Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Ekonomická podstata poskytování zdravotních služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Ekonomická podstata poskytování zdravotních služeb."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Ekonomická podstata poskytování zdravotních služeb

2 Zdravotnictví  Základní pojmy  Systémy zdravotní peče a jejich financování  Zdravotní péče v ČR historický vývoj (srovnání systémů) historický vývoj (srovnání systémů) současný stav současný stav očekávaný vývoj – reforma zdravotnictví očekávaný vývoj – reforma zdravotnictví

3 Základní pojmy  Zdraví  Zdravotní péče  Zdravotní politika  Zdravotnictví  Zdravotní služby  Produkční funkce zdraví TEZE

4 Základní pojmy  je specifickou kategorií, neboť nemá povahu statku, není předmětem koupě či prodeje na trhu. Lze ho velmi obtížně definovat a ještě hůře měřit.  stav plné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci. ZDRAVÍ

5 Základní pojmy  „široce pojatý souhrn sociálních, ekonomických, politických, kulturně výchovných a zdravotnických prostředků, opatření a aktivit, jejichž smyslem je chránit, upevňovat a navracet lidem zdraví“ (Holčík, J., 1996).  Při péči o zdraví se prolínají individuální, rodinné a společenské aktivity a zájmy. PÉČE O ZDRAVÍ

6 Základní pojmy  souhrn cílů a nástrojů umožňující realizovat tyto cíle; rozhodovací procesy a opatření zaměřené na zdraví obyvatelstva  výsledným kritériem zdravotní politiky musí být zdravotní stav obyvatelstva ZDRAVOTNÍ POLITIKA

7 Základní pojmy  představuje odbornou část péče o zdraví.  chápeme ho resortně, jako soustavu zařízení a pracovníků, jejímž posláním je poskytování odborných zdravotnických služeb.  Jde o systém, který zahrnuje tyto složky: –zdravotnické služby –zdravotnická výroba –zdravotnické zásobování a odbyt ZDRAVOTNICTVÍ

8 Základní pojmy  jsou ty odborné aktivity, které jsou podnikány s cílem chránit, upevňovat a navracet zdraví lidí, omezovat negativní důsledky poruch zdraví, vést lidi ke zdravému způsobu života a zlepšovat kvalitu životního prostředí.  Jedná se o: –hygienické služby –léčebně preventivní péči –výchovu a výuku a pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků –výzkum a vývoj na úseku zdravotnictví ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

9 Základní pojmy  genetické předpoklady  životní prostředí  životní styl  úroveň zdravotní péče PRODUKČNÍ FUNKCE ZDRAVÍ 20 – 25 % 10 – 15 % 50 – 60 %

10 EKONOMIE ZDRAVOTNICVÍ EKONOMICKÁ PODSTATA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

11 EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ  Obavy z následků nerovnosti v příjmech.  Selhání na trhu zdravotních služeb. DŮVODY STÁTNÍCH ZÁSAHŮ

12  Nedokonalá konkurence na trhu zdravotních služeb  Selhávání informovanosti na trhu zdravotních služeb  Faktor nejistoty na trhu zdravotních služeb a nekomplexnost tohoto trhu  Zdravotní služby jsou smíšené kolektivní statky  Externality vycházející ze spotřeby zdravotní služeb  Zdravotní služby jsou statky pod ochranou EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ MOMENTY PODMIŇUJÍCÍ POTŘEBU STÁTNÍCH ZÁSAHŮ NA TRHU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

13  na trhu ZS je omezený počet producentů tj. výrobců (omezený počet nemocnic, poliklinik ) a vstup na tento trh je relativně omezený  rozhodující část zdravotních služeb se realizuje prostřednictví organizací veřejně prospěšného charakteru  zdravotní služby nemají homogenní charakter  neexistuje suverénní spotřebitel, delegování odpovědnosti za rozhodnutí na poskytovatele služeb  přímé platby jsou spíše výjimkou jak pravidlem, ve většině případů pacient nezná reálnou cenu ZS z toho plyne nadměrná poptávka po službách EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ NEDOKONALÁ KONKURENCE TRHU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

14 SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJICH FINANCOVÁNÍ EKONOMICKÁ PODSTATA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

15  prostřednictvím veřejných rozpočtů: státních a místních (municipálních),  povinné pojištění,  dobrovolné pojištění,  zaměstnanecké pojištění,  dobročinnost, charita,  zahraniční pomoc (zejména u rozvojových zemí).  platby příjemců služeb s výjimkou placení pojistného Nepřímé financování Přímé financování SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJICH FINANCOVÁNÍ FORMY FINANCOVÁNÍ

16 model komerčního pojištění (USA) model veřejného pojištění (ČR, SR, SRN, Francie) model národních zdravotních služeb (financováno z daní – VB) Modely financování zdravotních služeb SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY A METODY FINANCOVÁNÍ

17  zvyšuje se transparentnost finančních toků  je usnadněn přechod na financování podle poskytnutých služeb  je systémově umožněno neutrální financování různých forem poskytování zdravotní péče (privátní, církevní, obecní, státní)  legislativně je identifikována úroveň poskytovaných služeb, ať se již jedná o standard nebo o určité státem garantované minimum  je umožněna existence konkurence plátců Výhody modelu veřejného pojištění SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY A METODY FINANCOVÁNÍ

18  administrativní náklady  pojištění ve spojení s financováním podle poskytnutých služeb (výkonů) může stimulovat růst množství výkonů nad společensky užitečnou mez (inflace výkonů)  pojišťovací systém je zaměřen především na lukrativní činnosti, nedostatečně stimuluje prevenci  při špatném odhadu pojistného hrozí na jedné straně kolaps zdravotní péče a na straně druhé neúměrný nárůst daňového zatížení obyvatelstva, nebo jeho skupin  bez finanční spoluúčasti na úhradě služeb se problém příliš vysoké poptávky stejně neřeší. Nevýhody modelu veřejného pojištění SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY A METODY FINANCOVÁNÍ

19  S vazbou na výkon  Bez vazby na výkon (ČR v minulosti) Metody úhrad SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY A METODY FINANCOVÁNÍ

20

21 Metody proplácení služeb – ústavní (včetně nemocniční) péče  kombinovaná paušální sazba  jednotlivé druhy služeb  počet přijímaných pacientů  DRG Metody úhrad SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY A METODY FINANCOVÁNÍ

22 Metody proplácení služeb lékařům  platby za provedené služby (specialisté – výkon = body)  platby na základě pacientů (praktičtí lékaři - kapitační platby)  platby podle odpracované doby (specialisté) Metody úhrad SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY A METODY FINANCOVÁNÍ

23 Metody úhrad SYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY A METODY FINANCOVÁNÍ PRAKTIČTÍ LÉKAŘÍ

24 ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR EKONOMICKÁ PODSTATA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

25 Zdravotní péče v ČR historický vývoj - srovnání  centralizace zdravotnictví  státní monopol na poskytování zdravotních služeb  jednotná zdravotnická soustava  omezená možnost svobodné volby lékaře  bezplatné poskytování zdravotních služeb a léků  kvantitativní rozvoj zdravotnické soustavy Charakteristiky modelu do 1990

26

27 Zdravotní péče v ČR historický vývoj - srovnání  decentralizace zdravotní soustavy  deetatizace a privatizace zdravotní soustavy  vícezdrojové financování  svobodná volba lékaře a garanta zdravotních služeb  spoluúčast občanů na úhradě zdravotnických služeb  rozvoj zdravotnické soustavy s ohledem na kvalitu a efektivitu  Převod nemocnic na kraje – financování (investiční výdaje)  financování provozu nemocnic – VZP, MZdr. ČR Charakteristiky modelu po 1990

28 Zdravotní péče v ČR

29 zjednodušené schéma financování

30 ZÁKLADNÍ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR EKONOMICKÁ PODSTATA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

31 Úhradová vyhláška 2011 http://www.mzcr.cz/dokumenty/uhradova-vyhlaska- pro-rok-zaruci-ze-se-ceske-zdravotnictvi-nebude- zadluzovat_4416_1513_1.html

32 ZÁKLADNÍ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR  Makroekonomické problémy –Bude ekonomika schopna vytvořit zdroje pro pokrytí zdravotních potřeba?  Mikroekonomické problémy –Jsme schopni vybudovat efektivní systém zdravotní péče z ekonomického hlediska?  Mimoekonomické problémy –V jakém stavu je životní prostředí? –Jak se vyvíjí demografie obyvatelstva?

33  VELMI PRUDKÝ RŮST VÝDAJŮ NA ZDRAVOTNÍ SYSTÉM –Jaké jsou výdaje na zdravotnictví? –Jaké jsou příčiny tohoto růstu?  VELMI VYSOKÉ VÝDAJE NA LÉKY ZÁKLADNÍ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR

34

35

36

37

38

39

40 OČEKÁVANÝ VÝVOJ  kvalitativní změny hodnot v systému  vyšší náklady na zdravotní péči  omezení nadměrné spotřeba zdravotních služeb  tlaky na růst výdajů vzhledem k demografickému vývoji  snižování přímé role státu v poskytování služeb  zvýšení motivace pacientů k omezování potřeb zdravotní péče (do zavedení poplatků)  Zjednodušení složitého a méně přehledného mechanismus financování zdravotních služeb  zavedení standardů zdravotní péče (zavádění) ZÁKLADNÍ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR

41 Zdravotní péče v ČR očekávaný vývoj  omezování nadměrné poptávky  zlepšení mechanismu financování  optimalizační podněty na straně nabídky

42 REFORMY EKONOMICKÁ PODSTATA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

43 Reforma zdravotnictví - 2008  Regulační poplatek za návštěvu u lékaře – 30 kč (od 18 let věku)  Za položku na receptu – 30 Kč  Za den pobytu v nemocnici (léčebně, lázních) – 60 Kč  Za ošetření na pohotovosti – 90 Kč  Limit 5 000 (2 500 Kč – 18-64 let) (návštěva u lékaře, recept, doplatky na léky)  Poplatky se nehradí za: Preventivní prohlídku Hemodialýzu, odběr krve a kostní dřeně atd. Při léčení infekčních onemocnění V případě hmotné nouze …

44 http://www.mzcr.cz/dokumenty/priprava-a-realizace- reformy-zdravotnictvi-je-v-plnem- proudu_4549_2160_1.html Videozáznam k chystaným reformám http://www.mzcr.cz/dokumenty/priprava-a- realizace-reformy-zdravotnictvi-je-v-plnem- proudu_4549_2160_1.html

45 Léková politika  cílem lékové politiky je zajištění dostupnosti léčiv obyvatelstvu a regulace nákladů na léčiva  generika

46 Vývoj průměrných doplatků na léky a zdravotnické prostředky

47  Motivace pacientů k účelné spotřebě zdravotní péče  Uvědomění si, že zdravotní péče, byť bez přímé úhrady, není zadarmo  Získání více prostředků na kvalitní péči o vážně nemocné  Očekávaný nárůst celkových příjmů systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 se odhaduje na 3,5 až 4 mld. Kč  Očekávaná úspora celkových výdajů systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 se odhaduje na 4 mld. Kč  Skutečnost za rok 2008 – úspory, tržby - 10 mld. Kč Očekávané přínosy

48 ZMĚNA POPTÁVKY PO ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH V ROCE 2008

49 ZÁVĚR EKONOMICKÁ PODSTATA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

50 ZÁVĚR  V oblasti zdravotních služeb je asi nejcitelněji znát rozpor mezi ekonomickými možnostmi a zdravotnickými možnostmi chránit a navracet zdraví člověka.  Zdravotní systémy jsou v současné době pod vlivem ekonomické recese, která snižuje disponibilní zdroje k financování zdravotních služeb a současně jsou výrazným způsobem formovány demografických vývojem populace.

51 Literatura  REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení, odvětví veřejného sektoru  STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru  Stránky Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.czwww.mzcr.cz  Vyhláška č. 396/2010 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011  Stránky českého statistického úřadu (Výsledky zdravotnických účtů ČR v letech 2000-2007. Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3306-09)  Stránky OECD  A System of Health Accounts. Dostupné na: http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_2649_33929_27425 36_1_1_1_1,00.html http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_2649_33929_27425 36_1_1_1_1,00.html  OECD Health Data 2008 Dostupné na http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?DatasetCode=HEALTH http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx?DatasetCode=HEALTH  http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3306-10

52


Stáhnout ppt "EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Ekonomická podstata poskytování zdravotních služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google