Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBEC KLY 2015 - 2020. Výsledky dotazování občanů k prioritám rozvoje obce na období let 2015- 2020  Dotazování proběhlo v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBEC KLY 2015 - 2020. Výsledky dotazování občanů k prioritám rozvoje obce na období let 2015- 2020  Dotazování proběhlo v."— Transkript prezentace:

1 STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBEC KLY 2015 - 2020

2 Výsledky dotazování občanů k prioritám rozvoje obce na období let 2015- 2020  Dotazování proběhlo v období od 22. 12. 2014 do 9. 1. 2015 formou dotazníku doručeného do všech domácností (čp) v obci Kly (Kly, Větrušice, Dolní Vinice, Hoření Vinice, Lom, Krauzovna, Záboří). Obec má 428 čp v kú Kly a 146 čp v kú Záboří u Kel. Celkem 574 čp.  Vráceno bylo 103 vyplněných dotazníků (18%) Dotazník byl anonymní.  Občané měli možnost v dotazníku označit 5 priorit, které považují za důležité, nebo se volným textem vyjádřit k tématu priorit rozvoje obce. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 2

3 Priority občanů podle četnosti jejich uvedení mezi prvními pěti prioritami. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 3

4 Pořadí priorit a počty jejich uvedení JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 4

5 Programové priority zastupitelstva obce Kly pro roky 2015 - 2020  Zastupitelstvo obce Kly si stanovilo programové priority pro rok 2015 – 2020. Při stanovení priorit zastupitelstvo respektovalo a zohlednilo výsledky dotazování občanů 22. 12. 2014 – 9. 1. 2015 s přihlédnutím k budoucímu vývoji počtu obyvatel (nárůst dětí a mládeže a stejně tak občanů v poproduktivním věku).  Cílem rozvojového plánu je vybudovat ekonomicky stabilní a komfortní obec pro všechny zájmové i věkové skupiny obyvatel a motivovat je k tomu, aby měli důvod v obci žít a setrvávat po další generace  Mezi klíčové priority proto patří zejména vybudování infrastruktury, občanská vybavenost, péče o seniory, děti a mládež a podpora komunitního života. Realizace těchto priorit současně vytváří nová pracovní místa pro občany obce.  V rámci schválených priorit se zastupitelstvo zavazuje realizovat jednotlivé projekty a aktivity. Termíny realizace jednotlivých projektů a aktivit jsou závislé zejména na náročnosti přípravné a realizační fáze a současně na zajištění financování těchto projektů. Zastupitelstvo bude preferovat financování projektů z dotací v rámci dotačních výzev programového období 2014 – 2020.  Vzhledem k finančním, materiálním a lidským zdrojům, kterými obec disponuje a potenciální provázaností některých projektů, nelze všechny projekty realizovat paralelně. Proto bude Obec informovat občany průběžně o realizaci jednotlivých projektů, jejich detailním harmonogramu, skutečném průběhu a financování. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 5

6 Programové priority zastupitelstva obce Kly na období let 2015 - 2020  DOPRAVA A BEZPEČNOST  KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  PODPORA DĚTÍ, MLÁDEŽE A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU  PODPORA SENIORŮ  POŘÁDEK V OBCI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 6

7 DOPRAVA - BEZPEČNOST Opatření:  Vybudování komunikace pro chodce a cyklisty  Zpomalení dopravy v obci  Dopravní značení Dílčí kroky:  Zpracování projektové dokumentace pro realizaci  Vyřešení majetkových poměrů / vlastníci pozemků  Žádost o dotaci FINANCOVÁNÍ: Dotace/spoluúčast obce NÁKLADY: nad 15 mio Kč Harmonogram: 2015 -2018 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 7

8 KANALIZACE, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Opatření:  Dobudování další etapy kanalizace  Čistírna odpadních vod  Správa a údržba kanalizace Komentář: V oblasti výstavby je obec limitována nedobudovanou kanalizací a omezenou kapacitou čističky odpadních vod v Tuhani – kapacita stávající ČOV bude naplněna. Je třeba analyzovat finanční a technologické možnosti rozšíření kapacity ČOV a rozhodnout o vhodném řešení (např. nová ČOV) Je třeba dořešit otázku správy, provozu a údržby kanalizace a ekonomických dopadů pro obec. Harmonogram: 2015 – 2020 Financování: dotace/obec Náklady: nad 50 mio Kč Z pohledu zastupitelstva se jedná o prioritu č. 1 z pohledu finančních dopadů na rozpočet obce JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 8

9 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  Obec a její zastupitelé se zavazují iniciovat taková protipovodňová opatření, která budou založená na relevantní studii, budou koncepční a plánovaná a realizovaná ve spolupráci s okolními dotčenými obcemi, městem Mělník a ostatními zainteresovanými subjekty.  Tato jednání již byla zahájena.  Harmonogram: 2015 – 2020  Financování: dotace/obec  Náklady: zatím není možné odhadnout JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 9

10 PODPORA DĚTÍ, MLÁDEŽE A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU Opatření:  Výstavba mateřské školy  Rekonstrukce vytápění v základní škole, oprava zdi  Víceúčelová venkovní hřiště  Vybudování sportovního zázemí  Oprava kulturního domu  Doprava dětí do ZŠ a MŠ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 10

11 PÉČE O SENIORY Opatření:  Výstavba centra pro seniory s byty a odbornou a lékařskou péčí  Zajištění dopravy a zásobování seniorů Financování: dotace/obec Harmonogram: 2015 – 2020 Náklady: nad 20 mio Kč JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 11

12 POŘÁDEK V OBCI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Opatření:  Opravy a udržování kulturních památek a obecního majetku pro veřejnost  Rekonstrukce tržnice  Rekonstrukce Kelské návsi  Opravy a údržba obecních komunikací s odpovídajícím technickým vybavením  Výstavba zeleně a klidových zón  Orientační značení v obci  Odpadové hospodářství (sběr a svoz tříděného odpadu – bioodpad, kovy)  Veřejné osvětlení – jeho rekonstrukce, regulace, výměna svítidel – EPC  Údržba hřbitova  Vydání aktualizovaných řádů a obecně závazných vyhlášek a důsledná kontrola jejich dodržování – komise veřejného pořádku Financování: dotace/obec JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 12

13 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY Z 20. LEDNA 2015 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje strategický plán rozvoje obce na období let 2015 – 2020. Zavazuje se aktivně informovat občany všemi dostupnými prostředky o detailním harmonogramu, financování a plnění tohoto plánu a umožní občanům se k realizovaným projektům předem vyjadřovat formou diskusních fór. Při financování projektů v rámci schválených priorit se zastupitelstvo zavazuje podporovat takový způsob financování, který zajistí ekonomickou stabilitu obce, udržitelnost projektů a návratnost investic. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/a se: 0 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 13


Stáhnout ppt "STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBEC KLY 2015 - 2020. Výsledky dotazování občanů k prioritám rozvoje obce na období let 2015- 2020  Dotazování proběhlo v."

Podobné prezentace


Reklamy Google