Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření územních samosprávných celků z pohledu zákona o obcích JUDr. Jan Horník, Ph.D. Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření územních samosprávných celků z pohledu zákona o obcích JUDr. Jan Horník, Ph.D. Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí"— Transkript prezentace:

1 Hospodaření územních samosprávných celků z pohledu zákona o obcích JUDr. Jan Horník, Ph.D. Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí hornik.jan@vlada.cz PF UK - 2. 12. 2014

2 Základní vymezení  Ústava ČR čl. 101/3: ÚSC jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.  Zákon o obcích § 2/1: Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. § 2/2: Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

3 Podrobnější úprava - § 38  Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.  Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob kromě zákonem stanovených výjimek.  Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.  Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.  Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

4 Specifika při dispozicích nemovitým majetkem - § 39/1  záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku  ??? co pacht a výprosa  po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce  vyvěsit na úřední desce OÚ, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky a na EÚD (§ 26 SŘ)  pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání (od počátku) neplatné  nemovitost se v záměru označí údaji podle katastrálního zákona

5 Cena obvyklá - § 39/2  Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem.  Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.  Zpravidla podle z. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

6 Výjimky z povinnosti zveřejňovat záměr  pronájem bytů  pronájem hrobových míst (u obcí)  pronájem nebo o výpůjčka majetku obce na dobu kratší než 30 dnů (u krajů 90 dní)  pronájem nebo výpůjčka právnické osobě zřízené obcí/krajem  pronájem silničního nebo silničního pomocného pozemku v souvislosti se zvláštním užíváním silnic podle zvláštního zákona (u krajů)

7 Následné právní úkony - § 41  Podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny.  právní jednání, která vyžadují schválení ZO nebo RO, jsou bez tohoto schválení (od počátku) neplatné → absolutní neplatnost

8 Následné právní úkony - § 41  sice absolutní neplatnost, ALE problém s aktivní legitimací  Př. 1: Starosta uzavře kupní smlouvu na nemovitost, aniž by to schválilo ZO.  Př. 2: RO rozhodla o daru ve výši 2x 15.000 Kč za rok jedné osobě.  Nově od 1. 1. 2014: K neplatnosti právního jednání z důvodů stanovených v § 41/2 a v § 38/4 a § 39/1 přihlédne soud i bez návrhu.  to ale neřeší problém se žalobní legitimací, protože přihlížení z úřední povinnosti je až během řízení

9 Pravomoci  § 84/2 b) – ZO je vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a nově též účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni  § 102/2 a) – RO je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce

10 Pravomoci zastupitelstva  vyhrazená pravomoc: zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti, které jsou zákonem zastupitelstvu vyhrazeny (§ 84/1,2) zastupitelstvu je dále zákonem vyhrazeno rozhodování o (majetko)právních jednáních obce (§ 85)  nevyhrazená pravomoc: zastupitelstvo má právo si vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti, mimo pravomoci vyhrazené zákonem radě (§ 84/4)

11 „Majetkoprávní“ pravomoci ZO - § 85 a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce, b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech spolkům, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, d) uzavření smlouvy o společnosti (§ 2716 NOZ) a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jejíž je obec společníkem, e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč, g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč, h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, k) zastavení nemovitých věcí, l) vydání komunálních dluhopisů.

12 Pravomoci rady - § 102  vyhrazená pravomoc: rada obce připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení radě je zákonem vyhrazeno rozhodování ve věcech patřících do samostatné působnosti radě je dále vyhrazeno rozhodování o vybraných (majetko)právních jednáních v oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon  nevyhrazená pravomoc: rada zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo („zbytková působnost“ rady)

13 Kdo schvaluje a provádí rozpočtová opatření obce? ZO vymezí rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřuje RO:  vymezení ve smyslu § 16 z. č. 250/2000 Sb. → RO je oprávněna samostatně schvalovat a provádět též rozpočtová opatření, která mění závazné ukazatele původně schváleného rozpočtu, avšak pouze v zastupitelstvem obce vymezeném rozsahu.  rozpočtová opatření, jimiž dochází ke změnám rozpočtu nad rámec schválený ZO, však již podléhají schválení ZO

14 Kdo schvaluje a provádí rozpočtová opatření obce? ZO nevymezí rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřuje RO:  opatření, která v daném rozpočtovém období mění závazné ukazatele rozpočtu na základě možných úprav v rámci organizačních, metodických nebo věcných změn, podléhají vždy schválení ZO  RO může schvalovat a provádět pouze taková rozpočtová opatření, která nemění závazné ukazatele původně schváleného rozpočtu, tj. nevycházejí z rozsahu změn dle § 16 z. č. 250/2000 Sb.

15 Obce, v nichž není rada volena  když není volena RO, vykonává její pravomoci starosta, pokud zákon nestanoví jinak (6 vyjmenovaných záležitostí je v takovém případě vyhrazeno ZO)  z abezpečení hospodaření pak provádí právě starosta

16 Správce obce  stanoven MV v případě, že obec není schopna spravovat své záležitosti  zabezpečuje taxativně vymezené úkoly v oblasti samostatné působnosti a je oprávněn stanovit pravidla rozpočtového provizoria podle § 13/2 z. č. 250/2000 Sb.

17 Práva občana obce  § 16/2: Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo: písm. d): vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce písm. e): nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy  § 17/6 věta druhá z. č. 250/2000 Sb.: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván

18 Zasedání zastupitelstva obce  § 93/ 3 : zasedání je bezvýjimečně veřejné  § 93/1: pozvánka (zajistí OÚ) min. 7 dní (u krizového stavu 2 dny) předem na ÚD a EÚD – musí obsahovat: a) místo b) doba c) navržený program d) datum vyvěšení a poté datum sejmutí e) podpis osoby + nutno archivovat ve složce k ZO  § 94/1: právo předkládat návrhy mají: a) zastupitelé b) rada obce c) výbory  § 94/2: návrhy přednesené v průběhu zasedání ZO – ZO musí nejprve schválit zařazení, o schválení je možné projednávat

19 Zasedání zastupitelstva obce  § 92/1: ZO se musí konat minimálně 1x za 3 měsíce (nesejde-li se po dobu 6 měsíců, MV zastupitelstvo rozpustí a vyhlásí nové volby)  § 92/1: zasedání ZO se musí konat v územním obvodu obce  § 92/1: zasedání ZO svolává a zpravidla řídí starosta - dle svého uvážení - povinně, požádá-li o to alespoň 1/3 zastupitelů nebo hejtman kraje → ZO se pak musí konat do 21 dnů ode dne doručení žádosti  § 92/2: nesvolá-li ZO starosta dle § 9 2 /1, učiní tak místostarosta

20 Zasedání zastupitelstva obce  § 92/3: usnášeníschopnost ZO – za přítomnosti nadpoloviční většiny všech zastupitelů  § 92/3: když při zahájení nebo v průběhu zasedání není nadpoloviční většina všech → předsedající ukončí zasedání a svolá do 15 dnů náhradní zasedání  § 87: k platnému usnesení ZO, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech zastupitelů

21 Zápis ze zasedání ZO - charakter  veřejná listina, která je nadána presumpcí správnosti svého obsahu – skutečnosti jsou považovány za pravdivé, pokud se neprokáže relevantními důkazy opak + vyjádření starosty je taktéž nadáno presumpcí správnosti + vyjádření starosty za obec, nikoli pouze za sebe

22 Zápis ze zasedání ZO - náležitosti ze zákona (§ 95/1)  počet přítomných členů ZO  schválený pořad  průběh hlasování  výsledek hlasování  přijatá usnesení  podpis starosty nebo místostarosty  podpisy min. 2 ověřovatelů

23 Zápis ze zasedání ZO – další náležitosti  místo a doba (datum a čas) konání zasedání ZO  jména přítomných členů ZO, jména omluvených a neomluvených členů ZO  jméno osoby, která zasedání ZO řídí, resp. předsedá ustavujícímu zasedání ZO  jména určených ověřovatelů zápisu  jméno zapisovatele (zapisovatelky) zápisu  podstatné skutečnosti  číslování usnesení  datum vyhotovení zápisu a podpisu příslušných osob  zachycení diskuse členů ZO a občanů obce  usnesení o dispozicích majetkem – náležitosti

24 Zápis ze zasedání ZO  zápis musí být pořízení do 10 dnů po skončení zasedání ZO (tj. podepsán všemi)  musí být uložen na OÚ k nahlédnutí  občané mají právo nahlížet do autentického znění (§ 16/2 písm. e/)  námitky členů ZO – nutno předložit na nejbližším zasedání ZO  zveřejňování na internetových stránkách obcí – ochrana osobních údajů

25 Usnesení zastupitelstev obcí  návrh přijatý nadpoloviční většinou všech členů ZO (§ 87)  vzniká okamžikem ukončení hlasování  nepřijetím návrhu nevzniká usnesení opačného významu  avšak může vzniknout negativní usnesení, pokud je takto navrženo  usnesení ve tvaru „bere na vědomí“  „revokace“ – změna či zrušení usnesení (číslování)  usnesení – ukládání úkolů  rekapitulující usnesení na závěru zasedání ZO  výpis usnesení  usnesení musí být součástí zápisu  pracovní porady členů ZO – nelze přijímat usnesení

26 Vnitřní kontrola  během probíhajícího kal. roku, ale možno kdykoli za jakékoli období  zejména z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Finanční výbor  provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce  plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce Kontrolní výbor  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena  kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti  plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

27 Kontroly prováděné FV nebo KV  O provedené kontrole výbor pořídí zápis – obsahem musí být: a) co bylo kontrolováno b) jaké nedostatky byly zjištěny c) návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků  Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.  Poté se zápis předloží k vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.  Následně výbor předloží zápis zastupitelstvu obce spolu s vyjádřením kontrolované osoby.  Poté, co OÚ (starosta) obdrží zápis od kteréhokoli výboru, musí jej zařadit na program nejbližšího zasedání ZO  Je pak už věcí ZO, jak se zápisem (získanými informacemi) naloží.

28 Přezkoumání hospodaření  § 42/1: Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti.  § 42/2: Nepožádá-li obec o přezkoumání svého hospodaření příslušný krajský úřad, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá hospodaření obce příslušný krajský úřad.  § 103/4 a): Starosta odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.  jinak zejména z. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO

29 Závěrečný účet vs. zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce § 43: Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. § 13/1 b) z. č. 420/2004 Sb.: … po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem … → 2 dokumenty, které mají být společně projednány

30 30 Závěrečný účet vs. zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce § 17/5 z. č. 250/2000 Sb.: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech ÚSC a svazku obcí. → 2 dokumenty – zpráva o výsledcích je nedílnou součástí závěrečného účtu  § 17/6 z. č. 250/2000 SB.: návrh závěrečného účtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v ZO zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím dálkový přístup → § 22a/2 a 5: nesplnění publikační povinnosti je správní delikt – pokuta až do 1 mil. Kč.

31 Kontrola výkonu samostatné působnosti  § 129 an.  vykonává jí výhradně Ministerstvo vnitra jako subsidiární nástroj kontroly  kontrola zákonnosti, pokud není zákonem stanoven speciální kontrolní režim (jako přezkoumání hospodaření, finanční kontrola,…)  účelem kontroly je zjistit soulad výkonu SP se zákony a jinými pr. předpisy

32 Možné legislativní změny  V zápisech za zasedání ZO a schůzí RO se bude uvádět, jak který člen hlasoval  Zápisy ze zasedání ZO a usnesení RO povinně na internetu  Dispozice nemovitým majetkem přednostně formou veřejné dražby nebo veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (jiný důvod bude muset být udůvodněn v usnesení)  V záměrech povinnost zveřejnit hlediska pro výběr nabídky a způsob jejího výběru; záměry po dobu min. 30 dnů  Možnost 1/3 zastupitelů žalovat náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, jestliže tak neučinila obec sama  Možnost žalovat neplatnost smluv ze strany NSZ (na podněty)

33 Chystané legislativní změny  Zkrácení lhůty pro obdržení informací, o které žádá zastupitel a celkové upřesnění poskytování informací zastupitelům (§ 82)  Nově povinnost, nikoli možnost žádat náhradu škody podle z. č. 82/1998 Sb.  Zveřejňování smluv na internetu (nemovitosti, plnění nad 50 tis. Kč) – zveřejnění bude podmínkou platnosti  Úprava majetkoprávních kompetencí (nájmy a výpůjčky nad 4 roky budou vyhrazeny ZO)  Zrušení vyhrazenosti pravomocí RO

34 Prameny  Výkladová stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV  www.mvcr.cz/odk - rubrika 4. Stanoviska odboru www.mvcr.cz/odk  č. 5/2011 - Povinnosti obce související s projednáním závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích hospodaření obce v zastupitelstvu obce  č. 4/2011 - Rozpočtová opatření obce  č. 36/2009 - Oprávnění finančního výboru zastupitelstva obce (kraje) seznamovat se s osobními údaji zaměstnanců obce (kraje)  a mnoho dalších


Stáhnout ppt "Hospodaření územních samosprávných celků z pohledu zákona o obcích JUDr. Jan Horník, Ph.D. Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google