Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obec Tisá Program rozvoje. PROČ ? Zákonná povinnost Požadavek občanů Dané předpoklady obce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obec Tisá Program rozvoje. PROČ ? Zákonná povinnost Požadavek občanů Dané předpoklady obce."— Transkript prezentace:

1 Obec Tisá Program rozvoje

2 PROČ ? Zákonná povinnost Požadavek občanů Dané předpoklady obce

3 Rozvoj obce -zákon o obcích Podle § 84 do samostatné působnosti obce patří program rozvoje obce, který schvaluje zastupitelstvo Program rozvoje obce: - krátkodobý – volební období rozpočet, rozpočtový výhled - dlouhodobý – program rozvoje Zákonná povinnost

4 Požadavek občanů Při schvalování územního plánu 2011 Otevřený dopis členům zastupitelstva v září 2013 – 8 spolků a sdružení Horský spolek Tisské stěny Kultura Tisá Lyžařský klub Tisá Reditus Spolek amatérských sportů Sdružení rodičů a přátel dětí TJ Spartak Tisá Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jsou ovšem i občané, kteří zpracování pokládají za zbytečné !!!

5 Obsah otevřeného dopisu Vytvoření dlouhodobého rozvojového programu, který by odpověděl na otázky: S kterými hlavními rozvojovými otázkami se obec potýká a jak je řešit Jaké jsou dlouhodobé cíle aktérů, kteří v obci působí a jak lze tyto cíle a zájmy sladit Prostřednictvím jakých strategií a opatření je možné těchto cílů dosáhnout Jaké nástroje obce a finanční zdroje je možné využít k naplnění rozvojových strategií. Součástí dopisu je Návrh struktury a procesu zpracování rozvojového programu.

6 Dané předpoklady obce Tisá má dobré předpoklady pro udržitelný rozvoj - převahu silných stránek a unikátní příležitosti vázané na turistický ruch Tisá nemá významné slabé stránky a hrozby jsou vázané jen na demografickou strukturu a na předimenzování ploch pro zástavbu

7 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Tisá 2008 Výpis silných stránek (11) Celková kvalita ovzduší není zhoršená Kvalitní p ř írodní prost ř edí dané p ř ítomností CHKO Vysoká úrove ň koeficientu ekologické stability Dlouhodobý r ů st po č tu obyvatel Dobrá v ě ková struktura obyvatelstva Vysoká intenzita bytové výstavby Existence základní školy Existence zdravotního st ř ediska Schválený územní plán Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu Výpis slabých stránek (2) Absence napojení na železnici Zhoršená dostupnost obce s rozší ř enou p ů sobností

8 Výpis p ř íležitostí (4) Rozvoj cestovního ruchu daný p ř ítomností CHKO Rozvoj služeb zam ěř ených na seniory Vysoký potenciál individuální rekreace Vysoký turistický a rekrea č ní potenciál Výpis hrozeb (5) Výskyt starých ekologických zát ě ží Omezení investi č ního rozvoje vzhledem k I. zón ě CHKO Rychlý úbytek d ě tí Stárnutí populace Narušení tradi č ní struktury obce vzhledem k p ř edimenzování zastavitelných ploch pro bydlení Rozbor udržitelného rozvoje území obce Tisá 2008

9 Co se udělalo ? Usnesení zastupitelstva č. 276/2013 ze dne 23.9.2013 Výběrové řízení na zhotovitele ze dne 6.11.2013 Schválení smlouvy s vybraným zhotovitelem SPF Group – Ústí nad Labem usnesení ZO č. 291/2013 ze dne 16.12.2013

10 Co se bude dělat ?

11 Co se bude dělat a kdy ? Měsíc12/20131/20142/20143/20144/20145/2014 Dekáda123123123123123123 Organizace a komunikace (cca 35 % celkového rozsahu prací) Průběžná jednání mezi zpracovatelem a zadavatelem Rozhovory s vybranými zástupci obce Dotazníkové šetření mezi obyvateli Neformalizované schůzky s místními aktéry Veřejná fóra Jednání řídicí skupiny Jednání odborných pracovních skupin Informace na internetu, vývěskách apod. Analytická část (cca 20 % celkového rozsahu prací) Sběr statistických dat a dalších podkladů Analýza obce SWOT analýza Návrhová část (cca 35 % celkového rozsahu prací) Rozvojová vize Rozvojové problémy Formulace cílů Návrh priorit a opatření Implementační část (cca 10 % celkového rozsahu prací) Akční plán Návrh systému projektového řízení Návrh systému implementace a hodnocení


Stáhnout ppt "Obec Tisá Program rozvoje. PROČ ? Zákonná povinnost Požadavek občanů Dané předpoklady obce."

Podobné prezentace


Reklamy Google