Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE K VÝZVĚ Č. 85A Místní komunikace 9/4/2015 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE K VÝZVĚ Č. 85A Místní komunikace 9/4/2015 Praha."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE K VÝZVĚ Č. 85A Místní komunikace 9/4/2015 Praha

2 Místní komunikace oblast podpory 1.1 Číslo výzvy: 85A Prioritní osa: 1. Doprava Oblast podpory: 1.1. Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace Zaměření: Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje Akceptované lokality hospodářského rozvoje: –podnikatelské aktivity, –dopravní terminály (např. vlakové, autobusové nádraží), –objekty určené pro vzdělávání, vědu a výzkum, –objekty sloužící pro cestovní ruch, –objekty veřejných služeb apod. Nebudou podporovány: –projekty neinvestičního charakteru, tj. prostá oprava a údržba místních komunikací, –přístupové komunikace k čistě obytným zónám, –napojení developerských projektů pro obytnou funkci. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 2

3 Místní komunikace oblast podpory 1.1 Doplňkové aktivity: - parkovací plochy, které jsou součástí řešené komunikace (podélné nebo příčné stání u krajnice,popř. řešení pomocí zálivu), do 15 % základních rozpočtových nákladů přímo souvisejícího úseku místní komunikace Územní vymezení: –Obce nad 500 obyvatel (dle ČSÚ k 1.1.2015) Příjemci podpory: –Obce (nad 500 obyvatel) –Organizace zřizované nebo zakládané obcemi (nad 500 obyvatel) Termíny výzvy: –Příjem žádostí od 7.4. do 27.5.2015 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 3

4 Místní komunikace oblast podpory 1.1 Výše podpory z rozpočtu RR : - 85 % (max. míra dotace způsobilých výdajů) Minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů projektu: –Minimální přípustná výše CZV na jeden projekt je 3 mil. Kč. –Max. přípustná výše celkových výdajů 10 mil. Kč (Pozn. - tento limit bude pravděpodobně nahrazen limitem předpokládané hodnoty zakázek projektu v případě stavebních prací ve výši 10 mil. Kč bez DPH – návrh bude předložen Výboru regionální rady ke schválení), tento limit se vztahuje na způsobilé i nezp. výdaje R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 4

5 Místní komunikace oblast podpory 1.1 Specifika výzvy kontinuální výzva – pořadí projektů je určeno dobou registrace projektu (předložení na ÚRR) u projektů, které dosáhnou min. bodové hranice, projekty jsou hodnoceny ihned po doručení režim závěrečných výzev - alokované prostředky: 0,- Kč (kurz: 27,50 Kč/EUR), s žadateli budou uzavírány pouze Smlouvy o poskytnutí dotace bez garantované min. výše dotace (maximální dotace bude odpovídat výši schválené VRR), příjemce realizuje projekt z vlastních prostředků, žádost o platbu je proplacena dle disponibilních prostředků ROP SČ nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu režim modifikovaných plateb není možný (do ŽoP lze zahrnout pouze proplacené faktury) žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci vyhlášené výzvy bodově budou zvýhodněny projekty, kde přílohy: „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“ a Doklady dle stavebního zákona“, budou dodány kompletně k registraci žádosti o dotaci (bez nutnosti dodatečného doložení), a projekty, u kterých v době registrace bude zahájeno, popř. již ukončeno výběrové řízení na hlavní předmět projektu nebudou schvalovány náhradní projekty, pokud žadatel nepodepíše smlouvu bez garance minimální výše dotace, projekt bude vyřazen. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 5

6 Místní komunikace oblast podpory 1.1 Specifika výzvy lze předložit pouze jednu žádost o platbu (závěrečnou) a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení fyzické realizace projektu, datum podání ŽoP nesmí být pozdější než 30. 11. 2015, na proplacení ŽoP se nevztahují standardní termíny Smlouva musí být podepsána příjemcem do 28 pracovních dnů od usnesení VRR u projektů, které splnily podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí, je žadatel povinen předložit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu před zahájením zadávacího řízení nejpozději před podpisem Smlouvy o dotaci, Pokud je zadávací řízení na hlavní předmět projektu v době ukončení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu již zahájeno, předloží žadatel zadávací dokumentaci ke kontrole nejpozději před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace smlouva o dílo s vítězem zadávacího řízení na hlavní předmět projektu musí být uzavřena nejpozději do 1. 8. 2015, výše uvedené termíny bude možné prodloužit ve výjimečných případech a to s ohledem na reálný harmonogram projektu (s ohledem na pravidla způsobilosti výdajů a ukončování programového období 2007-2013 je obecně možné dokončit projekty v průběhu roku 2016, výdaje proplacené dodavatelům v roce 2016 jsou však nezpůsobilým výdajem) R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 6

7 Místní komunikace oblast podpory 1.1 Povinné přílohy žádosti (specifika) Doklad o prokázání vlastnických vztahů –Na základě žádosti žadatele lze schválit výjimku doložení až k přílohám ke Smlouvě o poskytnutí dotace –U projektů na rekonstrukce místních komunikací, kde není vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení a současně nedochází k rozšíření komunikace nebo u projektů, kde žadatel k žádosti doložil pravomocné stavební povolení popř. ohlášení, žadatel může doložit pravomocné rozhodnutí místně příslušného silničního úřadu, kterým daná komunikace byla zařazena do kategorie místních komunikací. Z rozhodnutí musí být patrná specifikace řešené místní komunikace (specifikace pozemků, na kterých řešená komunikace leží, uvedení šířky, délky, specifikace začátku a konce) Doklady dle stavebního zákona –Na základě žádosti žadatele lze schválit výjimku doložení až k přílohám ke Smlouvě o poskytnutí dotace R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 7

8 Místní komunikace oblast podpory 1.1 Povinné přílohy žádosti (specifika) Doplňující informace k žádosti (DIŽ) - oprava –Kap. 2 – Analýza trhu, požadavek na doložení, že „převažující cílovou skupinou (min. 60 %) uživatelů služeb poskytovaných v rámci dané infrastruktury jsou: děti, mládež a mladí dospělí; etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí; imigranti a azylanti; osoby bez přístřeší; osoby opouštějící zařízení pro výkon ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; oběti trestné činnosti, domácího násilí, obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením či osoby se zdravotním postižením“ je nerelevantní. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 8

9 Místní komunikace oblast podpory 1.1 Povinné přílohy ke Smlouvě o dotaci (specifika) Doklad o zajištění finančního krytí projektu –Žadatel dokládá finanční krytí celkových způsobilých výdajů (případně i nezp. výdajů, pokud jsou nezbytné pro realizaci projektu) Změny projektu –Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména úspory z výběrových řízení, méněpráce a to do 30 kalendářních dní od okamžiku změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem). Po podpisu smlouvy s dodavatelem musí v případě úspory příjemce žádat o změnu rozpočtu nebo rozpočet pokrátit prostřednictvím monitorovací zprávy, hlášení o pokroku (v případě že monitorovací zprávu/hlášení o pokroku příjemce předkládá ve výše uvedeném termínu). Nedodržení výše uvedeného termínu může být důvodem pro neschválení následných změn projektu majících vliv na rozpočet projektu (např. dodatečných výdajů apod.) –Příjemcům je umožněna věcná úprava a případné navyšování či ponižování položek rozpočtu projektu za předpokladu zachování maximální výše způsobilých výdajů uvedených v aktuálním rozpočtu projektu a při splnění výše uvedené podmínky hlášení změn v projektu. R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 9

10 Integrovaný rozvoj území 3.2 Rozvoj měst – oblast vzdělávání Kontaktní osoby: Jakub Slováček, tel.: 222 749 746, e-mail: slovacek@ropsc.cz Bc. Vladimír Petana, tel.: 222 749 738, e-mail: petana@ropsc.cz Mgr. Radek Kučera, tel.: 222 749 738, e-mail: kucera@ropsc.cz R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 10

11 Děkuji za pozornost Jiří Kubiš Radek Kučera 9/4/2015


Stáhnout ppt "INFORMACE K VÝZVĚ Č. 85A Místní komunikace 9/4/2015 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google