Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola a terénní šetření v praxi orgánů ochrany životního prostředí JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph. D. vedoucí právního odboru České inspekce životního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola a terénní šetření v praxi orgánů ochrany životního prostředí JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph. D. vedoucí právního odboru České inspekce životního."— Transkript prezentace:

1 Kontrola a terénní šetření v praxi orgánů ochrany životního prostředí JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph. D. vedoucí právního odboru České inspekce životního prostředí

2 Základní pojmy Správní dozor (vnější kontrola, inspekce, státní dozor, dozor, dohled) prameny právní úpravy „jasné“: zvláštní („složkový“) zákon, zákon o kontrole (kontrolní řád), správní řád Terénní (místní, inspekční) šetření právní rámec do značné míry nejasný

3 Kontrola x terénní šetření Kontrola je postup vůči konkrétní kontrolované osobě (nositeli veřejnoprávních povinností podle předpisů a rozhodnutí na úseku ožp) přítomna na místě může být sama kontrolovaná osoba (tedy FO, statutární orgán PO, zástupce na základě plné moci, jiná FO, jejíž jednání je vzhledem k zařazení nebo funkci přičitatelné kontrolované osobě), nebo tzv. povinná osoba (i řadový zaměstnanec kontrolované osoby apod.) Terénní šetření – zjišťování aktuálního stavu (obvykle deliktně významného) bez součinnosti (resp. bez předchozího uvědomění) osoby za tento stav potenciálně odpovědné (vlastníka pozemku, subjektu, který zásah provedl apod.)

4 Kontrola – prameny právní úpravy Zvláštní zákon (tzv. složkový) Např. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech: § 81 „Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady“ Po novelizacích provedených změnovým zákonem č. 64/2014 Sb. mělo zůstat jen prokazování se průkazem a případná odůvodněná specifika oproti obecné úpravě v KŘ! Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Správní řád č. 500/2004 Sb. Část první, část čtvrtá (odkaz na některá ustanovení části druhé a třetí) – např. o doručování, zastupování, počítání času – co neřeší ani zákon o kontrole

5 Nový zákon o kontrole č. 255/2012 Sb. (účinnost od 1. 1. 2014) cíle: –rozšířit působnost zákona (nejen vnější správní kontrola, ale i kontrola v rámci vztahů nadřízenosti a podřízenosti) = vytvořit obecný procesněprávní předpis v oblasti kontroly –odstranit duplicitní nebo neodůvodněně odlišnou právní úpravu postupů při kontrole v jednotlivých zákonech, zachovat jen odůvodněné zvláštnosti

6 Změny zákonů v souvislosti s přijetím nového KŘ –odstranit duplicitní nebo neodůvodněně odlišnou právní úpravu postupů při kontrole v jednotlivých zákonech, zachovat jen odůvodněné zvláštnosti Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu (účinnost od 1. 5. 2014)

7 Nový zákon o kontrole významné úseky právní úpravy: –pověření ke kontrole formou a) písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo b) průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis –různé způsoby zahájení kontroly (předem ohlášené/ předem neohlášené / provedením kontrolního nákupu, opatřením kontrolních vzorků a podobnými úkony předcházejícími předložení kontrolního oprávnění)

8 Nový zákon o kontrole významné úseky právní úpravy: –možnost přizvat ke kontrole další osoby (např. znalce, jiné experty, zaměstnance nadřízeného kontrolního orgánu) –možnost uplatňovat kontrolní oprávnění i vůči jiným osobám, jejichž součinnost je ke splnění účelu kontroly potřebná (tzv. povinná osoba)

9 Nový zákon o kontrole významné úseky právní úpravy: –úkony předcházející kontrole může, ale nemusí následovat vlastní kontrola, pořizuje se záznam, navazuje-li kontrola, mohou skutečnosti takto získané sloužit jako podklad pro kontrolní zjištění opatřování podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu, na bázi dobrovolnosti dotčených osob

10 Nový zákon o kontrole významné úseky právní úpravy: –úkony předcházející kontrole ? Může jít o právní rámec pro terénní šetření (prvotní zjišťování deliktně významného stavu v terénu) a lze tedy záznam o úkonech předcházejících kontrole pořídit namísto zpochybňovaných „záznamů/zápisů z terénních šetření“ (za předpokladu, že navazuje kontrola)? Komentáře: „může jít i o monitoring konkrétního místa, ovšem nutno odlišit od tzv. permanentních monitorovacích činností“

11 Nový zákon o kontrole významné úseky právní úpravy: –výslovné připuštění všech forem doručení stejnopisu protokolu o kontrole podle správního řádu (nejen „předání“ stejnopisu protokolu kontrolované osobě) - nově stanovené či změněné lhůty k provedení kontrolních úkonů: k vyhotovení protokolu o kontrole, k podání námitek, k vyřízení námitek

12 Nový zákon o kontrole významné úseky právní úpravy: –vyřízení námitek proti kontrolnímu zjištění: nově nikoli „rozhodnutím svého druhu“, ale neformálním úkonem - oprava nesprávností a došetření věci formou dodatku k protokolu o kontrole (speciální úprava oproti § 18 a § 70 správního řádu)

13 Nový zákon o kontrole významné úseky právní úpravy: -kontrola výkonu státní správy (obvykle v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti): právo ukládat opatření mimo správní řízení - zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu o kontrole: ochrana osoby, která dala podnět ke kontrole - spolupráce kontrolních orgánů a zveřejňování obecných informací o výsledcích kontrol (včetně povinnosti poskytovat podklady)

14 Práva kontrolujících pramen: zvláštní zákon a § 7, § 8 nového KŘ právo vstupu (pozemky, objekty) ! významné zlepšení: nejen vlastněné či užívané kontrolovanými osobami právo požadovat podklady právo zajistit důkazy včetně odběru vzorků nově: právo požadovat prokázání totožnosti, právo pořizovat obrazové a zvukové záznamy

15 Práva kontrolujících pramen: zvláštní zákon a § 7, § 8 nového KŘ právo požadovat, aby ve stanovené lhůtě byla podána pís. zpráva o odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků ! nelze zaměňovat s ukládáním opatření k nápravě, zákazů či omezení činnosti správními rozhodnutími podle zvláštních zákonů! právo vyžadovat další součinnost potřebnou k výkonu kontroly omezením je jen povinnost zatěžovat kontrolované osoby co nejméně

16 Povinnosti kontrolujících pramen: zvláštní zákon a § 9 nového KŘ předložit pověření ke kontrole formou písemného pověření k jednotlivé kontrole nebo formou průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis (zvl. zákon) oznámit zahájení kontroly 1) kontroly předem ohlášené, 2) předem neohlášené, 3) zahájené „inkognito“ vyhotovit protokol o kontrole, doručit stejnopis kontrolované osobě

17 Povinnosti kontrolujících pramen: zvláštní zákon a § 9 nového KŘ povinnost šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby povinnost mlčenlivosti (x povinnosti podle jiných zákonů – trestního řádu, informačních zákonů) povinnost zjistit stav věci a doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady!

18 Zahájení kontroly předem ohlášená kontrola „doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě“ v dostatečném předstihu v závislosti na povaze kontroly, prokazatelným způsobem, úkon činěn vůči kontrolované osobě samotné předem neohlášená kontrola zahájení kontroly se oznamuje „předložením pověření ke kontrole“ při vstupu do kontrolovaného objektu, v případě nepřítomnosti kontrolované osoby jednají kontrolující s tzv. povinnou osobou

19 Zahájení kontroly „inkognito“ „prvním z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole“ např. kontrolní nákup, opatření kontrolních vzorků významná novinka nového KŘ!

20 Formy kontrolního oprávnění (pověření ke kontrole) písemné pověření k jednotlivé kontrole průkaz, stanoví-li tak jiný právní předpis zvláštní zákony, např. zákon o odpadech: § 81 odst. 1, zákon o ochraně ovzduší: § 28 zákona č. 201/2012 Sb. důvodem sporů v minulosti byl fakt, že zákon o státní kontrole se o průkazu výslovně nezmiňoval

21 Protokol o kontrole § 12 zákona o kontrole označení právních předpisů, které byly porušeny – splnit co nejpřesněji v závislosti na povaze kontrolního zjištění doručení stejnopisu protokolu kontrolované osobě námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu – zachovány způsoby vyřízení námitek, které připouštěl zákon o státní kontrole

22 Neumožnění kontroly, maření kontroly, „nesoučinnost“ povinnost součinnosti kontrolovaných osob, příp. povinných osob – § 10 odst. 2 a 3 nového KŘ přestupky nepodnikajících FO (§ 15) a jiné správní delikty PO a podnikajících FO (§ 16) Před nabytím účinnosti změnového zákona existovaly zvláštní úpravy sankcí za nesoučinnost při kontrole: správní delikty podle zvláštních zákonů – někdy označované jako pořádkové pokuty (§ 114a VodZ), jindy neodlišeny od hmotněprávních deliktů (např. § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech)

23 Terénní (místní) šetření „zjišťování stavu věci bez součinnosti osob, které jsou nositeli povinností k ochraně životního prostředí“ v lese, ve volně přístupné krajině vzhledem k nepřítomnosti dotčené osoby je zvlášť naléhavá prevence důkazní nouze (nestranná osoba jako možný svědek atd.)

24 Terénní (místní) šetření –právní rámec do značné míry chybí (tyto postupy nebyly a nadále nejsou kontrolou podle zákona o /státní/ kontrole) –„úřední záznam“, „zápis z terénního (místního) šetření“ nezná ani zákon o /státní/ kontrole, ani správní řád –právní problém: není pořizování „zápisů/záznamů/příp. protokolů z terénních šetření“ obcházením ust. § 138 správního řádu ve spojení s § 54: zajištění důkazu před zahájením řízení ohledáním na místě?

25 Terénní (místní) šetření –podle interního stanoviska LO MŽP z roku 2009 jsou fotodokumentace či odběry vzorků detailně popsané v záznamu, popř. protokolu z terénního šetření podklady pro rozhodnutí dle §50 odst. 1 SŘ, nikoli zajištěním důkazů dle §138 SŘ –podle jiných názorů musí být rozhodné „skutečnosti z terénu“ před ZŘ zjištěny buď formou kontroly, nebo zajištěním důkazu ohledáním na místě podle § 138 ve spojení s §54 SŘ

26 Terénní (místní) šetření Judikatura: Je-li vedeno správní řízení, je nutné „zjišťovat rozhodné skutečnosti na místě“ provedením důkazu ohledáním bez ohledu na to, že místo ohledání je volně přístupné veřejnosti. Je nutné respektovat právo účastníků řízení účastnit se dokazování. V konkrétním případě nemusí mít fakt, že účastníkovi nebyla dána možnost účastnit se „místního šetření“, vliv na skutková zjištění a zákonnost rozhodnutí.

27 Děkuji za pozornost Příjemný zbytek dne


Stáhnout ppt "Kontrola a terénní šetření v praxi orgánů ochrany životního prostředí JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph. D. vedoucí právního odboru České inspekce životního."

Podobné prezentace


Reklamy Google