Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární."— Transkript prezentace:

1 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011

2 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence2 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH), který je součástí občanského sdružení, působícího na úseku požární ochrany. V Plzeňském kraji jde výhradně o občanské sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ (SH ČMS). Jde o dobrovolnou zájmovou organizaci občanů, která má svoje stanovy a řídí se jimi. Principy činnosti SH ČMS jsou dány zákonem o občanských sdruženích a Stanovami SH ČMS. Naproti tomu jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je „výkonnou“ jednotkou, kterou zřizuje obec podle zákona o PO a za účelem uvedeným v zákoně o PO. Členové JSDHO jsou zpravidla i členy SDH, ale nemusí tomu tak být ve všech případech, tj. členství v SDH nezakládá automaticky nárok na členství v JSDHO.

3 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence3 Právní základ Základní povinnosti obce (samostatná působnost) a obecního úřadu (přenesená působnost): § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o PO), Podrobnosti v ustanoveních prováděcích právních předpisů, zejména: vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (vyhláška o požární prevenci), vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. (vyhláška o požárních jednotkách), Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění NV č. 498/2002 Sb., (NV 172), v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (zákon o IZS), ve znění pozdějších předpisů a v dalších souvisejících právních předpisech.

4 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence4 Povinnosti obcí a obecních úřadů § 29 zákona o PO: Obec v samostatné působnosti: zřizuje a spravuje JSDHO, udržuje akceschopnost JSDHO, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO, materiální a finanční potřeby JSDHO a potřeby PO v obci, péče o členy JSDHO náhrada ušlého výdělku členu JSDHO (refundace mzdy), preventivní zdravotní prohlídky pro členy JSDHO,

5 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence5 Povinnosti obcí a obecních úřadů výstavba a údržba objektů požární ochrany dokumentace požární ochrany, ohlašovny požárů a další místa odkud lze hlásit požár, zdroje vody a jejich trvalá použitelnost, umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost, obecně závaznou vyhláškou: –vydává požární řád obce, –stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se účastní větší počet osob

6 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence6 Povinnosti obcí a obecních úřadů § 29 zákona o PO: Obec v přenesené působnosti na úseku PO: zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky SDHO na jejich odborné přípravě, zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Vybrané obecní úřady v přenesené působnosti: zabezpečují likvidaci MU mimo svůj územní obvod akceschopnost jednotky SDHO k zásahům mimo svůj územní obvod na základě plošného pokrytí zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu (1+3).

7 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence7 Povinnosti obcí a obecních úřadů Obec plní obdobně povinnosti na úseku požární ochrany uložené zákonem o PO právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, Za tím účelem se obcím doporučuje zřídit funkci technika požární ochrany (§ 11 zákona o PO) nebo tuto činnost zajišťovat preventistou SDH (dohodnout možnou fin. odměnu apod.)

8 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence8 Dokumentace PO obce o JSDHO Dokumentaci požární ochrany obce tvoří: dokumentace o zřízení jednotky SDHO nebo společné jednotky požární ochrany: - zřizovací listina, - příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka požární ochrany, - stejnopis jmenovacího dekretu velitele, - seznam členů jednotky - doklad o jejich zdravotní způsobilosti

9 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence9 Dokumentace PO obce řád ohlašovny požárů, který upravuje - způsob přijímání hlášení o požáru - oznámení požáru na operační a informační středisko - vyhlášení požárního poplachu v obci

10 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence10 Dokumentace PO obce Součástí (přílohou) řádu ohlašovny požárů je: - seznam sil a prostředků - seznam důležitých telefonních čísel, Řád ohlašovny požárů se pravidelně kontroluje, aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem. Je uložen na ohlašovně požárů, (v kopii na obci) a je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů.

11 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence11 Dokumentace PO obce dokumentace k zajištění preventivně výchovné činnosti (PVČ) v obci obsahuje: - rozpracování PVČ pro místní podmínky, - plán PVČ na období kalendářního roku - vyhodnocení preventivně výchovných akcí za uplynulý rok.

12 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence12 Dokumentace PO obce Požární řád obce - vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, - podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s ohledem na místní situaci, - způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, - kategorii jednotky SDH obce, její početní stav a vybavení, - přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti (pravidelná kontrola provozuschopnosti 1x za rok + záznam o kontrrole, uložit na obci – mohou provádět členové JSDHO nebo preventista SDH)

13 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence13 Dokumentace PO obce Požární řád obce - stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, - seznam ohlašoven požárů v obci a ve všech jejích částech a dalších míst, odkud lze hlásit požár, jejich označení - způsob vyhlášení požárního poplachu v obci. - seznam sil a prostředků jednotek POz poplachového plánu pro obec

14 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence14 Dokumentace PO obce dokumentace k zabezpečení: - požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, - úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. Tato dokumentace obsahuje: * seznamy osob určených do jednotky SDH obce a v případě, že obec jednotku nemá, seznam osob určených do požární hlídky, * seznamy osob určených do jednotky SDH obce a v případě, že obec jednotku nemá, seznam osob určených do požární hlídky, * plán požárních preventivních opatření na úseku požární ochrany v období stavu ohrožení státu a válečného stavu. plán výkonu služby členů jednotek SDH vybraných obcí a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.

15 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence15 Dokumentace PO obce Součástí dokumentace požární ochrany obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovaná a vedená podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií). Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména orgánům krajů a obce a kontrolním orgánům. Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany obce, případně vyhodnocení její účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně (se záznamem o kontrole dokumentace).

16 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence16 Podrobnosti k naplňování povinností obcí a obecních úřadů na úseku požární ochrany budou uvedeny v písemném materiálu pro obce. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární."

Podobné prezentace


Reklamy Google