Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ V ÚŘADECH ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Představení výzvy OP LZZ č. 53 a Desatero.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ V ÚŘADECH ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Představení výzvy OP LZZ č. 53 a Desatero."— Transkript prezentace:

1 Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ V ÚŘADECH ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Představení výzvy OP LZZ č. 53 a Desatero OP LZZ Způsob a forma předkládání žádostí, hodnotící kritéria a nejčastější chyby v žádostech Způsobilé výdaje Veřejné zakázky Publicita Práce s IS Benefit7 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 – Představení výzvy, žadatelé, typy projektů, témata projektů a Desatero OP LZZ Ing. Zuzana Horáková, oddělení metodik zuzana.horakova@mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Představení výzvy, žadatelé, typy projektů, témata projektů a Desatero OP LZZ Ing. Zuzana Horáková, oddělení metodik zuzana.horakova@mvcr.cz

3 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Představení výzvy OP LZZ č. 53 Název výzvy – Výzva k předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Datum vyhlášení – 3. 11. 2009 Aplikace Benefit7 je otevřená od 3.11.2009 Datum ukončení – 2. 2. 2010 do 14 hod. Celková alokace na výzvu – 800 000 000,- Kč (680 000 000,- z ESF, 120 000 000,- kofinancování žadatelem) Typ projektů – grantové projekty Limity finančních prostředků na projekt: Minimální objem celkových způsobilých výdajů na projekt jsou 300 000,- Kč. (režim grantových projektů) Maximální objem celkových způsobilých výdajů na projekt je 10 000 000,- Kč. Výzvu naleznete na webu: http://www.mvcr.cz/clanek/vyzvy-op-lzz- vyzva-k-predkladani-gp-c-53-z-op-lzz-zvyseni-kvality-rizeni-v-uradech- uzemni-verejne-spravy.aspx

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Kdo může žádat? = oprávnění žadatelé Obce s rozšířenou působností (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností)

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Cílové skupiny výzvy = na koho musejí být zaměřené aktivity obce s rozšířenou působností, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci; politici obcí z rozšířenou působností, včetně volených zástupců; obce ve správním obvodu dané obce s rozšířenou působností, jejich zaměstnanci; politici a volení zastupitelé

6 Typy projektů Podporovány budou regionální i nadregionální grantové projekty Regionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny na území jednoho kraje a musí být uskutečněny v kraji, pro který byly schváleny. Sídlo žadatele (předkladatele regionálního projektu) může být kdekoliv na území České republiky (vč. Prahy), ale činnosti projektu musí být v rozhodující míře uskutečněny v regionu, pro který byla žádost podávána a který bude mít z realizace projektu prospěch. Případné uskutečnění činnosti v sousedícím regionu musí být řádně zdůvodněno v žádosti a je přípustné pouze, pokud je nezbytné pro dosažení cílů projektu. Za cílovou skupinu příslušného regionu se považují osoby, které mají bydliště či převažující místo výkonu práce na území daného kraje. Nadregionální grantové projekty jsou určeny pro cílové skupiny ze dvou a více krajů, popř. z celé republiky. Sídlo žadatele může být kdekoli na území České republiky (vč. Prahy). Jednotlivé činnosti mohou být organizovány na libovolném odůvodnitelném místě v ČR. Pro nadregionální projekty je možné použít prohlášení o partnerství s finanční účastí s jinou ORP, jehož vzor je přílohou výzvy.

7 Věcné zaměření projektů – téma projektů A) Projekty zaměřené na aplikaci modelu Společný hodnotící rámec (model CAF) musí adekvátně naplňovat postupy aplikace a strukturu modelu CAF výstupem projektu musí minimálně být sebehodnotící zpráva s minimálním rozsahem hodnocení podle subkritérií a akční plán zlepšování v rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, jejichž cílem je realizace akčního plánu zlepšování B) Projekty zaměřené na projektové řízení musí minimálně obsahovat nastavení systému projektového řízení s důrazem na zefektivnění procesů, zkvalitnění výstupů z realizovaných rozvojových aktivit a optimalizace nákladů. Tento proces je nutné implementovat především v návaznosti na potřebu unifikace systému přípravy, realizace a udržitelnosti projektů obcí s rozšířenou působností a jimi zřizovaných a zakládaných organizací. Systémy projektového řízení, které budou výstupem podpořených projektů, musí být v souladu s mezinárodními standardy. C) Projekty zaměřené na procesní řízení musí minimálně obsahovat ucelené zmapování a popis procesů, identifikování klíčových procesů, stanovení výkonnostních ukazatelů procesů a přezkum efektivnosti procesů, analýzu rizik a kritických faktorů úspěchu, návrhy na zlepšení procesů.

8 Věcné zaměření projektů – téma projektů D) Projekty zaměřené na strategické plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného celku výstupem projektu bude minimálně strategický plán nebo koncepce rozvoje nebo aktualizace a vyhodnocení plnění strategického plánu nebo koncepce nebo zavedený systém strategického plánování další součástí projektu může být zpracování a realizace průzkumu spokojenosti a potřeb obyvatel dané obce pro účely zpracování strategického plánu nebo koncepce E) Projekty se zaměřením na optimalizaci a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti finančního plánování, řízení ekonomiky v období finanční krize, stejně jako v oblasti předcházení či eliminace dopadů finanční krize do této oblasti spadají především systémové aktivity zaměřené na nastavení strategického řízení rozpočtového procesu a finanční řízení organizace. aktivity musí zlepšit řízení ekonomických procesů s akcentem na rozpočtový proces v návaznosti na stávající ekonomickou situaci obcí. F) Projekty ke vzdělávání ve výše uvedených pěti oblastech musí účastníky připravit na realizaci výše definovaných oblastí projektů nebo musí tematicky obsahovat minimálně principy či standardy výše uvedené (dle věcného zaměření A až E) projekty, které budou obsahovat aktivitu F, musí vždy také obsahovat alespoň jedno z témat A – E. Tzn., že v rámci této výzvy nelze předložit projekt, který by byl zaměřen pouze na aktivitu F.

9 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Aktivity, které nelze podpořit Zahraniční pracovní cesty či zahraniční pracovní stáže Vzdělávání v oblasti IT Vzdělávání v oblasti cizích jazyků

10 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Kontaktní osoby Kontaktní adresa pro osobní předání žádosti: Ministerstvo vnitra ČR Odbor strukturálních fondů – Sekretariát odboru Jindřišská 34 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby pro výzvu: Mgr. Šárka Kysilková e-mail: kysilkova@mvcr.czkysilkova@mvcr.cz tel.: 974 818 503 Mgr. Kateřina Pavelková e-mail:katerina.pavelkova@mvcr.czkaterina.pavelkova@mvcr.cz Tel.: 974 818 517

11 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Desatero OP LZZ D1_Příručka pro žadatele D2_Příručka pro příjemce D3_Horizontální témata D4_Manuál pro publicitu D5_Metodika způsobilých výdajů OP LZZ D6_Průvodce vyplněním projektové žádosti D7_Veřejná podpora a podpora de minimis (není relevantní) D8_Metodika monitorovacích indikátorů D9_Metodický pokyn pro zadávání zakázek D10_ Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu a jejich příloh Aktuální verze dokumentů jsou dostupné na webové adrese: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Ing. Zuzana Horáková, oddělení metodik zuzana.horakova@mvcr.cz

13 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 – Smart Administration Způsob a forma předkládání žádostí a hodnocení žádostí Mgr. Šárka Kysilková, Mgr. Kateřina Pavelková oddělení OP LZZ kysilkova@mvcr.cz, katerina.pavelkova@mvcr.cz

14 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on-line v aplikaci Benefit7 (elektronická žádost) na www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. POZOR: Žádost musí být založena ve správné výzvě (viz. strana 2) Žádost o finanční podporu se předkládá v tištěné podobě v počtu 1 originál a 2 kopie (musí být totožné s originálem, tzn.i zadní strana s podpisem!). Jeden žadatel může předložit více žádostí.

15 Způsob a forma předkládání žádostí Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně) nebo jiným obdobným způsobem a podepsána z obou stran (případně orazítkována). Povinné přílohy žádosti: Doklad o právní subjektivitě (IČO) Prohlášení o partnerství (nadregionální projekty) Podrobné informace pro vyplnění žádosti o finanční podporu z OP LZZ naleznete v Průvodci vyplněním projektové žádosti OP LZZ (D6), která je součástí desatera OP LZZ. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

16 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Způsob a forma předkládání žádostí Požadovaná forma: Na obálce musí být uvedeny následující informace – adresa vyhlašovatele, název programu, číslo prioritní osy a oblasti podpory, číslo, název projektu, plný název a adresa žadatele, heslo „NEOTVÍRAT“ (levý horní roh) Stav žádosti lze po celou dobu procesu hodnocení sledovat v IS Benefit (záložka Konto žádosti) Povinnosti žadatele jsou blíže specifikovány v příloze Desatera OP LZZ č. D1 -Příručka pro žadatele

17 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Provádí se podle checklistu, který obsahuje jednotlivá formální kritéria a kritéria přijatelnosti formou odpovědi ANO/NE Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti probíhá do 30 dnů od zaregistrování v IS Monit7+

18 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Formální hodnocení - nedostatky žádostí V případě nesplnění formálních kritérií je žadatel vyzván, aby svou žádost opravil – nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění nedostatku. Opravitelné jsou 2 chyby ve formálních kritériích Žadatel uvedené nedostatky doplní do 10 pracovních dnů od odeslání požadavku na doplnění žádosti, resp. odstranění nedostatků. Pokud žadatel udělá 3 a více chyb, nebo v případě neodstranění nedostatků ze strany žadatele je žádost vyřazena z dalšího hodnocení.

19 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Hodnocení přijatelnosti - nedostatky žádostí V případě nesplnění kritérií 8-12 je žadatel vyzván, aby svou žádost opravil – nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění nedostatku. V případě nesplnění kritérií 1-7 je žádost z dalšího hodnocení vyřazena. V případě, že žádost splňuje všechna kritéria pro formální hodnocení a kritéria přijatelnosti postupuje do věcného hodnocení.

20 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Kritéria věcného hodnocení = kvalita Smysl a cíle projektu Cílová skupina Žadatel Projektové řízení, udržitelnost a rizikovost projektu Rozpočet projektu Výsledky a výstupy Rozpor s horizontálními tématy MOŽNOST KONTROLY ŽÁDOSTI DLE VÝZVY!

21 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Další informace o věcném hodnocení Věcné hodnocení se skládá ze 2 individuálních hodnocení (v případě velkého bodového rozdílu 3 hodnotitelé) a následného hodnocení prostřednictvím výběrové komise. Každý projekt hodnotí alespoň 2 hodnotitelé, individuální hodnocení je podkladem pro jednání výběrové komise. Na zasedání výběrové komise jsou projednávány projekty, které ve věcném hodnocení získaly v průměru minimálně 65 bodů. Výběrová komise může projekt doporučit k financování za podmínek např. krácení rozpočtu, úpravy či doplnění klíčové aktivity, apod. Podmínky, za kterých je projekt doporučen k financování jsou závazné!!!

22 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Schválení projektu  Doporučená žádost k financování je zaslána na ŘO OP LZZ k odsouhlasení potvrzení postupu výběru grantových projektů.  Do 15 pracovních dnů od schválení postupu ŘO OP LZZ jsou žadatelé seznámeni s výsledkem výběrového procesu prostřednictvím Vyrozumění o výsledku výběrového procesu.  Do 15 pracovních dnů vypracuje OSF právní akt a zahájí proces jeho podpisu.  Hodnotící proces trvá cca 2 měsíce (dle kvality projektu)

23 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Rozpočet –Nadhodnocené výdaje, zejména osobní náklady –Nesoulad klíčových aktivit – rozpočtu – harmonogramu –Chybně vyplněné údaje (zařazení položek rozpočtu – viz. D5) Cílová skupina –Nejasné vymezení cílové skupiny, není kvantifikována –Nedostatečně popsaná práce s cílovou skupinou –Nejasné dopady projektu na cílovou skupinu Monitorovací indikátory (ukazatele) –Nesoulad mezi deklarovanými výsledky – hodnotami ukazatelů –Nejasný způsob naplňování ukazatelů, chybné vyplnění –Neúplné vyplnění ukazatelů (některé chybí úplně) Povinné indikátory: počet podpořených osob počet podpořených organizací počet úspěšných absolventů kurzu počet nově vytvořených/inovovaných produktů

24 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Nejčastější chyby v žádostech Klíčové aktivity –Stručný a obecný popis –Klíčové aktivity nejsou provázány s položkami v rozpočtu, nejsou uvedeny výstupy z KA Absence údajů o nákladech výběrových řízení V Benefitu tato položka není označena jako povinná (není zelená), nicméně my ji vyžadujeme! Celková úroveň zpracování projektu

25 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Šárka Kysilková, Mgr. Kateřina Pavelková oddělení OP LZZ kysilkova@mvcr.cz, katerina.pavelkova@mvcr.cz

26 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě číslo 53 – předkládání grantových projektů v rámci OP LZZ Z působilé výdaje, křížové financování, inanční toky Ing. Jan Zavadil, oddělení financování projektů zavadil@mvcr.cz Seminář k výzvě číslo 53 – předkládání grantových projektů v rámci OP LZZ Z působilé výdaje, křížové financování, f inanční toky Ing. Jan Zavadil, oddělení financování projektů zavadil@mvcr.cz

27 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.mvcr.cz Rozdíl v posuzování způsobilých výdajů mezi individuálními projekty a grantovými projekty a evidence a prokazování uskutečněných výdajů U grantových projektů se za způsobilé výdaje považují ty výdaje, které vznikly až po uzavření právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním aktu definováno. Rozdíl oproti individuálním projektům u kterých se za způsobilé považují výdaje související s realizací projektu vzniklé nejdříve 3 měsíce před předložením projektu ke schválení příslušnému článku implementační struktury. Způsobilé jsou také některé výdaje vztahující se k danému projektu vzniklé po ukončení projektu (např. audit, mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu) Evidence a prokazování uskutečněných výdajů : jsou podrobně rozepsány v Metodice způsobilých výdajů OP LZZZ (Příručce D5 Desatera OP LZZ str. 6) Výjimku pouze z podmínky doložitelnosti účetním dokladem představují nepřímé náklady Nutnost opatřit účetní doklad větou, že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ, projektu č. xxx

28 Členění způsobilých výdajů v grantových projektech u výzvy č.53 Přímé náklady- Jsou dány příručkou D5 z Desatera OP LZZ. Jsou členěny ve struktuře dané rozpočtem v elektronické verzi Benefit 7. Nepřímé náklady- Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Týkají se především nákladů spojených s administrací projektu. Dále mezi ně patří náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou nicméně vznikají v rámci běžných činností organizace příjemce a proto je nelze jednoznačně zařadit k aktivitám projektu. - Procentuelní sazby maximálních možných nepřímých nákladů jsou stanoveny Výzvou v závislosti na výší přímých výdajů a to ve výši od 14ti do 18-ti procent - Procentní sazby a zároveň částky určené na nepřímé financování se vypočítávají až po odečtení křížového financování od přímých výdajů !!! - Vymezení nepřímých nákladů je opět uveřejněno v Příručce D5 Křížové financování Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

29 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Křížové financování Výdaje spadající do křížového financování jsou definovány v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ, jsou to zejména: Výdaje na nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 tis. Kč za položku, pokud splňuje následující podmínky: –musí se jednat o speciální vybavení nebo zařízení, které není možné pořídit v nezbytné kvalitě za cenu nižší než 40 tis. Kč –zařízení nebo vybavení musí být používáno k realizaci aktivit, na kterých se podílí cílová skupina (např. školení, výuka, praxe, práce, výcvik atd.) Výdaje na nákup nábytku bez ohledu na výši pořizovací ceny Výdaje na některé stavební úpravy za podmínek daných Příručkou D 5- Metodika způsobilých výdajů z Desatera OPLZZ.

30 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Pravidla pro křížové financování Garantovaný maximální podíl: nepřesáhne 3% ze způsobilých výdajů projektu. To znamená, že poskytovatel dotace garantuje v případě, že projekt uspěje v rámci výběrového procesu a jeho plánované výdaje odpovídají aktivitám projektu a respektují pravidla hospodárnosti, poskytnutí podpory i na navrženou část výdajů spadajících do křížového financování v tomto limitu. Maximální podíl: nesmí přesáhnout 10% způsobilých výdajů projektu. Projekt, jehož rozpočet způsobilých nákladů obsahuje podíl křížového financování přesahující maximální garantovaný podíl může být podpořen pouze za splnění podmínek daných příručkou D5 z Desatera OP LZZ. Zejména se jedná o splnění podmínek : 1) Prostředky požadované pro křížové financování nad garantovaný limit budou využity výhradně ve prospěch cílové skupiny projektu, nikoli např. na výdaje vynaložené na administraci projektu. 2) Prostředky vymezené na křížové financování v rámci Výzvy (tj.9% způsobilých výdajů), které dosud nebyly přiděleny jiným projektům, dostačují na pokrytí potřeb křížového financování projektu; v případě, že tyto prostředky nedostačují z části nebo vůbec, může být projekt podpořen pouze v případě, že chybějící prostředky křížového financování nebudou zařazeny do rozpočtu projektu a žadatel je nahradí z vlastních, příp. jiných zdrojů.

31 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.mvcr.cz Pravidla způsobilosti výdajů pro grantové projekty týkající se přímých a nepřímých nákladů Pravidla způsobilosti výdajů jsou dána v Metodice způsobilých výdajů OP LZZZ (Příručce D5 Desatera OP LZZ) včetně detailního rozpisu přímých a nepřímých výdajů. Vybrané problémy v posuzování výdajů výzvy č. 53 : -Osobní náklady: jeden pracovník nemůže být zaměstnán na projektech ESF celkově více než na 1,6 úvazku -Cestovné- ve výzvě nebudou podpořeny projekty jejichž součástí je realizace zahraniční pracovní cesty!!! Další omezení výzvy: vzdělávání v oblasti IT a jazykové vzdělávání nebudou taktéž v rámci výzvy podpořeny -Náklady na kapitolu rozpočtu Zařízení a vybavení nesmí přesáhnout 20% z celkových způsobilých výdajů projektu. Nákup služeb je možné uskutečnit za podmínek daných v Příručce D5 až do výše 60% přímých výdajů projektu.

32 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Metodika finančních toků V případě grantových projektů ve Výzvě číslo 53 se jedná o o Ex-ante platby. První část dotace může být vyplacena až do výše 20% způsobilých výdajů projektu nejpozději do 30-ti dnů od data zahájení realizace projektu, které je specifikováno v právním aktu podpory. Lhůta počíná běžet nejdříve dnem podpisu právního aktu o poskytnutí podpory. Konkrétní výše 1. části dotace bude stanovena v zmíněném právním aktu. Tato část dotace je bez nutnosti podat žádost o platbu. Druha část dotace bude opět do možné až výše 20%. Přesnou výši určí poskytovatel dotace na základě schválení Zprávy o zahájení realizace projektu. Tato Zpráva musí být předložena za první dva měsíce realizace projektu a to v termínu do 15.dne třetího měsíce realizace. Následné do 30-ti dní od schválení Zprávy bude poskytnuta podpora. Zpráva o zahájení realizace projektu neobsahuje žádost o platbu. Následně příjemce již zasílá tzv. průběžné žádosti platbu společně s průběžnými monitorovacími zprávami. Postupy jsou popsané v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP LZZ. (Desatero OP LZZ příručka D 2) (Další části dotace jsou sníženy o částku z již proplacených částí dotace, kterou příjemce doposud nevyužil na realizaci projektu.)

33 Ing. Jan Zavadil, oddělení financování projektů zavadil@mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Ing. Jan Zavadil, oddělení financování projektů zavadil@mvcr.cz

34 Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ V ÚŘADECH ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR Tel: 974 818 483 rihova@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

35 Základní principy plnění musí být pro projekt nezbytné výdaje na pořízení určitého plnění musí splňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti podle zákona č. 320/2001 Sb. při výběru vhodného dodavatele: –zásada transparentnosti = zadavatel je povinen zajistit co největší průhlednost řízení tj.: pořizování a uchovávání písemné dokumentace o všech významných úkonech v dostatečném rozsahu jasné vymezení kritérií, dle kterých budou hodnoceny nabídky opatření všech rozhodnutí řádným odůvodněním –zásada rovného zacházení = zadavatel je povinen již od okamžiku přípravy řízení (a v průběhu řízení) přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům, kteří mohou podat či podávají nabídky –zásada zákazu diskriminace = zadavatel je povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

36 Základní principy princip proporcionality = zajištění odpovídajícího stupně zveřejnění zadávacího řízení, které umožní účast každého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným předstihem a dále odpovídajícího stupně formalizovanosti zadávacího řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele akceptace dokladů z jiných členských států prokazující kvalifikaci zaměstnanci zadavatele ani členové realizačního týmu projektu se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí podat nabídku a být tak uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani působit jako subdodavatel (platí i pro osoby, které se ve prospěch zadavatele podíleli na přípravě nebo zadávání předmětné zakázky) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

37 Předmět zakázky Předmětem jedné zakázky jsou všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v rámci jednoho účetního období/realizace projektu  zadavatel by měl posoudit, zda je vhodné zadat předmět zakázky jako jednu zakázku, a to s ohledem na věcné hledisko předmětu zakázky (tj. věcný obsah plnění) a hledisko geografické (tj. dostupnost dodavatelů v daném místě plnění zakázky)  zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy X neplést s § 98 Zadání částí veřejné zakázky Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

38 Zadávání zakázek se dělí na: zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle kap. 2. MP) zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách (postupuje se dle zákona a kap. 3. MP) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

39 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Postupy pro výběr dodavatele upravené v kapitole 2. Metodického pokynu jsou závazné pro: zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. –veřejný zadavatel –sektorový zadavatel –dotovaný zadavatel  který zadává veřejnou zakázku malého rozsahu a  rozhodl se nepostupovat podle ustanovení § 26 odst. 5 zákona (zadavatel, který zahájí zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, je povinen zadat tuto zakázku podle pravidel stanovených zákonem) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

40 Použití Metodického pokynu pravidla pro zadávání zakázek upravené Metodickým pokynem: –nastavují minimální požadavky na postupy při pořízení plnění, které musí být naplněny –nevylučují použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek (zadavatel (zejména pokud je zadavatelem Česká republika) se nemůže v případě nedodržení vlastních přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek odvolávat na úpravu zadávání zakázek v Metodickém pokynu) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

41 Předpokládaná hodnota zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění výzvy k podání nabídky zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky zadavatel je povinen: –vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním –nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, je nezbytné, aby před zahájením výběru dodavatele provedl průzkum cen v místě plnění zakázky (formulace dotazu zadavatele nesmí zvýhodňovat oslovené dodavatelé oproti ostatním dodavatelům např. součástí dotazu nesmí být zadávací dokumentace, tu smí zadavatel uchazečům poskytnout až po uveřejnění výzvy k podávání nabídek.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

42 Druhy (veřejných) zakázek podle předpokládané hodnoty: –malého rozsahu: do 200 000,- Kč bez DPH od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč bez DPH od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč bez DPH –Podlimitní –Nadlimitní Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

43 A) Zakázka do 200 000,- Kč zadavatel nemusí provádět výběrové řízení postupuje však v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace a při pořizování zboží a služeb musí postupovat hospodárně, efektivně a účelně dostačující je výzva k předložení nabídky jednomu vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky (s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění), příp. objednávka vhodnému dodavateli  zaslány doporučeným dopisem nebo elektronicky nebo doručeny osobně proti písemnému potvrzení o převzetí písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem V souladu s uvedenými principy není neodůvodněné opakované zadávání zakázek témuž dodavateli!!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

44 B) Zakázka od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům zaslána doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem s doručenkou) lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 10 dní ode dne odeslání výzvy otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –provádí osoba, která je vzhledem k uchazečům nestranná - potvrdí písemným ČP písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, musí být o výsledku výběru informováni Zadavatel je povinen do 15 dnů od doručení informace o výsledku výběru uchazeči umožnit tomuto uchazeči na jeho žádost do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z něj jeho opis. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

45 C) Zakázka od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč výzva na webových stránkách www.esfcr.cz (+ na jiných vhodných místech) alespoň po dobu 15 dnůwww.esfcr.cz oslovení alespoň 3 dodavatelů otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise  alespoň tři členy, minimálně jednoho náhradníka  vzhledem k zakázce nestranní –písemné čestné prohlášení zápis o posouzení a hodnocení nabídek písemná smlouva s podpisy na jedné listině všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla při posuzování úplnosti vyřazena, musí být o výsledku výběru informováni bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy výsledek uveřejnit na www.esfcr.cz www.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

46 Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách zadavatel ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. je povinen řídit se postupy podle zákona + dodržet následující povinnosti: –zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení na www.esfcr.cz www.esfcr.cz –zveřejnit výsledek zadávacího řízení na www.esfcr.czwww.esfcr.cz –zadávací dokumentace a následně i smlouva uzavřená s dodavatelem musí obsahovat povinnost dodavatele umožnit kontrolu dokladů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

47 Zrušení zadávacího řízení Nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy! zadavatel zruší –nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky –byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky –byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, nebo –smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí uchazeč v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, resp. tento uchazeč neposkytl potřebnou součinnost k uzavření smlouvy zadavatel může zrušit –důvody zvláštního zřetele hodné, pro které nelze po zadavateli objektivně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval –vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo –zadavateli byla doručena pouze jedna nabídka všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni v případě, že ke zrušení řízení dojde během lhůty k podání nabídek a jedná se o zakázku nad 800tis. Kč bez DPH, je zadavatel povinen uveřejnit tuto informaci na www.esfcr.czwww.esfcr.cz

48 Povinnost uchovávat dokumentaci dokumentace o zakázce = souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě pořízených v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení zadavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky  po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány dokumentaci, kterou má podle požadavků Metodického pokynu předat poskytovateli nebo třetí osobě je zadavatel povinen uchovávat formou stejnopisu příp. kopie předané dokumentace

49 Kontrolována bude zejm. následující dokumentace Záznam o stanovení předpokládané hodnoty Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace)+ dodejky či potvrzení o převzetí Nabídky podané uchazeči Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek+ čestná prohlášení členů Zápis o otevírání obálek/posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva Doklady o zveřejnění jednotlivých kroků (print screen)

50 Uveřejnění výzvy k podání nabídek www.esfcr.cz www.esfcr.cz

51 Prostor pro Vaše dotazy Adriana Říhová rihova@mvcr.cz

52 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 Mgr. Jiří Toman, oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické asistence Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ V ÚŘADECH ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY KONTROLY Mgr. Jiří Toman, oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické asistence toman@mvcr.cz

53 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Základní dokumenty čl. 58 a čl. 60 nařízení Rady (ES) č.1083/2006, čl. 13 a 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZFK), zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSK).

54 Kontroly projektu Instituce oprávněny u příjemce kontroly vykonávat : Ministerstvo vnitra ČR – Odbor strukturálních fondů (OSF) Ministerstvo práce a sociálních věcí – Řídící orgán OPLZZ Ministerstvo financí Evropská komise OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) Evropský účetní dvůr Nejvyšší kontrolní úřad ČR Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

55 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Cíle kontrol Kontrola ověřuje, zda: vykázané výdaje jsou skutečné, zda produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu s rozhodnutím, zda žádosti příjemce o úhradu jsou správné a zda operace a výdaje jsou v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství.

56 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Typy kontrol dle časového hlediska Ex-ante: kontrola před vydáním právního aktu Interim: kontrola v průběhu realizace projektu Ex-post: kontrola po skončení projektu

57 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Typy kontrol z věcného hlediska  Administrativní kontrola = kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (interim)  kontroly na místě = veřejnosprávní kontrola (ex-ante, interim, ex-post)

58 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Administrativní kontrola Administrativní kontrola ZS prověřuje 100% projektů realizovaných příjemcem. Kontroluje jak finanční, tak věcnou stránku prostřednictvím kontroly monitorovacích zpráv: Finanční kontrola probíhá při schvalování zjednodušených žádostí o platbu, na základě dokumentů poskytnutých příjemcem (žádost o platbu včetně všech požadovaných dokladů). Věcná stránka projektu je kontrolována na základě monitorovací zprávy o realizaci projektu, kterou příjemce zasílá souběžně se žádostí o platbu v intervalech, které jsou stanoveny v právním aktu o poskytnutí podpory.

59 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Kontroly na místě Je prováděna formou veřejnosprávní kontroly dle ZFK a ZSK u všech projektů alespoň jednou za dobu trvání projektu. Hlavním cílem je ujistit se: že projekt probíhá, a to v souladu se schváleným projektem, že požadované prostředky byly skutečně vynaloženy a jsou ve shodě s podmínkami dotace či jiným právním aktem, zda jsou k výdajům k dispozici průkazné účetní záznamy, zda má předkladatel zavedeny vhodné a přiměřené systémy pro dokladování projektových výdajů a aktivit, zda byly splněny povinnosti stanovené ve smluvním dokumentu o zajištění financování projektu, zda byly spolufinancované dodávky zboží a služeb dodány v předepsaném množství a kvalitě.

60 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Průběh kontroly na místě 1.oznámení fyzické kontroly (včetně oznámení účelu kontroly, vyžádání nezbytné součinnosti apod.); 2.zahájení kontroly předáním originálu pověření k výkonu finanční kontroly; 3.určen vedoucí kontrolní skupiny stejně jako zástupce kontrolované osoby (pověřený zaměstnanec žadatele/příjemce); 4.zjištění skutečného stavu věci (doložení a dokladování zjištěných nedostatků, objektivní kontrola, vyžádáno vysvětlení, atd.); 5.vypracován protokol o výsledku finanční kontroly, včetně návrhu opatření k nápravě; 6.seznámení kontrolované osoby (žadatele/příjemce) s textem protokolu, včetně podpisu protokolu (odmítnutí kontrolované osoby seznámit se 7.s protokolem má za následek ztrátu oprávnění podat námitky);

61 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Další typ kontroly na místě Monitorovací návštěva – průběžné sledování realizace projektů

62 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Nejčastější chyby v projektech -nezpůsobilé výdaje -chyby ve výběrových řízeních - nedodržení pravidel publicity

63 Mgr. Jiří Toman, oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické asistence Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Jiří Toman, oddělení monitoringu, kontroly projektů a technické asistence toman@mvcr.cz

64 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 Publicita Mgr. Ilona Fojtíková, oddělení publicity a absorpční kapacity fojtikova@mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ V ÚŘADECH ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Publicita Mgr. Ilona Fojtíková, oddělení publicity a absorpční kapacity fojtikova@mvcr.cz

65 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 2013 (určuje zásady správného používání loga ESF a vlajky EU) Manuál vizuální identity OP LZZ (určuje zásady správného používání loga OP LZZ) Manuál pro publicitu OP LZZ (stanovuje povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ)

66 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Povinnosti vyplývající z Nařízení č.1828/2006 informovat příjemce podpory a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z EU - dodržovat povinné minimum publicity poskytnout souhlas se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců

67 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Povinné minimum publicity OP LZZ a) logo Evropského sociálního fondu b) text „Evropský sociální fond v ČR“ - text může být součástí loga Evropského sociálního fondu nebo může být umístěn samostatně c) logo Evropské unie s textem „Evropská unie“ d) logo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“ f) odkaz na webové stránky ESF www.esfcr.cz Na drobné propagační předměty je nutné umístit minimálně body a), c) a d)

68 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Řazení log Použití barev: modrá, hvězdičky – žlutá Černobílá verze: logo ESF: text ESF – černá, hvězdičky – barva podkladu vlajka EU: text, hvězdičky a outline – černá, vnitřní prostor obdélníku – barva podkladu Černobílé logo ESF se užívá jen s černobílou vlajkou EU!

69 Příklady správného a špatného použití log Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

70 Příklady správného a špatného použití log Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

71 Nástroje komunikace a publicity Internet (webové stránky) Tištěné materiály (brožury, letáky, plakáty, pohlednice, publikace, školící a informační materiály, titulní strany přednášek) Audiovizuální materiály (naučné a propagační filmy či reportáže) Komunikace s médii (tisk, televize, rozhlas) Informační akce (konference, semináře, školení) Kulturní akce, veletrhy, výstavy Kampaně (internet, billboard, televizní a rozhlasové spoty) Propagační předměty (bloky, desky, pera, tašky, samolepky) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

72 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Závazný balíček provádění propagačních a informačních aktivit V rámci každého projektu podporovaného z OP LZZ musí příjemce zajistit splnění alespoň následujících minimálních požadavků: dodržování povinného minima publicity OP LZZ; označení školících místností projektu nebo označení všech věcí spolufinancovaných z OP LZZ prvky povinného minima publicity OP LZZ; vložení stručné prezentace projektu na webové stránky www.esfcr.cz www.esfcr.cz

73 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy Mgr. Ilona Fojtíková, oddělení publicity a absorpční kapacity fojtikova@mvcr.cz

74 Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ V ÚŘADECH ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Práce s IS Benefit 7 Jiří Hůla, oddělení metodik hula@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

75 www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz Postup vyplnění žádosti: Postup vyplnění žádosti: Průvodce vyplněním projektové žádosti OP LZZ (verze 1.4, říjen 2009) www.eu-zadost.cz a www.esfcr.cz www.eu-zadost.czwww.esfcr.cz

76 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

77 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

78 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

79 POZOR ! Přístupové jméno a heslo do IS Benefit7 budete potřebovat po celou dobu realizace projektu a doby udržitelnosti. www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

80 Prostor pro Vaše dotazy Jiří Hůla, oddělení metodik hula@mvcr.cz www.strukturalni-fondy.cz www.mvcr.cz

81 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 – Povinnosti příjemce Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Povinnosti příjemce

82 Povinnosti příjemce Příjemce je povinen řídit se Právním aktem, výzvou a Desaterem Příjemce je zejména povinen: zahájit a ukončit práce na projektu ke dni uvedeném v právním aktu oznamovat všechny změny projektu (podstatné x nepodstatné) vést účetnictví ve smyslu zákona 563/1991 Sb. o účetnictví nebo daňovou evidenci dle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu číslovat účetní doklady a označit je tak aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ vykazovat příjmy projektu v Monitorovací zprávě nechat si provést audit projektu (projekty nad 3 mil. Kč) zajišťovat řádnou realizaci projektu zajišťovat přípravu a realizaci výběrových řízení předkládat žádosti o platbu a monitorovací zprávy (průběžné i závěrečné) zajišťovat publicitu projektu uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let po ukončení projektu zajistit spolufinancování ve výši 15% způsobilých výdajů

83 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 Seminář k výzvě OP LZZ č. 53 ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ V ÚŘADECH ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Představení výzvy OP LZZ č. 53 a Desatero."

Podobné prezentace


Reklamy Google