Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu přímých nákladů Ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 15. srpna 2012 KÚ Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu přímých nákladů Ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 15. srpna 2012 KÚ Liberec."— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu přímých nákladů Ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 15. srpna 2012 KÚ Liberec

2 Normativní financování RgŠ  vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný kalendářní rok  Dále je upraveno  vyhláškou č. 492/2005 Sb, o krajských normativech  směrnicí MŠMT č.j.: 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.  soustavou krajských normativů a krajskou metodikou rozpisu rozpočtu přímých NIV

3 Normativní financování RgŠ  Dvoustupňový systém založený na jednotce výkonu (jednotka výkonu: definovaná v § 1 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, uvedená ve statistických výkonových výkazech)  MŠMT  kraje = republikový normativ = výše výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro 1 dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie Věková kategorie NIV celkem Kč/žáka MP vč odvodů Kč/žáka ONIV celkem Kč/žáka Zaměstanci zam./1000 ž 3 - 5 let38.83338.625208128,607 6 – 14 let49.82549.380445130,600 15 – 18 let57.71857.210508145,555 19 – 21 let49.24548.911334128,607 3 – 18 let V KZÚV 236.720235.5701.150698,862

4 Normativní financování RgŠ  Kraje  školy a škol. zař. = soustava krajských normativů  Ukazatele rozhodné pro stanovení krajského normativu  Np - průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 pedagogického pracovníka,  No - průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka,  Pp - průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka,  Po - průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka,  ONIV - průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu  Financování vždy do výše kapacity školy a oboru

5 Rozhodné ukazatele PEDAGOGOVÉ  východiskem pro stanovení ukazatelů průměrného počtu jednotek výkonu připadajících na 1 pedagogického pracovníka (Np) je:  průměrný počet dětí, žáků nebo studentů ve třídě, studijní skupině nebo oddělení v příslušném oboru vzdělání v rámci kraje nebo ve třídě nebo oddělení v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje (Ž)  průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě, studijní skupině nebo oddělení za týden vyplývajícího ze vzdělávacího programu nebo oboru vzdělání, včetně nezbytného dělení tříd, studijních skupin nebo oddělení (H)  průměrný týdenní rozsah přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (VP)

6 Rozhodné ukazatele  funkční závislost: Np = Ž * VP / H  způsoby stanovení výsledné hodnoty Np:  soubor několika na sebe spojitě navazujících funkčních závislostí získaný extrapolací krajních hodnot odpovídajících velikostním skupinám (MŠ, ZŠ)  stanovení hodnoty ukazatele Np pro jednotlivé obory vzdělání jako konstanty, a to na základě uvedeného vztahu (SŠ)

7 Soustava normativů

8

9 Rozhodné ukazatele NEPEDAGOGOVÉ  východiskem pro stanovení hodnoty průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka (No) jsou hodnoty stanovené v letech minulých

10 Limit počtu pracovníků  stanovení limitu počtu pedagogických pracovníků limit Pp = ukazatel Np * počet žáků  Np odpovídá danému oboru vzdělávání případně počtu žáků  stanovení limitu počtu nepedagogických pracovníků limit Po = ukazatel No * počet žáků  No odpovídá danému oboru vzdělávání případně počtu žáků

11 Vykazování  „Ředitelé škol a školských zařízení jsou plně zodpovědní za správnost údajů uvedených ve statistických výkonových výkazech, ve školních matrikách a výkazech o pracovnících a mzdových prostředcích P1-04.“ (Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2012)

12 Normativní financování RgŠ  Stanovení základní částky na jednotku výkonu  u škol a školských zařízení, jejichž činnost je realizována  pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci 1/Np x Pp x 12 x 1,proc + 1/No x Po x 12 x 1,proc + ONIV  pouze pedagogickými zaměstnanci 1/Np x Pp x 12 x 1,proc + ONIV  pouze nepedagogickými zaměstnanci 1/No x Po x 12 x 1,proc + ONIV  kde proc je součtem procent sazeb na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku do FKSP (v roce 2012 proc = 1,35)  Opravné koeficienty k základní částce  k základní částce lze stanovit opravné koeficienty v rozmezí 0,9 až 1,1 v případech, kdy průměrný platový stupeň pedagogů je vyšší nebo nižší než krajský průměr  umožňuje § 4 odst. 5 vyhl. Č. 492/2005 Sb., o kraj. norm.

13 Rozpočet přímých NIV  Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu  Limit počtu zaměstnanců  Limit přímých neinvestičních výdajů (NIV) celkem  Limit prostředků na platy pedagogů  Limit prostředků na platy nepedagogů  Limit prostředků na ostatní osobní náklady (OON) pedagogů  Limit prostředků na ostatní osobní náklady (OON) nepedagogů  Orientační ukazatele rozpisu rozpočtu  Odvody na sociální a zdravotní pojištění  Odvody do FKSP  Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) přímé a náhrady

14 Rozpočet přímých NIV  Nutno na úrovni MŠMT i KÚ promítnout legislativní změny v příslušném kalendářním roce  novely nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,  zákon o státním rozpočtu ČR,  regulační opatření týkající se vázání výdajů st. rozpočtu, atd.    změna  vyhlášky 492/2005 Sb., o krajských normativech,  směrnice 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu

15 Rozpočet přímých NIV  Vývoj rozpočtu přímých NIV v kalendářním roce  Normativní rozpis – na přelomu února/března  Návrh stanovený dle výkonů a krajských normativů  Princip skládání normativů  Korekce po dohodovacím řízení  Průběžné úpravy rozpočtu  Změny rozpočtu ze strany MŠMT  Změny požadované řediteli škol a školských zařízení  Přesuny mezi platy a OON, ped. a neped., platy a ONIV  Rozpočtová změna k 1. září v souvislosti se změnou výkonů = nový normativní rozpis  Rozpuštění všech přidělených finančních prostředků do 30. listopadu

16 Rozpočet 2012 Vývoj rozpočtu 2011 - 2012 porovnání Mzdové prostředky v Kč 31. 12. 20111. 1. 2012 2012 - 2011 přímé výdaje2.263.110.0002.442.955.000 hustota a specifika21.217.0000 zvýšení pro plně kvalifikované pedagogy58.949.0000 mzdové prostředky celkem2.343.276.0002.442.955.000 99.679.000 limit počtu zaměstnanců9.066,99.045,2 -21,7 průměrný měsíční plat na 1 zam.21.53722.507970 Ostatní neinvestiční výdaje v Kč 31. 12. 20111. 1. 2012 2012 - 2011 počet výkonů financovaných rep. norm.66.35366.417+64 ONIV přímé (včetně náhrad)40.719.00027.245.000-13.474.000 průměrné ONIV na 1 výkon614410-204

17 Rozpočet 2012  Důležité informace k rozpisu rozpočtu na rok 2012  Novela NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců  pro všechny pedagogické zaměstnance platí příloha č. 5  Rozdělení závazných ukazatelů  „platy“ na platy pro pedagogy a platy pro nepedagogy  „OON“ na OON pro pedagogy a OON pro nepedagogy  Sjednocení orientačního ukazatele ONIV  Přidělený objem ONIV = ONIV přímé + ONIV náhrady za nemoc  Náhrady za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti  V případě potřeby lze provést přesun z platů do ONIV náhrady  Náhrady jsou účtovány na účet 521 Mzdové náklady s odlišnou analytikou  Dle výkladu MF se z nich tvoří příděl do FKSP

18 Rozpočet 2012  Důležité informace k rozpisu rozpočtu na rok 2012  Regulační opatření vyplývající z usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012  = vázání výdajů ve schváleném rozpočtu na rok 2012 ve výši 2,15 % z objemu mzdových prostředků a odvodů = 1,654 mld. Kč pro RgŠ ÚSC  Vázání MP (=platy+OON) se promítne pouze v platech  Vázání = rozpočet ve výši 100 %, ale celoroční dotace ve výši 97,85 % z rozpočtu  Vázání pro KÚ Liberec celkem 70.848 tis. Kč, z toho 52.480 tis. Kč platy + 18.368 Kč odvody  Soukromé školství: 2,15 % z objemu mezd a odvodů odpovídá krácení celoroční dotace NIV o 1,85 %

19 Rozpočet 2012  Vázání výdajů – postup odboru školství KÚ LK  KÚ pokryl 50 % požadavků na dovolené po MD a platové postupy  KÚ oddělil „železnou rezervu“ mzdových prostředků  KÚ do rozpočtů škol rozepsal zbylé disponibilní prostředky na platy  KÚ provedl vázání v celkové výši 2,15 % z nově stanoveného rozpočtu MP pro ped., MP pro neped., odvodů  dopad vázání pro jednotlivé školy = v průměru 0,5 - 0,7 %  Školy mohou žádat o nové rozdělení MP na ped. a neped., platy a OON v rámci svého rozpočtu  Rozpočet školy bude nadále ve 100% výši  Dotace budou zasílány do výše rozpočtu sníženého o vázání

20 Dotace  V roce 2012 dvouměsíční interval zasílání záloh  1. záloha leden – únor 2012  odesláno 2. 2. 2012  2. záloha březen – duben 2012  cca 4/12 normativního návrhu rozpisu rozpočtu na mzdové prostředky a 50 % objemu normativně stanovených ONIV  odesláno 12. 3. 2012  3. záloha květen – červen 2012  cca 50 % rozpočtu k 20. 4. 2012  odesláno 7. 5. 2012  4. záloha červenec – srpen 2012  cca 8/12 z rozpočtu po úpravách a vázání = 1. plánovaná úprava  odesláno 21. 6. 2012 Upozornění!  Do záloh na leden až duben nebylo promítnuto vázání.  C eloroční objem se musí promítnout do zbývajících 8 měsíců.  → zálohy na květen až prosinec budou kráceny o 3,225 %

21 Rozvojové programy  Počet RP se snižuje, v r. 2012 nebude vypsán  ÚZ 33 015 - Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 a  ÚZ 33 027 - Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním  finanční prostředky z těchto programů jsou přesunuty do přímých NIV  ÚZ 33 017 - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání  končí bez náhrady

22 INFORMACE O DOTACÍCH … přehledy, programy, rozpisy … INFORMACE O ROZPOČTU … metodika, rozpisy, úpravy, …

23 Na závěr … prosba  do výkazu P1-04 vykazovat čerpání podle součástí v souladu s rozpočtem  dbát na provázanost: rozpočet – účetnictví – P1-04 – finanční vypořádání  vykazovat pravdivé údaje  číst pokyny a komentář a řídit se jimi  v případě pochybností zavolat na OŠMTS

24 Děkujeme za pozornost Eva Havelková a Monika Čermáková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295; 485 226 219 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz; monika.cermakova@kraj-lbc.czeva.havelkova@kraj-lbc.czmonika.cermakova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu přímých nákladů Ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 15. srpna 2012 KÚ Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google