Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Dokumentace skladu PHM Učební cíle: Objasnit zásady vedení dokumentace skladu PHM I. Úvod 5´ II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Dokumentace skladu PHM Učební cíle: Objasnit zásady vedení dokumentace skladu PHM I. Úvod 5´ II."— Transkript prezentace:

1 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Dokumentace skladu PHM Učební cíle: Objasnit zásady vedení dokumentace skladu PHM I. Úvod 5´ II. Hlavní část 1. Provozní dokumentace50´ 2. Doplňková evidence30´ III. Závěr 5´ Učební úkoly rozpočet času

2 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Literatura Zákon 133/1985 O požární ochraně, ve znění poz. předpisů Vyhláška 246/2001 O stanovení podmínek požární bezpečnosti Zákon 254/2001 Zákon o vodách Zákon 356/2003 Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích Vyhláška 231/2004 Podrobný obsah bezpečnostního listu Zákon 185/2001 Zákon o odpadech Vyhlášku 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady Zákon 381/2001 Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů ČSN 65 0201. Hořlavé kapaliny – provozovny a sklady ČSN 65 0202. Hořlavé kapaliny plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice ČSN 33 2030. Bezpečnost strojních zařízení pro vyloučení od nebezpečí statické elektřiny ČSN 75 3415. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování Log 1-3. Odborný technický dozor v rezortu MO“. Praha: MO, 1996. ČOS 999908. Normy periodických prohlídek, údržby a oprav stacionárních zařízení pro příjem, skladování a výdej leteckých paliv. Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2005. ČOS 399005. Pomocné prostředky pro manipulaci s materiálem. Praha: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2005.

3 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK A. Provozní dokumentace skladu PHM Hlavní dokument pro činnost obsluhy skladu. Jsou zde zaznamenány stanovené postupy obsluhy pro jednotlivé úkoly a činnosti. 1.Titulní list s udáním označení a umístění skladu, provozovatele, údaji o schválení s platností provozního řádu. 2.Základní popis jednotlivých částí skladu. 3.Údaje o vlastnostech skladovaných látek. 4.Pokyny pro obsluhu a údržbu. 5.Postup při odstraňování poruch. 6.Požadavky bezpečnosti a hygieny práce. 7.Vedení provozních záznamů. 8.Postup v případě havárie. Provozní řád skladu obvykle obsahuje: ČSN 753415 Objekty pro manipulaci s ropnými produkty 1.technický popis zařízení skladu; 2.situační plán objektu; 3.pokyny pro obsluhu skladu; 4.pokyny pro odkalování nádrží; 5.pokyny ke stáčení AC (ŽCV); 6.první pomoc při úrazech ve skladu; 7.údaje o hořlavých a nebezpečných kapalinách dle právního předpisu 8.oprávněnost ke vstupu do jednotlivých objektů skladu PHM. ODBORNÉ POKYNY - ZVLÁŠTNOSTI HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MU 3.0 V REZORTU MO A1. Provozní řád skladu PHM:

4 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Vyhláška 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady - Provozní řád zařízení skupiny A, včetně skladů odpadů, obsahuje následující základní kapitoly: 1.Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků zařízení,údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu. 2.Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, účel, k němuž je zařízení určeno. 3.Stručný popis zařízení : popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř) apod). 4.Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, 5.Monitorování provozu zařízení – výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a 6.Organizační zajištění provozu zařízení. 7.Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů. 8.Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie. 9.Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí. A. Provozní dokumentace skladu PHM

5 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Vyhláška 383/2001 O podrobnostech nakládání s odpady - Provozní řád zařízení skupiny A, včetně skladů odpadů, obsahuje následující základní kapitoly: § 19 Provozní řád Provozovatelé zdrojů podle § 11 odst. 2 zákona zpracovávají provozní řád v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce. 1.Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků zařízení,údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu. 2.Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, účel, k němuž je zařízení určeno. 3.Stručný popis zařízení : popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř) apod). 4.Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, 5.Monitorování provozu zařízení – výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a 6.Organizační zajištění provozu zařízení. 7.Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů. 8.Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie. 9.Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí. A. Provozní dokumentace skladu PHM

6 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK

7 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK A. Provozní dokumentace skladu PHM A2. Technický průkaz skladu:

8 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Obsahuje základní údaje o zařízení a technologickém vybavení skladu. Všeobecné údaje o výstavbě a umístění skladu Základní technické údaje a technologickém zařízení Příslušenství nádrží Čerpací zařízení Potrubí Základní technické údaje o technické zařízení Elektrická instalace, hromosvody a uzemnění Prostředky požární ochrany skladu PHM a oplocení Základní údaje o inženýrských sítích a pomocných provozech Záznam o provedených zákonných revizních prohlídkách, zkouškách těsnosti nádrží a potrubních rozvodů. A2. Technický průkaz skladu:

9 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK údaje o technologickém zařízení skladu příslušenství nádržíčerpací zařízení potrubí budovy a přístřešky elektroinstalace A. Provozní dokumentace skladu PHM A2. Technický průkaz skladu:

10 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Sešit je určen k záznamům o denní činnosti obsluhy skladu, záznamům o údržbě zařízení skladu a výsledků kontrolní činnosti obsluhy ve stanovených oblastech (zejména životní prostředí). V rámci údržby technologického zařízení skladu by měly být protokolovány údržbové aktivity v následujících oblastech: čištění sítových filtrů výdejních stojanů, hrubých sítových filtrů šachet pro stáčení z AC odkalování nádrží záznamy vstupních a ročních lékařských prohlídek příslušníků skladu. A3. Sešit obsluhy skladu: A. Provozní dokumentace skladu PHM

11 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Sešit obsluhy skladu: A. Provozní dokumentace skladu PHM

12 Téma:TÉMA: Dokumentace skladu PHM Ve sloupci "Datum" se uvede den, měsíc a rok zápisu, (v pří­padě potřeby i hodina a minuta). Ve sloupci "Předmět dozoru nebo popis závady" se popíší všechna prohlédnutá zařízení, popis zjištěných závad, popis prací na odstranění závady nebo jiných provedených opatření a návr­hy na provedení oprav, tj. které zařízení je třeba opravit, druh opravy apod. Ve sloupci "Podpis" se podepíše ten, kdo zápis provedl. Provádí-li zápis jiná osoba než obsluhovatel, uvede zároveň na čí příkaz dozor provedla a ke kterému útvaru přísluší. Nově se zavádí pracovní sešit obsluhovatele (provozní deník) pouze v těch případech, kdy není zaveden podle jiných předpisů, nebo není vůbec zaveden. Pracovní sešit obsluhy se eviduje jako jiné pomůcky. Každý záznam se oddělí vodorovnou čárou. Pracovní sešity obsluhovatele (provozní deníky) se ukládají ve spisovně útvaru po dobu 5 let od posledního zápisu (či. 33). A. Provozní dokumentace skladu PHM

13 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Požární dokumentace (zákon 133/85) 1.Požární řád skladu PHM 2.Požární poplachové směrnice 3.Požární evakuační plán 4.Požární hlídka 5.Prehled o umisteni vystraznych a bezpecnostnich tabulek 6.Přehled věcných prostředků požární ochrany A. Provozní dokumentace skladu PHM

14 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Posouzení provádí osoby odborně způsobilé, často samotný HZS Obsahuje: údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, identifikace místa, termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím; jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí; prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti s uvedením čísla, popřípadě jiné identifikace dokladu; přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu. A4. Posouzení požárního nebezpečí:

15 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti; požárně technické charakteristiky; stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem; vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti; stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest; jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance. Zveřejňuje se tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Obsahuje: Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. A5. Požární řád pracoviště:

16 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Požární poplachové směrnice postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru; způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku; postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru); telefonní číslo ohlašovny požárů; telefonní čísla tísňového volání; telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. Vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru. Zveřejňují se tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Obsahují: A6. Požární poplachové směrnice:

17 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Obsahuje: a) určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena, b) určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, c) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob, d) způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, e) určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení, f) grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. A7. Požární evakuační plán:

18 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany Tvoří ji tematický plán, časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň odborné přípravy, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání odborné přípravy. Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

19 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna tyto činnosti provádět, záznamy o provedené údržbě nebo opravách, návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, doklady prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací apod.), doklady prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy, požárně technické charakteristiky látek, popřípadě technicko bezpečnostní parametry. Doklady o jejich kontrolách, údržbě a opravách provedených podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobců. Za tyto doklady se pokládá např.:

20 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Jedná se o základní soubor činností, které je nutné realizovat při likvidaci ropných úniků a havárií. Vševojsk-16-7. Výpis havarijního řádu obsahuje. Okamžitá opatření Okamžitá opatření ( specifikovat všechny varianty činnosti ve skladu, při kterých může dojít k havarijnímu úniku. Následná opatření Vybavení havarijního družstva nebo soupravy uložené ve skladu. Ekologická Výpis havarijního řádu Vodní zákon 254/2001 Sb. v paragrafu 39 říká, že každá čerpací stanice musí mít zpracovaný havarijní plán a plán havarijních opatření při úniku nebezpečných látek.

21 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Dokumentace skladu evidence odpadů Identifikační listy nebezpečných odpadů (Zákon o odpadech 185/2001 a Vyhláška 383/2001 Podrobnosti nakládání s odpady). Bezpečnostní listy Vyhláška 231/2004 Podrobný obsah bezpečnostního listu. Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo přípravek je povinna bezplatně poskytnout nejpozději při prvém předání nebezpečné látky bezpečnostní list. (zákon 356/2003 o chemických látkách a chemickcýh přípravcích § 23). Vedoucí pracovník skladu provede prokazatelné seznámení ostatních příslušníků skladu s bezpečnostními listy. Dále obsah BL je možné využívat při pravidelných školení příslušníků skladu. Provozní evidence středního zdroje znečišťování ovzduší dokumentace zpracována na základě zákona o ochraně ovzduší

22 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Dokumentace skladu Provozní evidence středního zdroje znečišťování ovzduší dokumentace zpracována na základě zákona o ochraně ovzduší § 4 Kategorizace zdrojů Čerpací stanice a její skladovací nádrže jsou středním zdrojem. Vyhláška č. 337/2010 Sb. o emisních limitech

23 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Dokumentace skladu Druh ropného odpadu Kategorie odpadu Kód odpadu Nechlórovaný motorový, převodový olejN13 02 02 Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina N15 02 01 Nechlorovaný hydraulický olej N 13 01 03 Brzdová kapalinaN13 01 08 Upotřebené plastické mazivoN12 01 12 Ostatní rozpouštědla nebo jejich směsiN14 01 03

24 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Dokumentace skladu Bezpečnostní listy Vyhláška 231/2004 Podrobný obsah bezpečnostního listu. Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo přípravek je povinna bezplatně poskytnout nejpozději při prvém předání nebezpečné látky bezpečnostní list. (zákon 356/2003 o chemických látkách a chemickcýh přípravcích § 23). Vedoucí pracovník skladu provede prokazatelné seznámení ostatních příslušníků skladu s bezpečnostními listy. Dále obsah BL je možné využívat při pravidelných školení příslušníků skladu. Provozní evidence středního zdroje znečišťování ovzduší dokumentace zpracována na základě zákona o ochraně ovzduší

25 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Správné skladování -Shromažďovací místo Identifikační listy nebezpečného odpadu

26 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK

27 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK

28 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK kniha prohlídek a kontrol materiálu - zde se zaznamenávají výsledky a návrhy na odstranění nedostatků zjištěných kontrolou prováděnou nadřízenými orgány (NS PHM, NL atd.). Odborné pokyny MU 3.0 Dokumentace skladu

29 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK

30 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK b) Evidenční: evidenční listy - slouží k evidování technického materiálu. Zápisy se zde provádí na základě přeúčtovacího dokladu vydaného náčelníkem služby PHM. (Všeob-P-16) kniha PHM skladu - slouží k evidování pohybů pohonných hmot a maziv při příjmu a výdeji ve skladu PHM. (Všeob-P-16) Kniha zápůjček a oprav (Všeob-P-16) Kniha přijatých a odeslaných zásilek

31 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Nařízení vlády 495/2001 § 3 (3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. (4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. Ochranné rukavice Ochranný oblek ( oděvy odolné proti požáru a ohni) Protiskluzová pevná obuv Respirátor Ochranné brýle Příloha č. k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Práce z hlediska znečištění. Jedná se o práci nečistou.

32 TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK


Stáhnout ppt "TÉMA: Dokumentace skladu PHM pplk. Ing. Václav ZAJÍČEK Dokumentace skladu PHM Učební cíle: Objasnit zásady vedení dokumentace skladu PHM I. Úvod 5´ II."

Podobné prezentace


Reklamy Google