitější), el. podání http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-1-16255-11_przap_2014_2020.pdf

11 Vybrané přílohy k žádosti http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-1-16255-11_przap_2014_2020.pdf Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení Územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) Stanovisko místně příslušného krajského úřadu Analýza potenciálu produkce odpadů (materiálu) v zájmové oblasti (osnova) není stanovisko ČIŽP Závazné stanovisko OEREŠ MŽP Analýza rizika dle metodického pokynu MŽP č. 12/2005 Doklady prokazující, že žadatel ekologickou zátěž nezpůsobil a že původce zátěže ani jeho právní nástupce neexistuje, případně není znám

12 Nový IS OPŽP 2014-2020

13 5. výzva Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita 3.2.1 Systémy pro separaci (bez svozových prostředků) biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti, plastů, papíru, skla, kovů, textilů a nápojových kartonů. Ve výzvě specifikováno katalogovými čísly (skupiny 15 a 20) Výstavba/vybavení/modernizace sběrných dvorů. Aktivita 3.2.2 Výstavba/vybavení/modernizace kompostáren. Pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona o odpadech, minimálně 50% kompostu na ZPF a minimálně 30% na vstupu tvoří v textu výzvy vyjmenované komunální odpady. Alokace: 1 500 mil. Kč. Omezení žadatelů - aktivita 3.2.1: pouze veřejné subjekty (obce, města, kraje, svazky …) aktivita 3.2.2: bez omezení Příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015 http://www.opzp.cz/vyzvy/5-vyzva/dokumenty

14 6. a 7. výzva Specifický cíl 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 6. Výzva Aktivita 3.4.1 inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti Příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 15. 1. 2016 Alokace 300 mil. Kč Omezení žadatelů: pouze příspěvkové organizace 7. Výzva Aktivita 3.4.2 realizace průzkumných prací, analýz rizik Aktivita 3.4.3 sanace vážně kontaminovaných lokalit Příjem žádostí od 14. 8. 2015 do 13. 11. 2015 Alokace 560 mil. Kč http://www.opzp.cz/vyzvy/6-vyzva/dokumentyhttp://www.opzp.cz/vyzvy/6-vyzva/dokumenty / http://www.opzp.cz/vyzvy/7-vyzva/dokumentyhttp://www.opzp.cz/vyzvy/7-vyzva/dokumenty

15 XX. výzva Specifický cíl 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Aktivita 3.2.3 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů Výstavbu bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů Min 25% s takových odpadů, které již nejsou k materiálovému využití vhodné (především vedlejší produkty živočišného původu a odpad z kuchyní a stravoven) Alokace: 300 mil. Kč. Omezení žadatelů - bez omezení Příjem žádostí od ??? 2015 do ??? 2016 Specifický cíl 3.3 - Rekultivovat staré skládky V rámci podporované aktivity budou podporované projekty rekultivace starých skládek (stará skládka, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností zákona č. 238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.). Alokace: 359 mil. Kč. Omezení žadatelů - bez omezení Příjem žádostí od ??? 2015 do ??? 2016

16 HARMONOGRAM PO3 do 2018 2014 … 2015 … 2016... 2017 … 2018 … 2019 … 2020 … 2021 … 2022... 2023 http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty

17 Na co si dát pozor Mít s projektem kontakt, i když máte dobrého konzultanta Dobrý projekt, změny stavby v průběhu akce jsou rizikem Analýza potenciálu odpadů: evidence odpadů, reálná čísla, osnova Zadávací řízení: dobrá ZD, změny legislativy, korekce Znát podmínky rozhodnutí, termíny, závazné ukazatele Udržitelnost projektu: 5 let od uvedení do provozu

18 Děkuji za pozornost! Ing. Klára Malíková Odbor odpadového hospodářství SFŽP klara.malikova@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


Stáhnout ppt "zelená linka: 800 260 500 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google