Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vendula Hanzalová Publicita grantových projektů OP VK ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vendula Hanzalová Publicita grantových projektů OP VK ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Vendula Hanzalová Publicita grantových projektů OP VK ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina

2 Adéla Zvolánková Povinná publicita -Příjemce má povinnost informovat cílové skupiny a širokou veřejnost o tom, že projekt realizovaný v rámci OP VK je financovaný ze zdrojů Evropského sociálního fondu (příjemce se zavazuje v žádosti a Smlouvě o realizaci grantového projektu) - Finanční spoluúčast ESF, resp. OP VK musí být zdůrazněna během všech činností realizace projektu, při jeho zahájení, v průběhu realizace, při prezentaci projektu (v médiích, na internetu, v monitorovacích zprávách - v části 6 MZ – Publicita projektů, během vzdělávacích akcí, seminářů apod.)

3 Adéla Zvolánková Povinnosti příjemce -Obsah a volba vhodných informačních a propagačních nástrojů pro zajištění publicity jsou na příjemci (v souladu s projektovou žádostí, která je nedílnou součástí Smlouvy o realizaci grantového projektu) - Dodržování a realizace povinné publicity je předmětem kontrol - Náklady na povinnou publicitu jsou při dodržení všech pravidel publicity způsobilé (publicita zařazena do tzv. nepřímých nákladů) - je nezbytné, uchovávat všechny předměty a materiály (originál či kopii článků o projektu, výstřižky, kopie inzerátů, letáky, propagační materiály, propagační předměty, fotografie z akcí k prezentaci projektu, prezenční listiny)

4 Adéla Zvolánková Povinná publicita -Každý dokument či materiál vztahující s k projektu (prezenční listiny, certifikáty, propagační a informační materiály, programy školení, pracovní smlouvy, hlavičkové papíry, elektronické dokumenty) musí být označen v souladu s pravidly publicity – předepsanými logy - Povinnost označit místnosti, kde se konají konference, semináře, školení na kterých je projekt prezentován či jsou součástí projektu vlaječkami EU a ČR, a dále logy ESF, OP VK a případně MŠMT -Předepsaná loga musí být rovněž umístěny formou samolepek na zařízení a vybavení zakoupeném z prostředků Evropského sociálního fondu (tj. na nábytku, PC sestavách, publikacích…..) -Příjemce je povinen označit předepsanými logy též kancelář pro projektový tým (cedulka na dveřích)

5 Adéla Zvolánková Nástroje propagačních aktivit K zajištění propagačních aktivit jsou doporučovány následující prostředky: - Internet (webové stránky projektu – průběžné informace o realizaci projektu)… -Tištěné materiály (brožury, letáky, publikace, informační materiály)… - Audiovizuální materiály (naučné filmy, DVD)… - Zveřejňování informací – tiskových zpráv na www, v tisku, rozhlase a televizi (rozhlasové či TV reportáže, spoty), kampaně na www… - Informační kampaně (konference, semináře)… - Propagační předměty (bloky, samolepky, vlajky EU a ČR…). S OHLEDEM NA JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ (VOLÍME TAKOVÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ LZE KVALITNĚ POTISKNOUT)

6 Adéla Zvolánková Předepsaná loga pro příjemce GP Minimální loga, které musí příjemci finanční podpory používat jsou : logo ESF s textem, vlajka EU, logo MŠMT s textem a logo OP VK s textem -Loga lze používat v barevném i černobílém provedení, v horizontálním i vertikálním provedení -V případě tisku dokumentů je důležité zvolit pro barevný tisk barevnou variantu, pro černobílý tisk černobílou variantu logolinku.

7 Adéla Zvolánková Předepsaná loga pro příjemce - logolink a)Horizontální – barevný logolink b)Horizontální – černobílý logolink

8 Adéla Zvolánková Předepsaná loga pro příjemce - logolink c) Vertikální barevný logolinkd) Vertikální černobílý logolink

9 Adéla Zvolánková Výjimky z povinného logolinku - Příjemce může vložit za logolink (za logo OP VK), logo příjemce či logo partnera/partnerů (v případě většího počtu partnerů projektu se nedoporučuje) - v žádném případě nelze do povinného logolinku ani v jeho blízkosti vkládat logo projektu příjemce, logo projektu je třeba umístit v jiné části informačního či propagačního materiálu - do logolinku nevkládá příjemce vlajku ČR

10 Adéla Zvolánková Výjimky z povinného logolinku -Neumožní-li plocha dokumentu/materiálu použití předepsaných log = logolinku, může příjemce za podmínek dodržení minimální předepsané velikosti log a kvalitě provedení (čitelnost) použít tzv. zkrácený logolink:  vynechám logo MŠMT  Nepoužiji text u log a logo MŠMT  použiji u menších materiálů – např. vizitky  Součástí vlajky EU je vždy text „Evropská unie“

11 Adéla Zvolánková Výjimky z povinného logolinku a způsob označení samolepek pro potřeby projektu  Nepoužiji text u log, slogan „Investice do rozvoje vzdělávání“ a logo MŠMT využití u nejmenších materiálů – tužky, flashdisky,  Označení samolepek určených k označování zařízení a vybavení pořízeného z Evropského sociálního fondu na samolepky použiji vždy povinný logolink (všechna 4 loga s textem a sloganem „Investice do rozvoje vzdělávání“) Na rozměrově menších samolepkách lze vynechat logo MŠMT

12 Adéla Zvolánková Minimální velikost horizontálního logolinku

13 Adéla Zvolánková Minimální velikost vertikálního logolinku

14 Adéla Zvolánková Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku Nejmenší přípustná velikost logolinku: je 72 x 14 mm. Nejmenší možná potisknutelná plocha je 74,5 x 16,5 mm Nejmenší přípustná velikost zkráceného logolinku je 22,2 x 6 mm. Nejmenší možná potisknutelná plocha je 23,5 x 7,5 mm Nejmenší přípustná velikost logolinku je 18 x 54,2 mm (nejmenší možná potisknutelná plocha pro použití logolinku je 20,5 x 57 mm Nejmenší přípustná velikost logolinku je 9,75 x 23 mm, nejmenší možná potisknutelná plocha 11,85 x 25,2 mm

15 Adéla Zvolánková Kde naleznu podrobnější informace o publicitě OP VK ? Příručka pro příjemce – verze 8 (kapitola 11) Manuál vizuální identity Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13 (upravuje vlajku EU s logem ESF, vzdálenost mezi jednotlivými logy…) Grafický manuál MŠMT (upravuje logo MŠMT, způsoby jeho použití) Povinnosti ve věci povinné publicity uvedeny i ve Smlouvě o realizaci grantového projektu

16 Adéla Zvolánková Nejčastější chyby -příjemce vytvoří leták/brožuru, ve kterém je větší polovina věnována propagaci běžné činnosti organizace, než propagaci projektu (uznatelná pro OP VK poměrná část). Na letáku doporučujeme větu, brožura/leták je financován z ESF a státního rozpočtu ČR – je srozumitelnější pro čtenáře. -Tiskové zprávy – příjemci neuvádí do textu informaci o tom, že popisované aktivity jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (lze uvést i konkrétní operační program). Bez této informaci se nejedná o publicitu ESF/OP VK. Není uznatelné. -Webové stránky příjemce – nedostatečný popis aktivit projektu, popis cílové skupiny, není uvedeno v rámci jakého operačního programu je projekt podpořen, kdo jsou partneři, částky v Kč, které byly na projekt získány. Důležitá je i průběžná aktualizace (pokrok v plnění KA). Pokud bude publicita na www nedostatečná, nelze toto opatření v žádosti uznat. Příjemce bude vyzván k nápravě

17 Adéla Zvolánková -Dokumentace (věcné výstupy, smlouvy) není opatřena logolinkem či jsou vložena zdeformovaná loga -Příjemci nesmí používat logolink s logem Kraje Vysočina (Kraj Vysočina je také realizátorem projektů OP VK, logolink s logem kraje tedy slouží pro něj, ne pro ostatní příjemce). -Potisk propagačních materiálů je nekvalitní, loga jsou zdeformovaná. -Nesprávné použití zkráceného logolinku - pokud používám základní logolink (tj. 4 základní loga) + logo své (logo organizace) a tento logolink se mi na daný dokument nevejde (poruším min. velikost), použiji 4 základní loga a logo organizace nepoužívám či ho použiji stranou logolinku. Nelze použít zkrácenou verzi logolinku (viz obrázek 10 a 11 prezentace) + logo organizace Nejčastější chyby

18 Adéla Zvolánková Nejčastější chyby -Informační tabule k projektu – nikde není uvedeno, co má obsahovat ALE I OSOBĚ, KTERÁ O EVROPSKÝCH FONDECH NIKDY NESLYŠLA, BY MĚLO BÝT JASNÉ, ŽE CEDULE INFORMUJE O TOM, ŽE V ORGANIZACI PROBÍHÁ PROJEKT FINANCOVANÝ Z EVROPSKÉ DOTACE (příjemci uvádí často pouze reg. číslo, logolink, název projektu, který někdy ani nevystihuje podstatu/cíl projektu – tyto údaje nejsou pro nezúčastněného dostatečnou informací). ? Sluníčko, sluníčko.... CZ.1.07/1.3.02/

19 Adéla Zvolánková Logo ESF a vlajka EU - Logo ESF používáme vždy s textem, s výjimkou drobných propagačních předmětů - Barva modrá: Pantone Reflex Blue - Žlutá barva: Pantone Yellow -Společně s logem ESF se vždy používá vlajka EU s textem Evropská unie! - Lze použít několik variant (jednobarevná modrá, černobílá) -Logo ESF a vlajku EU lze použít i v opačném řazení POZOR na minimální velikost !

20 Adéla Zvolánková LOGO OP VK Plnobarevná verze Šedočerná a černá verze Negativní varianta log ve stupních šedé a negativní jednobarevná varianta - logo OP VK používáme s textem, s výjimkou drobných propagačních materiálů -Varianty s textem či bez textu, ve 3 barevných provedeních - POZOR na minimální velikost loga! (pokud je bez textu lze upravit velikost loga dle velikosti loga ESF)

21 Adéla Zvolánková LOGO MŠMT Základní barva: MŠMT mořská zelená Vedlejší barva: text: MŠMT šedý kámen - Lze použít s textem i bez! Na drobných propagačních předmětech není potřeba používat logo MŠMT - minimální velikost loga s textem na šířku je 23 mm (minimální šířka loga bez textu je 8 mm) – platnost od října 2009 !

22 Adéla Zvolánková Shrnutí publicity OP VK -Pokud to dovolí místo daného materiálu – označovat vždy tzv. povinných logolinkem (4 loga s textem + povinný slogan „Investice do rozvoje...“) -Veškerou dokumentaci projektu označovat povinným logolinkem (neplatí pro účetní doklady, sestavy z účetních programů apod.) - V případě vícestránkového dokumentu není potřeba označovat logy každou stránku (stačí úvodní stranu dokumentu – avšak viditelně !) - Netisknout barevná loga černobíle, NEPOUŽÍVAT LOGOLINK S LOGEM KRAJE (JE URČENO POUZE PRO KRAJ JAKO REALIZÁTORA PROJEKTŮ) -Označovat místnosti, kde se konají projektové aktivity (např. semináře, ale i kancelář projektového týmu), označit dle pravidel zařízení a vybavení pořízené z projektu (viz samolepky)

23 Adéla Zvolánková Další informace k publicitě /Finanční zdroje EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost/Příručky a návody/Publicita projektů financovaných z OP VKwww.vysocina-finance.cz Logolinky a loga dle Příručky pro příjemce – verze č. 8 ke stažení ve formátech jpg, tif, ai, eps, cdr na :

24 Adéla Zvolánková Děkuji Vám za pozornost Ing. Adéla Zvolánková Krajský úřad Kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Tel:


Stáhnout ppt "Vendula Hanzalová Publicita grantových projektů OP VK ORR, Krajský úřad Kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google