Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR."— Transkript prezentace:

1 … od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

2 Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 2003–2011 Energetická náročnost hospodářství v ČR dlouhodobě klesá. K zlepšování relativního ukazatele docházelo do roku 2008 především díky růstu ekonomiky, ale také využíváním technologií s nižší energetickou náročností, BAT, zateplováním budov, či úsporami v domácnostech. V roce 2011 bylo dosaženo absolutního decouplingu mezi HDP a spotřebou primárních energetických zdrojů, kdy HDP vzrostlo, ale spotřeba primárních energetických zdrojů poklesla.

3 Stav životního prostředí v ČR Materiálové toky Vývoj domácí materiálové spotřeby a jejích komponent v ČR [mil. t], 1990–2010 Domácí materiálová spotřeba v ČR od roku 2008 klesá, a to nejvíce u kategorie stavebních nerostných surovin, které zároveň zaujímají největší podíl na materiálové spotřebě ČR. Stále stoupá materiálová závislost na zahraničí, dovoz v roce 2010 pokrýval domácí materiálovou spotřebu ze 40 %, což je nejvyšší podíl od roku 1990. Většinu materiálové základny ČR (cca 88 %) tvoří neobnovitelné zdroje, jejichž spotřeba přináší větší zátěže životního prostředí než spotřeba zdrojů obnovitelných.

4 Stav životního prostředí v ČR Materiálové toky Materiálová náročnost, domácí materiálová spotřeba a HDP v ČR [index, 1995 = 100], 1995– 2010 Materiálová náročnost hospodářství ČR po roce 2000 klesá, zvyšuje se tak efektivita přeměny primárních materiálů na ekonomický výkon. Mezi roky 2000– 2010 poklesla materiálová náročnost o 33,3 %. V roce 2010 materiálová náročnost meziročně poklesla o 7,5 %, když byl růst HDP o 2,7 % doprovázen poklesem domácí materiálové spotřeby o 5 %. V roce 2011 se tedy jednalo o absolutní oddělení křivek zátěže životního prostředí spojené se spotřebou materiálů a hospodářským růstem (tzv. absolutní decoupling).

5 Stav životního prostředí v ČR Těžba Těžba uhlí v ČR [tis.t], 2000–2011 Od roku 2000 stagnuje těžba černého i hnědého uhlí. Významnější změny jsou evidovány v dovozu i vývozu hnědého uhlí, ve srovnání s rokem 1995, kdy byl dosažen maximální vývoz, došlo k poklesu o 85 %.

6 Stav životního prostředí v ČR Těžba Vývoz a dovoz černého uhlí [tis.t], 1990–2010 Vývoz a dovoz hnědého uhlí [tis.t], 1990–2010

7 Stav životního prostředí v ČR Těžba Těžba nerudných surovin v ČR [tis.t], 2000–2011 V souvislosti s útlumem stavebnictví nastal od roku 2008 i pokles těžby nerudných surovin.

8 Stav životního prostředí v ČR Energetika Výroba elektřiny podle typu paliv v ČR [%], 2003–2011 Vývoj exportu a importu elektřiny [TWh], 2003– 2011 Výroba elektrické energie dlouhodobě roste. Klesá však výroba elektřiny v parních elektrárnách, naopak stoupá význam jaderné energie a obnovitelných zdrojů. Přesto parní elektrárny, které spalují zejména hnědé uhlí, vyprodukovaly 61,6 % elektřiny, jaderné elektrárny 32,5 %. Saldo vývozu a dovozu elektřiny činí 19,5 % z celkového množství elektrické energie vyrobené v ČR.

9 Stav životního prostředí v ČR Odpadové hospodářství Podíl vybraných způsobů využívání odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%], 2003–2011 Podíl vybraných způsobů odstraňování odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%], 2003–2011 Narůstající podíl využívání odpadů na úkor odstraňování odpadů. Nejčastějším způsobem využití odpadů je jejich využívání na terénní úpravy (20,1 %) a recyklace, příp. znovuzískání ostatních anorganických materiálů (13,2 %). Snižuje se produkce nebezpečných odpadů – evidence mimo režim odpadového hospodářství jako certifikované výrobky (např. popílky ze spaloven).

10 Stav životního prostředí v ČR Kvalita ovzduší Díky legislativním a technologickým změnám a omezení průmyslové výroby došlo od 90. let k významnému poklesu znečištění ovzduší v ČR.

11 Stav životního prostředí v ČR Kvalita ovzduší Překročení imisních limitů pro ochranu lidského zdraví: 2008 – 15 % obyvatel 2011 – 51 % obyvatel Významný vliv rozptylových podmínek Zhoršená situace v oblastech s převažujícími lokálními topeništi Porovnání vytápění domácností tuhými palivy (uhlí a dřevo) s emisemi TZL a PAU [počet domácností, t.rok -1, kg.rok -1 ]

12 Stav životního prostředí v ČR Nejvýznamnější pozitivní vývoj v 90. letech –Nastavení nových legislativních a ekonomických nástrojů –Změna technologií –Environmentální postoj obyvatelstva Na začátku 21. stol. spíše jen stagnace, v řadě ukazatelů nelze již technologicky ovlivnit produkované znečištění, dynamičtější vývoj je ovlivněn zejména hospodářskou činností (např. viditelné oživení českého průmyslu v roce 2010 po dvou letech poklesu, s čímž souvisí i produkce emisí) Negativně se projevuje zejm. nárůst vlivu dopravy či projevy ekonomické krize (využívání levnějších druhů paliva a narůstající PM 10 )

13 Efektivní využití surovin jako cesta ke zlepšování životního prostředí Evropa 2020 –strategie EU, jejímž cílem je do roku 2020 dosáhnout nového růstu –3 základní priority rozčleněné do 7 stěžejních iniciativ Inteligentní růst Digitální agenda pro Evropu Unie inovací Mládež v pohybu Udržitelný růst Evropa účinněji využívající zdroje Průmyslová politika pro éru globalizace Růst podporující začlenění Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa Evropská platforma pro boj proti chudobě

14 TA ČR cíle podporovat aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v ČR podporovat spolupráci a komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem snížit roztříštěnost účelové podpory v ČR přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR 14

15 TA ČR zaměření programů hledaní „chytrých řešení“ v oblasti progresivních technologií, udržitelnosti dopravy a ochrany životního prostředí (ALFA) a společenských věd (OMEGA) podpora dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky (Centra kompetence) program veřejných zakázek pro potřeby státní správy (BETA) příprava programů zaměřených na efektivní komercionalizaci výsledků VaV do praxe (GAMA), mezinárodní spolupráce (DELTA) a programu zaměřeného na realizaci v oblasti Národních priorit ve VaVaI (PRIORITY) 15

16 TA ČR podporované projekty V současné době je podporováno 13 projektů, jejichž hlavním či vedlejším oborem je těžba nerostných surovin (3 projekty) a nakládání s odpady (10 projektů). V projektech se očekává 249 výsledků, z toho 9 patentů. Jediný projekt s hlavním zaměřením na těžbu surovin: „Výzkum možností predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv“ Projekt řeší VÚHU, a.s. a VŠB-TU Ostrava. Cíle: snížení zátěže životního a pracovního prostředí emisemi vzniklými při nedokonalém hoření, snížení bezpečnostního rizika a snížení ekonomických ztrát vzniklých z titulu likvidace hořících uhelných zásob a ztráty paliva. 16

17 TA ČR kontakty www.tacr.cz – oficiální internetové stránky e-mail: info@tacr.cz ID datové schránky: afth9xp Adresa: Evropská 2589/33b 160 00, Praha 6 Telefon: +420 234 611 111 Fax: +420 234 611 112


Stáhnout ppt "… od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google