Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Ing. Hana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Ing. Hana."— Transkript prezentace:

1 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Ing. Hana Šejvlová 11. 4. 2008; KÚ MSK Ostrava Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

2 GS Síť sociální integrace Popis GS Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Všeobecný cíl grantového schématu:  Zvýšit sociální integraci a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni,  Snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci. Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech

3 GS Síť sociální integrace Specifickým cílem grantového schématu je zajistit síť: a)dostupných a kvalitních služeb sociální péče, tj. služeb poskytujících pomoc lidem, kteří vlivem omezené schopnosti pohybu a orientace a/nebo z jiných závažných důvodů nejsou samostatně schopni dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby bez pomoci jiné osoby; cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti b) dostupných a kvalitních služeb sociální prevence, tj. služeb, jejichž cílem je předcházení nepříznivých sociálních životních situací a ochrana společnosti před vznikem a šířením sociálně negativních jevů; cílem je umožnit lidem z rizikových skupin v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, s kapacitou odpovídající potřebám regionu a s podporou partnerství v místních komunitách

4 GS Síť sociální integrace Výsledky podpořených akcí v rámci tohoto GS musí přispívat ke: zvýšení sociální integrace a zaměstnanosti v MSK s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni snížení výskytu sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci

5 GS Síť sociální integrace Cílové skupiny na něž je GS zaměřeno děti a mládež ohrožené delikvencí absolventi škol a mladiství bez praxe lidé ne plně gramotní, bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací dlouhodobě nezaměstnaní lidé s omezenou schopností pohybu a orientace národnostní a etnické menšiny uprchlíci osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních a ostatních sociálních a výchovných zařízeních osoby ohrožené prostitucí osoby bez přístřeší drogově závislí oběti násilí a osoby nemocné AIDS

6 GS Síť sociální integrace Podporované aktivity GS Sociální integrace střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob –rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání –motivační, rehabilitační a chráněné programy v dílnách (včetně skupiny dlouhodobě nezaměstnaných) podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností –programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci osob ohrožených sociální exkluzí intervenční programy ve prospěch skupin ohrožených sociální exkluzí –program rozvoje sítě občanských poraden a služeb pro oběti domácího násilí –rozvoj sítě služeb azylových domů a domů na půli cesty –reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu –programy pro mladisté po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu

7 GS Síť sociální integrace Podporované aktivity GS rozvoj terénních sociálních služeb zaměřených na –rozvoj služeb osobní asistence pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace –rozvoj asistence v sociálně ohrožených rodinách pro děti a mládež ohrožené delikvencí a dlouhodobě nezaměstnané –programy pro začleňování všech typů sociálně vyloučených skupin osob s důrazem na venkovské oblasti rozvoj specializovaných rezidenčních služeb –rozvoj služeb chráněného a podporovaného bydlení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

8 GS Síť sociální integrace Podporované aktivity GS Podpora partnerství a zpracování komunitních plánů programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit a programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni –podpora zavádění komunitního plánování obcí a realizace výstupů z komunitního plánování Zlepšení životních podmínek v obcích programy nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního a rodinného života –rozvoj služeb respitní péče (odlehčovací služby, úlevová péče) vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů –podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení občanů s omezenou schopností pohybu a orientace programy bezpečnosti obyvatel – všechny cílové skupiny

9 GS Síť sociální integrace Podporované aktivity GS Prevence sociálně patologických jevů programy prevence sociálně patologických jevů –nízkoprahová denní centra pro děti a mládež –programy pro mládež od 15 do 25 let programy péče o osoby závislé na drogách –podpora realizace sekundární protidrogové prevence –podpora realizace terciární protidrogové prevence

10 GS Síť sociální integrace Koneční uživatelé, kteří v rámci GS předložili (mohli předložit) žádost): obce svazky obcí organizace zřizované obcemi či krajem Hospodářská komora ČR a její složky nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a jimi zřizované organizace, nadace a nadační fondy )

11 GS Síť sociální integrace Forma podpory jednotlivých akcí Formou podpory byla nevratná pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím Moravskoslezského kraje z Evropského sociálního fondu a z veřejných prostředků České republiky (státního rozpočtu a rozpočtu kraje). Podpora byla propočítávána z celkových uznatelných nákladů. Koneční uživatelé se podíleli na financování akcí z vlastních zdrojů v minimální výši 10% celkových uznatelných nákladů. Podpora formou dotace z veřejných zdrojů tak dosahovala max. 90% celkových uznatelných nákladů na akci. Pouze u nestátních neziskových organizací podpora formou dotace z veřejných zdrojů dosahovala 100% celkových uznatelných nákladů na akci, takže se vlastními zdroji na akci nemusely podílet.

12 GS Síť sociální integrace Struktura financování 0%10%1020%80%100% Akce NNO, Hospodářské komory ČR a jejich složek 0%10 2) 1020%80%100%Akce krajů (organizací zřízených krajem) 10% 1) 10020%80%100% Akce obcí, svazků obcí, organizací zřízených obcemi obecní rozpočetkrajský rozpočetstátní rozpočetcelkem Česká republika EU (ESF)Celkem 1) vlastní příspěvek, 2) příspěvek z rozpočtu MSK Minimální výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci byla v 1., 2. a 3. kole 300 000 Kč, ve 4. kole 200 000 Kč.

13 GS Síť sociální integrace Výstupy z realizace grantového schématu – co bylo zrealizováno V rámci grantového schématu Síť sociální integrace byly vyhlášeny čtyři kola výzev: –1. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od 17. 1. 2005 - 16. 3. 2005 –2. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od 9. 5. 2005 - 7. 7. 2005 –3. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od 15. 11. 2005 - 13. 1. 2006 –4. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od 3. 7. 2006 - 29. 9. 2006

14 GS Síť sociální integrace GS Síť sociální integrace 2004 - 1. kolo výzvy 2 Zrealizované akce 2 Akce navržené k financování 4 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 6 Zaregistrované akce GS Síť sociální integrace 2004 - 2. kolo výzvy 6 Zrealizované akce 1 Akce stažené žadateli před podpisem smlouvy o financování 7 Akce navržené k financování 1 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 8 Zaregistrované akce

15 GS Síť sociální integrace GS Síť sociální integrace 2005 - 3. kolo výzvy 18 Zrealizované akce 2 Akce stažené žadateli před podpisem smlouvy o financování 20 Akce navržené k financování 1 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 21 Zaregistrované akce 28 Realizované akce 5 Akce stažené žadateli před podpisem smlouvy o financování 8 Akce navržené k vyřazení 33 Akce navržené k financování 8 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 49 Zaregistrované akce GS Síť sociální integrace 2006 - 4. kolo výzvy

16 GS Síť sociální integrace Přehled čerpání za jednotlivá kola výzev 89,46 15 556 441,43 Kč 17 388 693,00 Kč Čerpání v procentech Vyčerpáno Disponibilní zdroje pro 1. a 2. kolo výzvy Přehled čerpání za GS SSI 2004

17 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2004 (1. + 2. kolo) 338 509,40396 330,00Rozšíření služeb azylového domu v Novém JičíněAdra o.s. 6 245 831,206 636 107,00Jistota úspěchu - sociální práce a vzdělávání nezaměstnanýchKofoedova škola 532 383,55621 277,00Komunitní plán pro město HlučínMěsto Hlučín 1 509 155,161 931 902,50Kontakt Bohumín - metodika komunitního centra a soc.poradenství romské minoritěSlezská diakonie 243 712,05346 940,00Chráněné bydlení - startovací bytSociální služby Karviná, přísp. org. 949 597,00956 080,00Inovativní program chráněných dílen na zpracování plastůCharita sv. Alexandra 5 384 026,946 196 898,00Rovná šance - projekt podporovaného zaměstnáváníSlezská diakonie 353 226,10375 392,00Komunitní plán města TřinecMěsto Třinec Skutečné CUN Předpokládané CUNNázev akceŽadatel

18 GS Síť sociální integrace Přehled čerpání za jednotlivá kola výzev Přehled čerpání za GS SSI 2005 84,79 44 857 526,22 Kč 52 906 544,50 Kč Čerpání v procentech Vyčerpáno Disponibilní zdroje pro 3. kolo výzvy

19 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005 312 819,00350 600,00Komunitní plánování sociálních služeb města BohumínaMěsto Bohumín 702 824,50711 327,00Profesionalizace stacionáře Charity JablunkovCharita Jablunkov 7 633 363,349 196 528,00NOVÝ SVĚT - Program rozvoje osob s těžkými psychiatrickými diagnózami prostřednictvím rehabilitačních aktivitNÁŠ SVĚT - centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno, příspěvková organizace 2 553 166,423 213 021,00Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatelStatutární město Ostrava Skutečné CUN Předpokládané CUN Název akce Žadatel Část 1

20 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005 973 823,001 012 452,00Klub Bunkr - rozvojový program prevence patologických jevůBunkr - klub mladých 3 743 572,334 631 459,00Posílení kapacit TyfloCentra Ostrava a rozvoj sítě středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Moravskoslezského krajeTyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 4 914 094,335 634 845,00Rovná šance - projekt podporovaného zaměstnávání II.Slezská diakonie 2 013 131,252 897 400,00Prevence sociálního vyloučeníArmáda spásy 4 363 027,074 402 552,00Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzíTOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži Skutečné CUN Předpokládané CUN Název akce Žadatel Část 2

21 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005 1 329 714,601 438 254,00Hiporehabilitace v OrlovéJezdecký klub Stáje NANKA Orlová 1 671 740,622 464 515,00Integrační programy pro osoby romského etnika ohrožených sociální exkluzí lokality ŽeleznáBílý nosorožec, o.p.s. 4 393 310,895 258 453,50Kontakt II - Bohumín, - KarvináSlezská diakonie 3 245 759,853 425 020,00INTEGRACE - snížení sociální izolace rodin pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postiženímCentrum pro rodinu a sociání péči 1 777 661,272 051 989,00Komplexní systém sociální péče CENTROMCENTROM 318 846,50555 193,00Kotlík - nízkoprahový klub - Nalezněte sami sebeMěsto Vrbno pod Pradědem Skutečné CUN Předpokládané CUN Název akce Žadatel Část 3

22 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005 2146582,602 295 545,00Regionální centrum terapie a psychosociální pomociCentrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje 2 259 166,252 723 838,00Uplatnění nového zákona o sociálních službách a systému mobilityObčanské sdružení - TRIANON 504 922,40659 650,00Komunitní plán sociálních služeb mikoregionu VrbenskoMěsto Vrbno pod Pradědem Skutečné CUN Předpokládané CUN Název akce Žadatel Část 4

23 GS Síť sociální integrace Přehled čerpání za jednotlivá kola výzev - Akce dosud v realizaci (smlouvy uzavřeny na akce v objemu 114 316 152,57 Kč) v objemu 114 316 152,57 Kč) 145 091 022,00 Kč Čerpání v procentech Vyčerpáno Disponibilní zdroje pro 4. kolo výzvy Přehled čerpání za GS SSI 2006

24 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 13 961 628,00SPOLEČNÝ SVĚT – Rozvoj terapeutických a sociálních aktivit pro osoby s postiženímNáš svět - centrum pro lidi s mentálním postižením 1 125 109,00Sociální integrace obětí domácího násilíKERIT, o. s. 2 857 839,00Komplexní sociální služby pro osoby zdravotně postiženéCentrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 1 953 512,00Nízkoprahové centrum Církevního střediska volného času sv. Jana Boska v HavířověCírkevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově 2 845 762,00Rozvoj chráněných dílen a posílení integrace OZP/TZPCharita sv. Alexandra Předpokládané CUN Název akce Žadatel Část 1

25 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 Předpokládané CUN Název akce Žadatel 5 759 436,00NOVÝ SYSTÉM BYDLENÍ, PRÁCE A PODPORY PRO LIDI SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM A LIDI DUŠEVNĚ NEMOCNÉCharita Opava 4 311 781,00Aktivizační programy pro klienty azylových zařízení CSS PorubaCentrum sociálních služeb, příspěvková organizace 1 775 633,00Romské centrum Amaro Del v OrlovéSdružení křesťanských pomocníků 6 327 659,00Naděje pro rodinuSlezská diakonie 4 404 119,50Programy vzdělávání vedoucí k integraci osob romského etnikaBílý nosorožec o. p. s. 6 903 818,00Rovná šance – projekt podporovaného zaměstnávání III.Slezská diakonie Část 2

26 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 Předpokládané CUN Název akce Žadatel 2 479 384,00Služby sociální asistence pro rodiny s dětmi v HavířověStatutární město Havířov 10 136 559,45Jistota úspěchu II. - komplexní sociálně-vzdělávací program pro nezaměstnanéKofoedova škola, občanské sdružení. 6 680 718,10„Kontakt III -projekt integrace romské menšiny“Slezská diakonie 1 794 700,00Integrační vzdělávací program pro mladistvé vracející se z výchovných zařízeníAKLUB Centrum vzdělávání a poradenství 1 827 517,00HIPOTERAPIE DĚTEM - Rozvoj a aplikace hipoterapeutických aktivit v oblasti Orlová a regionu Moravskoslezsko.Jezdecký klub Stáje,,NANKA" Orlová 6 692 547,00Rozvoj služeb podporovaného zaměstnání osob se sníženou soběstačností v oblasti veřejně prospěšných prací a sociálně terapeutických dílenAsociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Stonožka Ostrava Část 4

27 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 Předpokládané CUN Název akce Žadatel 5 448 584,00RODINA A HANDICAP - podpora rodin pečujících o svého člena s těžkým zdravotním postiženímCentrum pro rodinu a sociální péči 2 760 500,00Integrační program pro dlouhodobě nezaměstnanéREINTEGRA 3 822 500,00ERGON – chráněná motivační, integrační a pracovně rehabilitační dílnaERGON - Chráněná dílna 1 806 867,00Zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Opavě a zahájení jeho implementaceStatutární město Opava 2 828 579,00Komunitní bydlení s programem návazných aktivit jako prostředek integrace mentálně postižených osobHarmonie-centrum rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé Část 3

28 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 Předpokládané CUN Název akce Žadatel 671 897,50Nízkoprahové centrum - Rudná pod PradědemObec Rudná pod Pradědem 1 871 318,00Dříč 2LIGA 3 369 611,00Komplexní systém sociální péče CENTROM IICENTROM 4 907 600,00Vytvoření rehabilitačního a motivačního střediska pro lidi ohoržené sociálním vyloučením v návaznosti na možnost pracovního uplatnění v programech chráněných dílen a na otevřeném trhu práceAsociace TRIGON 3 687 426,00Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně patologických jevů ve Vesničce soužitíDiecézní charita ostravsko - opavská 3 097 500,00Mobilní vzděláváníInstitut Euroschola Část 5

29 GS Síť sociální integrace Srovnání s ostatními kraji – počet akcí 110 Karlovarský 185 Ústecký 98 Liberecký 73 Královéhradecký 73 Pardubický 118 Středočeský Realizované akce ve všech GS*Kraj 246 Moravskoslezský 163 Jihomoravský 115 Vysočina 117 Zlínský 185 Olomoucký 157 Jihočeský 109 Plzeňský Realizované akce ve všech GS*Kraj *Celkový počet akcí za všechna grantová schémata realizovaná v jednotlivém kraji (údaje ke srovnání krajů platné k 31.3. 2008 - poskytnuty Řídícím orgánem SROP)

30 GS Síť sociální integrace Srovnání s ostatními kraji – počet akcí

31 GS Síť sociální integrace

32 Naplňování hlavních monitorovacích indikátorů 146,688,6 2) 38,5 2) 22Počet místPočet vytvořených hrubých pracovních míst 52,644,766,941,7%Úspěšní absolventi programů – klienti služeb v oblasti sociální integrace 8164366130821421Počet osobPočet podpořených osob (klientů), kteří se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraciCELKEM GS SSI 2006 1) GS SSI 2005 GS SSI 2004 Měrná jednotka Název 1) Údaje za GS SSI 2006 vycházejí z hodnot uvedených ve Smlouvách o financování akcí 2) Jelikož pracovní místa je možnost vytvářet do 1 roku od ukončení realizace akce, může dojít k dalšímu nárůstu těchto hodnot

33 GS Síť sociální integrace Realizace grantového schématu přinesla podporu pro: 54 projektů nestátních neziskových organizací, měst, obcí, příspěvkových organizací obcí a kraje v hodnotě okolo 170 mil. Kč 8 nízkoprahových center 7 chráněných dílen 23 projektů zaměřených na práci s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 7 projektů zaměřených na práci s dlouhodobě nezaměstnanými osobami 6 komunitních plánů měst Moravskoslezského kraje 9 projektů zaměřených na práci s příslušníky etnických menšin. 21 projektů zahrnujících vzdělávací programy 2 azylová zařízení a 2 intervenční centra vznik zhruba 150 nových pracovních míst

34 GS Síť sociální integrace Děkuji Vám za pozornost. Ing. Hana Šejvlová Mgr. Jan Smiga odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava tel.: 595 622 509, 319 fax: 595 622 126 e-mail: hana.sejvlova@kr-moravskoslezsky.czhana.sejvlova@kr-moravskoslezsky.cz jan.smiga@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravsksoslezsky.cz www.nuts2moravskoslezsko.cz


Stáhnout ppt "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Ing. Hana."

Podobné prezentace


Reklamy Google