Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOSKOVICKÉ STEZKY projekt nejen pro zážitkovou cyklistiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOSKOVICKÉ STEZKY projekt nejen pro zážitkovou cyklistiku."— Transkript prezentace:

1 BOSKOVICKÉ STEZKY projekt nejen pro zážitkovou cyklistiku

2 STEZKA = TRAIL CYKLISTICKÁ TERÉNNÍ JEDNOSMĚRNÁ TRASA RŮZNÉ OBTÍŽNOSTI ŠETRNÁ K PŘÍRODĚ A ATRAKTIVNÍ PRO UŽIVATELE. BOSKOVICKÉ STEZKY PROPOJENÍ S DALŠÍMI ZÁKLADNAMI V BRNĚ, JEDOVNICÍCH A BYSTŘICI

3 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2023 NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Opatření 2.1.3 Marketingová podpora tvorby cykloproduktů TOP terénních produktů Marketingová podpora sítě přírodě blízkých stezek (jedná se zejména o oblasti Vranovska, Boskovicka, Blanenska, Lomnicka, Tišnovska, Horňácka). Opatření 2.2.2. Finanční podpora výstavby a údržby významných projektů na území kraje Opatření zajišťuje finance z krajského rozpočtu na výstavbu vybraných úseků na území kraje, včetně tras začleněných do sítě EuroVelo, budování problematických úseků na Moravských vinařských stezek a rozvíjení sítě přírodě blízkých stezek (např. se jedná o oblasti Vranovska, Boskovicka, Blanenska, Lomnicka, Tišnovska, Horňácka). Opatření 3.2.2 Propagační akce na podporu cyklodopravy, cykloturistiky a terénní cyklistiky Podpora cyklokampaní na podporu městské mobility – např. Do práce na kole, Nakupuj na kole, akce pro seniory apod. Dále se jedná o akce pro oživení venkovského prostoru prostřednictvím cykloturistiky a terénní cyklistiky.

4 NÁVRHOVÁ ČÁST Opatření 2.1: Zkvalitňování základní infrastruktury cestovního ruchu 2.1.4. Zlepšování liniové dopravní infrastruktury pro cestovní ruch Jedná se o podporu budování podmínek pro rozvoj nemotorové dopravy ve střediscích CR a mezi nimi. Vedle toho je nutné udržovat a vybavovat příslušným mobiliářem síť pěších stávajících stezek, hipostezek nebo běžeckých lyžařských tras. Dále je nutno tuto síť rozšiřovat a modernizovat o nová atraktivní zařízení (např. in-line stezky nebo singletracky)

5 BOSKOVICKÉ STEZKY – I. etapa N ávrhy trailů v lokalitě Doubravy

6 SPORTOVNÍ AKTIVITY  SPORTOVNÍ AKCE V BĚHU, TURISTICE, CYKLISTICE  VÝUKOVÉ PROGRAMY NORDIC WALKING, BEZPEČNĚ NA KOLE, ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA  TRÉNINKOVÉ KEMPY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  TESTOVACÍ A PŘEDVÁDĚCÍ PREZENTACE

7 CENTRUM zázemí pro všechny  Služby návštěvníkům (recepce,servis,občerstvení, WC, sprchy, myčka kol ad.)  Zázemí pro pořádání akcí  Pumptracková dráha  Workoutové hřiště

8 CENTRUM - modulární výstavba

9 Harmonogram akcí včetně získání dotací : 1.fáze je zpracování projektové dokumentace na realizaci cyklotras:  9.9.- představení záměru veřejnosti  29.09.2015 –souhlas RM s podáním žádosti o dotace z JMK na zpracování PD a realizace značení vybraného okruhu cyklotrasy  do 02.10.2015 podání žádosti o dotaci z JMK na zpracování PD a realizace značení vybraného okruhu cyklotrasy  zahájení výběrového řízení na zpracovatele PD po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace z JMK předpoklad do konce roku 2015  výběr zpracovatel PD předpoklad únor 2016  zpracování PD duben 2016  realizace vybrané cyklotrasy květen 2016  vyúčtování dotace z JMK do konce roku 2016  podání žádosti na realizace dalších částí cyklotras dle dotačních možností v průběhu roku 2016 (po zpracování PD)

10 Harmonogram akcí včetně získání dotací: 2. fáze je zpracování PD na zázemí cykloparku a jeho realizace  září 2015 – podání žádosti na JmK o zařazení záměru do rozpočtu JmK na r.2016  rok 2016 zpracování PD (včetně vyjádření dotčených orgánů), výběrové řízení, atd.  zahájení realizace 2016, příp. 2017  3. fáze je zpracování PD na veřejnou zeleň  leden až březen výběrové řízení 2016 na zpracování PD - zpracování PD duben až květen 2016  podání žádosti o dotaci od poloviny roku 2016 (po zpracování PD)  realizace v roce 2017  Dotační možnosti: MMR, SFŽP, SZIF

11 Stanovisko dotčených partnerů  Stanovisko OSM – stanovisko kladné, u pozemků, které užívá SITA a.s. odbor doporučuje podat žádost o prodloužení lhůty dočasného odnětí pozemků k plnění funkce lesa.  Stanovisko OSM – lesní správce MP lesy, spol. s r.o. – stanovisko kladné, upozorňuje na možnost těžby v dané lokalitě, možnost narušení cyklostezek přejezdem lesní techniky. Konstatuje, že projekt je realizovatelný za předpokladu uvedení do souladu s platnou legislativou a detailním projednáním umístění jednotlivých objektů v terénu  Stanovisko TOŽP MěÚ Bce – v případě kácení dřevin je třeba požádat o povolení kácení u orgánů ochrany přírody, je nutné vydání souhlasného závazného stanoviska. Z hlediska odpadového hospodářství nemají námitky proti umístění stezek. Z hlediska zákona o lesích je za základní třeba považovat územní rozhodnutí o umístění stavby a posléze stavební povolení. V případě, že by mělo k umístění stavby dojít bez odnětí PUPFL, doporučuje orgán SLL zdejšího úřadu konzultovat tuto problematiku s KÚ JmK.  Stanovisko OŽP KÚ Jmk - Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas o povolení stavby, zařízení a terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu. Příslušný k vydání souhlasu je v případě, že dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa bude větší jak 1 ha, je krajský úřad, v opačném případě obecní úřad obce s rozšířenou působností. Budování jednosměrných cyklistických terénních tras není v rozporu s požadavky na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa, to znamená, že je neomezuje a ani neodnímá.  Stanovisko odboru výstavby a územního plánování: Veškeré projektem dotčené parcely jsou výlučně ve vlastnictví města Boskovice a jedná se o převážně lesní pozemky nebo ostatní plochu. Jako příslušný úřad územního plánování sděluje, že uvedená studie je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.  Stanovisko ORMI: K přiložené studii nemá odbor připomínky.  Stanovisko Honební společenstvo Boskovice: Souhlasí se záměrem výstavby terénních cyklistických terénních stezek.


Stáhnout ppt "BOSKOVICKÉ STEZKY projekt nejen pro zážitkovou cyklistiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google