Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 GS01 Nauka o krajině Krajina a její vývoj v Čechách

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 GS01 Nauka o krajině Krajina je heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze souboru vzájemně se ovlivňujících ekosystémů, který se v dané části povrchu v podobných formách opakuje (FORMAN, GODRON, 1993, s. 18) Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky (zákon č. 114/92 Sb.). Krajina značí část území vnímanou obyvateli, jejíž charakter je výsledkem působení přírodních a nebo lidských činitelů a jejich vzájemných vztahů (NOVOTNÁ, 2001, s. 153) Dle současných trendů rozvoje v geografii a v krajinné ekologii se krajina považuje často za holistickou entitu reálného světa, za totální systém geografické sféry, tedy za geo-systém v širším slova smyslu (MIKLÓS, IZAKOVIČOVÁ, 1997, s. 12). Krajina je konkrétní část zemského povrchu, jejíž vzhled a charakter je podmíněn jednotnou strukturou a shodnou dynamikou (HAVRLANT, BUZEK, 1985, s. 9). (Struktura = stavba, vnitřní uspořádání složitého celku. Dynamika = proměny v čase). Krajina je svérázná část zemského povrchu naší planety, která tvoří celek kvalitativně se odlišující od ostatních částí krajinné sféry. Má přirozené hranice, svérázný vzhled, individuální vnitřní strukturu, určité chování (fungování) a specifický vývoj (DEMEK, 1974).

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 GS01 Nauka o krajině Krajinou se rozumí topograficky vymezená část zemského povrchu, se shodným klimatem a s podmínkami pro vytvoření přímo se ovlivňujících společenstev organizmů, vzájemně podmiňujících svoji existenci. Příroda je souhrn přírodních zákonů a trvale platných principů neovlivnitelných působením člověka ani jeho vědomím.

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 GS01 Nauka o krajině Vývoj krajiny Přírodní vzorec (algoritmus) vývoje krajiny: 1. Povaha prostředí -geologie -vodní režim -topologie území -sluneční energie 2. Rozmanitost organismů -přírodní výběr -organismy jako potravní zdroje -prostor jako zdroj -sukcese -stabilita Produkční (algoritmus) vzorec 1.Zemědělská výroba 2.Lesnictví 3.Těžba nerostných surovin 4.Vodní nádrže Zisk – minimalizace nákladů Návratnost investice Tržní prostředí - nabídka a poptávka Globalizace činnosti Časové měřítko - rychle

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 GS01 Nauka o krajině Vývoj krajiny u nás první změny od poslední doby ledové po cca 12. stol., období velké kolonizace cca 12. – 14. století období Raabovy reformy 18. stol., období scelování a agrárních operací 19. a 20. století období socialistických pozemkových úprav, poslední období tržního hospodářství, vracení pozemků majitelům JPÚ Komplexní pozemkové úpravy

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 GS01 Nauka o krajině

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 GS01 Nauka o krajině

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 GS01 Nauka o krajině První změny od poslední doby ledové -stabilizace krajiny cca 10000 – 5000 let př. Kr. mnohem tepleji a více srážek - les -počátek změny okolo 5000 let př. Kr. – příchod zemědělců, osídlování nížin a tím nejúrodnější půdy, nové plodiny – pšenice, proso, ječmen, první vesnice do 400 m.n.m. velká část půdy ladem, první vypalování lesů, neorali, oválné pozemky s pařezy, pásli v lesích, trvání vesnice okolo 40 ti let, pak přesídlili -3200 – 2000 let př. Kr. objevuje se rádlo, čtvercové pozemky, stálé vesnice, trojpolní systém a s ním menší úroda 1:4, plužina – soubor polí obhospodařovaný vesnicí, dochozová vzdálenost cca 1,2 km -vnitřní kolonizace do 12. století

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 GS01 Nauka o krajině Období velké kolonizace cca 12. – 14. stol., V západní Evropě bohatá města, svobodní lidé, u nás nevolnictví - Šlechtou povoláni lidé ze západu, osídlovali pohraničí, vyšší lesní polohy, z počátku okolo 500 pak až do 600m.n.m., -Lokátor – svobodný vzdělaný člověk, zajistil pro šlechtu vznik osady a nové obyvatelstvo, půda byla dědičně pronajatá – pacht, Lhoty – dodnes 252 asi 1500 sídel, pluh dlouhé pozemky, lán, trojpolní systém, 1:4 -Sídla se spojují sítí stezek – dělení krajiny, její zprůchodnění, v podstatě existují dodnes -Na konci 14. stol. vzniká trvalé rozdělení půdy na lesní a zemědělskou -Vyměřováno konopným provazcem, doměrka na vlhkost, mezníky

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 GS01 Nauka o krajině Období Raabovy reformy 18. stol., nařízená reforma Marií Teresií Od roku 1600 jsou zapsány hranice pozemků v zemských deskách a jsou tedy chráněny zákonem 30-tiletá válka znamená velké změny ve vlastnictví – katolická šlechta, velkostatky, na druhé straně 43 % úbytek obyvatelstva 1400tisíc x 800tisíc, ke koci 17. stol. navíc začíná změna klimatu – značné ochlazení, vrchol hladomor 1771 10% Raab rozdělil půdu jezuitských velkostatků, komorních panství a státní půdy, 148 panstvích v Čechách a na 69 na Moravě, v Čechách 128, na Moravě 117 nových vesnic. Konopný provazec, používaný na vyměřování pozemků, byl nahrazen měřičským řetězem z mědi nebo z mosazi. Při Raabově reformě byl ve většině případů stanoven příděl 30 až 40 měřic (5,7 až 7,7 ha), výjimečně až 60 měřic, tj. 11,5 ha. Tvar pozemků byl většinou obdélníkový, hranice pozemků rovnoběžné. Operát raabovy reformy tvoří jeden ze základů katastru. 17. a 18. století znamená dokončení osídlení Novohradských hor, Šumavy, Valaši na Moravě, stoupá produkce 1:5

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 GS01 Nauka o krajině

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 GS01 Nauka o krajině Období scelování a agrárních operací 19. a 20. stol. 1848 pronajatá půda přechází do vlastnictví ovšem za peníze – zaplacení starých dluhů, období dobrovolného scelování, nedařilo se na Moravě výjimka 1857 -1858 v obci Záhlenice u Holešova, období úředního scelování - komasace Moravský sněm přijal do 1940 151 000 ha, počátek velkovýroby V Čechách nepřijal Český sněm, provedeno ve dvou vesnicích Období socialistických pozemkových úprav V roce 1948 byl také schválen zákon č.47/48 Sb., o některých technicko- hospodářských úpravách pozemků (zákon scelovací) Podle tohoto scelovacího zákona se náhradní pozemky měly rovnat původním pozemkům výměrou, jakostí a vzdáleností. Minimální rozdíly byly vyrovnávány finančními náhradami. ZACHOVÁVALO SE VLASTNICVÍ zákon č.69/49 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, nová verze zásad pozemkových úprav, které byly přejmenovány na hospodářsko-technické úpravy pozemků (HTÚP), což mělo akcentovat hospodářský, případně politicko-ekonomický přístup oproti technickému řešení. PŘECHOD NA SOCIALISTICKÉ VLASTNICTVÍ

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 GS01 Nauka o krajině

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 GS01 Nauka o krajině Poslední období tržního hospodářství, vracení pozemků majitelům JPÚ zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, "zákon o půdě" konečné znění bylo přijato v roce 1993 pod číslem 195/93 Sb. Jednoduché pozemkové úpravy tolerance v ceně 3 % (cena pozemků se stanovila např. z map bonitačně půdně-ekologických jednotek - BPEJ), tolerance ve výměře 10 %, tolerance ve střední dopravní vzdálenosti 20 %. Pozemky byly v rámci jednoduchých pozemkových úprav přidělovány oprávněným osobám do zatímního bezplatného užívání, vlastnická práva se v této etapě neměnila. Bezplatné užívání pozemků končí výměnou vlastnických práv nejpozději v období dokončení komplexních pozemkových úprav.

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 GS01 Nauka o krajině

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 GS01 Nauka o krajině Komplexní pozemkové úpravy Komplexní pozemkové úpravy je možno zahájit, pokud jsou v katastrálním území zcela jasné všechny vlastnické vztahy a záměry vlastníků půdy, jak s ní naloží. Kromě řešení vlastnických vztahů k půdě musí komplexní pozemkové/úpravy řešit i další opatření - návrh cestní sítě, protierozní opatření, vyčlenění pozemků na biokoridory a biocentra apod. Řízení pozemkových úpravách zahajuje pozemkový úřad na návrh vlastníků s nadpoloviční výměrou zemědělské půdy v katastrálním území nebo z vlastního podnětu, pokud je k tomu závažný důvod (vysoké erozní ohrožení zemědělských pozemků, špatný ekologický stav území). Z hlediska organizace zemědělské krajiny je však paradoxní, že vlivem restitucí se dostáváme zpět prakticky až do roku 1848

17 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17 GS01 Nauka o krajině

18 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 18 GS01 Nauka o krajině Vlastnické vztahy se neodrážejí v krajině

19 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google