Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení návrhu strategie Jednání Pracovní skupiny 28.11.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení návrhu strategie Jednání Pracovní skupiny 28.11.2014."— Transkript prezentace:

1 Představení návrhu strategie Jednání Pracovní skupiny 28.11.2014

2 1.Představení strategií podle témat (na základě analýz)  Vzdělávání  Maloobchod a drobné podnikání  Sociální služby  Nevyužívané prostory a objekty 2.Představení projektových záměrů 3.Výsledky hodnocení projektových záměrů 4.Výběr projektových záměrů pro rozpracování  2 projektové záměry pro předběžnou studii proveditelnosti

3  Hlavní cíl: Zkvalitnit vzdělávání a možnosti trávení volného času obyvatel mikroregionu  Specifický cíl: Zatraktivnit možnosti trávení volného času jako prevence sociálně patologických jevů Rozvoj nabídky volnočasových aktivit a spolkové činnosti Podpora mimoškolních aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin Posílení informovanosti a identifikace obyvatel s místem, kde žijí Posílení spolupráce rodičů a škol  Specifický cíl: Stabilizovat postavení škol v mikroregionu Vytvoření projekce budoucích kapacit místních škol Rozšíření možnosti aktivního trávení volného času obyvatel, podpora celoživotního vzdělávání místních občanů Podpora zdravého životního stylu dětí Vytvoření nových vzdělávacích programů nejen pro školy, ale i širokou veřejnost  Specifický cíl: Posílit vybavení škol Posílení zázemí škol

4  Hlavní cíl: Oživit místní ekonomiku mikroregionu  Specifický cíl: Zlepšit dostupnost maloobchodu pro občany MKL Podpora a rozšíření systému pečovatelské služby v rámci mikroregionu, zejm. s ohledem na donášku potravin Podpora stávajících obchodů v obcích Vytvoření podmínek pro nové obchody v obcích Podpora nových forem maloobchodu v území  Specifický cíl: Zkvalitnit infrastrukturu a služby pro rozvoj podnikání Zlepšení internetového připojení v území Zlepšení dopravní dostupnosti Bezdružic Podpora vzdělávání a rozvoj informovanosti pro potencionální podnikatele  Specifický cíl: Zlepšit podmínky pro místní producenty Podpora pro rozvoj místních producentů potravin a řemeslných výrobců Podpora dostupnosti místních producentů a jejich výrobků

5  Hlavní cíl: Posílit sociální soudržnost regionu  Specifický cíl: Zvýšit informovanost o nabídce sociálních služeb a právech obyvatel na území mikroregionu Posílení spolupráce obcí v sociální oblasti a koordinace služeb Informování obyvatel o možnostech řešení nepříznivých životních situací představiteli samosprávy, včetně zprostředkování aktuální nabídky dostupných sociálních služeb Průběžné zjišťování potřeb obyvatel a pravidelné vyhodnocování nabídky a kapacity sociálních služeb dostupných z území mikroregionu a zprostředkování informací o potřebných službách sociálnímu odboru ORP Stříbro  Specifický cíl: Zajistit optimální nabídku sociálních a návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na území mikroregionu Zajištění a rozvoj služby osobní asistence Rozvoj pečovatelské služby a domácí zdravotnické péče Podpora vzniku a fungování denního či týdenního stacionáře a odlehčovacích služeb Podpora sociálně aktivizačních služeb a podpora setkávání seniorů a osob se zdravotním postižením Podpora pečujících osob a rodin Podpora (terénní) hospicové péče

6  Specifický cíl: Zajistit optimální nabídku sociálních a návazných služeb pro podporu rodin s dětmi, mládeže a osob ohrožených sociálním vyloučením Podpora vzniku a fungování nízkoprahového centra a podpora terénních služeb pro děti a mládež, včetně podpory mimoškolních aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin Podpora prevence užívání návykových látek Podpora zajištění poradenství v oblasti dluhů, snižování dopadů užívání drog, kontaktní centra apod.  Specifický cíl: Zajistit infrastrukturu a personální kapacity pro poskytování potřebných sociálních a návazných služeb a zvyšovat odbornost jejich pracovníků Zajištění infrastruktury a vybavení pro poskytování potřebných služeb Zajištění dostupného bydlení pro potencionální uživatele výše uvedených služeb Zvyšování odbornosti pracovníků sociálních a návazných služeb Rozvoj dobrovolnické činnosti Iniciace vzniku sociálních podniků, podpora jejich zakládání a rozvoje

7  Hlavní cíl: Využít potenciál nevyužitých prostor a objektů ke zvýšení atraktivity  Specifický cíl: Zavést systém monitorování nevyužitých prostor a objektů Systém monitorování nevyužitých prostor a objektů v MR  Specifický cíl: Ověřit proces revitalizace vybraných nevyužitých prostor a objektů Příprava revitalizace nevyužitých prostor a objektů vybraných podle typu Revitalizace nevyužitých prostor a objektů vybraných podle typu  Specifický cíl: Odstranit neperspektivní prostory a objekty narušující vzhled nebo fungování sídel v exponovaných místech Inventarizace a vyhodnocení možností využití prostor a objektů narušující vzhled nebo fungování sídel Příprava asanace vybraných prostor a objektů narušující vzhled nebo fungování sídel

8  Projektové fiche (formulář)  Osloveni:  Starostové  Ředitelé škol a školských zařízení  Podnikatelé a další zaměstnavatelé (poskytovatelé služeb) Občanská sdružení  Sebráno 34 fichí DĚKUJEME  Zapojilo se 12 osob - DĚKUJEME  Některé fiche se týkaly jedné záležitosti (i z pohledu více témat)  Vytvořeno 30 projektových záměrů  viz též zaslané podklady + vytištěný přehled

9 Číslo PZ Název projektového záměruČíslo FKategorie Synergie VazbyNositel Vzdě- lávání Malo- obchod Sociál- ní služby Nevy- užité objekty Počet vztahů 1Demografická prognóza počtu žáků ZŠ v mikroregionu1Vzděláváníx 1 MKL 2Venkovská komunitní škola2Vzděláváníx 1 obec / ZŠ v MKL 3Zázemí pro pedagogy v ZŠ Záchlumí3Vzděláváníx 1 ZŠ Záchlumí 4Prostředí vychovává – ZŠ Konstantinovy Lázně4Vzděláváníx 1 ZŠ Konstantinovy Lázně 24Rekonstrukce šaten - ZŠ Černošín28Vzděláváníx 1 ZŠ Černošín 25Tělocvična pro 1. st. ZŠ - ZŠ Černošín29Vzděláváníx 1 ZŠ Černošín 26Rekonstrukce školní jídelny - ZŠ Bezdružice30Vzděláváníx 1 MŠ, ZŠ a ZUŠ Bezdružice 29Zahrada našich snů - MŠ Černošín31Vzděláváníx 1 MŠ Černošín, Město Černošín 5Centrum reemigrantské tradice5Vzděláváníx 1 Českobratrská církev evangelická 6Mikroport - zpravodaj Mikroregionu6Vzděláváníxx 2PZ8MAS Český Západ 7Starý zámek v Kořenu - ekovýchova7Vzděláváníx x2 o.s či soukromá osoba za podpory MKL 8 Podpora místních farmářů, regionálních produktů a prodeje ze dvora 8, 12Maloobchodxx 2 PZ13,14, 16 MAS Český Západ, MKL 9Kavárna ve zvonici na vrchu Krasíkov9Maloobchodxx 2 o.s. Zvonice, obec Kokašice 10 Zlepšení internetového připojení mikroregionu Konstantinolázeňsko 10Maloobchod x 1 členské obce MKL 11Úprava silnice III/20161 Bezdružice - Kokašice11Maloobchod x 1 Plzeňský kraj - SUS PK 12Podpora propagace a rozvoje - Dvůr Krasíkov13Maloobchod x 1PZ6Dvůr Krasíkov 13Obchod s produkty místních producentů Konstantinovy Lázně14, 26Maloobchod x 1PZ8Konstantinovy Lázně 14 Prodej a propagace potravinářských výrobků místních producentů v síti COOP 15Maloobchod x 1 COOP Jednota Tachov, jednotliví producenti 15Rozvoj sítě stávajících prodejen COOP - prodejna Lestkov16Maloobchod x 1 Obec Lestkov 16Prodejna místních potravin a kavárna v Bezdružicích 18,22,2 7 Maloobchod xxx3PZ18 Město Bezdružice 17Společné stáří a dětství na vsi - Lestkov17Sociální službyx xx3 Obec Lestkov 18"Komunitní dům" v Bezdružicích18, 25Sociální služby xx2PZ16Město Bezdružice 19 Podpora seniorů a zdravotně postižených osob v domácím prostředí v Olbramově 19Sociální služby x 1 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 20Rozšíření pečovatelské služby na celé území mikroregionu20Sociální služby x 1PZ21MKL / obec KL 21 Posílení kompetencí samosprávy při koordinaci poskytování sociálních služeb v MKL 21Sociální služby x 1PZ20MKL 22Dům tří věků - Kokašice23Sociální službyxxx 3 MAS Český Západ, “místní sdružení“ 30Zámek Slavice - klidné a pohodlné byty pro seniory32Sociální služby xxx3 Hana a Werner Franzovi 23Rekonstrukce staré radnice Bezdružice24Nevyužité objekty x1 Město Bezdružice 27Odstranění havarijního stavu vrcholně barokního zámku v Cebivi33Nevyužité objekty x x2 Obec Cebiv 28Školící zařízení a depozit v Trpístech34Vzděláváníx x2 Jan Dlouhý, umělecký truhlář a restaurátor

10

11 Sociální služby PZ6 – Mikroport – zpravodaj Mikroregionu (F6) PZ9 – Kavárna ve zvonici na vrchu Krasíkov (F9) PZ10 – Zlepšení internetového připojení mikroregionu Konstantinolázeňsko (F10) PZ11 – Úprava silnice III/20161 Bezdružice- Kokašice (F11) PZ12 – Podpora propagace a rozvoje – Dvůr Krasíkov (F13) PZ13 – Obchod s produkty od místních producentů Konstantinovy Lázně (F14, 26) PZ14 – Prodej a propagace potravinářských výrobků místních producentů v síti COOP (F15) PZ15 – Rozvoj sítě stávajících prodejen COOP – prodejna Lestkov (F16) Vzdělávání Maloobchod Nevyužité objekty PZ18 – „Komunitní dům“ v Bezdružicích (F18, 25) PZ17 – Společné stáří a dětství na vsi - Lestkov (F17) PZ16 – Prodejna místních potravin a kavárna v Bezdružicích (F27, 22, 18) PZ22 – Dům tří věků – Kokašice (F23) PZ28 – Školící zařízení a depozit v Trpístech (F34) PZ30 – Zámek Slavice – klidné a pohodlné byty pro seniory (F32) PZ7 – Starý zámek v Kořenu (F7 ) PZ23 – Rekonstrukce staré radnice v Bezdružicích (F24) PZ27 – Odstranění havarijního stavu vrcholně barokního zámku v Cebivi (F33) PZ8 – Podpora místních farmářů, regionálních produktů a prodeje ze dvora (F8, 12) PZ1 - Demografická prognóza počtu žáků MŠ a ZŠ v MKL (F1) PZ2 – Venkovská komunitní škola (F2) PZ3 – Zázemí pro pedagogy v ZŠ Záchlumí (F3) PZ4 – Prostředí vychovává – ZŠ Konstantinovy Lázně (F4) PZ5 – Centrum reemigrantské tradice (F5) PZ24 – Rekonstrukce šaten – ZŠ Černošín (F28) PZ25 – Tělocvična pro 1. st. ZŠ Černošín (F29) PZ26 – Rekonstrukce šk. jídelny – MŠ, ZŠ a ZUŠ Bezdružice (F30) PZ29 – Zahrada našich snů – MŠ Černošín (F31) PZ20 – Rozšíření pečovatelské služby na celé území mikroregionu (F20) PZ21 – Posílení kompetencí samosprávy při koordinaci poskytování soc. služeb v MK (F21) PZ19 – Podpora seniorů a zdrav. postižených osob v domácím prostředí (F19)

12  Výběr 2 projektových záměrů k rozpracování formou předběžné studie proveditelnosti  Navržená kritéria pro výběr projektů: 1.Technicky, finančně a organizačně náročné projekty  vyjasnění technických, organizačních a finančních otázek v průběhu realizace i provozu 2.Výrazný efekt pro MR 3.Nižší stupeň rozpracovanosti 4.Jasný nositel projektu 5.(Vy)řešené vlastnické vztahy 6.Aktuálnost projektu

13 Hlediska a kritéria Stupně hodnocení 1234 Náročnost Technická jen vybavenístavební úpravyrekonstrukce, výstavbahavarijní stav nemovitosti Finanční do 0,5 mil.0,5 - 1 mil. Kč1 - 4 mil. Kčnad 4 mil. Dostupnost financí v rozpočtu nositeledostupný veřejný zdrojnejistý veřejný zdrojnení jasný zdroj Provozní provozně ziskovýprovozně neutrálnímalá provozní ztráta (dotace na provoz) pravděpodobná velká provozní ztráta Organizační jednoduchý, 1 subjektjednoduchý, více subjektů nejasný nebo složitý, 1 subjekt nejasný nebo složitý, více subjektů Rizika bez rizikpravděpodobná menší rizika možnost vážných rizikpravděpodobná vážná rizika Efekty Cílová skupina velká část obyvatel MRjen menší část obyvatel MR většina obyvatel obcejen část obyvatel obce Přínos zásadnívýznamnýnezanedbatelnýmenší Připravenost Stav projednaný a schválenýznámé i finanční parametry známé technické a organizační parametry jen záměr Nositel zřejmý nositeljen možnostiza jiného nositelebez nositele Vazby Synergie souvisí s více oblastmisouvisí s 1 oblastísouvisí s jiným projektem nesouvisí s jinou oblastí ani projektem Závislost na projektech nezávisí na jiném projektu bylo by vhodné předřadit jiný projekt je podmíněn jiným projektem je podmíněn více projekty

14 Číslo PZ Název projektového záměru NáročnostEfektyPřipravenostVazby Technic- ká Finanční Dostup- nost financí Provozní Organi- zační RizikaØ Cílová skupina PřínosØStavNositelSynergie Závislost na projektech 1Demografická prognóza počtu žáků ZŠ v mikroregionu 1111111,0232,51131 3Zázemí pro pedagogy v ZŠ Záchlumí 1122211,5433,52141 4Prostředí vychovává – ZŠ Konstantinovy Lázně 1122211,5333,02141 26Rekonstrukce školní jídelny - ZŠ Bezdružice 2122211,7433,52141 6Mikroport - zpravodaj Mikroregionu 1132211,7121,54321 24Rekonstrukce šaten - ZŠ Černošín 2222222,0333,02141 5Centrum reemigrantské tradice 1232222,0232,54131 2Venkovská komunitní škola 1323322,3121,54431 25Tělocvična pro 1. st. ZŠ - ZŠ Černošín 3322222,3333,02141 29Zahrada našich snů - MŠ Černošín 3322222,3333,03121 7Starý zámek v Kořenu - ekovýchova 4433333,3222,04321 14 Prodej a propagace potrav. výrobků místních producentů v síti COOP 1111221,3232,51132 15Rozvoj sítě stávajících prodejen COOP - Lestkov 1112121,3333,03141 9Kavárna ve zvonici na vrchu Krasíkov 1122121,5222,02121 8 Podpora místních farmářů, regionálních produktů a prodeje ze dvora 1122221,7222,03221 13Obchod s produkty místních producentů Konst. Lázně 1141221,8222,04432 11Úprava silnice III/20161 Bezdružice - Kokašice 2332222,3111,03141 12Podpora propagace a rozvoje - Dvůr Krasíkov 3341122,3444,03141 16Prodejna místních potravin a kavárna v Bezdružicích 3333433,2211,54113 10Zlepšení internetového připojení mikroregionu 3443343,5121,54444 20Rozšíření pečovatelské služby na celé území MR 1232222,022 4232 21 Posílení kompetencí samosprávy při koordinaci poskytování sociálních služeb v MKL 1232222,022 4232 19 Podpora seniorů a zdravotně postižených osob v domácím prostředí v Olbramově 3433222,8222,04121 22Dům tří věků - Kokašice 3433333,2312,04311 30Zámek Slavice - klidné a pohodlné byty pro seniory 4432343,3423,04111 18"Komunitní dům" v Bezdružicích 3434433,5211,54113 17Společné stáří a dětství na vsi - Lestkov 4434433,7312,04111 23Rekonstrukce staré radnice Bezdružice 3442333,2211,54121 27Odstranění havarijního stavu barokního zámku v Cebivi 4442333,3322,54321 28Školící zařízení a depozit v Trpístech 3342232,8333,03121

15 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje  Ing. Filip Uhlík  Ing. Pavel Beneš  Lucie Ženíšková Centrum pro Komunitní práci Západní Čechy  Mgr. Jan Martínek


Stáhnout ppt "Představení návrhu strategie Jednání Pracovní skupiny 28.11.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google