Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond malých projektů v Euroregionu Nisa Období 2014-2020 Mgr. Eva Hájková Ing. Lucie Hobrlantová Lenka Doláková, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond malých projektů v Euroregionu Nisa Období 2014-2020 Mgr. Eva Hájková Ing. Lucie Hobrlantová Lenka Doláková, DiS."— Transkript prezentace:

1 Fond malých projektů v Euroregionu Nisa Období 2014-2020 Mgr. Eva Hájková Ing. Lucie Hobrlantová Lenka Doláková, DiS.

2 Euroregion Niesse-Nisa-Nysa  Liberecký kraj  Ústecký kraj pouze na katastrálním území obcí a měst: Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov Na německé straně okresy Bautzen a Görlitz

3 Žadatel + realizace  Vhodní žadatelé dle sídla: území ERN  Projektový partner: celé programové území  Účastníci – mohou pocházet mimo programové území, ale musí to mít přínos či vazbu na projekt  Místo realizace – celé programové území (po délce státní hranice)  20% výdajů projektu je možných mimo toto území

4 Fond malých projektů  Euroregiony na česko-saské hranici nabízí podporu malým projektům přeshraniční spolupráce  Projekt Společný fond malých projektů ČR-Sasko  V partnerství Euroregionu Neisse a Euroregionu Nisa  Trvání projektu 20.8.2015 – 31.12.2022  Přidělené dotační prostředky pro FMP – 1,21 mil EUR  Řídí se Společným realizačním dokumentem FMP  Základní informace na www.ern.cz  záložka FMP CZ-Saskowww.ern.cz

5 Malé projekty - obecně  celkové výdaje projektu (platí pro české příjemce)  Min 1 500 EUR  Max 30 000 EUR  Dotace 85% avšak max. 15 000 EUR  Jednostranné financování  Pouze people-to-people projekty X žádné investice Zintenzivňují přeshraniční komunikaci, informace a spolupráci mezi občany, občanskými sdruženími a úřady Musí mít přeshraniční dopad a přínos pro společné území Musí být realizovány v česko–saském partnerství

6 Všeobecné podmínky  100% předfinancování  Dotace ve výši max. 85% celkových uznatelných výdajů  Vlastní podíl minimálně 15%  Příjem projektu max. 15% celkových uznatelných výdajů  Podávání projektových žádostí je průběžné  Rozhodnutí o schválení dotace probíhá 4 x ročně  Zpětné proplacení na základě uskutečněných výdajů  Žádat mohou obce, města, sdružení, příspěvkové organizace, školy, neziskové organizace, nadace, obecně prospěšné organizace, církve, spolky, svazy, kluby, složky záchranného systému  Žádat nemohou fyzické osoby, soukromí podnikatelé, politické strany

7 Hodnocení přeshraniční kvality 1 Do jaké míry přispívá malý projekt k trvalému zlepšení výchozí situace, resp. k pokrytí potřeby? 0 až 10 bodů 2 Do jaké míry se projektoví partneři podílejí na přípravě/plánování malého projektu? 0 až 10 bodů 3 Do jaké míry se projektoví partneři podílejí na realizaci malého projektu? 0 až 10 bodů 4 V jaké míře působí v projektu společný personál? 0 až 10 bodů 5 Do jaké míry přispívá projekt k vytváření a/nebo upevňování přeshraničních kooperací? 0 až 10 bodů 6 Do jaké míry budou v rámci projektu realizovány přeshraniční aktivity pro společné pohraniční vedoucí k jeho zviditelnění pro širokou veřejnost? 0 až 10 bodů 7 Nakolik je počet účastníků na podporovaných akcích vyvážený? 0 až 10 bodů 8 Do jaké míry je patrné společné další využívání výsledků projektu na obou stranách hranice, resp. posílení a/nebo upevnění spolupráce i po ukončení podpory? 0 až 10 bodů 9 Do jaké míry podporuje projekt rovné příležitosti a nediskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu a/nebo rovnost žen a mužů? 0 až 10 bodů

8 Konkrétní náplň projektů people to people  Setkávání k navázání a prohlubování kontaktů, výměně zkušeností  Sportovní, kulturní a informační akce  Semináře a konference  Výměny skupin dětí, mládeže, studentů  Vzdělávací opatření včetně modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti  Práce s veřejností a propagace společného území  Vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů  Zpracování analýz, průzkumů pro přípravu projektů v rámci programu Přeshraniční spolupráce (velké projekty)  Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí

9 Typy výdajů  Personální – 20% paušál  Kancelářské a správní – 15% paušál  Cestovní výdaje nositele projektu  Externí služby  Stravování  Tlumočení a překlady včetně pronájmu konferenční techniky  Doprava a ubytování účastníků a odborníků  Honoráře přednášejícím  Nájemné prostor  Ceny do soutěží  Výdaje na propagaci apod.  Výdaje na menší vybavení popř. pronájem vybavení nezbytného pro projekt

10

11 Kdy jsou výdaje způsobilé Musí být  časově způsobilé (od registrace do ukončení projektu)  nezbytné pro realizaci projektu  přiměřené – odpovídat cenám v místě a čase obvyklým  způsobilé svým charakterem (dají se zařadit do rozpočtu)  NE: jednojazyčné publikace, profesionální umělci, čistě jazykové kurzy, pokuty, úroky z půjček, kurzové ztráty, výdaje na služby/produkty zakládající veřejnou podporu  prokazatelné a doložené řádnými účetními doklady a doprovodnými podklady  uhrazené  zaúčtované (nositel projektu vede pro projekt oddělené účetní středisko)

12 Fáze malého projektu 1. Vyplnění projektové žádosti a rozpočtu a jejich konzultace se sekretariátem FMP 2. Podání zfinalizované podepsané žádosti a příloh na ERN 3. Registrace žádosti 4. Rozhodnutí řídícího výboru 5. Podpis smlouvy 6. Realizace projektu 7. Vyúčtování projektu 8. Kontrola vyúčtování 9. Proplacení dotace

13 Vyplnění projektové žádosti  www.ern.cz  FMP CZ-Sasko – odkaz na formulář projektové žádosti www.ern.cz  Pokyny k vyplnění projektové žádosti  Žádost je dvojjazyčná  Před podpisem je třeba ji finalizovat  Musí být doplněna povinnými přílohami  Stanovy  Výpis z registru  Doložení jednatelského oprávnění / statutární orgán  Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat  Podrobný rozpočet  Čestné prohlášení

14

15 Řídící výbor  Rozhoduje o podpoře jednotlivých malých projektů  Bilaterální – 5CZ a 5 D členů  Zasedá v Žitavě 4 x ročně Zasedání ŘVDeadline odevzdání kompletní žádosti 22.3.201629.2.2016 22.6.201620.5.2016 27.9.201626.8.2016 13.12.201610.11.2016

16 Povinná publicita Informační a komunikační opatření Informační a publikační povinnosti  Veřejnost musí být informována o podpoře EU, kterou příjemce z FMP obdržel  Na všech akcích: ústně v úvodu, vlajky, cedulka označující akci + doprovodné materiály (plakáty, letáky, pozvánky, články v tisku)  Publikace (tiskoviny, brožurky, sborníky apod.): Na titulní straně, na přebalu  Internet a elektronické systémy: na první straně viditelně na první pohled  Opatření mají přísná pravidla a podléhají kontrole sekretariátu FMP  Před výrobou propagačních a jiných materiálů doporučujeme zaslat grafický návrh ke schválení

17 Co je potřeba zmínit:  Evropská Unie a Evropský fond pro regionální rozvoj  Program Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a svobodným státem Sasko  Euroregion Nisa

18 Je třeba dbát na:  Přeshraniční efekt  Komunikující partner  Dostatečné zapojení saských účastníků  Výdaje přiměřené cílům projektu, nezbytné pro realizaci  Intenzivní komunikace se sekretariátem FMP ve všech fázích projektu  Řešení problémů  Informování o akcích  Povinná publicita  Spolupráce při vyúčtování  Veřejné zakázky  Pečlivě vedené účetnictví a shromažďování souvisejících materiálů, popř. udržitelnost

19 Děkujeme za pozornost Neváhejte se na nás obrátit Ing. Lucie Hobrlantová l.hobrlantova@ern.cz l.hobrlantova@ern.cz 485 340 975 Lenka Doláková, DiS l.dolakova@ern.cz 485 340 975 Vedoucí FMP – Mgr. Eva Hájková e.hajkova@ern.cz 485 340 987 Bc. Petra Stejskalová p.stejskalova@ern.cz 485 340 983 Ing. Tereza Peřinová t.perinova@ern.cz 485 340 982


Stáhnout ppt "Fond malých projektů v Euroregionu Nisa Období 2014-2020 Mgr. Eva Hájková Ing. Lucie Hobrlantová Lenka Doláková, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google