Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název prezentace Studenti se specifickými poruchami učení na vysokých školách Autor: Jana Bogdová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název prezentace Studenti se specifickými poruchami učení na vysokých školách Autor: Jana Bogdová."— Transkript prezentace:

1 Název prezentace Studenti se specifickými poruchami učení na vysokých školách Autor: Jana Bogdová

2 Nadpis Definice specifických poruch učení (1) Definice specifických poruch učení (2) Specifické poruchy učení Dyslexie Dysgrafie Dysortografie Dyskalkulie Dysmuzie Dyslálie Dyspinxie Dyspraxie ADHD Problémy studentů se specifickými poruchami učení Reedukace a odstraňování potíží Studenti se specifickými poruchami učení na FEI, VŠB – TU Ostrava Použité zdroje Kontakt Diskuse Osnova:

3 Nadpis Specifické poruchy učení jsou poruchami v jednom nebo více psychických procesech, které se účastní v porozumění řeči nebo v užívání řeči, a to mluvené i psané. Tyto poruchy se mohou projevovat v nedokonalé schopnosti naslouchat, myslet, číst, psát nebo počítat. Zahrnují stavy, jako je např. narušené vnímání, mozkové poškození, lehká mozková dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie atd. Úřad pro výchovu v USA (1976 ) Definice specifických poruch učeni (1)

4 Nadpis Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému, i když se porucha učení může vyskytovat souběžně s jinými formami postižení (jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitelé), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. Experti Národního ústavu zdraví ve Washingtonu a experti Ortonovy společnosti (1980) Definice specifických poruch učení (2)

5 Nadpis Přesný důvod vzniku zatím není znám Dysfunkce části mozku nebo jeho drobné poškození Možný vliv má i prostředí – citové klima v rodině či vztah rodičů ke škole Mají individuální charakter Projevují se při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání či matematiky SPU je projevují u lidí s podprůměrným i nadprůměrným IQ Specifické poruchy učení

6 Nadpis Snížená schopnost naučit se číst běžnými vyučovacími metodami Obtíže v rychlosti a správnosti čtení Obtíže v porozumění čtení (textu) Dyslexie

7 Nadpis Porucha grafického projevu Neschopnost zapamatovat si nebo napodobit tvar písmene Dysgrafie

8 Nadpis Specifická porucha pravopisu daného jazyka Nejde o pravopisné, ale dysortografické chyby Dysortografie

9 Nadpis Specifická porucha matematických schopností Týká se prostorových představ, operací s čísly, matematických představ Dyskalkulie

10 Nadpis Porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby Jedinec má obtíže s rozlišováním tónů Nepamatuje si melodii Nerozlišuje a není schopen reprodukovat rytmus Dysmuzie

11 Nadpis Specifická porucha výslovnosti Dyslálie

12 Nadpis Porucha v oblasti kreslířských (kresebných) dovedností Projevuje se nízkou úrovní kresby Neschopnost převést představu z trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný papír Problémy s chápáním perspektivy Dyspinxie

13 Nadpis Specifická porucha obratnosti Specifická porucha schopnosti vykonávat složité úkony Dyspraxie

14 Nadpis Attention Deficit Hyperactivity Disorders = hyperaktivita s poruchou pozornosti LMD – změna ve stavbě nervové soustavy Dětská žloutenka Mechanické porodní poškození mozkové tkáně Nedostatek jódu v těle matky Ovlivňuje celkové chování a procesy rozhodování Deficit pozornosti Impulzivnost Hyperaktivita Deprese, úzkost, neuznávání autorit apod. Pravidelnost a pravidelný režim dne Střídání činností Důsledné sledování zadávaných úkolů Spolupráce s odborníky ADHD

15 Nadpis Přístup ke studentům (žákům) na základní, střední a vysoké škole Hyperaktivita Nesoustředění Potíže s učením Kombinace různých poruch učení Problémy studentů se specifickými poruchami učení

16 Nadpis Neexistuje žádná univerzálně platná metoda Na základě diagnózy stanovit specifickou péči Reedukace Je to dlouhodobý proces Stimulace mozkových hemisfér, tzv. HSS metoda Reedukace a odstraňování potíží

17 Nadpis Studenti se specifickými poruchami učení jsou brání jako studenti s handicapem Přijímací zkoušky Větší časová dotace na písemné testy (cca o ½ času více) Problematika výuky cizích jazyků Studenti se specifickými poruchami učení na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB – TU Ostrava

18 Nadpis http://dyskalkulie.webgarden.cz/ http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/176966-specificke-poruchy-uceni http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/3786-adhd http://www.skolahobzi.cz/old/spu.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/ http://www.rvp.cz/clanek/4/1119 Použité zdroje

19 Nadpis Mgr. Jana Bogdová Koordinátorka studia handicapovaných studentů na FEI jana.bogdova@vsb.cz http://www.fei.vsb.cz/ http://www.fei.vsb.cz/urceno/pro-handicapovane Kontakt

20 Nadpis Diskuse Děkuji za Vaši pozornosti


Stáhnout ppt "Název prezentace Studenti se specifickými poruchami učení na vysokých školách Autor: Jana Bogdová."

Podobné prezentace


Reklamy Google