Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ: PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE? Č AS NA NOVÉ PRÁVNÍ NÁSTROJE INSPIROVANÉ ZAHRANIČÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ: PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE? Č AS NA NOVÉ PRÁVNÍ NÁSTROJE INSPIROVANÉ ZAHRANIČÍM."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ: PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE? Č AS NA NOVÉ PRÁVNÍ NÁSTROJE INSPIROVANÉ ZAHRANIČÍM

2 R EALIZÁTOR KONFERENCE proFem – Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s. Plzeňská 66 Praha 5 - 150 00 www.profem.cz Tel. +420 608 222 277 proFem, o.p.s.

3 P ŘEDSTAVENÍ Mgr. Veronika Ježková - právník email: veronika.jezkova@profem.czveronika.jezkova@profem.cz tel.: 774 433 077 proFem, o.p.s.

4 O BSAH Informace o proFem – Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s. (dále jen „proFem“) I. Úvod a co nás konkrétně trápí? II. Kritické oblasti III. Diskuse a dotazy IV. Závěr proFem, o.p.s.

5 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ : PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE ? Od roku 1993 velký legislativní pokrok v boji proti násilí na ženách, včetně domácího a sexuálního násilí (v trestním zákoně, dále v zavedení institutu vykázání a vytváření intervenčních center. Přesto je u nás stále nahlášen nízký počet případů domácího násilí a znásilnění, je omezený přístup obětí domácího a sexuálního násilí k právní pomoci, je nedostatečná právní pomoc obětem trestných činů a jejich nedostatečná právní i praktická ochrana je zde nedostatek školených profesionálů a odborníků, kteří se aktivně podílí na odhalování, potírání a prevenci domácího násilí. proFem, o.p.s.

6 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ : PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE ? Co nás konkrétně trápí? Právní úprava domácího násilí do našeho právního řádu vstoupila již prostřednictvím zákona č. 135/2006 Sb., ačkoli od té doby prošla určitým vývojem, tento nereflektuje nejpalčivější problémy patalogického jevu Ani nový občanský zákoník (zákon č. 89/2013 Sb.), který zcela nově implementoval hmotněprávní úpravu domácího násilí a na něj navazující nový zákon o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.) nesplnil potřebná očekávání Právní úprava domácího násilí a násilí na ženách je roztříštěna do několika zákonů a není komplexní, resp. působí matoucně a nejednotně. Ačkoli zákonodárce hledal inspiraci při „nápravě“ chybějící právní roviny v právních úpravách Slovenska, Rakouska, Itálie a Spolkové republiky Německo, jakoby při své záslužné práci zůstal trochu „na půl cesty“. proFem, o.p.s.

7 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ : PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE ? I.Absence soukromoprávních ustanovení na ochranu proti domácímu násilí (majetkové vypořádání manželů) Ženám, které se rozhodnou odejít od násilníka, hrozí, že budou žít v bídě a nedosáhnou na sociální dávky. Ke „svému“ majetku, resp. jeho části (pokud z ní ještě v mezidobí, kdy opustily společné obydlí, ještě něco zbylo) se dostanou až po dlouhých peripetiích v podobě řízení „o děti“, „rozvodového řízení“ a „řízení o majetek“. Oběti domácího násilí často čelí vydírání ze strany partnera agresora a „výměnou“ za svěření nezletilého dítěte do své výlučné péče, a aby se vyhnuly dlouhým psychicky i ekonomicky náročným soudním řízením o nezletilé, signují jednoznačně nevýhodné majetkové vypořádání společného jmění manželů na dobu po rozvodu manželství. proFem, o.p.s.

8 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ : PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE ? II.Nulový odraz existence a reflektování domácího násilí ve věcech péče soudu o nezletilé Kritické jsou a) délky jednotlivých řízení a b) opomíjení skutečnosti, že dítě přítomné domácímu násilí, byť jako nepřímá oběť je týraným dítětem se všemi důsledky s tímto souvisejícími. Propojením řízení o rozvod s řízením o výchovném prostředí a výživě by soud získal transparentnější informace pro své rozhodování. Přínos v podobě psychické stability osoby stižené domácím násilím, neboť je prokazatelné, že pro osobu vystavenou dlouhodobému působení domácího násilí představuje dvojí soudní řízení extrémní psychickou zátěž v podobě opětovného setkávání s agresorem. proFem, o.p.s.

9 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ : PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE ? III.Podceňování až přivírání očí nad fenoménem neplacení výživného a nedostatečná ochrana samoživitelů U žen, které se rozhodly opustit partnera z důvodu domácího násilí je pravidlem, že partner výživné na dítě neplatí úmyslně. Tyto ženy mají oprávněné obavy z velkého sociálního propadu a setrvávají proto ze strachu v nebezpečném prostředí. Možnost výplaty zálohovaného výživného by pro ženy ohrožené domácím násilím byla znatelnou ekonomickou pomocí (prevence, ale i odvrácení již nastalé chudoby). Vymáhání dlužného výživného po povinném rodiči se tak přesune na stát a žena je tak ušetřena dalších, byť i jen formálních, kontaktů s násilným partnerem. Při vymáhání výživného je stát vůči dlužníkovi v mnohem lepší pozici než osamělá žena. proFem, o.p.s.

10 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ : PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE ? IV.Nedostatečná ekonomická ochrana obětí domácího násilí a násilí na ženách – absence komplexní bezplatné právní pomoci Detekované nedostatky: Poskytování bezplatné právní pomoci není jednotné ani systematické. Právní úprava je roztříštěná a nepřehledná. Potenciální příjemci/kyně právní pomoci postrádají dostatek informací. Nejednotná kritéria posuzování nemajetnosti. Právní pomoc se zaměřuje na řízení před soudem.

11 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ : PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE ? V.Vzdalování se praxe a legislativy v oblasti ochrany obětí trestných činů souvisejících s domácím násilím Detekované problémy: Oběti domácího násilí nejsou považovány za zvlášť zranitelné oběti. Nemožnost včasného uplatnění nároku na náhradu škody při maximálním dodržování ochrany oběti před pachatelem. Nenaplnění práva oběti na ochranu před sekundární viktimizací. Právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů je neúměrně protahováno. proFem, o.p.s.

12 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ : PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE ? VI.Formální zakotvení ochrany před znásilněním a domácím násilím a postihem znásilnění a domácího násilí, tj. reálné vymahatelnosti práva se zcela rozcházejí Trestní zákoník disponuje několika trestnými činy pokrývající konkrétní jednání „domácího násilí“ a souvisejících jednání (znásilnění, sexuální nátlak, nebezpečné pronásledování). Mnoho nahlášených případů domácího násilí končí v přestupkovém řízení (dle zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích), které ale v naprosté většině případů končí neúspěchem oběti domoci se ochrany tímto zákonem. proFem, o.p.s.

13 PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ : PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE ? VII.Mezery v „integrovaném záchranném systému“ v boji proti domácímu násilí – absence pomáhajících profesí (školská sociální práce) Kapacitně je nemožné přenášet na pedagogické pracovníky výkon funkce preventisty, diagnostika patologického jevu domácího násilí, jakéhosi advokáta, ombudsmana, mediátora a krizového interventa, kteří jsou důležití při prevenci a odvracení domácího násilí, resp. jeho důsledků. Využijme možnost danou zákonem o sociálních službách a učiňme sociálního pracovníka ve školách obligatorním článkem a nedílnou součástí školského ekosystému, rozšíříme tak možnosti včas podchytit negativní dopady domácího násilí. proFem, o.p.s.

14 D ĚKUJEME ZA POZORNOST proFem, o.p.s. Plzeňská 66 Praha 5 – 150 00 www.profem.cz Tel.: 77 44 33 077


Stáhnout ppt "PRÁVO A DOMÁCÍ NÁSILÍ: PROMÍTÁ SE LEGISLATIVA DO PRAXE? Č AS NA NOVÉ PRÁVNÍ NÁSTROJE INSPIROVANÉ ZAHRANIČÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google