Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektoři: Anna Cidlinová Jaroslav Dvořák 1 Autorský zákon a licencování Seminář pro učitele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektoři: Anna Cidlinová Jaroslav Dvořák 1 Autorský zákon a licencování Seminář pro učitele."— Transkript prezentace:

1 Lektoři: Anna Cidlinová Jaroslav Dvořák 1 Autorský zákon a licencování Seminář pro učitele

2 2 Obsah semináře A.Úvodní část 1.Úvod a teorie 2.Základní pojmy B.Autorský zákon 1.Představení autorského zákona 2.Pohledy na autorský zákon C.Citace a praktické ukázky D.Licencování produktů

3 Ochrana duševního vlastnictví Vlastní nápady mají významnou hodnotu pro společnost –Měly by být náležitě odměněny Vynálezy, díla (např. umělecká), jiné nehmotné výsledky lidského úsilí Jedinečné výsledky tvorby nebo výzkumu

4 Ochrana duševního vlastnictví Duševní vlastnictví není hmotné Hodnota práv k duševnímu vlastnictví je hůře určitelná Závisí na další využitelnosti, v průběhu času se mění

5 Ochrana duševního vlastnictví Normativní předpisy ČR rozlišují 2 typy ochrany: 1)Autorské právo  V ČR Autorský zákon (121/2000 Sb. v pl. znění) 2)Průmyslové vlastnictví  Vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, biotechnologické vynálezy, odrůdy rostlin a další

6 Ochrana duševního vlastnictví Nelze chránit objevy přírodních zákonů Podpora základního výzkumu z veřejných zdrojů

7 7 Vlastnictví rozlišujeme na: DuševníPrůmyslovéAutorské v oblasti vzdělávání se zaměříme na Výukový materiál a tvorbu DUM

8 Duševním vlastnictvím se rozumí: –nehmotný majetek, výsledkem lidské tvůrčí a kognitivní činnosti, které získává svoji hodnotu díky vytvořené myšlence (souboru myšlenek) Podle zakládací listiny Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967, se vztahuje duševní vlastnictví na: –literární, umělecká a vědecká díla –umělecká vystoupení a zvukové záznamy –vynálezy a vědecké objevy –průmyslové vzory –obchodní jména, značky, loga –ochrana proti nekalé soutěži Duševní vlastnictví

9 Průmyslové vlastnictví zahrnuje: –technická řešení patenty, užitné vzory, zlepšovací návrhy apod. předměty průmyslového výtvarnictví, designu a vzorů, –právo na označení obchodní jméno, logo, ochranné známky –firemní právo (školní) know-how, obchodní tajemství medicína ochrana životního prostředí zemědělství, přírodní a potravinové zdroje, zdroje surovin Průmyslové vlastnictví

10 Autorská vlastnictví se vztahují na: –veškerá umělecká díla –vědecká pojednání –SW programy a databáze –zvukové a vizuální záznamy autorských děl –televizní a rozhlasové právo –vlastní učebnice, studijní materiály, výukové programy a SW jsou také autorským dílem platí pro ně některá zvláštní pravidla Autorské vlastnictví

11 Dílo, které vzniká pro potřeby školy a ostatním školám bude sdíleno Podklady pro výuku Podklady pro přípravu výuky Prezentace v.ppt,.doc,.xls, interaktivním programu Výukový materiál: učebnice, pracovní sešit, vzdělávací hra Soudobým pojmem je označení DUM - digitální učební materiál Materiály jsou vytvářeny pomocí ICT a jsou sdíleny pedagogy na veřejně dostupných portálech typu: https://databaze.op-vk.cz; www.rvp.cz; www.dumy.cz;https://databaze.op-vk.czwww.rvp.czwww.dumy.cz Výukový materiál / DUM

12 12 Výukový materiál / DUM Dodržování autorského práva je nezbytným předpokladem pro vlastní tvorbu učebních materiálů Digitálním učebním materiálem označujeme vše, co je sdíleno mezi školami v elektronické podobě Při sdílení DUM je třeba počítat s tím, že materiál uvidí velké množství osob a že může být část materiálu využita

13 13 Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění

14 § 31 Citace Do práva autorského nezasahuje ten, kdo: a)užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle b)užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky, … c)užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,...; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. Osobou je FO nebo PO. 14 Autorský zákon

15 a)Platí např. při zhotovování výukových materiálů, skript, učebnic. Nesmí být užito dílo celé, ale jenom jeho výňatek v odůvodněné míře. b)Dle tohoto ustanovení lze pro účely výuky využívat i díla celá. To znamená, že užití celého díla musí směřovat k cílům výuky. c)Kdo užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,... Dosahuje škola hospodářského úspěchu?! Škola dosahuje nepřímého a někdy i přímého hospodářského úspěchu, ale tento úspěch je dán hodnotou výkonu té školy, jejích zaměstnanců apod, nikoli pouhým využitím díla. 15 Autorský zákon - § 31 Citace Výklad

16 Za dodržování autorského zákona je odpovědná firma, organizace, škola! Jakékoliv vyjádření nebo doporučení ministerstva, zřizovatele nebo kohokoliv jiného z ní odpovědnost nesnímá! Zaměstnanec je obvykle smluvně vázán se školou, za což hrozí sankce/postihy mezi školou a zaměstnancem dané smlouvou a dalšími předpisy. 16 Autorský zákon – odpovědnost školy

17 17 Autorský zákon Základní otázky z pedagogické praxe

18 1. Může škola zpřístupnit žákům film k individuálnímu studiu? 2. Může učitel ve škole přehrát žákům nahrané nebo stažené video? 3. Mohou se do DUMů vkládat oskenované části knih nebo učebnic? Autorský zákon Základní otázky z pedagogické praxe Vychází ze semináře: http://is.muni.cz/do/1499/el/seminare/index.html, MUNI, Polčák R., 2007

19 1.Film je možné žákům zpřístupnit k individuálnímu studiu, nesmí však být mezi žáky šířen. To znamená, že žákům nemohu poskytnout kopie filmu ani jim umožnit, aby si film nahráli nebo stáhli do svých počítačů a podobně. 2.Při výuce je možné pro ilustrační účely přehrát část jakéhokoli díla, které již bylo zveřejněno, bez ohledu na jeho původ. Odpovědnosti za případné porušení zákona při pořizování videa se ale odvoláním na citační licenci nezbavíte (dodržet citování v rámci par. 31 AZ). 3.Ano, v odůvodněné míře je možné vkládat části jiných publikovaných děl do svého díla. Je důležité uvést autora díla, název díla a rok, je li to možné. Zároveň je důležité dílo vhodně uvést, aby bylo jasně patrné, že je plněn ilustrační účel. Využití této kopie totiž musí jasně směřovat k cílům výuky nebo vědeckého výzkumu. 19 Autorský zákon Základní otázky z pedagogické praxe

20 4. Je možné v prezentaci PPT kurzu nebo jiném DUMu použít drobná díla cizích autorů? 5. Existuje v současných právních předpisech ČR povinná forma pro citaci? 6. Mohou se využívat v DUMech hypertextové odkazy (linky)? Autorský zákon Základní otázky z pedagogické praxe

21 4.Ano, pokud se jedná o učební materiál. Musí zde být opět splněn ilustrační účel, drobné dílo se stává součástí díla našeho, nikoliv jeho hlavní částí. Je třeba opět uvést autora, název díla a rok. 5.Zákon žádnou specifickou formu citace nepředepisuje. Uvádí pouze, že je potřebné uvádět název díla, pramen a autora, jsou li tyto údaje k dispozici. Nejvhodnější je využívat způsobů obvyklých v daném oboru. Je také možno využít některou z norem (např. ISO 690). 6.Ano. Dílo, na které odkazujete, se vůbec nestává součástí díla vašeho. Je to stejné, jako kdyby jste odkázali žáky do knihovny, aby si tam otevřeli encyklopedii na straně 78 a přečetli si příslušnou kapitolu. Autorský zákon Základní otázky z pedagogické praxe

22 7. Je možné cizí dílo upravit tak, aby bylo vnímatelné pro zdravotně postižené (žáky)? 8. Mohu si stáhnout video z serveru YouTube? Jak je to se stahováním/nahráváním videa z internetu? 9. Je možné v materiálu tvořeném v interaktivním software využít klipart z MS Office? 10. Jaký postih postih hrozí učiteli, když poskytne dětem celou naskenovanou knihu? 22 Autorský zákon Základní otázky z pedagogické praxe

23 7.Podmínky pro upravování děl tímto způsobem jsou stanoveny v § 38 Autorského zákona tzv. licencí pro zdravotně postižené. Na základě těchto ustanovení můžete upravit autorské dílo způsobem odpovídajícím jejich zdravotnímu postižení a takto upravené dílo dále šířit. Upravit již existující učebnici či jiné dílo tak, aby byly dostupné (čitelné apod.) pro zdravotně postižené žáky, a to v rozsahu odpovídajícím konkrétnímu zdravotnímu postižení. Zásadní podmínkou je však nevýdělečnost šíření takto upraveného díla. 8.Není-li dílo dáno k dispozici, jedná se o pořízení záznamu audiovizuálního díla dle § 30 odst. 3 AZ, a tedy nezákonné užití. Že je dílo k dispozici se pozná většinou dle toho, že vidíme „čudlík pro stažení a uložení“. Pokud využíváme k uložení videa či jiného díla nějakou jinou metodu, jedná se následně nezákonné užití, stejně jako kdybychom nahrávali video z televize nebo si do kina přinesli videokameru. Je potřeba také dávat pozor na používání PrtSc pro kopírování obrazovky. Například pokud vytvoříme výstup z aplikací zobrazujících mapy pomocí „čudlíku“, občas na sobě tento výstup automaticky nese autora. Pokud použijeme např. PrtSc, tak se můžeme dostat do rozporu se zákonem. 23 Autorský zákon Základní otázky z pedagogické praxe

24 9.Licence SMART tuto možnost nedovoluje, dejte pozor, pokud vytváříte materiály v interaktivním prostředí, co všechno licence dovoluje. Je velmi časté, že licenční podmínky jsou více striktní než MS Office. Klipart z MS Office nelze použít v materiálech vytvořených v jiných programech. 10.Pokud vycházíme z toho, že osoba neměla právo pořizovat kopie, hrozí několik možností: –pracovně právní postih za porušení povinností zaměstnance školy, –soukromoprávní (autorskoprávní) žaloba především s možným rozsudkem o náhradě škody způsobené držiteli autorských práv. Hrozí škole pokud to udělal její zaměstnanec, případně FO pokud to udělal učitel mimo školní aktivity (soukromě, ne v práci). –Případně i trestní stíhání za porušování autorských práv. Hrozí škole pokud to udělal její zaměstnanec, případně FO pokud to udělal učitel mimo školní aktivity (soukromě, ne v práci). 24 Autorský zákon Základní otázky z pedagogické praxe

25 Test vychází z textu MŠMT (2009): http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/autorsky- zakon-ve-skolach Je v praxi možné: 1) kopírování učebnic samotnými žáky pro jejich osobní potřebu? 2) kopírování učebnic pro vnitřní potřebu školy jako právnické osoby? 3) využívat při vyučování rozmnoženiny částí učebnic či jiných publikací? 25 Autorský zákon Test

26 Vyjádření MŠMT na problematiku autorského zákona: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/autorsky-zakon-ve-skolach V praxi je podle autorského zákona možné: kopírování učebnic samotnými žáky pro jejich osobní potřebu (jejich vlastními kopírkami nebo prostřednictvím poskytovatele rozmnožovacích služeb); kopírování učebnic pro vnitřní potřebu školy jako právnické osoby (školou samotnou nebo prostřednictvím poskytovatele rozmnožovacích služeb) – pro potřeby učitelského sboru, přičemž je nutno brát v potaz, zda, především s ohledem na počet takto pořízených rozmnoženin, nedojde k překročení podmínek stanovených v § 29 odst. 1 autorského zákona – užití v rozporu s běžným způsobem užití díla a v rozporu s oprávněnými zájmy autora; využívat při vyučování rozmnoženiny učebnic či jiných publikací, či jejich částí, které rozdá učitel (škola) žákům, v rozsahu odpovídajícím účelu, v každém případě však takové užití musí být toliko součástí vyučování, nikoli jeho hlavní částí (typicky půjde o kopie částí textů či matematických apod. cvičení, obrázky apod.); totéž platí pro jiné způsoby užití (např. promítání učebnice pomocí dataprojektoru na plátno) Autorský zákon Odpovědi

27 Autorská práva jsou ve školách nejčastěji porušovány zejména rozmnožováním a šířením autorských děl bez souhlasu autorů nebo nakladatelů, a to v písemné i digitální podobě. Každá učebnice je autorským dílem. Může jí tak osoba užít volně pro svojí potřebu. Je-li učebnice majetkem PO (školy), může být kopírována pro potřeby školy (zaměstnanců), nikoli pro potřeby žáků. Častou chybou je také pouštění filmů bez návaznosti na výuku, například v nenadálých situacích (nemoc učitele). Na hraně je také promítání filmů souvisejících s výukou, ale bez jejich současného, předchozího nebo následného komentáře a navazujících aktivit. Důsledným dodržováním autorského zákona se zamezí případným sankcím, které by školám například na základě podnětu nakladatelů učebnic mohly být uloženy. Pro učitele základních a středních škol je k dispozici informační materiál: http://www.pedagogicke.info/2009/09/autorsky-zakon-ve-skolach.html http://www.pedagogicke.info/2009/09/autorsky-zakon-ve-skolach.html 27 Autorský zákon Porušení

28 Právnická fakulta MU Olomouc – Seminář o autorském právuPrávnická fakulta MU Olomouc – Seminář o autorském právu –Užitečná videa ZDE ZDE Soutěž vyhlášená MŠMT – respektuji originál –Cíl - zvýšit povědomí žáků (ve věku 11 – 18 let) o problematice duševního vlastnictví – článek ZDEZDE –Video ZDEZDE Buď toho součástí. Podporuj muziku! –projekt pro ZŠ zaměřen na vzdělávání v oblasti autorských práv na internetu ZDEZDE Peněženku bychom neukradli, ale film ano –Zajímavý článek ZDEZDE 28 Autorský zákon Zajímavosti - odkazy

29 29 Citace dle § 31 Autorského zákona Příklady citačních norem: ISO 690 – číselná citace (1) GOST (řazení podle jména) – v citaci autor + rok (Novák,2012) Učivo, je obecně známé, není autorsky chráněné  Necituje se

30 Citovat lze jakékoliv dílo: –text –ilustraci, nákres, fotografii –hudební či audiovizuální záznam Vždy je nutno uvést autora, název díla a rok, pokud je to možné !! 30 Citace dle § 31 Autorského zákona

31 31 Odkazy Výhoda odkazů: Nemusíte citovat Můžete použít cokoliv, protože jiné autorské dílo není součástí vašeho autorského díla Vhodné pro ukázky hudebních a filmových děl www.youtube.comwww.youtube.com Nevýhoda odkazů: Dostupnost díla (může „zmizet“ nebo se změnit, přemístit) Pokud je obsah stránek odstraněn, čtenář se nic nedozví Pokud je obsah stránek aktualizován nebo zcela změněn, čtenář bude přinejmenším zmaten Doporučuji uvádět datum, kdy jste funkční odkaz do díla vložili

32 Citace textu: Nepřímá citace: Na Sokolovsku provedl analýzu změny vodního potenciálu krajiny Skaloš a kol. (2014). Jako indikátor byl použit výpočet průměrné evapotranspirace území pro různá historická období. Protichůdně působí plochy zasažené povrchovou těžbou uhlí a plochy nově porostlé dřevinami, takže se v analyzovaném území průměrná hodnota jen nepatrně zvýšila. Přímá citace: „Někteří střevlíkovití jsou velice drobní a nenápadní, měřící jen kolem 2 mm (Bembidion Dyschirius), jiní jsou robustní, až 40 mm dlouzí (některé druhy rodu Carabus), maximální činí až 60 mm (Proctrustes).“ (Jiří Zahradník, 2009) Zdroje literatury: –Skaloš J., Berchová K., Pokorný J., Sedmidubský T., Pecharová E., Trpáková I., 2014: Landscape water potential as a new indicator for monitoring macrostructural landscape changes. Ecological Indicators, Volume 36, January 2014, Pages 80–93. –Zahradník J.: Brouci [Kniha]. - Praha : Aventinum s.r.o., 2008. ISBN: 978-80-86858-43-2. Citace – příklady, generování

33 Citace obrázků Používat jen zdroje: a)u kterých vlastním autorské právo b)u kterých mám souhlas autora c)volné d)svobodná licence Vlastní fotografie, grafy, obrázky se necitují Je vhodné uvádět na závěr např.: „Fotografie z archivu autora.“ abychom se vyhnuli podezření z porušení autorských práv. 33 Citace – příklady, generování

34 34 Citace – praktické ukázky Santorio Santorio (1561–1636) Metabolismus lidského organismu – hmotnost vstupů a výstupů Zdroje obrázků: Santorio Santorio In BRUNNER, Paul H.; RECHBERGER, H. Practical handbook of material flow analysis. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2004, 9.5: 337-338.

35 1.V MS Office – v případě, že pracujete ve WORDu (2007 a novější) 3. 35 Citace – kde generovat?

36 2.Na www.DUMY.cz www.DUMY.cz 1. 2. 3. 36 Citace – kde generovat?

37 Google Scholar

38 3.Na www.citace.com www.citace.com 1. 2. 3. 38 Citace – kde generovat?

39 39 Souhlas autora KDE má souhlas vlastníka autorských práv licenci k užití: kliparty Office pokud vlastníte legálně Microsoft Office  máte licenci k užití klipartů na konec materiálu uveďte: „Ilustrace – kliparty MS Office“

40 40 Souhlas autora V ostatních případech souhlas autora lze sehnat obtížně Pozor na Google!!! Ve vyhledávači Google žádné obrázky nejsou (Google žádné obrázky nevlastní)

41 41 Volné dílo Je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna Doba ochrany vypršela (uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora) Například: úřední díla, myšlenka, postup, princip, matematický vzorec apod. se samy o sobě vůbec nepovažují za autorské dílo Obrázky na www.wikipedie.comwww.wikipedie.com nebo www.freefoto.com - přes 130.000 fotografií, které lze použít zdarmawww.freefoto.com

42 1. 2. 3. 42 Volné dílo – obrázky na google.com

43 Nevýhody této funkce filtru: –nerelevantní výsledky –volných obrázků je daleko více, ale autoři jim nenastavili vlastnost volně šiřitelného obrázku –nalezené obrázky je vhodné ještě prověřit 43 Volné dílo – obrázky na google.com

44 Creative commons: Soubor veřejných licencí - mezinárodně srozumitelné – grafické symboly jejichž složením vzniká konkrétní pravidlo využití Autor umístěním piktogramu plošně uzavírá se všemi uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje 44 CC – Veřejné licence

45 Označení licence PrávaPovinnostiNázev licence BYUveďte autora BY-SAUveďte autora - Zachovejte licenci BY-NDUveďte autora - Nezasahujte do díla BY-NCUveďte autora - Nevyužívejte komerčně BY-NC-SAUveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Zachovejte licenci BY-NC- ND Uveďte autora - Nevyužívejte komerčně - Nezasahujte do díla Svoboda využití 45 Varianty veřejných licencí

46 http://www.creativecommons.cz/licence-cc/licencni-prvky/ Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky: –licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek) –licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url, apod..) –při šíření díla je nutno připojit url odkaz na CC licenci –licence jsou neodvolatelné (držitel autorských práv má sice právo licenci odvolat, nicméně nemůže zamezit uživatelům nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání licence) –licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele Veřejné licence - základní prvky

47 Dříve v USA – u děl, která byla registrovaná (následně chráněná autorským právem) Dílo je chráněno i bez značky © „všechna práva vyhrazena“ Pokud v prezentaci/video umístíte souhlas s volným kopírováním a šířením materiál je stále chráněn autorským zákonem (v právní řádu ČR) 47 © copyride

48 – Pokud si nejste jisti zda, máte právo být autorem, raději tento znak neuvádějte – I to že na prezentaci/video umístíte, že souhlasíte s volným kopírováním a šířením neznamená, že lze materiál volně šířit (v právní řádu ČR), stejně je materiál chráněn autorským zákonem – Viz.: http://is.muni.cz/do/1499/el/seminare/pages/4_zakonne_moznosti_ziskani_dila.htmlhttp://is.muni.cz/do/1499/el/seminare/pages/4_zakonne_moznosti_ziskani_dila.html 48 © copyride

49 49 Závěrečné otázky 1) Je učitel zodpovědný za dodržování autorského práva? 2) Mohu použít v DUMu obrázek z učebnice? 3) Mohu použít v DUMu obrázek z Googlu? 4) Jak dlouho trvá autorská ochrana díla? 5) Který zdroj obrázků je nejvíce osvědčený a zároveň legální? 6) Mohu používat výtvory svých žáků v DUMu?

50 1. Ve škole je odpovědná škola / jinak autor, který z cizího materiálů čerpá, musí dodržet citace a licence 2.Ano => je potřeba řádně citovat 3.Ne => google žádné obrázky nevlastní, vždy se musíme dostat na zdroj a zde si zažádat o informaci, zda jsou obrázky volně přístupné – pokud si tím nejsme jisti, obrázky nepoužíváme!!! 4.Obvykle 70 let po smrti autora 5.Databáze MS office (klipart), jiných interaktivních programů, obrázky na wikipedii.org 6.Jedná se o školní díla. Mohu je používat pouze během výuky a pro účely výuky v dané škole. Pro jejich šíření v podobě DUMů a další využívání je nutné získat souhlas jejich autorů - žáků. 50 Závěrečné otázky

51 http://www.fastcentrik.cz/aktuality/e-shop-musi-mit-na-webu-zakonem-predepsane-informace.aspx http://lippincottlibrary.wordpress.com/2013/08/ http://www.wesleyos.org/?page_id=1631 http://www.hw.cz/akce-a-udalosti/probehla-unikatni-vzdelavaci-akce-o-dusevnim-vlastnictvi-v-praze.html http://www.niktelreality.cz/typy-vlastnictvi.html http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/profesni-aktuality/medicinske-pravo-v-roce-2012-468651 http://www.galerieharfa.cz/cs/#/navigace/ http://www.gif-bilder.de/weblog/2008/07/10/content-klau/ http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rodina-jako-obet-trestneho-cinu/souvisejici-literatura-a-dalsi- zdroje-informaci.shtml http://www.easyinvest.cz/vyvarujte-se-sofistikovaneho-pristupu-pri-investovani/ http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/130926_literarni_cena_cs.htm http://moodle.bpciechanow.edu.pl/ http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD http://is.muni.cz/do/1499/el/seminare/index.html http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/index.pl http://www.pedagogicke.info/2009/09/autorsky-zakon-ve-skolach.html http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/autorsky-zakon-ve- skolach?highlightWords=Sd%C4%9Blen%C3%AD+M%C5%A0MT+dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD+autorsk%C3%A9ho+z%C3% A1kona+%C5%A1kol%C3%A1ch http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD http://www.respektujioriginal.cz/soutez/hlasovani http://generator.citace.com/dok/WsUk2yG3VPkptxV0 http://www.youtube.com/watch?v=VNjjnzxwOg0 http://www.gvp.cz/studenti/2010/stredovek/test.html 51 Zdroje informací

52 Licence SW služeb Firmy neprodávají software ale licence k jeho používání Některé typy: –OEM (Original Equipment Manufacturer – originální výbava od výrobce) Licence je dodána spolu se zařízením počet zařízení = počet licencí –FPP (Full Package Product – Krabicová licence) Licence na samostatném nosiči (v krabici) Přenositelná mezi zařízeními, vyšší cena

53 Je založen na součtu: Všech zaměstnanců školy, kteří pracují aktivně s PC. Work at Home Všichni pracovníci začlenění v této smlouvě mohou využívat licence pro práci z domova Zalicencováno Všechny počítače v majetku školy Licence SW služeb –Multilicenční programy (vhodné pro školy) Umožňují za při koupi jedné licence využívat programy na více zařízeních Existuje mnoho modelů této licence

54 Licence SW služeb Shareware - jde o zkušební verzi, jinak placeného softwaru. Mívá omezené některé funkce, mnohdy i dobu funkčnosti. Trial - program má časově omezenou licenci. Zpravidla to bývá 30 dní. Po uplynutí této doby obvykle přestane fungovat. Dál jej můžete používat jen po zaplacení plné verze. Public domain - jedná se o software, u kterého se jeho tvůrci dobrovolně vzdali svých autorských práv. Takovéto programy můžete jakkoliv upravovat i volně šířit. Demo - funkčně omezená verze programu, nejčastěji se setkáváme s demoverzemi her. GPL - jde o obecně veřejnou licenci. Tento software můžete volně sdílet i upravovat. Opensource - tyto programy bývají většinou zdarma. Mají přístupné zdrojové kódy a můžete je tak upravovat. Freeware - jde o programy, které jsou zdarma. Ale pozor, někdy ne tak úplně. Některé freeware se např. nemohou používat ke komerčním účelům apod. Plná verze zdarma - nepleťte si tyto programy s freeware, tento software nelze volně šířit, jedná se o neomezené komerční programy. Adware - programy bývají zdarma, ovšem v programu se zobrazuje reklama (většinou stahována z internetu).

55

56 www.Office365proskoly.cz Produkty Email Office web apps – tvorba u úpravy v aplikacích Word, OneNote, PowerPoint a Excel Kalendáře Kontakty Video konference, telefonie Webová prezentace SharePoint SkyDrive – online úložiště Licencování Pro školy bezplatně plán A2 Plán A3 - cca 140Kč/ pedagog měsíčně Možnost instalace off-line Office Plán A4 - cca 180Kč/ pedagog měsíčně Možnost instalace off-line Office Pokročilejší možnosti telefonie

57

58 http://www.google.cz/apps/intl/cs/edu Produkty Email Práce s dokumenty, tabulkami, prezentacemi Kalendáře Kontakty Video konference, telefonie Webová prezentace Google disk Licencování Pro školy bezplatně plná verze Citace z webu Google pro školy: „ Žádný skrytý business plán v pozadí. Jednoduše zdarma a v plné verzi.“

59 59 Děkujeme za pozornost Ing. Anna Cidlinová anna.cidlinova@gmail.com Ing. Jaroslav Dvořák jaroslavdvorak.rybar@centrum.cz


Stáhnout ppt "Lektoři: Anna Cidlinová Jaroslav Dvořák 1 Autorský zákon a licencování Seminář pro učitele."

Podobné prezentace


Reklamy Google