Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY. PRÁVO A STÁT PRÁVO = soubor pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidské spolužití. STÁT = organizační soustavou lidské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY. PRÁVO A STÁT PRÁVO = soubor pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidské spolužití. STÁT = organizační soustavou lidské."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

2 PRÁVO A STÁT PRÁVO = soubor pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidské spolužití. STÁT = organizační soustavou lidské společnosti. Tato soustava má své: - Ohraničené území - Občany (obyvatelstvo) - Řídící orgány, administrativní aparát a ozbrojenou moc - Vydává všeobecně závazná pravidla (předpisy), ta jsou právem příslušného státu Samostatný subjekt mezinárodního práva – uznání ostatních států – úspěšná existence, spolupráce s ostatními státy

3 PRÁVNÍ PŘEDPISY Stát prostřednictvím svých řídících orgánů vydává všeobecně závazná pravidla (předpisy). Tato pravidla jsou právem příslušného státu. Stát pomocí administrativního aparátu a ozbrojené moci vynucuje dodržování právních předpisů.

4 PRÁVO OBJEKTIVNÍ PRÁVO – abstraktní – upravuje společenské vztah všeobecně. Jsou adresovány blíže neurčenému množství osob. SUBJEKTIVNÍ PRÁVO – konkrétní – vyjadřuje oprávnění účastníka právního vztahu vymezeného právem objektivním. Zajištění moci konkrétní osobu žádat a vynutit si splnění právní povinnosti. S některými subjektivními právy je spojena odpovědnost.

5 PRÁVNÍ ŘÁD Právní řád = souhrn všech právních předpisů ve státě. Právní síla právních předpisů závisí na tom, který státní orgán jej vydal. Státní orgány jsou:  Parlament – ústavní zákony, zákony  Vláda – nařízení vlády  Ministr – vyhlášky  Zastupitelstvo – vyhlášky obce, kraje  Rada – nařízení obce, kraje

6 CHARAKTERISTICKÉ RYSY PRÁVNÍHO ŘÁDU  Myšlenkový celek – odlišnost od právních řádů jiných států  Logický celek – obsahová návaznost, nesmějí být v rozporu  Projev jediné vůle  Právní řád se neustále vyvíjí a mění

7 ZÁKONNOST A PRÁVNÍ VĚDOMÍ ZÁKONNOST = důsledné dodržování právního řádu PRÁVNÍ VĚDOMÍ = znalost právního řádu = přesvědčení o nutnosti dodržovat právní normy, představy o spravedlnosti – zákonnost v chování osob Zásady pomáhající k zajištění zákonnosti: 1. Před zákonem jsou si všichni rovni 2. Neznalost zákona nikoho neomlouvá.

8 PRÁVNÍ NORMY Právní norma = všeobecně závazné pravidlo chování, jehož dodržování je vynutitelné státní mocí. Právní normy tvoří a vydávají příslušné státní orgány předepsaným postupem a v předepsané písemné formě. Tvorba právních norem se nazývá legislativa. Postih za porušení právní normy je sankce (např. trest odnětí svobody, úroky z prodlení, náhrada škody, pokuta, zákaz činnosti). Soubor právních norem téhož druhu tvoří právní předpis (např. zákon nebo vyhláška).

9 DRUHY PRÁVNÍCH NOREM Podle způsobu vymezení chování účastníků 1. Normy zavazující Přikazující – přikazují, jak se máme chovat (např. zaplatit daň) Zakazující – zakazují nějaké chování (např. zákaz kartelové dohody mezi podnikateli) 2. Normy opravňující – umožňují volbu některého způsobu chování (např. pokuta za porušení smlouvy může, ale nemusí být ve smlouvě sjednána).

10 DRUHY PRÁVNÍCH NOREM Podle závaznosti 1. Kogentní – donucující, jsou závazné bezvýhradně, nepřipouštějí žádné odchylky. 2. Dispozitivní – podpůrné, které jsou relativně nezávazné, použijí s pouze v těch případech, kdy si účastníci své vztahy sami neupraví jinak. Podle obsahu – třídí se do jednotlivých právních odvětví, a to na normy práva občanského, pracovního, správního, trestního apod.

11 PUBLIKACE A FORMA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Ústava, ústavní zákony, zákonná opatření, nařízení vlády a vyhlášky ministerstev se uveřejňují ve Sbírce zákonů České republiky. Legislativa, Sbírka zákonů www.mvcr.cz Portál veřejné správy www.portal.gov.cz

12 PLATNOST A ÚČINNOST PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Platnost právního předpisu – právní předpis se stává platným v okamžiku, kdy se stane součástí právního řádu, tj. okamžikem vyhlášení. Předpis je platný ode dne vydání. Datum platnosti je uvedeno v záhlaví předpisu ve Sbírce zákonů. Účinnost právního předpisu je povinnost předpisem se řídit, dodržovat jej.

13 PŮSOBNOST PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OSOBNÍ – znamená určení, na které osoby se vztahuje. ÚZEMNÍ (prostorová, místní) – vymezuje prostor, v němž se předpis uplatňuje (např. stát, území obce, kraj) ČASOVÁ – synonym účinnosti. VĚCNÁ – vymezuje, který záležitostí se určitý předpis týká.

14 ZÁNIK PRÁVNÍCH NOREM Uplynutí času DEROGACE – zrušení právního předpisu Novelizace – změny, doplňování a rušení některých ustanovení, předpis jako celek zůstává v platnosti Nový předpis ruší a nahrazuje starší normy v téže věci

15 PRÁVNÍ VZTAHY Právní vztahy jsou vztahy upravené právními normami, kterými se účastníci těchto vztahů mají řídit. Prvky právních vztahů Účastníci Obsah Předmět Příklady právních vztahů: vztahy mezi státem a jeho občany Vztahy rodiči a jejich dětmi Vztahy mezi účastníky uzavřených právních smluv

16 PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI Právní skutečnost je každá skutečnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu. Objektivní události – vyplývají z přírodních zákonitostí, nezávisle na vůli a jednání účastníků: - Úmrtí člověka - Uplynutí času - Přírodní katastrofa

17 Subjektivní právní jednání – projevy vůle, jimiž se právní vztahy zakládají, mění nebo ruší záměrně a uvědoměle. Platné právní jednání musí být určité, srozumitelné, svobodné a vážně míněné. Právní skutečnosti - Konání - Nekonání – opomenutí, strpění

18 PRÁVNÍ JEDNÁNÍ Podle počtu stran  jednostranné,  dvoustranné a  mnohostranné Podle formy  Výslovně ústní  Výslovně písemné  konkludentní

19 PRÁVNÍ JEDNÁNÍ - pokračování Konkludentní čin – projev vůle učiněný beze slov (např. městská hromadná doprava) Plná moc – jednostranné právní jednání, kterým zmocnitel (zastoupený) dává na vědomí třetím osobám, že zmocněnec (zástupce) je oprávněn za něj v určitých věcech jednat. Prekluze (propadnutí) je zánik práva neuplatněného v zákonem stanovené době (např. reklamace) Promlčení – podobá se prekluzi, ale právo jím nezaniká, pouze soud nemůže věřiteli jeho právo přiznat, jestliže dlužník namítne a prokáže, že je promlčené. Všeobecná promlčecí lhůta je tříletá.

20 REALIZACE A APLIKACE PRÁVA Realizace práva = uskutečňování práva tak, že se podle právních norem tvoří právní vztahy, jejichž účastníci se chovají předepsaným způsobem. Aplikace práva = jeho uskutečňování individuálními právními akty státních orgánů, které rozhodují v jednotlivých konkrétních případech. Rozhodnutí obsahuje: - Výrok - Odůvodnění - Poučení o opravných prostředcích (odvolání, námitky) Jestliže proti rozhodnutí už nelze použít řádný opravný prostředek, rozhodnutí nabývá právní moci (může být vykonáno).

21 SYSTÉM PRÁVA Systém práva představuje uspořádání právních předpisů podle jejich obsahu do příslušného právního odvětví. Právní teorie rozeznává formální a materiál prameny práva. Formální prameny práva – jsou všechny formy, v nichž právní předpisy vstupují do právního řádu a stávají se právem příslušného státu. Materiální prameny práva – jsou společenské poměry, problémy a potřeby vyžadující právní úpravu.

22 ZÁKLADNÍ FORMÁLNÍ PRAMENY PRÁVA Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. – Ústava ČR Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád Zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce Zákon č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník Zákon č. 20/2009 Sb. – daňový řád Zákon č. 99/1963 Sb. – občanský soudní řád Zákon č. 141/1961 Sb. – o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 150/2002 Sb. – soudní řád správní

23 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ ODVĚTVÍ Ústavní právo Občanské právo Pracovní právo Trestní právo Finanční právo Soudní právo – právo procesní, občanské, trestní a správní. Procesní právo občanské a trestní - stanoví postup při soudním řízení.

24 PRÁVO VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ Veřejné právo – upravuje takové vztahy, ve kterých sátá a jeho orgány vystupují jako nadřízení nositelé moci vůči podřízeným osobám, jimž jsou uloženy povinnosti. Soukromé právo – upravuje společenské vztahy na základě rovnosti účastníků.

25 PRÁVO A SPRAVEDLNOST Spravedlnost – spočívá v důsledné ochraně základních lidských práv a svobod a v dodržování zásady, podle které před zákonem jsou si všichni rovni. Symboly spravedlnosti: Socha Spravedlnosti v Londýně Socha Spravedlnosti před budovou Nejvyššího správního soudu v Brně

26 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ OBLASTI Historicky se vyvinuly tři odlišné právní oblasti: Oblast evropského kontinentálního práva – používá se v ČR – právní předpisy jsou shrnuty ve sbírkách (kodexech) – kodexové právo Oblast angloamerického práva – VB (kromě Skotska), USA Oblast islámského práva – právo šaría, Korán Právní kodex = soubor právních předpisů Precedens = soudní rozhodnutí, které je prvním řešením daného případu a slouží jako model pro podobné případy budoucí.


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY. PRÁVO A STÁT PRÁVO = soubor pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidské spolužití. STÁT = organizační soustavou lidské."

Podobné prezentace


Reklamy Google