Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic

2 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A DOPORUČENÍ K PREZENTACI  PRIORITNÍ OSA (PO) = TEMATICKÝ OKRUH PROGRAMU  INVESTIČNÍ PRIORITA (IP) = PODKAPITOLA TEMATICKÉHO OKRUHU PROGRAMU  Některé údaje a parametry ve výzvách se mohou v detailech stále změnit až do vlastního zveřejnění výzev, neberte je tedy všechny jako stoprocentně závazné.  Výčet podporovaných aktivit či skupin příjemců je orientační, nikoli vyčerpávající, specifikovány budou v jednotlivých výzvách. 2

3 3 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro Operační program Zaměstnanost (OPZ) činí cca 70 mld. Kč

4 TÉMATA A PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍCH OS, INVESTIČNÍCH PRIORIT A PŘIPRAVOVANÝCH VÝZEV NA ROK 2015 4

5 PO1 – ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITA PRACOVNÍ SÍLY PRIORITNÍ OSA 1 – ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITA PRACOVNÍ SÍLY 5

6 PO1 – ZAMĚSTNANOST A ADAPTABILITA PRACOVNÍ SÍLY 1/4  Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly o realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ): rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa, zprostředkování zaměstnání, poradenství atd.  Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života o rozvoj služeb péče o děti, vzdělávání, poradenství, podpora zavádění flexibilních forem práce, odstraňování projevů diskriminace na základě pohlaví atd. 6

7 7 PO 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 2/4 Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby Výzva č. 40 - Podpora zaměstnanosti cílových skupin  Podporované aktivity: zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce; motivační aktivity; pracovní rehabilitace; realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti;  Cílové skupiny: především uchazeči a zájemci o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a ekonomicky neaktivní osoby  Příjemce: svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, NNO,  Vyhlášení: 11/2015, zahájení příjmu 11/2015, ukončení příjmu 2/2016  Celková alokace: 297 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová

8 PO 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 3/4 Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Výzva č. 35 – Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a provoz  Podporované aktivity: Vznik a provoz nových zařízení, provoz a transformace stávajících zařízení typu péče o předškolní děti, kvalifikace pečujících osob, nájemné zařízení péče o děti  Cílové skupiny: rodiče s malými dětmi  Příjemce: územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, zaměstnavatelé, neziskové organizace, vysoké školy, OSS  Vyhlášení: 10/2015, zahájení příjmu 11/2015, ukončení příjmu 03/2016  Celková alokace: 882 mil. Kč, výzva Otevřená a Průběžná, Zjednodušené vykazování* 8

9 PO 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY 4/4 Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života Výzva č. 13 – Podpora služeb péče o děti 1.stupně ZŠ v době mimo školní vyučování (dětské kluby)  Podporované aktivity: samostatné zařízení péče o děti (ranní i odpolední pobyt), doprovody na kroužky a zájmové aktivity, společná doprav dětí do/ze školy, příměstské tábory  Cílové skupiny: rodiče s dětmi mladšími 15let  Příjemce: obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, profesní a podnikatelská sdružení, podnikatelé, kraje a obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, sociální partneři, veřejné výzkumné instituce, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace  Vyhlášení 08/2015, Plán ukončení příjmu 10/2015  Celková alokace: 176 mil Kč, výzva Otevřená a Kolová 9

10 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU PRIORITNÍ OSA 2 – SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 10

11 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 1/8  Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti zejména sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; vzdělávání a poradenství; aktivizační a motivační programy; programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení; programy sociálně právní ochrany; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou; podpora komunitních služeb + Sociální podnikání  Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zdravotnických služeb (psychiatrická péče) a zařízení ústavní péče o děti; zefektivňování procesů v sociálních službách; podpora prevence a včasné intervence; rozvoj a rozšiřování systémů kvality a standardizace činností v sociálních službách; podpora procesu střednědobého plánování služeb; vzdělávání pracovníků sociálních služeb  Investiční priorita 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje vyčleněno výhradně na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování metodou komunitně vedeného místního rozvoje 11

12 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 2/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č. 22 – Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování  Podporované aktivity: a) Podpora sociálního začleňování, podporovány budou zejména služby sociální prevence a odborné sociální poradenství, sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení, terénní programy atd.) b) Podpora komunitní sociální práce (sociální pracovníci obce) c) Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče d) Podpora profesionální realizace sociální práce (podpora využití specifických metod a technik soc.práce, individualizovaného přístupu atd. e) Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy f) Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality  Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené  Příjemci: obce, příspěvkové organizace obcí, svazky obcí, NNO, poskytovatelé soc. služeb  Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu 9/2015, ukončení příjmu 11/2015, projekty na 36 měsíců  Celková alokace: 300 mil. Kč, výzva otevřená a kolová, min.500tis.Kč, max.10mio Kč 12

13 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 3/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č. 26 - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám  Podporované aktivity: služby sociální prevence, odborné sociální poradenství, sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, podpora komunitní soc.práce, propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, soc. práce a zdravotní péče, podpora profesionální realizace soc.práce, prevence kriminality, sociální podnikání  Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, zejména Romové  Příjemci: NNO, obce a jejich příspěvkové organizace – pouze na základě Strategického plánu sociálního začleňování, ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování  Povinná příloha žádosti: Potvrzení o souladu projektu se SPSZ od nositele strategie a od ASZ, u SP - Podnikatelský plán  Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu: 9/2015, ukončení příjmu: 7/2016  Celková alokace: 400 mil. Kč, výzva Uzavřená a Průběžná, projekty 36měsíců, min.500tis., max. dle alokace na jednotlivé obce  Obce: Ostrava, Krnov, Osoblažsko, Odry, Ralsko, Kadaň, Roudnice n/L, Dubí, Chodov, Obrnice, Štětí 13

14 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 4/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č. 15 - Podpora sociálního podnikání  Podporované aktivity: Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podniky. Příjemce musí naplňovat současně principy sociálního podnikání (společensky prospěšný cíl, sociální prospěch - podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30%, ekonomický (51% zisku reinvestice zpět do podniku), enviromentální, místní - viz rozpoznávací znaky integračního sociální podniku  Cílové skupiny: Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (v evidenci déle jak 1rok nebo v souborné délce 12 měsíců v posledních 2letech), osoby se zdravotním postižením, osoby v nebo po výkonu trestu (do 12měsíců po opuštění), osoby opouštějící institucionální zařízení (do 12měsíců po opuštění zařízení)  Příjemci: OSVČ, v.o.s., s.r.o., a.s., evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva, obce a svazky obcí. Pokud je jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%.  Výzva: 8/2015 – 11/2015, projekty 24měsíců100mio Kč, min.podpora 1mio Kč, max.200 000Eur, forma ex-ante, komplementarita i IROP 14

15 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 5/8 Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti Výzva č. 5+6 – Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb  Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené  Příjemce: Kraje  Vyhlášení: 6/2015 – 12/2019, projekty 48měsíců, průběžná, uzavřen Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č. 7+8 - Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)  Cílové skupiny: poskytovatelé a zadavatelé služeb (kraje, obce, NNO, příspěvkové organizace aj.); sociální pracovníci a pracovníci v soc.službách, zaměstnanci veřejné správy, provozovatelé sociálního bydlení, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.  Příjemce: Kraje  Vyhlášení: 6/2015, zahájení příjmu 6/2015, ukončení příjmu 12/2019, celková alokace 919 mil. Kč, výzva Uzavřená a Průběžná 15

16 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 6/8 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č. 37 - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci  Podporované aktivity: Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory), zařízení ústavní péče pro děti, rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání s návaznými veřejně dostupnými službami  Cílová skupina: poskytovatelé komunitních služeb, sociálních služeb a jejich pracovníci, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním  Příjemci: zejména příspěvkové organizace, obce, nestátní neziskové organizace  Vyhlášení 10/2015, zahájení příjmu 10/2015, ukončení příjmu 3/2017  Celková alokace: 100 mil. Kč, výzva Otevřená a Průběžná 16

17 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 7/8 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č. 23 - Poskytování služeb - procesy ve službách ve vazbě na kvalitu a efektivitu  Podporované aktivity: a) Rozvoj nových modelů sociální služeb (produkty, procesy, metodiky, nově vytvořené postupy, analýzy, evidence, vzdělávání pečujících, setkávání pečujících, workshopy atd.), b) Zavádění programů, nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce (případové konference, multidisciplinární týmy, case management atd. c) Standardizace soc. služeb (rozvoj systému kvality, kontrolních mechanismů, podpora vzdělávání pracovníků, stáže atd.), d) Aktivity pro obce v oblasti sociálních služeb (plánování rozvoje sociálních služeb, vzdělávání úředníků, síťování sociálních pracovníků)  Cílová skupina: poskytovatelé služeb; pracovníci poskytovatelů služeb (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci)  Příjemci: NNO, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, poskytovatelé služeb, vzdělávací instituce, registrovaní poskytovatele soc. služeb  Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu 9/2015, ukončení příjmu 11/2015  Celková alokace: 250 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová 17

18 PO 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU 8/8 Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu Výzva č.41 Budování kapacit nestátní neziskových organizací  Podporované aktivity: profesionalizace NNO prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, vícezdrojové financování  Cílové skupiny: zastřešující organizace v neziskovém sektoru, min.počet členů 20  Příjemci: NNO  Vyhlášení: 11/2015 – 11/2016, průběžná, jednokolová, otevřená  Celková alokace: 80 mil. Kč 18

19 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PRIORITNÍ OSA 3 – SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 19

20 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 1/4  Tato prioritní osa má vytvořit prostředí pro kvalitní pilotní testování veřejných intervencí zejména pro oblast zaměstnanosti, sociálního začleňování a zvyšování efektivnosti veřejné správy, šíření nově vzniklých nástrojů podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; vytvoření kapacit pro inovační nabídku a poptávku; podpora projektů na evaluace sociálních inovací, sociální experimentování; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se zaměstnanosti, začleňování a veřejné správy; podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU Cíl: zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Příručka – „Sociální Inovace pro zvídavé, odvážné a tvořivé (Každý z nás může začít psát lepší příběh)“ 20

21 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2/4 Výzva č. 24 - Sociální inovace v oblasti soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce  Podporované aktivity: a) Prototypizace a piloty (již definovaný problém, analýza problému i řešení, existence poptávky po daném řešení ve společnosti), ne star-up projekty b) Rozvoj a udržení existující funkční inovace - replikace inovačního řešení a jeho rozšíření (ověření řešení), kvalitativní změna inovačního řešení a systémová změna (včetně zahraničních inovací + realizace s partnery).  Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou (vč. osob pečujících o osobu blízkou),poskytovatelé služeb sociální, sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO/VPO a sociálních podniků, veřejná správa  Příjemci: obce a jimi zřizované organizace, NNO, výzkumné a vzdělávací instituce, zaměstnavatelé, kraje, poskytovatelé soc. služeb  Vyhlášení: 9/2015, zahájení příjmu 10/2015, ukončení příjmu předběžných žádostí 11/2015, ukončení příjmu žádostí 2/2016  Celková alokace: 200 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová, nejprve hodnocení projektového záměru, po odsouhlasení možnost rozpracovat do projektového záměru, projekty na 36 měsíců, min.500 tis. Kč, max.15 mil. Kč 21

22 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 3/4 Výzva č. 31 - Budování kapacity a profesionalizace NNO  Podporované aktivity: aktivity jejichž cílem je zvýšit kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO, základem je již udělaný audit NNO – spolupráce s expertem, se kterým určí podporované aktivity a napíší samotnou žádost (podporované aktivity: strategický plán 2+3 roky – povinné, financování, lidské zdroje, marketing, kvalita služeb), doporučuje se expert na evaluaci, každá aktivita musí mít povinně evaluaci  Cílové skupiny: zaměstnanci NNO  Příjemci: NNO  Vyhlášení: 9/205, 12/2015, jednokolová, otevřená, projekty na 2 roky  Alokace: 75 mil. Kč, min. podpora 500 tis.Kč, max. podpora 5 mil. Kč 22

23 PO 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 4/4 Výzva č.32 Podpora mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže  Podporované aktivity: mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež, která zahrnuje vzdělávací a motivační aktivity, zahraniční stáže, poradenství a následnou podporu cílové skupiny při vstupu na trh práce  Cílové skupiny: Osoby ve věku 15-30let, evidované na ÚP ČR jejich další specifika je řadí mezi osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené soc.vyloučením (délka evidence + dosažené vzdělání)  Příjemci: Vzdělávací instituce (školy, NNO, obchodní korporace, OSVČ), Agentury práce, NNO, Kraje, obce a jimi zřizované organizace. Povinný je min.1 zahraniční partner z každé země, ve které budou probíhat stáže  Vyhlášení: 8/2015 - 10/2015, projekty na 2 roky, jednokolová, otevřená výzva  Alokace: 75 mil. Kč, min. podpora 1 mil. Kč, max. podpora 10 mil. Kč, ex-ante financování 23

24 PO 4 – EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 1/2 PRIORITNÍ OSA 4 – EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 24

25 PO 4 – EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 1/2  Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy Dokončení plošného procesního modelování agend; zkvalitnění strategického a projektového řízení; podpora snižování administrativní a regulační zátěže; zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi veřejnou správou a občany; optimalizace výkonu veřejné správy v území; racionalizace soudních řízení; nastavení procesů dosahování kvality a jejího řízení; realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě, profesionalizace státní služby Projekty zde mají vycházet ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2014-2020 Cíl: optimalizace procesů a profesionalizace lidských zdrojů ve VS 25

26 PO 4 – EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2/2 Výzva č. 32 – Výzva pro ÚSC  Podporované aktivity: vzdělávací aktivity zaměstnanců, nastavení interního systému vzdělávání, zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech, optimalizace chodu úřadů, projektové a finanční řízení a strategické plánování v úřadech, tvorba strategických plánů rozvoje obcí, rozvoj informovanosti občanů  Cílová skupina: obce a kraje a jejich zaměstnanci, případě sdružení, asociace a svazky územních samosprávných celků a jejich zaměstnanci, občané ČR, volení zástupci územních samosprávných celků  Příjemci: obce, kraje a jimi zřizované organizace, asociace, sdružení a svazy ÚSC (SMS, SMO, AK)  Vyhlášení: 10/2015, zahájení příjmu 11/2015, ukončení příjmu žádostí 3/2016, délka 2 roky  Celková alokace: 285 mil. Kč, výzva Otevřená a Kolová 26

27 PRAVIDLA V OPZ 27 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

28  Text Pravidla pro žadatele a příjemce Obecná část pravidel: např. spolufinancování, monitorování včetně indikátorů, zadávání zakázek, veřejná podpora, povinnosti v oblasti informování a komunikace Specifické části pravidel: např. hodnocení a výběr projektů, změny projektů, způsobilé výdaje, finanční toky  Na www.esfcr.cz k dispozici:www.esfcr.cz Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady Příručka pro hodnotitele 28

29 PLÁNOVÁNÍ VÝZEV OPZ  V období 2014-2020 je kladen větší důraz na plánování výzev  Vůči žadatelům se to projeví pravidelnou aktualizací harmonogramu výzev připravovaných k vyhlášení Harmonogram bude obsahovat také plánované zaměření a předpokládané oprávněné žadatele o podporu Předstih zveřejnění výzvy minimálně 6 měsíců před otevřením výzvy Neplatí pro výzvy z roku 2015, kdy dochází k zahájení implementace Harmonogram výzev je k dispozici na www.esfcr.cz, včetně aktivit a cílových skupinwww.esfcr.cz 29

30 TYPY A DRUHY VÝZEV / PROJEKTŮ 30 OP LZZOPZ (typy výzev) – doplňkové rozlišení ŘO Výzvy pro individuální projektyUzavřené výzvy pro projekty přímého přidělení Výzvy pro grantové projektyOtevřené výzvy pro soutěžní projekty OPZ (druhy výzvy) – rozlišení MMR Kolové výzvy Právě jedno kolo příjmu a výběru; pouze jedno datum ukončení příjmu žádostí; hodnocení a výběr ze všech žádostí předložených v dané výzvě (žádosti se řadí od nejkvalitnější po nejméně kvalitní) Průběžné výzvy Pouze jedno datum ukončení příjmu žádostí, nicméně hodnocení a výběr probíhá průběžně díky tomu, že podporu získává každá žádost, která uspěje v hodnocení (není třeba řazení žádostí, pouze splnění minima) Specifické výzvy pro integrované nástroje (ITI, IPRÚ, CLLD)

31 HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ  Hodnocení přijatelnosti a formální hodnocení: lhůta 30 dnů + 10 pracovních dnů, posuzování souladu s výzvou (způsobilost žadatele, cíl.skupiny, adekvátní způsobilé výdaje, aktivity, trestní bezúhonnost, horizontální principy atd.), dále úplnost žádosti včetně všech požadovaných příloh a podpis oprávněnou osobou  Věcné hodnocení: lhůta 80 dnů + 20 dnů, 1 projekt hodnotí min.2 hodnotitelé (případně arbitr - pokud dojde k podstatnému bodovému rozdílu hodnotitelů) nebo hodnotící komise (5 členů), Kritéria: Potřebnosti (35%), Účelnosti (30%), Efektivnosti a hospodárnosti (20%) a Proveditelnosti (15%)  Hodnotící komise (ne vždy): rozhoduje o tom, zda bude projekt doporučen k financování (i s výhradou) vzhledem k alokaci výzvy 31

32 HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PROJEKTŮ V PO 3  Věcné hodnocení předběžné žádosti: lhůta 60 dnů + 20, Kritéria: potřebnost, novost, dopad inovace a zapojení inovačních aktérů, provádí hodnotící komise, dá doporučení rozpracovat do plné žádosti  Věcné hodnocení plné žádosti: 80 dnů + 20, Kritéria: Potřebnosti 35%, Účelnosti 35%, Efektivnosti 20%, Proveditelnosti 10% 32

33 HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTU Kritéria věcného hodnocení soutěžních projektů (mimo inovačních) 33

34 ELEKTRONIZACE – MS2014+  Implementace OPZ bude probíhat v monitorovacím systému MS2014+ Určen pro všechny operační programy financované z ESI fondů v období 2014-2020 (výjimky pro oblast zemědělství a rybolovu) Zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj Sjednocení terminologie Odbourání listinné komunikace – žádost, přílohy, monitorovací zprávy atd. Musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem 34

35 PREVENCE CHYB V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH OP LZZ: Chyby v zadávacích řízeních představují největší skupinu mezi identifikovanými pochybeními OPZ:  Veškerá zadávací řízení podléhají ex ante kontrole  Příjemce musí při přípravě i v průběhu zadávacího řízení počítat s časem nezbytným na kontroly ŘO  Kontroly týkající se výběru dodavatele: před vyhlášením zadávacího řízení před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem poté, co zadavatel provedl posouzení a hodnocení nabídek před podpisem dodatku ke smlouvě s dodavatelem 35

36 SPOLUFINANCOVÁNÍ 36 Typ příjemceZajištění národního podílu Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy Sociální partneři, svazy Nestátní neziskové organizace MAS jako celek Příjemce: 0 % SR: celý národní podíl Územní správní celky a jimi zřizované organizace Veřejné vysoké školy Výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) Příjemce: min. 5 % SR: zbytek národního podílu Školy a školská zařízení (zapsané ve školském rejstříku) Příjemce: min. 5 % SR: zbytek národního podílu (ale ŘO může snížit) Obchodní společnosti, OSVČ, Družstva, Státní podniky Příjemce: celý národní podíl SR: 0%

37 ROZŠÍŘENÍ DEFINICE NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ  Prostředky poskytované na tzv. nepřímé náklady byly navýšeny (až na 25 %)  Současně došlo k rozšíření definice toho, co do nepřímých nákladů patří o nepřímé náklady zahrnují i výdaje na personál zajišťující administraci projektu a management  Odpadá administrativa spojená s prokazováním osobních nákladů pro tuto část realizačních týmů projektů  Poměr přímých a nepřímých nákladů je určen přímo ve výzvách 37

38 ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ  Věcná způsobilost Vymezuje, jaké typy výdajů (dle předmětu) je možné hradit a za jakých případně podmínek Odkaz na Specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce  Časová způsobilost Časově způsobilé jsou náklady vzniklé v době realizace projektu Soutěžní projekty: datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy Projekty přímého přidělení: limitem je buď 1. 1. 2015 nebo 1 rok před předložením žádosti o podporu (podle toho, který z okamžiků je z hlediska časové osy pozdější) 38

39 VYUŽITÍ JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ  Jednotkové náklady Jedna z metod zjednodušeného vykazování Podpora se proplácí za dosažení předem stanoveného výstupu/výsledku, neprokazují se jednotlivé výdaje  V OPZ se připravuje vyšší míra využívání jednotkových nákladů oproti OP LZZ Pokročilá příprava systému podpory zařízení péče o děti předškolního věku (vznik, transformace a provoz zařízení typu dětské skupiny) Pokročilá příprava sytému podpory dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců ve firmách (podle zaměření daného vzdělávání vymezeno 6 základních skupin kurzů) Ve fázi analýz je potenciální využití jednotkových nákladů na rekvalifikace a sociální služby 39

40 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ  podíl výdajů na křížové financování nesmí v rámci celkových způsobilých výdajů za každou prioritní osu překročit 10 % (zodpovědnost za dodržení limitu má ŘO);  na úrovni projektu z pravidel OPZ žádný limit nevyplývá (resp. platí omezení pro rozsah investičních výdajů v projektu ve výši max. 50 % způsobilých výdajů;  ŘO může ve výzvě k předkládání žádostí o podporu stanovit limit pro křížové financování v projektech v návaznosti na zaměření výzvy a také s ohledem na rozsah využití křížového financování v jiných podpořených či plánovaných projektech 40

41 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ DŮLEŽITÉ: křížové financování je v OPZ definováno odlišně od OP LZZ (došlo ke změně nařízení)  OPZ: KF = infrastruktura (nákup, rekonstrukce); za infrastrukturu se považují budovy, stavby, pozemky a technická zařízení nezbytná pro fungování budov a staveb, s nemovitostmi pevně spojená (vodovod, kanalizace, energetické, komunikační vedení apod.)  za infrastrukturu se nepovažují movité a samostatně pořizované věci využívané při realizaci projektů (vybavení, nábytek, učební pomůcky, přístroje sloužící k výuce nebo používané při výzkumu a vývoji apod.)  ŘO může v textu výzvy omezit, za jakým účelem bude křížové financování využito 41

42 DÉLKA REALIZACE PROJEKTU  Doporučená maximální délka realizace dle pravidel OPZ: pro soutěžní projekty: obvykle 2 roky pro projekty přímého přidělení: není v pravidlech stanovena, ale ve výzvě může být omezena není překážkou pro budoucí prodloužení podpořeného projektu, pokud se k tomu objeví důvody  Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2023, ale ŘO bude usilovat o to, aby dokončení fyzické realizace proběhlo do 30. 6. 2023 42

43 MOŽNOSTI KOMUNIKACE S ŘO A ZODPOVÍDÁNÍ DOTAZŮ  Odbor podpory projektů ESF – viz náš kontakt níže  Fórum ESF - https://forum.esfcr.cz/https://forum.esfcr.cz/  Oficiální kontakty na kolegy z odboru realizace programů ESF – veřejná správa http://www.esfcr.cz/kontakty-opzhttp://www.esfcr.cz/kontakty-opz  Zadávání otázek v rámci ESF http://www.esfcr.cz/modules/faq/submit.php http://www.esfcr.cz/modules/faq/submit.php  Plánované semináře pro žadatele k jednotlivým výzvám s účastí zástupců MPSV a MV jako věcného garanta 43

44 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 1/5 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)  nástupce metody LEADER – princip místních partnerství samospráv, NNO a podniků  vyčleněno výhradně na podporu metody komunitně vedeného místního rozvoje – podporovány vybrané aktivity Prioritní osy 1 a 2  pro jednotlivé MAS je podmínkou čerpání absolvování tzv. standardizace MAS v gesci SZIF a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v gesci MMR  předkládání SCLLD pro schválení - od září 2015 (výzva MMR) 44

45 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 2/5 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)  Vyhlašování výzev MAS v návaznosti na výzvu ŘO OPZ  Vyhlášení výzvy ŘO OPZ: březen 2016, výzva průběžná  Vazby projektů a aktivit na tuto strategii CLLD a zároveň na podporované aktivity v OPZ  Celková alokace: cca 1,81 mld. Kč 45

46 46 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 3/5 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)  Příjemci - subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD (např. NNO, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, MAS, poskytovatelé soc. služeb, školy a školská zařízení, vzdělávací a poradenské instituce, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky)  Území, na která bude podpora cílena - území MAS, kterým je schválena strategie CLLD (v odůvodněných případech možnost realizovat aktivity i mimo území MAS, avšak vždy musí být dopad na obyvatele MAS)  Cílové skupiny - osoby sociálně vyloučené/sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů

47 47 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Obecné podmínky k podporovaným aktivitám:  Soulad aktivit se schválenou strategií CLLD  Aktivity mají lokální/místní charakter a dopad na obyvatele žijící v území MAS (aktivity vychází ze skutečných potřeb osob žijících v území MAS)  Místo realizace aktivit = území MAS + v odůvodněných případech i mimo území MAS, avšak vždy musí být dopad na obyvatele MAS  Vyloučení duplicit ve financování aktivit z veřejných zdrojů (státní a krajské dotace, jiné projekty financované z ESIF) → čestné prohlášení žadatele  Důraz na individuální přístup k osobám z CS a na logickou provázanost aktivit PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 4/5

48 48 PO 2 - MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 5/5 Investiční priorita 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje (CLLD) Doporučení pro přípravu strategií CLLD:  Analytická část strategie čerpá z relevantních a aktuálních statistických údajů  Strategie vychází z aktuálních strategických a koncepčních dokumentů obcí, krajů, ÚP atd.  Do přípravy strategie jsou zahrnuti všichni relevantní partneři, včetně veřejnosti  Vzájemná provázanost částí strategie – analytická – strategická – implementační  Podrobná implementační část - popis řídící a realizační struktury MAS  Analýza rizik, včetně opatření k jejich eliminaci – povinná příloha

49 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Odbor podpory projektů (86) monika.hejzlarova@mpsv.cz jiri.prochazka@mpsv.cz Oddělení projektů CLLD (875) karel.gregor@mpsv.cz radek.kozak@mpsv.cz jiri.prochazka@mpsv.cz karel.gregor@mpsv.cz@


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí."

Podobné prezentace


Reklamy Google