Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program: Právní aspekty insolvence pro poradce EXKURS DO PRACOVNÍHO PRÁVA EXEKUCE JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková 24. 10. 2013

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA  Povinnost odvádět stanovené platby zakotvuje: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejné zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou mimo jiné příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)  → zaměstnavatel je povinen srážet zálohu na daň zaměstnanci a odvádět ji za něj příslušnému správci daně

4  Příjmy ze závislé činnosti jsou  a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku,  b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci likvidátorů,  c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,  d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává.

5 DLUHY NA DANÍCH Z PŘJMŮ  V případě, že částka daně, kterou je subjekt povinen zaplatit, není uhrazena ve stanoveném termínu, vzniká daňovému subjektu NEDOPLATEK.  Za porušení povinností může být daňovému subjektu uložena sankce v podobě POKUTY, PENÁLE, ÚROKŮ Z PRODLENÍ.  Vymáhání daní a jeho způsoby stanovuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád → ten stanovuje, že správce daňe je oprávněn vymáhat nedoplatek daňovou exekucí nebo zabezpečit jeho vymáhání prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby.

6 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Pojistné na sociálním zabezpečení zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné jsou povinni platit zaměstnanci a zaměstnavatelé, kdo se rozumí pod pojmem zaměstnanec a zaměstnavatel stanovuje ust. § 3 zákona č. 589/1992 Sb. Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění.

7 Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Za porušení hradit pojistné na sociálním zabezpečení může být poplatníkovi uložena sankce v podobě penále, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení nebo pokuty.

8 VYMÁHÁNÍ DLUHU Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Jestliže dlužník dluh na pojistném neuhradí ve stanovené lhůtě, je následně přistupováno k vymáhání této pohledávky, a to cestou: Daňové exekuce (dle daňového řádu) – nejčastěji Správní exekuce (dle správního řádu) Civilněprávní exekuce (dle exekučního řádu)

9 DLUHY NA POJISTNÉM NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ  Zdravotně pojištěny jsou:  a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,  b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. (dále jen "pojištěnci").  Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu.  Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.

10  V případě, že pojistné na všeobecné zdravotní pojištění není uhrazeno ve stanovené lhůtě, lze uložit plátci pojistného tyto druhy sankcí: a)Pokuta b)Penále c)Přirážka k pojistnému

11 VYMÁHÁNÍ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Vykonatelné platební výměry a vykonatelné výkazy nedoplatků jsou titulem pro soudní (dle o.s.ř.) nebo správní (dle správního řádu) výkon rozhodnutí. Správní výkon rozhodnutí provádí zdravotní pojišťovna, která platební výměr vydala v prvním stupni řízení, to platí obdobně pro výkazy nedoplatků.

12 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Světlana Semrádová Zvolánková


Stáhnout ppt "Ekonomická, finanční, právní a insolvenční andragogika určená lektorům, poradcům a dalším účastníkům vzdělávání - CZ.1.07/3.2.11/02.0094 Vzdělávací program:"

Podobné prezentace


Reklamy Google