Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH PROČ? Listina základních práv a svobod: Čl. 35 (1,2,3)-právo na příznivé životní prostředí a právo na včasné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH PROČ? Listina základních práv a svobod: Čl. 35 (1,2,3)-právo na příznivé životní prostředí a právo na včasné."— Transkript prezentace:

1 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH PROČ? Listina základních práv a svobod: Čl. 35 (1,2,3)-právo na příznivé životní prostředí a právo na včasné a úplné informace o něm. Článek 35 stanoví každému povinnost neohrožovat a nepoškozovat životní prostředí nad rámec mu povolený zákonem. Zákon o obcích 128/2000 Sb. – samostatná působnost (územní plán, §35 – ochrana zdraví, uspokojování potřeb bydlení, veřejný pořádek)

2 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu (50 ob., 10 m 3 /d) Provoz, působnost orgánů… Zákon o vodách (a o změně některých zákonů) 254/2001 Sb. Nakládání s vodami, ochrana vod, zlepšení jakosti podzemních i povrchových vod…

3 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Základ při rozhodování - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací : -Koncepční dokument kraje -Závazný pro každou obec v případě dotace -Projektované řešení musí být v souladu s PRVK -Schvalován zastupitelstvem kraje, včetně změn

4 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Technická, ekonomická a rozpočtová rozvaha vybraného řešení: (doporučuji provést před projektem formou var. studie) S c h e m a t i c k ý p o s t u p: -Investiční náklady, provozní náklady, dotace, spolufinancování a realizovatelnost u více variant(studie) -Podpora konkrétního vybraného řešení v zastupitelstvu obce -Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci – DUR, DSP… -Žádost o dotaci (DUR, DSP) -Veřejná zakázka na dodavatele, VŘ - ZVZ -Realizace (kontrolované parametry, udržitelnost…TDI)

5 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Některé základní podmínky dotačních titulů: Soulad projektu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů. Soulad s ÚP obce Realizací projektů dojde k poklesu vypouštěného znečištění v komunálních odpadních vodách, za předpokladu pozitivního efektu na snížení vypouštěného znečištění. Projekty řešící rekonstrukci ČOV jsou přijatelné pouze v souvislosti s intenzifikací nebo změnou kapacity ČOV při současném zvýšení účinnosti ČOV.

6 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Nové programovací období v OPŽP: -V OPŽP 2007 – 2013 metoda výpočtu finanční mezery -V OPŽP 2014 – 2020 výpočet pomocí aplikace paušální sazby -Zajišťuje téměř nulovou chybovost při výpočtu výše dotace -Celková výše dotace činí cca 63% ze způsobilých nákladů -Z Přílohy č. 6 OPŽP 2014 – 2020 vyplývá povinnost zajištění udržitelnosti projektu, která je provázána s metodou výpočtu vodného a stočného -Umožní financování více projektů s odpovídající kvalitou.

7 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Dotace Ministerstva zemědělství: Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Nutné: platné stavební povolení + PRVK, ÚP, atd…. Výše dotace 50 – 70% dle velikosti obce Možnost kombinace dotace s dotací kraje

8 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH PŘÍKLAD: Obec: Počet obyvatel k 1.1. 2014: 282 (300) Rozpočet 2013 : příjmy cca 4.000.000 výdaje cca 3.500.000 Uvažují o čištění komunálních odpadních vod, momentálně převažují jímky na vyvážení, část obyvatel má septiky, napojené do stávající jednotné kanalizace. Podle PRVK kraje se do roku 2015 nepředpokládá výstavba čistírny ani splaškové kanalizace.

9 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Po roce 2015 se uvažuje o rekonstrukci kanalizace a výstavbě čistírny pod obcí s vyústěním do místní vodoteče. Co tato situace momentálně pro obec znamená? Ekonomická a rozpočtová rozvaha jedné nebo více variant řešení.

10 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH

11 Předběžné propočty: Výměra gravitační kanalizace – 3.000 metrů Při ceně 10.000,- Kč/m (včetně povrchů) – 30.000.000,- Čistírna odpadních vod – 3.000.000,-Kč Čistírna bude navržena dvoulinková (150+150) – do jedné linky je možné napojit cca 100 EO, aby ČOV byla funkční. To znamená, že funkční celek (I. etapa) bude představovat kanalizaci od 100 EO + ČOV, což představuje 10.000.000 + 3,0 = 13.000.000,- Kč celkem. Zbytek kanalizace za 20,0 mio se bude provádět postupně dle financí obce.

12 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Při investičních nákladech cca 13.000.000,- Kč bude spoluúčast obce cca 3,3 mio. Tato výše je již akceptovatelnější než při celkových nákladech 33.000.000,- Kč, kde by spoluúčast činila cca 8 mio. Důležité: Takovouto úvahu projednat s krajským úřadem a SFŽP-limity na 1 EO V případě akceptace takového řešení VŘ na dokumentaci tomuto postupu VŘ podřídit Řešení bude pro celou obec, jen realizace v etapách

13 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH PŘÍKLAD: Obec : Počet obyvatel k 1.1. 2014: 360 Rozpočet 2013 : příjmy cca 4.000.000 výdaje cca 4.000.000 Uvažují o čištění komunálních odpadních vod, momentálně převažují jímky na vyvážení, část obyvatel má septiky, napojené do stávající jednotné kanalizace s povolením k vyp. Podle PRVK kraje mají být vody z jednotné kanalizace dalších 3 obcí přečerpávány společně do ČOV v okresním městě. Délka kanalizace cca 3 km, náklady 13 mio.

14 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Co tato situace pro obec znamená? Čekat na ostatní obce, které se mají na výtlak připojit… Počítat s větší investicí do kanalizace (oddílná pro celou obec) Hledat jinou variantu? Po zjištění stavu na místě a konzultace na kraji se začalo pracovat hned na DUR pro variantu dočišťovacích rybníků. Obec se rozhodla realizovat toto řešení bez dotace – předběžné náklady na rybníky cca 2 miliony Kč. Před vydáním UR se muselo provést doplnění PRVK

15 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Citace z původního PRVK pro obec: ….Splaškové resp. ředěné odpadní vody z obcí…… budou přečerpávány do kanalizační sítě okresního města a následným čištěním na již rekonstruované ČOV. Po doplnění PRVK: Před realizací převodu odpadních vod na ČOV v okresním městě budou sloučeny všechny výusti do jednoho místa a veškeré odpadní vody budou mechanicky předčištěny na česlích a čištěny v zemních biologických nádržích.

16 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH

17 Vertikální zemní filtr s pulzním napouštěním- alternativa JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH

18 Příklad studie Obec Podolí u Uherského Hradiště – Rok zpracování 2015 – Počet obyvatel 872

19 Podolí u Uherského Hradiště Plán rozvoje vodovodů a kanalizací: Výhled: Výhledově je uvažováno s vybudováním kanalizačního sběrače po levém břehu Olšavy, do něhož budou napojeny stávající stoky (vzhledem k jejich stáří je uvažováno s jejich postupnou rekonstrukcí). V části obce bude vybudován oddílný kanalizační systém, jedná se o lokalitu, ve které je do stávající kanalizace zaústěno neúměrně velké množství balastních vod. Sběrač bude ukončen v čerpací stanici, ze které povede výtlak do výtlaku OV z Popovic do kanalizační sítě městské části Uherského Hradiště Vésky a odtud budou čerpány do nové ČS do kanalizační sítě Uherské Hradiště zakončené na ČOV s dostatečnou kapacitou. Možnou alternativou je společná ČOV pro obce Podolí a Popovice.

20 Varianty odkanalizování: 1. Varianta dle PRVKUK – přečerpání odpadních vod na ČOV do sousední obce Investiční náklady:24 895 000,-Kč Provozní náklady:115 100,-Kč

21 Varianty odkanalizování: 2. Varianta – Vlastní čistírna odpadních vod pouze pro obec Podolí Investiční náklady:65 546 500,-Kč Provozní náklady:600 000 – 900 000,-Kč

22 Varianty odkanalizování: 3. Varianta - Čištění odpadních vod ve „Vertikálním pulzně skrápěném filtru s vegetací s mechanickým předčištěním“ Investiční náklady:24 695 000,-Kč Provozní náklady:48 500,-Kč

23 Varianty odkanalizování: 4. Varianta - Dočištění odpadních vod ve stabilizačních nádržích (biologických rybnících) s mechanickým předčištěním Investiční náklady:21 695 000,-Kč Provozní náklady:30 000,-Kč

24 Varianty odkanalizování: 5. Varianta – Čistírna odpadních vod u každé výusti Investiční náklady:15 830 000,-Kč Provozní náklady:cca 1 340 000,-Kč

25 Varianty odkanalizování: 6. Varianta – Domovní čistírny odpadních vod Investiční náklady:12 377 000,-Kč Provozní náklady:cca 2 800 000,-Kč

26 Výsledná varianta Obec zvolila variantu č. 3 - Čištění odpadních vod ve „Vertikálním pulzně skrápěném filtru s vegetací s mechanickým předčištěním“ Hlavní důvod – nízké provozní náklady Další krok – změna PRVKUK-již proběhla

27 Změna PRVKUK obce Výhled Výhledově je uvažováno s vybudováním kanalizačního sběrače po levém břehu Olšavy, do něhož budou napojeny stávající stoky (vzhledem k jejich stáří je uvažováno s jejich postupnou rekonstrukcí). Sběrač bude ukončen novou čistírnou odpadních vod. Jedná se o uspořádání ve formě „zemní filtr“ neboli vertikální pulzně skrápěný filtr s vegetací. Filtr je složen z několika částí: - jemné česle (ruční nebo strojně stírané), lapák písku, usazovací nádrže, filtrační stupeň, stabilizace, - usazovací nádrž – betonový septik uspořádaný do několika samostatných nádrží, objem cca 550 m 3 V části obce bude vybudován oddílný kanalizační systém, jedná se o lokalitu, ve které je do stávající kanalizace zaústěno neúměrně velké množství balastních vod. Orientační výměry: - jednotná kanalizace v délce cca 2 000 m – DN 400, - rekonstrukce jednotné kanalizace v délce 4 500 - DN 250-1600. 27

28 KANALIZACE V OBCÍCH Provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací včetně ČOV Optimální je provoz obcí, nebo pokud je obec ve svazku a je již zaběhnut bezproblémový postup, tak stávajícím provozovatelem. Pokud se oficiálně provozuje obcí, nedělá se VŘ, zkrácení celého procesu. Metodická smlouva s odborným garantem – např. smlouva o technické pomoci, smlouva o zajištění provozu…

29 JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH Děkuji za pozornost, Roman Sládek sladek@provenkov.cz 602200783


Stáhnout ppt "JAK DÁL V ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V MALÝCH OBCÍCH PROČ? Listina základních práv a svobod: Čl. 35 (1,2,3)-právo na příznivé životní prostředí a právo na včasné."

Podobné prezentace


Reklamy Google