Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference „Zdravotní sestry v sociálních službách“ Platy a mzdy sester v pobytových zařízeních sociálních služeb pondělí, 26. září 2016

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference „Zdravotní sestry v sociálních službách“ Platy a mzdy sester v pobytových zařízeních sociálních služeb pondělí, 26. září 2016"— Transkript prezentace:

1 Konference „Zdravotní sestry v sociálních službách“ Platy a mzdy sester v pobytových zařízeních sociálních služeb pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz

2 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Zákon108/2006 Sb., o sociálních službách – původní znění a původní výklad § 36 Poskytovatel sociálních služeb je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby ve vyjmenovaných zařízeních sociálních služeb. Tuto povinnost plní formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zvláštního právního předpisu. ( zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a vyhláška 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami) a) prostřednictvím zdravotnického zařízení b) jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

3 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Realizace Odbornost 913 : všeobecná sestra v sociálních službách ze zákona a při splnění všech zákonných nároků zajišťuje: poskytování zdravotní péče pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pojištěncům,kteří jsou v nich umístěni z jiných než zdravotních důvodů. poskytovaná ošetřovatelská a rehabilitační péče je vykazována na základě ordinace ošetřujícího lékaře příslušnými výkony

4 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Připomínky OSZSP k návrhu na úpravu poskytování ZP v PZSS v roce 2006 a ve všech následujících letech Odbory nesouhlasí se zavedením systému úhrad jednotlivých výkonů, kdy se ze širokého spektra ošetřovatelské péče vyčleňuje úhrada jednotlivých atomizovaných úkonů. Zavedený systém neumožní zajištění poskytování kvalitní ošetřovatelské péče, odstraní ze sociální sféry další odborné/zdravotnické pracovníky a nutí provádět nekvalifikované osoby činnosti, které mohou být pro klienty PZSS rizikové. Rozsah poskytované zdravotní/ošetřovatelské péče v PZSS neobsahuje pouze úkony upravené předpisy o zdravotním pojištění a proto odbory požadují, aby hrazení zdravotní/ošetřovatelské péče bylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v plném rozsahu, nejlépe formou úhradových paušálů.

5 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Výsledky restriktivní politiky státu vůči odbornosti 913 - zdravotničtí pracovníci v zařízeních sociálních služeb (p.o.) kategorie zaměstnanců 200420052011201220132014 Všeobecné sestry 763261155024487648144 690 ošetřovatelé 15681066204154116 sanitáři 52412590190164140

6 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Zdravotní péče v sociálních službách = 10 let bojů za zachování všeobecných sester Výsledek – studie VÚPSV, která nebyla nikdy!!! oficiálně publikována a která vyčíslila potřebu ošetřovatelské péče v PZSS Náklady na poskytnutou ošetřovatelskou péči činí podle zjištěných výsledků cca 5,2 mld. Kč, přičemž podle jednotlivých typů pobytových zařízení se pohybují v rozmezí od 5 086 Kč v domovech pro seniory do 11 170 Kč v domovech pro osoby se zdravotním pojištěním, jejich podíl na celkových průměrných nákladech se pohybuje od 28,5 % v domovech pro seniory do 45,1 % v domovech pro osoby se zdravotním postižením,

7 Úhrady ošetřovatelské. péče VZP Vývoj hodnoty bodu: –Od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008……….1,00 Kč/bod –Od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008……..1,03 Kč/bod –Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014……..0,90 Kč/bod –Od 1. 1. 2015………………………..0,99 Kč/bod –Od 1.1.2016………………………….1,03 Kč/bod pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz

8 Objem financí potřebných na úhradu odměn za práci Přepočtené úvazky Průměrný platProstředky na platy odvody Mzdové náklady Platová sféra 1 581 mld537 603 mil2 118 mld Rok 2014 4 69028 095 Mzdová sféra 316 580 mil107 637 mil424 218 mil Rok 2014 1 17222 510 Nutné prostředky 5 8622,543 mld pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz

9 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Připomínky OS k vyhlášce č. 134/ 1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a k úhradám Rok 2011 OS neshledává důvody pro snížení úhrad za minutu výkonu jako relevantní. S předmětnými ustanoveními nesouhlasíme, a to zejména v návaznosti na připomínky uplatněné k předchozímu bodu a proto požadujeme výši bodů za jednu minutu výkonu zachovat v původní výši, platné pro rok 2010. Rok 2013 Zásadně nesouhlasíme s navrženou sestupnou hodnotou výkonů. Nově navrhované hodnoty nereflektují skutečné náklady, nezakládají se na reálných výpočtech a spotřebě příslušného materiálu. Je zarážející, že jsou navrhovány sestupné a restriktivní změny v momentě, kdy je všeobecně známo a kalkulačně doložitelné, že odbornost 913 je nastavena hluboko pod skutečnými náklady. Žádáme vytvořit nové kalkulace u níže uvedených výkonů, které mají odrážet reálný stav kalkulací materiálových nákladů. Zásadně nesouhlasíme s návrhem MZ, neboť návrhem vyhlášky dochází k jejich snížení. Uvedené ceny, které jsou snížené, požadujeme navýšit, nebo minimálně zachovat. Trváme na stanovisku OS, které uplatňujeme již několik let, že zvolený systém úhrad zdravotní péče v odbornosti 913 je naprosto nevhodný. Požadujeme, aby byl naplněn slib, že se z výkonového systému přejde na vytvoření úhradového paušálu, který bude odrážet náročnost péče o klienta sociálních služeb podle skutečné potřeby ošetřovatelské péče. Opakovaně jsme navrhovali vytvořit buď platbu obdobnou platbám za diagnózu, nebo platbu podle „kategorie“. Opakovaně požadujeme, aby byly do novely zapracovány aktualizované mzdové indexy lékařských a nelékařských povolání a aby se ke kalkulacím ceny zdravotní péče zahrnuly nejen náklady na platy/mzdy, ale také na sociální a zdravotní pojištění. Rok 2014 OSZSP ČR požaduje zvýšení úhrady poskytovateli specializované ambulantní péče odbornosti 913 minimálně na 1,30 Kč za bod. Dále požadujeme nastavení režijních nákladů odbornosti 913 na úroveň odbornosti 925.

10 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Usnesení Vlády ČR č. 619 ze dne 21. července 2014 Vláda I. souhlasí se zvýšením rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a ve střednědobém výhledu na léta 2016 a 2017, a to v závazném ukazateli státního rozpočtu Neinvestiční nedávkové transfery o částku 750 000 tis. Kč na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách; II. ukládá 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí promítnout ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí zvýšení finančních prostředků podle bodu I tohoto usnesení v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a ve střednědobém výhledu na léta 2016 a 2017.

11 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Úhrady ZP v PZSS v roce 2015 a zvýšení platů všeobecných sester Požadavek odborů na jednáních PT RHSD, aby bylo navýšení platů všeobecných sester v PZSS kompenzováno zvýšením úhrad ze ZP Jednání PT RHDS pro sociální politiku dne 17. října 2014, odbory žádají, aby úhrady za poskytovanou péči v PZSS v roce 2014 byly oceněny 1,30 Kč za bod bez uplatnění restrikcí. Závěr z jednání PT RHSD pro zdravotnictví ze dne 22. října 2014 – ministr zdravotnictví přislíbil, že: „navýšení platů bude kompenzováno i zaměstnancům záchranných služeb a zdravotnickým pracovníků v sociálních službách, kteří jsou hrazeni z fondu veřejného zdravotního pojištění (s p. náměstkem Philipem budou konzultovány kalkulace zvýšení)“. Od 1. ledna 2015 zvýšení platových tarifů všeobecných sester o 5 %, které bylo kompenzováno navýšením úhrad za poskytovanou péči

12 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Úhrady ZP v PZSS v roce 2016 a zvýšení platů všeobecných sester – návrh OS Zdravotní pojišťovny pro rok 2015 uzavřou s pobytovými zařízeními úhradové dodatky zvláštních smluv (pokud je mají již uzavřené, uzavřou další) na možnou maximální hodnotu bodu = 1,12 Kč (hodnota 1,12 Kč vychází v cenového věstníku MZ) Pro rok 2016 se buď dohodne koncepční řešení úhrad, a pokud ne, tak se hodnota bodu stanoví minimálně na 1,39 Kč (9 hal je zvýšení platů z roku 2015)

13 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Realita Pro rok 2016 se zahrnula odbornost 913 do úhradové vyhlášky, hodnota úhrady odbornosti 913 – 1,03 Kč/bod Zvýšení režie, uplatnění regulačních mechanismů Od 1. ledna 2016 zvýšení platů o 5 %

14 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Zdravotní péče v sociálních službách = 10 let bojů za zachování všeobecných sester Jednání s MPSV, jednání se zdravotními pojišťovnami, jednání s ministry, jednání s premiéry koncepční výsledek = 0 Návrh MPSV a MZ zavést od 1. 1.2017 systém úhrad za ošetřovatelskou intervenci Zásadní připomínka OS: Na základě zkušeností s „krátkodobými“ opatřeními požadujeme materiál zásadně přepracovat a místo ošetřovatelské intervence vytvořit ošetřovatelský den odborový svaz opakovaně požadoval vytvoření systému úhrad ošetřovatelské péče klientů pobytových zařízení sociálních služeb formou ošetřovatelského dne pro nemocné klienty v sociálních službách základním problémem je nedostatečný objem financí vyčleněný ze zdravotního pojištění na úhrady ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb..

15 PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA VÝVOJ V LETECH 2011-2014 (na přepočtené počty pracovníků) zdroj: ČSÚ Průměrná nominální mzda/plat v Kč Meziroční nominální index v % Meziroční reálný index v % Rok 2011 Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra Národní hospodářství 24 429 24 469 24 436 102,9 100,1 102,4 101,0 98,2 100,5 Rok 2012 Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra Národní hospodářství 25 128 25 037 25 112 102,8 102,2 102,7 99,5 98,9 99,4 Rok 2013 Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra Národní hospodářství 25 038 25 254 25 078 99,8 101,0 100,0 98,4 99,6 98,6 Rok 2014 Podnikatelská sféra Nepodnikatelská sféra Národní hospodářství 25 546 25 879 25 607 102,2 102,5 102,3 101,8 102,1 101,9

16 PRŮMĚRNÉ PLATY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VÝVOJ V LETECH 2011-2014 sociální služby celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a CSS řízená MPSV) Průměrný měsíční plat v Kč na přep.počet zaměstnancůMeziroční index v % 2012201320142013/20122014/2013 Služby sociální pracovníci sociál.péče16 48216 82716 8962,10,4 Služby pedagogické Vychovatelé, pedagogové23 01424 45624 6606,30,8 Služby zdravotnické z toho: zdrav.asistent všeobecné sestry lékaři 21 537 26 974 35 206 21 561 26 933 38 495 23 241 28 094 40 484 0,1 - 0,2 8,5 7,8 4,3 5,2 Ostatní z toho: manuál.pracující14 46114 59514 7620,91,1 Zaměstnanci celkem18 61218 81919 0921,11,5

17 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz A co bude dál? Návrhy odborů: Pro rok 2017 zajistit prostřednictví úhradové vyhlášky na úhrady zdravotní péče v PZSS minimálně 3 mld.!!!! Od 1.1.2017 zvýšit platy a mzdy zaměstnancům v sociálních službách o 10 % Ve spolupráci s APSS zajistit finanční prostředky na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců v sociálních službách – realizovat návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně, který společně připravily odbory a zaměstnavatelé.

18 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Některé příklady návrhů z KSVS  zaměstnanci mají právo na vytvoření podmínek pro řádný výkon práce, na bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Ženy a mladiství mají právo na pracovní podmínky s ohledem na jejich fyziologické předpoklady a mateřské povinnosti.  zaměstnavatelé jsou povinni při určení množství úkolů a při stanovení personálního obsazení pracovišť vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnanců, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech.  nad rámec práv vyplývajících z pracovněprávních předpisů poskytne zaměstnavatel zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku v rozsahu 3 dnů v kalendářním roce za účelem řešení krátkodobé zdravotní indispozice nebo zajištění náhlých a neodkladných osobních záležitostí zaměstnance

19 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Některé příklady návrhů z KSVS  Předcházení stresu  Součinnost zaměstnavatele a odborů v oblasti BOZP  Pomoc zaměstnancům při péči o děti  Úprava příplatků  Zvláštní příplatek  Odměny k životním a pracovním výročím  Příspěvky na penzijní pojištění  Poděkování za přípravu KSVS – JUDr. Vlasta Hrabcová -PhDr. Petr Němec CSc. -PhDr. Pavel Čáslava

20 pondělí, 26. září 2016 www.osz.cmkos.cz Děkuji za pozornost a spolupráci


Stáhnout ppt "Konference „Zdravotní sestry v sociálních službách“ Platy a mzdy sester v pobytových zařízeních sociálních služeb pondělí, 26. září 2016"

Podobné prezentace


Reklamy Google