Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/ Vzdělávací program: Právní aspekty insolvence pro lektory EXKURS DO PRACOVNÍHO PRÁVA EXEKUCE JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA Povinnost odvádět stanovené platby zakotvuje: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejné zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou mimo jiné příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) → zaměstnavatel je povinen srážet zálohu na daň zaměstnanci a odvádět ji za něj příslušnému správci daně

4 Příjmy ze závislé činnosti jsou a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku, b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci likvidátorů, c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává.

5 DLUHY NA DANÍCH Z PŘJMŮ V případě, že částka daně, kterou je subjekt povinen zaplatit, není uhrazena ve stanoveném termínu, vzniká daňovému subjektu NEDOPLATEK. Za porušení povinností může být daňovému subjektu uložena sankce v podobě POKUTY, PENÁLE, ÚROKŮ Z PRODLENÍ. Vymáhání daní a jeho způsoby stanovuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád → ten stanovuje, že správce daňe je oprávněn vymáhat nedoplatek daňovou exekucí nebo zabezpečit jeho vymáhání prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby.

6 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Pojistné na sociálním zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné jsou povinni platit zaměstnanci a zaměstnavatelé, kdo se rozumí pod pojmem zaměstnanec a zaměstnavatel stanovuje ust. § 3 zákona č. 589/1992 Sb. Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění.

7 Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Za porušení hradit pojistné na sociálním zabezpečení může být poplatníkovi uložena sankce v podobě penále, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení nebo pokuty.

8 VYMÁHÁNÍ DLUHU Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Jestliže dlužník dluh na pojistném neuhradí ve stanovené lhůtě, je následně přistupováno k vymáhání této pohledávky, a to cestou: Daňové exekuce (dle daňového řádu) – nejčastěji Správní exekuce (dle správního řádu) Civilněprávní exekuce (dle exekučního řádu)

9 DLUHY NA POJISTNÉM NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Zdravotně pojištěny jsou: a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. (dále jen "pojištěnci"). Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu. Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.

10 V případě, že pojistné na všeobecné zdravotní pojištění není uhrazeno ve stanovené lhůtě, lze uložit plátci pojistného tyto druhy sankcí: a)Pokuta b)Penále c)Přirážka k pojistnému

11 VYMÁHÁNÍ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Vykonatelné platební výměry a vykonatelné výkazy nedoplatků jsou titulem pro soudní (dle o.s.ř.) nebo správní (dle správního řádu) výkon rozhodnutí. Správní výkon rozhodnutí provádí zdravotní pojišťovna, která platební výměr vydala v prvním stupni řízení, to platí obdobně pro výkazy nedoplatků.

12 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková


Stáhnout ppt "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"

Podobné prezentace


Reklamy Google