Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Občanský zákoník. Historie 1811 = rakouský „Všeobecný občanský zákoník“ ( přípravy trvaly 60 let od císařovny M. Terezie + stále dnes v Rakousku platí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Občanský zákoník. Historie 1811 = rakouský „Všeobecný občanský zákoník“ ( přípravy trvaly 60 let od císařovny M. Terezie + stále dnes v Rakousku platí."— Transkript prezentace:

1 1 Občanský zákoník

2 Historie 1811 = rakouský „Všeobecný občanský zákoník“ ( přípravy trvaly 60 let od císařovny M. Terezie + stále dnes v Rakousku platí ) = 1950 „Střední občanský zákoník„ = 40/ 1964... účinný do 31.12. 2013 = 80/2012.... účinný od 1.1. 2014

3 Struktura zákon č. 89/2012 Sb. Členění Hlavy Intertemporální ustanovení Indexové hlavy Novelizace Účinnost jednotlivých předchozích zákonů

4 Základní zásady

5 § 3030 I na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se použijí ustanovení části první hlavy I.

6 Co dnes platí ?? 40/1964 89/2012

7 § 1 odst. 2 Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

8 § 1 odst. 2 Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona.....zakázaná jsou ujednání porušující dobré mravy veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

9 § 2 Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s LZPS a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání.

10 § 2 odst. 3 Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.

11 § 3 Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jenu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

12 § 3 odst. 2 Soukromé právo spočívá zejména na zásadách: a.Každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. b.rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany c.nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu... nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých

13 § 3 odst. 2 d. daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny e. vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká f. nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží

14 § 3 odst. 3 Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznávaných zásad spravedlnosti a práva.

15 Pravidlo průměrného intelektu Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

16

17 § 5 Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stav, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez odborné péče, jde to k jeho tíži.

18 § 6 – 8 Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě. Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.

19 § 9 K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolá-li se jich zákon.

20 § 10 „Manifest soudcovské tvorby práva“ Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího. Není-li, takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxe k dobrému uspořádání práv a povinností.

21 § 12

22 Stare decisis

23 § 13 Stare decisis = setrvat na rozhodnutém

24 § 13 Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích... Byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodů této odchylky.

25 Svépomoc

26 § 14

27 O S O B Y

28 § 18 Osoba = je fyzická nebo právnická.

29 Právní osobnost Právní osobnost = je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Práva a povinnosti Právní řád

30 Svéprávnost Svéprávnost = je způsobilost nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem ( právně jednat ). Právní jednání Právní řád

31 Právní osobnost Svéprávnost

32 § 16 Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti.... učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

33 Co má PO právní osobnost nebo svéprávnost ??

34 § 20 Právnická osoba = je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost nebo jehož právní osobnost zákon uzná.

35 Stát

36 Osoba blízká

37 § 22

38 Fyzické osoby

39 § 23 Člověk má právní osobnost od narození až do smrti. narození smrt právní osobnost

40 Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná.

41 Nasciturus

42 Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo. Vyvratitelná právní domněnka

43 Změna pohlaví

44 Má změna pohlaví vliv na manželství nebo registrované partnerství ??

45 ANO Manželství a registrované partnerství zaniká.

46 A co majetkové poměry

47 Který je den změny pohlaví ??

48 Den, který uvede v potvrzení jako den změny pohlaví poskytovatel zdravotních služeb.

49 Zletilost Plně svéprávným se člověk stává zletilostí... Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Narození Svéprávnost Smrt Právní osobnost Smrt 18

50 § 30 Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.

51 § 31 – Nezletilí Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právnímu jednání co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilého jeho věku. § 100

52 § 33 Nezletilí a provozování obchodního závodu.

53

54 § 35 odst. 1

55 § 35 odst. 2

56 Zákoník práce - § 56a + § 77 odst. 5 Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu: vzdělání + vývoje + zdraví... tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance se vyžaduje přivolení soudu. Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.

57 § 37 Emancipace nezletilého

58 § 37 Omezení svéprávnosti

59 Kdo omezuje svéprávnost ??

60 Soud Soud vyvine potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka, o jehož svéprávnosti rozhoduje, a to i za použití takového způsobu dorozumívání, který si člověk zvolí.

61 Má-li člověk obtíže dorozumívat se, není to samo o sobě důvodem k omezení svéprávnosti.

62 Na jak dlouhou dobu může soud omezit svéprávnost ??

63 3 roky

64 Zahájí-li se v době 3 let od omezení svéprávnosti řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle však 1 rok. 3 roky Prodlou žení Nové rozhod nutí 1 rok

65 Soud Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, a to i bez návrhu.

66 Soud V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Opatrovanec Opatrovník

67 Při výběru opatrovníka přihlédne soud: a.k přání opatrovance b.nelze jmenovat osobu jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance c.nelze jmenovat provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje a služby

68 Nápomoc při rozhodování

69 Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory. Podpůrců může být i více.

70 Nápomoc při rozhodování Podpůrce Podporovaný Nápomoc Podpůrce

71 Smlouva o nápomoci

72 Smlouvou o nápomoci se podpůrce zavazuje podporovanému, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho právních jednáních, že mu zajistí potřebné údaje a sdělení a že mu bud nápomocen radami.

73 Smlouva o nápomoci Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy ji schválí soud. Není-li smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje se, aby strany projevily vůli uzavřít smlouvu před soudem. Soud smlouvu neschválí, odporují-li zájmy podpůrce zájmům podporovaného.

74 Nápomoc při rozhodování Podpůrce nesmí ohrozit zájmy podporovaného nevhodným ovlivňováním, ani se na úkor podporovaného bezdůvodně obohatit.

75 Pokud podporovaný právně jedná v písemné formě, může podpůrce připojit svůj podpis s uvedením své funkce. Podpůrce má i právo namítat neplatnost právního jednání podporovaného.

76 Na návrh podporovaného nebo podpůrce soud podpůrce odvolá... soud ho odvolá i v případě, že podpůrce závazně poruší své povinnosti a to i bez návrhu.

77 Nezvěstný podnikatel Moťovský možná žije v Karibiku

78 Nezvěstnost Za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje. Soud uvede v rozhodnutí den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti. Prohlášení za nezvěstného

79 Nezvěstnost Kdo může dát návrh na prohlášení za nezvěstného ?? Může to být obchodní společnost ??

80 Nezvěstnost Osoba, která má právní zájem, zejména manžel nebo jiná osoba blízká, spoluvlastník, zaměstnavatel nebo korporace, na níž má tento člověk účast.

81 Nezvěstnost Kdy pozbývá účinků ?? 1.navrátí-li se člověk prohlášený za nezvěstného 2.den smrti nezvěstného Prohlášení za nezvěstného

82 Nezvěstnost Kdo byl prohlášen za nezvěstného, nemůže namítat neplatnost nebo neúčinnost právního jednání učiněného za jeho nepřítomnosti, pro to, že se při nich projev jeho vůle nevyžadoval.

83 Domněnka smrti Kdo prohlašuje člověka za mrtvého ??

84 Prohlášení za mrtvého Na návrh osoby, která má právní zájem, prohlásí soud za mrtvého člověka, o němž lze mít důvodně za to, že zemřel, a určí den, který se pokládá za jeho den smrti.

85 Prohlášení za mrtvého Na člověka, který byl se hledí, jako by byl zemřel. prohlášen za mrtvého

86 Prohlášení za mrtvého A co manželství a registrované partnerství ??

87 Prohlášení za mrtvého Prohlášením za mrtvého zaniká manželství a registrované partnerství dnem, který se pokládá za den jeho smrti.

88 Prohlášení za mrtvého Prohlášení za nezvěstného Prohlášení za mrtvého SOUD

89 Prohlášení za mrtvého Prohlášení za nezvěstného Prohlášení za mrtvého 5 let Za 5 let od počítaných od konce roku, v němž došlo k prohlášení za nezvěstného... nelze to však učinit, objeví-li se v té době zpráva, z nichž lze soudit, že nezvěstný je dosud naživu.

90 Prohlášení za mrtvého Člověka, který se stal nezvěstným tím, že opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje, avšak nebyl za nezvěstného prohlášen, lze jej prohlásit za mrtvého nejdříve po uplynutí od konce roku, v němž lze usuzovat, že byl ještě naživu. 7 let

91

92 Prohlášení za mrtvého Člověka, který se stal nezvěstným před dovršením 18 roku věku, nelze prohlásit za mrtvého před uplynutím roku, v němž uplyne od jeho narození. 25 let

93 Katastrofické záplavy

94 Člověka, který se stal nezvěstným jako účastník událostí, při níž byl v ohrožení života větší počet osob, lze prohlásit za mrtvého nejdříve po uplynutí od konce roku, v němž se objevila poslední zpráva,z níž lze usuzovat, že byl v průběhu těchto událostí ještě naživu. 3 let

95 Prohlášení za mrtvého Zjistí-li se, že je člověk naživu, k prohlášení za mrtvého se nepřihlíží.

96 Prohlášení za mrtvého A co manželství a registrované partnerství ??

97 Prohlášení za mrtvého Manželství a registrované partnerství se však NEOBNOVUJE.

98 Osobnost člověka

99 Kamera

100 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné je s jeho svolením.

101 Skrytá kamera a zloděj

102 Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

103 Můžete si natočit Policii ČR ??

104 Právnické osoby

105 PO Korporace Obchodní korporace Zákon ustanoví spoleknadaceústav

106 PO má právní osobnost nebo svéprávnost ??

107 § 118 PO má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. založení vznik zrušení zánik

108 Veřejné rejstříky

109 Veřejné rejstříky PO jsou přístupné každému........ každý může do nich může nahlížet a pořizovat si z nich výpisy + opisy + kopie. Změní-li se zapsaná skutečnost, oznámí zapsaná osoba bez zbytečného odkladu tomu kdo to vede a ten bez zbytečného odkladu skutečnost zapíše.

110 Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

111 Veřejný rejstřík 15 dnů Byl-li údaj zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejněn, nemůže se nikdo po uplynutí 15 dnů od zveřejnění dovolat, že o zveřejnění nemohl vědět.

112 Jak lze ustanovit PO ??

113 Ustanovení PO lze ustavit: 1.Zakladatelským právním jednáním 2.Zákonem 3.Rozhodnutím orgánu veřejné moci Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.

114 PO Pokud není uvedeno, na jaký čas se PO ustavuje, je ustavena na dobu neurčitou.

115 PO Kdy VZNIKÁ právnická osoba ??

116 PO PO vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Je-li PO zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí jeho účinnosti..... nestanoví-li zákon den pozdější.

117 § 127 založení vznikzrušení zánik Jednání 3 měsíce

118 § 127 založení vznikzrušení zánik Po vzniku právnické osoby se nelze domáhat určení, že nevznikla, a nelze z tohoto důvodu zrušit její zápis do veřejného rejstříku.

119 PO Kdy soud prohlásí PO po jejím vzniku za neplatnou ??

120 PO Soud prohlásí PO po jejím vzniku za neplatnou i bez návrhu, pokud : a.zakladatelské právní jednání chybí b.zakladatelské právní jednání nemá náležitost nezbytnou pro právní existenci PO c.právní jednání zakladatelů odporuje § 145 d.PO založilo méně osob, než je k tomu podle zákona potřeba

121 PO Před rozhodnutím podle § 129 poskytne soud PO přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy, jedná- li se o závadu, kterou lze odstranit. Dnem kdy je PO prohlášena za neplatnou, vstupuje do likvidace. Prohlášení PO za neplatnou nemá vliv na práva a povinnosti, jichž nabyla.

122 Tvarůžkové doly, s.r.o.

123 Název Jménem PO je její název.

124 Co znamená slovo FIRMA ??

125 Název Název musí odlišovat PO od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamný.

126 Může sídlit PO v bytě ??

127 ANO Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.

128 1x za 195 let kontrola FÚ v Praze 2

129 OBEC ADRESA SÍDLA Zakladatelské právní jednání Veřejný rejstřík Zapisuje-li se PO do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede název obce a do veřejného rejstříku zapíše plnou adresu sídla.

130 Každý se může dovolat skutečného sídla PO. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže PO namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

131 Přemístění sídla

132

133

134 NE 1.Pokud to nepřipouští právní řád státu PO kde má sídlo 2. § 145 NOZ... zakázaný účel

135 PO s cizího státu přiloží k zápisu do veřejného rejstříku jakou právní formu české PO zvolila + zakladatelské právní jednání

136 Jaký právní řád v PO bude platit ČR nebo cizí ??

137 Vnitřní právní poměry PO se po přemístění sídla do České republiky budou řídit českým právní řádem.

138

139 NE 1.Pokud to odporuje veřejnému pořádku 2. Pokud to nepřipouští právní řád státu, do něhož chce PO sídlo přemístit

140 PO, která hodlá přemístit sídlo do zahraničí, zveřejní tento záměr s uvedením adresy nového sídla alespoň 3 měsíce přede dnem předpokládaného přemístění sídla. Do 2 měsíců od zveřejnění mají věřitelé právo požadovat dostatečné zajištění svých dosud nesplatných pohledávek a to pokud dojde ke zhoršení dobytnosti jejich pohledávek v ČR.

141 Za dluhy, které vznikly přede dnem účinnosti přemístění sídla, ručí členové PO a jejího statutárního orgánu stejně jako před přemístěním sídla do zahraničí.

142 Nedojde-li k dohodě, tak...

143 A co když jeden člen PO nesouhlasí ??

144 Člen PO, který s přemístěním sídla do zahraničí nesouhlasil, má právo ukončit členství v PO s účinky ke dni přemístění sídla.

145 Přemístění sídla je účinné ode dne zápisu jeho adresy do příslušného veřejného rejstříku.

146 K jakému účelu můžeme ustanovit PO ??

147 PO lze ustanovit k veřejnému a k soukromému účelu.... povaha se posuzuje podle hlavní činnosti PO.

148 Pro jaký účel se zakazuje založit PO ??

149 Zakazuje se založit PO, jejímž účelem je = a.porušení práva b. nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem

150 ... zejména.... a.popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání sociální postavení b.rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti c.podpora násilí d.řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění

151

152 Zakazuje se založit PO ozbrojenou nebo s ozbrojenými složkami.

153 „Lidové milice“

154 A co zbrojařská firma ??

155 A co myslivci ??

156 Sportovci

157 Veřejná prospěšnost

158 Po, která přispívá a je jejím posláním dosahování obecného blaha + pokud na její rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby + pokud nabyla majetek jen z poctivých zdrojů + pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

159 Veřejná prospěšnost Status veřejně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku získá, jen když splní podmínky stanovené jiným právním předpisem. Po může ve svém názvu používat označení veřejně prospěšná.

160 Veřejně prospěšná Ten kdo vede veřejný rejstřík tak může vymazat veřejný status PO: a.pokud se sama PO statusu vzdá b. nebo pokud o jeho odnětí rozhodne soud

161 Orgány právnické osoby PO tvoří své orgány = a. o jednom členu ( individuální ) b. nebo o více členech ( kolektivní )

162 Co musí být FO, která je členem orgánu PO a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána ??

163 plně SVÉPRÁVNÁ

164 Výjimka = je-li hlavní činnost PO ve vztahu k nezletilým nebo osob s omezenou svéprávností a není-li hlavním účelem PO podnikání... může zakladatelské právní jednání určit, že členem kolektivního orgánu může být i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou svéprávností.

165 Může být členem kolektivního orgánu PO jiná PO ??

166 ANO... zmocní FO aby ji zastupovala nebo jinak PO zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

167 Je-li kolektivní orgán PO, tak rozhoduje o záležitostech ve sboru... A je schopen se usnášet za přítomnosti většiny členů + rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

168 Separátní votum Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odlišný názor.

169 Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí.

170 Zakladatelské právní jednání může určit, že v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování voleného orgánu rozhoduje hlas předsedajícího.

171 Kdy zaniká funkce člena PO v případě, že odstoupí ??

172 Do 2 měsíců do dojití prohlášení PO.

173 Zrušení Kdy se zrušuje PO ??

174 PO se zrušuje = a.Právním jednáním b.Uplynutím doby c.Rozhodnutí orgánu veřejné moci d.Dosažením účelu + další důvody stanovené zákonem

175 PO se zrušuje = a.s likvidací b.bez likvidace

176 S likvidací se PO zrušuje = a.Uplynutím doby, na kterou byla založena b.Dosažením účelu, pro který byla založena c.Dnem určení zákonem nebo právním jednáním o zrušení PO, jinak dnem jeho účinnosti d.Dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější

177 Soud

178 Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší PO a nařídí její likvidaci, jestliže = a.Vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek b.Již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik PO zákonem c.Nemá déle než 2 roky statutární orgán schopný usnášet se d.Tak stanoví zákon

179 Soud Soud dá přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků a to z důvodů, které jdou odstranit.

180 Přeměna PO

181 Co je přeměna PO ??

182 Přeměna PO = a.Fúze b.Rozdělení c.Změna právní formy PO může změnit právní formu, jen stanoví-li to zákon.

183 Co to je rozhodný den ??

184 Rozhodný den Zanikající PO Nástupnická PO Konečná účetní závěrka Zahajovací rozvaha

185 Rozhodný den Účinnost přeměny PO nastává dnem zápisu do veřejného rejstříku 12 měsíců

186 Jak se děje fúze ??

187 Fúze se děje = sloučením + splynutím nejméně dvou zúčastněných PO Sloučení a splynutí se považuje za převod činnosti zaměstnavatele.

188 Sloučení

189

190 Splynutí

191

192 Co znamená rozdělení PO ??

193 Rozdělení PO = rozštěpení + odštěpení

194 Rozštěpení PO se rozštěpením rozděluje = a.se založením nových PO b.se rozděluje za současného sloučení s jinými PO

195 Odštěpení PO se může založit odštěpením nebo spojením více způsobů rozdělení. Rozdělení sloučením, odštěpení, jakož i jiné způsoby rozdělení, se považují za převod činnosti zaměstnavatele.

196 Fúzovat a rozdělovat se mohou PO o různé právní formě jen tehdy, stanoví-li tak zákon.

197 Při změně právní formy se neruší ani nezaniká PO, jejíž právní forma se mění, pouze se mění její právní poměry.

198 A co přeměna PO zřízené zákonem ??

199 Při přeměně PO zřízené zákonem lze rozhodnout, pokud to zákon výslovně stanoví.

200 A co přeměna PO zřízené rozhodnutím orgánu veřejné moci ??

201 O přeměně PO zřízené rozhodnutím orgánu veřejné moci rozhoduje tento orgán.

202 Zánik Kdy zaniká PO ??

203 PO zapsaná do veřejného rejstříku = zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

204 PO, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku = zaniká skončením likvidace.

205 Likvidace

206 Kdy vstupuje PO do likvidace ??

207 Právnická osoba vstupuje do likvidace: a.dnem kdy je zrušena b. nebo prohlášena za neplatnou

208 Co je účelem likvidace PO ??

209 Účelem likvidace = a.je vypořádat majetek zrušené PO ( likvidační podstatu ), b.vyrovnat dluhy věřitelům c.a naložit s čistým majetkem zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem).

210 Oděvní podnik, a.s. v likvidaci

211 Může být PO likvidátorem ??

212 ANO Nově od 1.1. 2014 dle ZOK, protože statutárním orgánem může být PO.

213 Likvidátor je povolán při vstupu do likvidace... a povolává jej příslušný orgán PO. Je-li PO v likvidaci a nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu.

214 Může být více likvidátorů ??

215 ANO Tvoří kolektivní orgán.

216 Co když není jmenován likvidátor ??

217 Jmenuje jej soud

218 Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání................ za řádný výkon funkce odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu.

219 Kdo může odvolat likvidátora ??

220 Soud

221 Likvidátor oznámí vstup PO do likvidace všem známým věřitelům.

222 Nejméně 2x za sebou, s dvoutýdenním odstupem, oznámí likvidátor výzvu pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky.

223 Kdy končí likvidace ??

224 Likvidace končí = a.použitím likvidačního zůstatku b.převzetím likvidační podstaty věřiteli c.nebo jejím odmítnutím

225 Co když věřitelé odmítnou převzít likvidační podstatu ??

226 Přechází na stát

227 Do kdy podá likvidátor po skončení likvidace návrh na výmaz PO z veřejného rejstříku ??

228 Do 30 dnů od skončení likvidace.

229 VÝMAZ

230 Zjistí-li se ještě před výmazem PO z veřejného rejstříku její dosud neznámý majetek... Tak likvidátor likvidaci neskončí a tento majetek vypořádá.

231 Zjistí-li se majetek PO ještě po výmazu z veřejného rejstříku, tak SOUD, na návrh toho kdo osvědčí právní zájem, zruší výmaz PO, rozhodne o její likvidaci a jmenuje likvidátora.

232 Jaký je rozdíl mezi prokurou a prokuraturou ?

233 Prokura Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc.

234 Prokura PROKURA Prokurista

235 Podnikatel Prokurista Při udělení prokury musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru

236 Jaký je rozdíl mezi obchodní závod a pobočka ??.... je to v NOZ nebo v ZOK ??

237 Obchodní závod = je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

238 Kde najdeme upravené jmění ??...... je to NOZ nebo ZOK ??

239 Jmění Jmění osoby = tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů. Majetek = souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek.

240 Pobočka = pobočka je taková část obchodního závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

241 Pobočka

242 Odštěpný závod = je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod........... Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

243 Odštěpný závod Obcho dní rejstřík

244 Může prokurista zcizit nebo zatížit nemovitou věc ??

245 Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je prokurista oprávněn, jen je-li to výslovně uvedeno v prokuře. Prokurista

246 Rozdíl mezi zcizit nebo odcizit ??

247 Uděluje-li podnikatel prokuru pro některou pobočku svého obchodního závodu nebo pro některý z několika svých obchodních závodů, označí výslovně pobočku nebo obchodní závod.

248 Může prokurista přenést prokuru na někoho jiného ??

249 Prokurista NENÍ oprávněn přenést prokuru na někoho jiného ani udělit další prokuru.

250 Může být prokuristou PO ??

251 Prokuristou PO ??

252 NE

253 Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře.

254 Zaniká prokura smrtí podnikatele ??

255 Prokura smrtí podnikatele NEZANIKÁ..... ledaže bylo ujednáno něco jiného.

256 Zaniká prokura převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena ??

257 ANO

258 Dotazy nebo otázky ??


Stáhnout ppt "1 Občanský zákoník. Historie 1811 = rakouský „Všeobecný občanský zákoník“ ( přípravy trvaly 60 let od císařovny M. Terezie + stále dnes v Rakousku platí."

Podobné prezentace


Reklamy Google