Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů."— Transkript prezentace:

1 ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2 ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním.

3 Základní pojmy Živnost – je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem

4 Základní pojmy Živností není činnost fyzických osob: – lékařů, lékárníků, přírodních léčitelů – veterinárních lékařů – advokátů, notářů – auditorů a daňových poradců – znalců a tlumočníků

5 FO nebo PO, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem; státní povolení k provozování živnosti = „koncese“ se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ PROVOZOVAT ŽIVNOST

6 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI Všeobecné – podmínkou získání všech oprávnění provozovat živnost (musí splňovat každý podnikatel) Zvláštní – odborná způsobilost, jiná než odb. způsobilost

7 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO FO: 1. dosažení věku 18 let, 2. způsobilost k právním úkonům ( svým jednáním může zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy) – př. malé dítě může být vlastníkem nemovitosti - způsobilost mít práva a povinnosti, ale nemůže samo platně uzavřít kupní smlouvu, kterou by vlastnictví získalo, samo nemá způsobilost k právním úkonům – zletilostí (18 let, dříve uzavřením manželství) – nezletilé mají způsobilost k právním úkonům jen tehdy, pokud jsou přiměřeně rozumově vyspělé svému věku - př. dítě ve věku 12 let má způsobilost uzavřít kupní smlouvu na koupi zmrzliny, nikoliv např. na prodej kola, 17 let uzavřít smlouvu o prodeji magnetofonu, nikoliv však prodej nemovitosti – za nezletilé osoby jednají jejich zákonní zástupci – omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (dříve svéprávnost) - duševní porucha, alkoholismus, drogová závislost) 3. bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů) 4. předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad.

8 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PO: U PO je ustanoven odpovědný zástupce Odpovědný zástupce musí splňovat veškeré podmínky jako FO Odpovědný zástupcem může být jen FO

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTÍ FO: a) odborná způsobilost b) jiná než odborná způsobilost (osobní vlastnosti, morální a profesionální spolehlivost - koncesované živnosti) liší se podle živností podnikatel je povinen zajistit výkon činnosti pouze FO s odbornou způsobilostí, musí vést evidenci o těchto osobách, uchovává je 3 roky od ukončení činnosti těmito osobami

10 Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky je zodpovědný za provoz živnosti a za dodržování předpisů jen FO, max. pro 2 podnikatele odpovědný zástupce musí být v pracovněprávním vztahu k podnikateli

11 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI PRŮMYSLOVÝM ZPŮSOBEM Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost: – zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích – využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídících a obchodních prací, a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí

12 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI PRŮMYSLOVÝM ZPŮSOBEM rozhoduje živnostenský úřad oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem zahrnuje oprávnění k provozování všech činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo služby a jsou pouze dílčím prvkem technologického procesu

13 ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ 1. PODLE FOREM ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

14 ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ A. Ohlašovací – provozovány na základě ohlášení B. Koncesované – smějí být provozovány na základě koncese.

15 CHARAKTERISTIKA ŽIVNOSTÍ Ohlašovací živnosti Volné živnosti – rozmanité činnosti, zejména služby (např. poskytování služeb pro zemědělství, chov domácích a zoologických zvířat) – nařízení vlády 140/2000 Sb. stanovuje okruh činností, které spadají do volných živností – podmínka provozování – všeobecné podmínky, odborná způsobilost není podmínkou

16 Vázané živnosti velice různorodá skupina (průvodcovská činnost, činnost účetních poradců – výčet živností vázaných – příloha č. 2 – podmínka provozování všeobecné, odborná způsobilost získaná jiným způsobem, uvedená v příoloze č.2

17 Řemeslné živnosti stejnorodá skupina (pekařství, zámečnictví), výčet živností – příloha č. 1 – podmínka provozování všeobecné, odborná způsobilost získaná vyučením v oboru a praxí v oboru

18 Odborná způsobilost se pro řemeslné živnosti prokazuje: výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru vysvědčením o maturitní zkoušce a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru diplomem a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru

19 Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny: výučním listem z příbuzného tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru živnosti vysvědčením o ukončení studia příbuzného studijního oboru střední odborné školy a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru vysvědčením o maturitní zkoušce a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru diplomem, vysvědčením nebo obdobným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příbuzné oblasti studijních oborů a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, osvědčením o rekvalifikaci a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru

20 Živnostenský list, koncesní listina, živnostenský rejstřík

21 Vydání živnostenského listu živnostenský úřad vydá nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti doručeno, živnostenský listopad v živnostenském listě vydaném fyzické osobě se uvede: – jméno a příjmení, rodné číslo – obchodní jméno a identifikační číslo – předmět podnikání – místo podnikání – provozování živnosti průmyslovým způsobem – doba, na kterou se živnostenský list vydává – den vzniku živnostenského oprávnění – datum vydání živnostenského listu

22 Živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů a Českému statistickému úřadu, úřadu práce a příslušné správě sociálního zabezpečení. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny živnostenského listu, včetně změn průkazu živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 8 a 9. Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 ve lhůtě 30 dnů ode dne vydání živnostenského listu, jeho změny nebo ode dne vydání opatření podle § 47 odst. 9 nebo ode dne právní moci rozhodnutí.

23 Náležitosti žádosti o koncesi Zjistí-li živnostenský úřad, že náležitosti žádosti o koncesi splněny nejsou, vyzve podnikatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů Projednání žádosti Tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů Rozhodování o koncesi Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud v příloze č.3 není stanoveno jinak Vydání koncesní listiny Koncesní listinu živnostenský úřad vydá podnikateli do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.


Stáhnout ppt "ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů."

Podobné prezentace


Reklamy Google