Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Seminář pro žadatele Výzva č. 58/2015 2.3.1 Fyzická revitalizace území 2. února 2015 Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Seminář pro žadatele Výzva č. 58/2015 2.3.1 Fyzická revitalizace území 2. února 2015 Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Seminář pro žadatele Výzva č. 58/2015 2.3.1 Fyzická revitalizace území 2. února 2015 Olomouc 3. února 2015 Zlín

2 Výzva č. 58/2015 - 2.3.1 Fyzická revitalizace území Vyhlášení výzvy:28. 1. 2015 Ukončení výzvy:13. 3. 2015 do 12:00 hod Finanční alokace pro výzvu:200 mil. Kč Minimální výše dotace/1 projekt:2 mil. Kč Maximální výše dotace/1 projekt:10 mil. Kč Maximální výše dotace (Benefit):85% ze způsobilých výdajů Reálná výše dotace (FEA):70% ze způsobilých výdajů Výše dotace proplacené v rámci závěrečné ŽoP se bude odvíjet od zůstatkové alokace ROP SM. Minimální zaručený podíl dotace dle skutečně vynaložených způsobilých výdajů bude činit 50%.

3 2.3.1 Fyzická revitalizace území Oprávnění žadatelé:  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.  obce s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli  dobrovolné svazky obcí  organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  nestátní neziskové organizace spolky (dříve občanská sdružení), ústav podle o.z. obecně prospěšné společnosti církevní právnické osoby nadace  školské právnické osoby

4 2.3.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 1.Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití ucelené řešení revitalizace městských a obecních částí, jader vč. památkových objektů (bez převažující vazby na cestovní ruch) výstavba parkovacích ploch POUZE ve vazbě na řešení uceleného území, občanské vybavení a veřejná prostranství

5 2.3.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 2. Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství vč. výsadby okrasné zeleně ucelené řešení s cílem revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství vč. veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch k veřejnému využití lze podpořit výstavbu parkovacích ploch POUZE ve vazbě na řešení uceleného území, občanské vybavení a veřejná prostranství

6 2.3.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 3. Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, příp. výstavba nových, POUZE ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství přeložky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou/výstavbou místních a účelových komunikací POUZE v návaznosti na výše uvedené aktivity stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, pod/nadchodů, vč. značení a úprav pro tělesně postižené, veřejného osvětlení, zeleně a mobiliáře, POUZE v návaznosti na výše uvedené aktivity

7 2.3.1 Fyzická revitalizace území Aktivity: 4. Odstranění nevyužitých staveb a ekologických zátěží odstranění nevyužitých staveb z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a požární bezpečnosti odstranění ekologických zátěží v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž POUZE za podmínky, že žadatel o dotaci není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje

8 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  POUZE revitalizace UCELENÉHO území spočívající v řešení VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ v obci s výskytem  občanského vybavení  služeb (obchody, restaurace, apod.)  dopravních terminálů/zastávek veřejné dopravy Ucelené území = na sebe navazující plochy (lze uznat i dříve realizovanou investici) Veřejná prostranství = všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) Občanské vybavení = stavby, zařízení a pozemky sloužící např. pro vzdělávání a východu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu)

9 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  nevhodné budou např. nesouvislé úseky místních komunikací, vybrané nesouvislé (na sebe nenavazující) části náměstí, chodníky v rodinných zástavbách bez výskytu služeb, občanské vybavenosti, apod.  nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na opravy a údržbu výše zmíněné infrastruktury  NELZE - stavební úpravy/výstavba silnic II. a III. třídy  neuznatelné náklady jsou ty, které se přímo neváží k podoblasti podpory 2.3.1: vjezdy do dvorů rodinných domů vodovod a splašková komunikace (pokud se nejedná o přípojku/vyvolanou investici) komunikace I., II., III. třídy

10 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  mapový podklad (ve vhodném měřítku vč. srozumitelné legendy): musí být součástí příloh projektové žádosti musí být vyznačen a popsán výskyt občanské vybavenosti/ služeb, příp. zastávek veřejné dopravy  NESPLNĚNÍ kritéria formálních náležitostí v případě, že: mapový doklad není součástí příloh projektové žádosti v mapovém podkladu není vyznačen výskyt občanské vybavenosti, služeb, zastávek veřejné dopravy, dopravních terminálů, apod.

11 Vzor mapového podkladu (varianty řešení místních komunikací/chodníků/zeleně) Děkuji za pozornost.

12 2.3.1 Fyzická revitalizace území Nezbytné podmínky:  základní cílová skupina – zejména místní obyvatelé obce, v případě konání kulturních a společenských akcí i obyvatelé okolních obcí základní členění cílových skupin žadatel uvede v MA  hodnota ERR musí dosahovat hodnoty min. 5,5%  příjemce může předložit MAXIMÁLNĚ DVĚ ŽoP průběžnou do konce října 2015 závěrečnou do konce ledna 2016

13 2.3.1 Fyzická revitalizace území Základní milníky administrace:  13.3.2015 do 12:00 hod – příjem projektových žádostí  30.6.2015 max. termín pro: předložení ukončeného VŘ na dodavatele ke kontrole ÚRR doložení vyřešení majetkoprávních vztahů ke kontrole ÚRR  1.8.2015 – 30.10.2015 – postupné uzavírání Smluv o poskytnutí dotace s příjemci  30.10.2015 – max. termín pro předložení JEDNÉ průběžné ŽoP  31.12.2015 – max. termín pro ukončení fyzické realizace projektu  31.12.2015 – max. termín pro uhrazení způsobilých výdajů příjemcem  31.1.201 6 – max. termín pro předložené závěrečné ŽoP

14 Informace o administraci Výzvy č. 45/2013 pro podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území  Důvody vyřazení 7 projektů: 2 projekty nesplnily podmínku přijatelnosti (nebyla prokázána vazba na občanskou vybavenost) – v rámci výzvy č. 58/2015 jsou nastaveny jiné podmínky přijatelnosti 3 projekty nesplnily min. hodnotu ERR 5,5% 2 projekty nesplnily kritérium 2C „Vazba na monitorovací indikátory“ Poslední výzva 45/2013 pro podoblast 2.3.1 byla vyhlášena v srpnu 2013 Počet předložených projektů 57 Počet schválených projektů (87,7%) 50 Alokace v Kč 170,0 mil. Požadovaná výše dotace (57 projektů) v Kč 317,3 mil. Převis v % 1,87 Schválená výše dotace (50 projektů) v Kč 282,4 mil. Navýšení alokace v Kč + 112,4 mil.

15 2.3.1 Fyzická revitalizace území  6.5.2015 – předpokládaný termín jednání VRR, na kterém budou projektové žádosti schvalovány k dopracování před jednáním VRR bude aktualizován finanční plán  v případě dostatečného množství kvalitních projektů lze alokaci 200 mil. Kč navýšit při využití úspor dotací z projektů, které odstoupily úspor dotací z tzv. „rizikových projektů“ úspor vlivem změny kurzu CZK/EUR (oslabování koruny) tzv. „finančního polštáře“ vytvořeného opatřením k eliminaci rizik z přečerpání/nedočerpání alokace programu

16 Kontakty na pracovníky OŘP, kteří zajišťují konzultace Žadatelé z Olomouckého kraje: Mgr. Vilém Skybavilem.skyba@rr-strednimorava.cz tel: 587 333 317 Mgr. Marie Lukovámarie.lukova@rr-strednimorava.cz tel: 587 333 345 Žadatelé ze Zlínského kraje: Ing. Jiří Pavlíčekjiri.pavlicek@rr-strednimorava.cz tel: 577 043 857 Ing. Zuzana Španielovázuzana.spanielova@rr-strednimorava.cz tel: 577 043 861

17 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc J.A.Bati 5520, 761 90 Zlín info@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Seminář pro žadatele Výzva č. 58/2015 2.3.1 Fyzická revitalizace území 2. února 2015 Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google