Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o sociálních službách Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně Zlín, březen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o sociálních službách Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně Zlín, březen 2013."— Transkript prezentace:

1 Zákon o sociálních službách Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně Zlín, březen 2013

2 Právní předpisy Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 384/2012 Sb; zákon č. 401/2012; zákon č. 331/2012 Sb., zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)  Vyhláška č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o SS, ve znění pozdějších předpisů (vymezení schopností zvládat základní životní potřeby – mobilita; orientace)  Vyhláška č. 203/2012, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., kterou se stanoví vzor, náležitosti a provedení Karty sociálních systémů (KSS), vzor, náležitosti a provedení Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení KSS a vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka  Normativní instrukce ÚP ČR

3 Aktuální změny 2012/2013: - Souběh PnP a RP (ano) - Zvýšení PnP (§ 12) - také nezaopatřenému dítěti ve věku od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve III (těžká závislost) nebo IV (úplná závislost) stupni závislosti - Zastavení správního řízení o přiznání PnP, jestliže žadatel zemře před provedením sociálního šetření (úmrtí do 31. 3. 2012 – sociální šetření se neprovádí; úmrtí po 1. 4. 2012 sociální šetření na základě důkazních prostředků z doslechu – sousedé, starosta, lékař, ….; listopad 2012 sociální šetření se neprovádí) - Zastavení správního řízení o přiznání PnP, jestliže žadatel hospitalizován a před jeho přijetím do zařízení nebylo provedeno sociální šetření (dříve bylo přerušení řízení) - Zastavení výplaty PnP od následujícího měsíce, jestliže je poskytována péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu celý kalendářní měsíc (povinnost hlásit povinné – pečující osoby); přechodný pobyt (propustka) domů na SO a NE se má za to, že poskytování ústavní péče nadále trvá a výplata se zastavuje. pokud opakované krátkodobé hospitalizace, např. 5 – 10 denní pobyty, které jsou ukončeny propouštěcí zprávou a osoba po několika dnech opět nastupuje k hospitalizaci, je nutné tyto změny ÚP ČR nahlásit vždy jako nový nástup do zdravotnického zařízení.

4 Podmínky nároku na příspěvek na péči  Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby  Osobám, které splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok, a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb  Pomoc jiné fyzické osoby – osoba blízká; osoba jiná (asistent sociální péče – písemná smlouva o poskytnutí pomoci); poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu  Nárok na příspěvek nemá osoba mladší 1 roku  Schopnost zvládat základní životní potřebu uvedenou v odstavci 1 písm. h) – péče o zdraví - se hodnotí ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnímu postižení a režimu stanovenému ošetřujícím lékařem.  Schopnost zvládat základní životní potřebu uvedenou v odstavci 1 písm. j) – péče o domácnost - se nehodnotí u osob do 18 let věku.  Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní životní potřeby; přitom se nepřihlíží k pomoci, dohledu nebo péči, která nevyplývá z funkčního dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

5 Hodnotící oblasti při sociálním šetření  Schopnost pečovat o vlastní osobu  Výdělečná činnost / školní povinnosti  Rodinné vztahy  Sociálně vztahový rámec (mimo rodiny)  Domácnost  Prostředí Sociální šetření v rámci řízení o příspěvku se nemění, hodnotí se 6 oblastí. Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví prováděcí právní předpis - vyhláška č. 505/2006 Sb., upravená vyhláškou č. 391/2011 Sb.

6 Posuzování stupně závislosti hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 9 zákona (kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života)  Mobilita (zvládat vstávání, usedání, stoj, zaujímat polohy, chůze krok za krokem – dosah 200 m, chůze i po nerovném povrchu, chůze po schodech v rozsahu 1 patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových)  Orientace (orientovat se zrakem, sluchem; mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem, osobou; orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat)  Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou srozumitelnou řečí i psanou zprávou; porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům; používat běžné komunikační prostředky)  Stravování (schopnost vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny; nápoj si nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít se, dodržovat stanovený dietní režim – dietu)  Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem; oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)  Tělesná hygiena (používat hygienické zařízení; umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu, holit se)  Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)  Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, provádět léčebná a ošetřovatelská opatření, používat k tomu léky a pomůcky  Osobní aktivity (vstupovat do vztahů s jinými osobami; stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku a prostředí – vzdělání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti)  Péče o domácnost (nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti; obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty; manipulovat s předměty denní potřeby; ovládat běžné domácí spotřebiče; uvařit si teplé jídlo a nápoj; obsluhovat topení a udržovat pořádek)

7 LPS vychází při posuzování stupně závislosti ze  Zdravotního stavu, nález dokládá na písemnou výzvu LPS OSSZ ošetřující lékař žadatele  Výsledku sociálního šetření (životní potřeby)  Popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře

8 Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle § 8 Osoba do 18 let věku vyžadující každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby StupeňZávislostZákladní životní potřeby Průkaz OZP (dle § 34 z. č. 329/2011 Sb.) I.lehká3 TP II.středně těžká4 – 5 ZTP III.těžká6 – 7 ZTP/P IV.úplná8 - 9 ZTP/P

9 Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby dle § 8 Osoba starší 18 let věku vyžadující každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby StupeňZávislostZákladní životní potřeby Průkaz OZP (dle § 34 z. č. 329/2011 Sb.) I.lehká3 – 4 TP II.středně těžká5 – 6 ZTP III.těžká7 – 8 ZTP/P IV.úplná9 - 10 ZTP/P

10 Výše příspěvku dle § 11 Částku příspěvku lze zvýšit o Kč 2 000 za kalendářní měsíc (§ 12). StupeňZávislostVýše příspěvku /měs/Kč I.lehká 3 000 II.středně těžká 6 000 III.těžká 9 000 IV.úplná12 000

11 Výše příspěvku dle § 11 Částku příspěvku lze zvýšit o Kč 2 000 za kalendářní měsíc (§ 12). Osoba starší 18 let věku StupeňZávislostVýše příspěvku /měs/Kč I.lehká 800 II.středně těžká 4 000 III.těžká 8 000 IV.úplná12 000

12 Zvýšení příspěvku dle § 11 odst. 3 (o Kč 2 000) Nenáleží nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, tj.  dítě v pěstounské péči, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte (zákon SSP)  dítě, v pěstounské péči, kterému nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože pobírá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek  dítě, které je plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež Náleží  rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než 2x částky ŽM podle zákona o ŽM a EM.  nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).

13 Zvýšení příspěvku dle § 12 náleží  Zvýšení příspěvku náleží v kalendářním měsíci, v němž se vyplácí příspěvek  Splňuje – li nezaopatřené dítě podmínky nároku na zvýšení příspěvku dvakrát, tj. příjmově i věkem, náleží zvýšení příspěvku jen jednou, a to na základě věku a stupně závislosti  Částky příspěvku uvedené v § 11 odst. 1 a 2 (běžná přiznaná výše PNP) se zvyšují na základě odst. 3 o Kč 2.000,-- za kalendářní měsíc  Plné přímé zaopatření v zařízení pro péči o děti nebo mládež (tj. jsou jim poskytovány ubytování, strava a ošacení) a Příjmy se posuzují dle zákona o státní podpoře. Okruh společně posuzovaných osob se posuzuje dle § 7 zákona o státní sociální podpoře  Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem, je období kalendářního čtvrtletí, předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu zvýšení příspěvku prokazuje, popřípadě nárok na zvýšení příspěvku uplatňuje  Neprokáže – li oprávněná osoba rozhodný příjem, zastaví se výplata zvýšení příspěvku od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je třeba prokázat výši příjmů pro výplatu zvýšení příspěvku na následující kalendářní čtvrtletí  Neprokáže – li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se mělo uvedené zvýšení příspěvku vyplácet, nárok na zvýšení příspěvku zaniká.

14 Souběh PnP a RP (SSP) stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby výše příspěvku PnP výše RP (SSP) – zvýšená, základní, snížená, nižší výměra do 31. 12. 2011 situace při souběhu dávek RP a PnP (1/2 RP, nejméně rozdíl mezi RP a PnP) do 31. 12. 2011 situace při souběhu dávek RP a PnP od 1. 1. 2012 do 31. 11. 2012 situace při souběhu dávek RP a PnP od 1. 12. 2012 I. 3 00011 400 zvýšenáI - 8 400 - zvýšená II - 4 600 – základní III - 1 900 - snížená IV - 1 500 - nižší není možnýPnP + RP (nejmladší dítě v rodině, které má nárok na PnP; nejdéle do 4 let věku dítěte, ale maximálně do vyčerpání částky Kč 220.000,- - II. 6 000 7 600 základníI - 6 400 - zvýšená II - 3 800 – základní III - 1 900 - snížená IV - 1 500 - nižší není možnýPnP + RP (nejmladší dítě v rodině, které má nárok na PnP; nejdéle do 4 let věku dítěte, ale maximálně do vyčerpání částky Kč 220.000,- - III. 9 000 3 800 sníženáI - 5 700 - zvýšená II - 3 800 – základní III - 1 900 - snížená IV - 1 500 - nižší není možnýPnP + RP (nejmladší dítě v rodině, které má nárok na PnP; nejdéle do 4 let věku dítěte, ale maximálně do vyčerpání částky Kč 220.000,- - IV.12 000 3 000 nižšíI - 5 700 - zvýšená II - 3 800 - základní III - 1 900 - snížená IV - 1 500 - nižší není možnýPnP + RP (nejmladší dítě v rodině, které má nárok na PnP; nejdéle do 4 let věku dítěte, ale maximálně do vyčerpání částky Kč 220.000,- -

15 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon o sociálních službách Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně Zlín, březen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google